Ledning, styrelse och strategiska parter har förvärvat delar av LU Holdings aktieinnehav i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att LU Holding AB (”LU Holding”) har sålt delar av sitt aktieinnehav (totalt 200 000 aktier) i BiBBInstruments till BiBBInstruments ledning, styrelse och övriga strategiska parter. Försäljningen av aktier har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

BiBBInstruments storägare LU Holding, holdingbolag för Lunds universitet, har sålt
200 000 aktier till ledning och styrelse i BiBBInstruments samt till ytterligare strategiska parter. Försäljningen har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. VD Fredrik Lindblad har köpt 22 500 aktier, styrelseledamot Stephan Dymling har via Allinug AB (som ägs till 50 procent av Dymling) köpt 22 500 aktier, grundare och styrelseledamot Charles Walther har via sitt helägda bolag CHWA Konsult köpt 8 500 aktier och tillträdande försäljningschef Katarina Arén har köpt 5 700 aktier. Härutöver har anställda samt parter som av styrelsen i BiBBInstruments betraktas som strategiska med anledning av deras erfarenhet inom det medicinska fältet tillsammans förvärvat 140 800 aktier. Totalt har 14 transaktioner registrerats, varav elva transaktioner hittills exekverats. Resterande tre transaktioner är beräknade att ha genomförts inom kort.

LU Holding har varit aktieägare i BiBBInstruments sedan bolaget grundades år 2013 och avser på sikt att, i enlighet med LU Holdings affärsmodell, avyttra hela innehavet i BiBBInstruments för att möjliggöra satsning på andra nya innovativa affärsidéer kopplade till Lunds universitet. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
– Mot bakgrund av ett stort intresse samt förtroende för BiBBInstruments teknologi EndoDrill® och affärsmodell har ledning och styrelse valt att utöka sina respektive aktieinnehav i bolaget ytterligare, samtidigt som strategiska parter förvärvat delar av LU Holdings innehav i BiBBInstruments.

Lunds universitets innovationsdirektör Linus Wiebe kommenterar
– Vi har med spänning följt och bidragit aktivt under BiBBInstruments resa från idé till kommersialisering av den första produkten. Det är ett lovande bolag vars EndoDrill-instrument kan komma att förbättra oddsen för många cancerpatienter. Vi har för att frigöra kapital till andra investeringar valt att sälja av en del av vårt innehav till ledning, styrelse och personer kopplade till bolaget. Vi ser det givetvis som mycket positivt att nyckelpersoner vill satsa eget kapital på att öka sitt ägande i BiBBInstruments.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.