Investerare

Antalet cancerfall förväntas globalt växa med cirka 70 procent till år 2030, främst på grund av en växande och åldrande befolkning samt fortsatt utbredning av västerländsk livsstil. I takt med att behandlingsformerna vid cancersjukdom utvecklas ställs allt högre krav på diagnostik inom dagens sjukvård. För att möta utvecklingen finns det behov av bättre, patientvänligare och säkrare provtagningar.

Vi ser idag en cancervård som globalt utvecklas i snabb takt med nya avancerade, skräddarsydda behandlingar. I samband med denna utveckling är det viktigt att i ett tidigt skede kunna fastställa korrekt diagnos för att kunna ge patienten optimal behandling. I många fall kan en tidig och säker diagnostik vara helt avgörande för att rädda patientens liv.

BiBBInstruments ska verka på den globala marknaden för endoskopi, som omsätter mer än 200 miljarder kronor per år, och har visionen att förbättra cancerdiagnostiken för många av de vanligaste cancerformerna. Bolagets utvecklingspipeline inkluderar för närvarande sex olika engångsinstrument under det registrerade varumärket EndoDrill®.

Lundaprofessorn Bruno Walther, en av Sveriges mest erfarna kirurger vid cancer i matstrupe och mage, hade efter 15 000 biopsitagningar (vävnadsprov från organ) funderat mycket kring svårigheten att ge en tidig och säker diagnos för djupt växande tumörförändringar. Det var uppenbart för professor Walther och hans kollegor runt om i världen att tillgängliga instrument inte löste problemet och att alltför många patienter därför flyttades fram och tillbaka i vårdsystemet utan tydlig diagnos.

Det var emellertid inte professor Walther utan hans son Dr. Charles Walther som kom på en möjlig lösning på problemet. Charles är cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi i Lund och såg dagligen otillräckliga biopsiprover i mikroskopet. Efter flera års arbete med problemet med otillräckliga prover, såväl kliniskt som forskningsmässigt, fick Charles under en löprunda idén till borrinstrumentet, EndoDrill®. Varför inte använda en borrfunktion för att kunna komma åt djup tumörvävnad, tänkte Charles. År 2012 hade Charles patentsökt idén och vunnit TV4-programmet ”Uppfinnarna”, varpå aktiebolaget BiBBInstruments AB bildades 2013.

BiBBInstruments har sedan dess utvecklat och kliniskt validerat endoskopi-instrumentet EndoDrill® GI Upper, vars funktion medför bättre vävnadsprover av submukösa (djupgående) tumörer. EndoDrill®s patenterade teknologi består av en borr för djupare provtagning och en hylsa, i vilken borren dras in med den skördade vävnaden mellan gängorna varifrån biopsimaterialet enkelt kan avlägsnas för analys.

Djupa tumörer i magen är ofta svåra att diagnosticera med konventionella biopsi-instrument. Istället brukar större och mer riskfyllda metoder krävas, inklusive invasiva ingrepp i form av operation, för att ställa slutgiltig diagnos. En tidig och säker diagnostik kan vara helt avgörande för att optimera behandling och rädda liv. En tidigarelagd diagnos kan dessutom innebära att långdragna utredningar med ovisshet för patienten undviks och kan leda till stora besparingsmöjligheter för sjukvården.

EndoDrill® GI Upper har framgångsrikt blivit kliniskt validerat på 60 patienter på sjukhus i Sverige, framför allt i samarbete med Skånes universitetssjukhus i Lund. En randomiserad studie har visat att EndoDrill® GI Upper tar signifikant större biopsier och med mer djup vävnad än konventionella biopsitänger. För flera patienter har EndoDrill® GI Upper gett diagnos efter att flera försök med andra provtagningsmetoder inte givit tillräckligt bra prover för att avgöra om cancer föreligger eller ej. Den patenterade EndoDrill®-teknologin kommer att nyttjas för att utveckla och lansera engångsinstrument för diagnos av de fem vanligaste cancerformerna, varav flera nya instrument planeras att lanseras redan 2018.

EndoDrill® GI Upper lanserades i Sverige i augusti 2017 och nyligen har vi levererat instrument till flera sjukhus. Detta är det första instrumentet i en planerad produktfamilj som utgår från samma patenterade borrteknologi, EndoDrill®, och med många gemensamma komponenter och IP-skydd (Intellectual Protection).

Bolagets framsteg, från idé till kliniskt beprövad teknologi och kommersialisering, har haft en för branschen snabb utveckling. Detta tack vare en efterfrågad teknologi som uppmärksammats i ett tidigt skede och en lösning på ett välkänt kliniskt problem. Därutöver har BiBBInstruments en driven grundare i Dr. Charles Walther, en mycket erfaren ledning med personer som kompletterar varandra, samt fina samarbetspartners, bland annat de läkare i Lund som använt instrumentet. BiBBInstruments har sedan starten tillförts cirka 11 MSEK i form av ägarkapital och bidrag/stipendier samt en betydande mängd ideella timmar av nyckelpersoner. Dessa medel har använts till utveckling av teknologiplattformen EndoDrill®, kliniska studier samt CE-märkning och lansering av den första produkten. Vi söker nu ytterligare kapital för att under de kommande åren kommersialisera en produktportfölj om sju instrument för att erbjuda förbättrad cancerdiagnostik för de vanligaste cancerformerna.

Jag har arbetat i detta bolag sedan 2013, inledningsvis som styrelsemedlem och sedan augusti 2016 som VD. Jag vill varmt välkomna nya aktieägare att följa med i BiBBInstruments framtida utveckling och planerade notering på AktieTorget.

Fredrik Lindblad

VD, BiBBInstruments AB (publ)