EndoDrill®

EndoDrill® Model X kallas BiBBs andra generationens teknologi och är i grunden en vidareutveckling av ursprung­sidén. En motordriven roter­ande cylinder ersätt­er den manuella borrskruven och an­vänds för att ta hög­kvalitativa s k kärnbiopsi­er med hög precision. Sedan slutet av år 2020 är EndoDrill® Model X CE-godkänt och därmed världens första marknadsgodkända eldrivna biopsi­instrument för endoskopi.

Patentsökta EndoDrill® Model X består av ett handtag med flexibel borrcylinder (engångsdel) samt motorenhet, fotpedal och kablar (flergångsdel). Instrument­et har utvecklats för att ta vävnadsprover av högsta möjliga kvalitet, vilket möjlig­gör tidig behand­lingsgrundande diagn­­­os. Det primära segmentet för EndoDrill® Model X är premium­marknaden för EUS-biopsiinstrument där flexibla nålinstrument används i ultraljuds­endoskop för diagnostik av tumörer i hela mag-tarmkanalen, från matstrupen till ändtarmen.

EndoDrill® Model X nyttjar, till skillnad från konkurrerande manuella instrument, en eldriven borrcylinder. Designen möjliggör djup provtagning med hög precision av ett eller flera högkvalitativa samman­hängande kärnbiopsier, vilket krävs för komplett diag­nos och stadieindelning.

Målet med EndoDrill® Model X är att för första gången kunna skörda samma solida kärnbiopsier som tas med styva nålinstrument vid diagnos av bröst- och prostatacancer. För dessa mer lättillgängliga organ tas proverna genom att en nål förs in utifrån kroppen och in i målområdet (s k perkutan biopsi) till skillnad från endoskopisk provtagning som sker med längre flexibla nålinstrument som förs in via naturliga kroppsöppningar som munnen. För provtagning av bröst och prostata har utvecklingen över åren gått från cellprover med finnålar till histologiska kärnbiopsier med grövre nålar. En stor och intakt vävnadsbit ger helt enkelt mer information och öppnar upp för en mängd möjligheter inom personanpassad behandling för några av de mest allvarliga cancerformerna.

Dagens EUS-nålinstrument förs in i tumören med en upprepad huggande rörelse och i nålens spets fastnar cellsmörja och vävnads­fragment. Den manuella metoden och den generellt låga provkvaliteten innebär att det krävs erfarna endoskopister för provtagningen och duktiga patologer för utvärdering­en. 

EndoDrill® Model X ska förenkla hela den diagnostiska processen för några av de mest besvärliga cancerformerna. Med en högkvalita­tiv kärnbiopsi redan vid första undersökningstillfället nås målet om en fullständig behandlingsgrundande diagnos direkt och man slipper resurs­krävande metoder och upprepade provtagningstillfällen. Istället för den manuella provtagningen med huggande rörelser tas prover med hjälp av eldriven höghastighetsborrning. Med en roterande flexibel cylinder skär endoskopisten ut fina prover med bibehållen vävnads­arkitektur under hög precision. Tidig och fullständig diagnos innebär att rätt behandling, t ex tumörkirurgi, omgående kan sättas in, vilket kan rädda liv och dessutom spara resurser i sjukvården.

Produkten har flera unika egen­skaper: först och främst möjlig­het­en att ta nämn­­da kärn­­biop­si­er även vid endo­skopi, men den medger des­s­­­­­utom prov­­tag­­ning av både ytligt och djupt ligg­an­­­­de tumörer samt möjliggör prov­­­­­­tag­ning av flera biopsi­er på en gång (s k multi­p­­le sampling) via en magasins­funktion. En annan mycket viktig och unik egenskap är den ultraflexibla designen som möjliggör provtagning med kraftigt vinklat endoskop. Det innebär att man även kan ta högkvalitativa prover på mycket svårtillgängliga tumörer.

BiBB har i prekliniska försök och i bänktester jämfört EndoDrill® Model X med marknadsledande kon­­­ku­r­ren­t­er (EUS-FNB). Resul­tat­en visar att proven som togs med EndoDrill® Model X är avsevärt myck­et större än mot­svaran­de tagna med EUS-FNB.

Hösten 2020 inleddes den första kliniska studien på tre svenska universitets­sjuk­hus (EDXM01) för provtagning av miss­tänkt cancer i magsäcken. I studien, som omfattar 20 patienter, tas jämförande prover på varje patient med såväl EndoDrill® Model X som med ledande konkurrerande finnålsinstrument (EUS-FNB). Studien förväntas vara avslutad under 2021.