BiBBInstruments AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— När vi summerar 2023 blir det tydligt att BIBB tagit viktiga steg från utveckling till den stundande kommersiella fasen på den snabbväxande marknaden för ultraljudsstyrd endoskopi. Under året erhölls FDA-marknadsgodkännande för vår första produktvariant EndoDrill® GI, två europeiska patent blev godkända och vi rapporterade positiva resultat från en klinisk pilotstudie med EndoDrill® URO. Under året lämnades en slutrapport till vårt granskningsorgan för CE-märkning i Europa enligt MDR och den 7 februari 2024 erhöll vi CE-certifikat enligt MDR för hela produktportföljen EndoDrill®. Vi genomförde en fulltecknad riktad nyemission om ca 10,1 MSEK riktad främst till befintliga huvudägare. Under kvartal fyra premiärvisades EndoDrill® GI på 6th Nordic EUS Congress i Oslo. Vårt unika biopsisystem fick ett mycket positivt bemötande och de viktigaste opinionsbildarna i Norden på EUS-området vill utvärdera systemet. I januari 2024 genomfördes framgångsrikt de första kliniska fallen i USA. Under 2024 kommer vi lägga stor kraft på att initiera ett utökat kliniskt program och att påbörja kommersiell lansering av EndoDrill® GI i Norden, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad.

Kvartal 4 (2023-10-01 – 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 260 (-3 264) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 (-0,14) SEK.

Helår 2023 (2023-01-01 – 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 969 (-11 276) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,44 (-0,53) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 8 764 (13 454) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 93,6 (91,3) %.

 Väsentliga händelser under perioden

 • Inga väsentliga händelser under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 2 februari 2024 meddelar BiBB att de första kliniska procedurerna med EndoDrill® GI i USA framgångsrikt utförts av Dr Antonio Mendoza Ladd och hans team vid UC Davis Health, Sacramento, Kalifornien.
 • Den 7 februari 2024 meddelar BiBB att Bolagets anmälda organ (notified body) har beviljat CE-certifikat enligt MDR, EU:s nya förordning för medicintekniska produkter, för Bolagets tre varianter i produktfamiljen EndoDrill®. Marknadsgodkännandet möjliggör att EndoDrill® kan introduceras i Europa på samtliga tre marknadssegment, d v s för provtagning i mag-tarmkanalen, lungor och urinblåsa. Med CE-märkningen i ryggen planerar Bolaget att lansera EndoDrill® GI till utvalda kunder under 2024.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB utvecklar och tillverkar EndoDrill®, en patenterad produktserie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill®-instrumenten tar högkvalitativa vävnadsprover med hög precision med målet att förbättra diagnostiken av flera allvarliga cancersjukdomar, t ex i magsäck, bukspottkörtel, lever, lunga, och urinblåsa. Produktportföljen riktar sig till den globala marknaden för ultraljudsstyrda endoskopiska (EUS/EBUS) biopsiinstrument, som utgör det mest avancerade och snabbväxande området inom endoskopi. BiBB fick 510(k)-godkännande från amerikanska FDA för EndoDrill® GI, den viktigaste produktvarianten, under 2023. I början av 2024 erhölls även CE-märkning enligt MDR för samtliga tre produktvarianter: EndoDrill® GI, EndoDrill® EBUS och EndoDrill® URO. Därmed är EndoDrill® det första marknadsgodkända eldrivna endoskopiska biopsisystemet i såväl USA som Europa. EndoDrill®-systemet omfattar sterila engångsbiopsiinstrument med tillhörande drivenhet. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

 

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här
Ladda ned bokslutskommuniké 2023 som PDF här