Beslutad tilldelning avseende långsiktigt incitamentsprogram

Vid årsstämman i BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) den 14 juni 2023 beslutades att införa incitamentsprogram TO Serie 2023/2028:A för ledning och anställda samt TO Serie 2023/2028:B för styrelsemedlemmar. Styrelsen i BiBB har nu beslutat om tilldelning av teckningsoptioner i de bägge 5-åriga teckningsoptionsprogrammen.

Teckningsoptionsprogram Serie 2023/2028:A
I enlighet med villkoren har kurs för att teckna TO Serie 2023/2028:A fastställts till 0,66 SEK per teckningsoption. Fastställt pris för nyttjande av TO Serie 2023/2028:A efter fem år uppgår till 10,30 SEK per aktie. Totalt tecknades 418 000 TO Serie 2023/2028:A  i BiBB och Bolaget tillförs således ca 276 KSEK. TO Serie 2023/2028:A  tecknades bland annat av VD, utvecklingschef och kvalitetschef. Tid för betalning pågår till och med den 14 juli 2023. Förutsatt att samtliga TO Serie 2023/2028:A nyttjas (om fem år) tillförs Bolaget ytterligare cirka 4,3 MSEK.

Teckningsoptionsprogram Serie 2023/2028:B
I enlighet med villkoren har kurs för att teckna TO Serie 2023/2028:B fastställts till 0,66 SEK per teckningsoption. Fastställt pris för nyttjande av TO Serie 2023/2028:B efter fem år uppgår till 10,30 SEK per aktie. Totalt tecknades 300 000 TO Serie 2023/2028:B  i BiBB och Bolaget tillförs således cirka 198 KSEK. TO Serie 2023/2028:B  tecknades av samtliga styrelseledamöter (en styrelsemedlem är oberoende och deltar ej i programmet). Tid för betalning pågår till och med den 14 juli 2023. Förutsatt att samtliga TO Serie 2023/2028:B nyttjas (om fem år) tillförs Bolaget ytterligare cirka 3,1 MSEK.

Antal aktier och utspädning
Till följd av TO Serie 2023/2028:A och TO Serie 2023/2028:B kan det totala antalet aktier i Bolaget, vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner efter fem år, öka med ytterligare 718 000 aktier, till totalt 27 247 461 aktier. Aktiekapitalet ökar då samtidigt med 61 030,00 SEK, till totalt 2 316 034,19 SEK. Den totala utspädningen, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, till följd av incitamentsprogrammen uppgår således till ytterligare cirka 2,6 procent av röster och kapital. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt villkoren för teckningsoptionsprogrammen

Rådgivare till optionsprogrammet är Optionspartner AB.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

 Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens enda FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen inkluderar provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här