Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

I dag, den 14 juni 2024, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Styrelsen beslutade...

Läs mer

EndoDrill benämns som en lovande ny produkt för att lösa ett betydande kliniskt problem i medicinsk tidskrift

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar EndoDrill®, världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopi, meddelar att EndoDrill® benämns som en ny lovande EUS-produkt på ledarsidan i den sydamerikanska medicinska tidskriften Revista...

Läs mer

Flaggning i BiBBInstruments AB med anledning av registrerad nyemission

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att en befintlig aktieägare har passerat gränsvärden för flaggning till följd av att den nyligen kommunicerade riktade nyemissionen. Denna emission registrerades hos Bolagsverket den...

Läs mer

BiBBInstruments AB genomför en riktad nyemission om 10,0 MSEK

Styrelsen för cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 10,0...

Läs mer

Framgångsrika fallstudier med EndoDrill GI fortsätter i Norge och Sverige

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopi, informerar om att klinisk utvärdering med EndoDrill® GI har påbörjats vid ytterligare två sjukhus i Skandinavien....

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör årsredovisning för helåret 2023

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed årsredovisning avseende helåret 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). –  När vi reflekterar över året 2023 blir det...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB, 556938-9512, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 juni 2024 kl. 15.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, rum ”Utsikten”, plan 4 i byggnad 405...

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2024

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende första kvartalet 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. –...

Läs mer

EndoDrill presenteras som New Kid on the Block på ESGE Days

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopi, informerar från den internationella endoskopikongressen i Berlin, ESGE Days, där EndoDrill® GI utsågs till ”New Kid...

Läs mer

BiBB erhåller patent för EndoDrill i Indien

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopi, meddelar i dag att det indiska patentverket har beviljat det första patentet för EndoDrill®. Patenten ger...

Läs mer

Framgångsrik klinisk pilotstudie med EndoDrill GI publicerad i expertgranskad vetenskaplig tidskrift

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopi, meddelar att pilotstudie EDMX01 med EndoDrill® GI har expertbedömts och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian...

Läs mer

Första kliniska fallen med EndoDrill® GI framgångsrikt genomförda på Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopi, meddelar att de första kliniska provtagningarna med EndoDrill® GI på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm framgångsrikt utförts....

Läs mer