Korrigering: BiBBInstruments beslutar om företrädesemission efter utvecklingsframgångar med EndoDrill® Model X

Pressmeddelandet har korrigerats avseende premieersättning för garantiersättning. I augusti 2018 meddelade BiBBInstruments AB (”BiBB”) att bolagets produktkandidat EndoDrill® Model X utvecklats över förväntan efter att bolaget erhållit projektanslag från EU Horizon 2020. Styrelsen för BiBB har mot bakgrund av bolagets nya produktstrategi med större fokus på EndoDrill® Model X beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen kan tillföra bolaget högst cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader och även allmänheten ges möjlighet att delta. Företrädesemissionen är på förhand skriftligen avtalad till totalt cirka 46,7 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Garantiteckningen avser teckning uppifrån och ner, innebärande att om emissionen inte fulltecknas aktiveras garantiteckning för högst motsvarande det avtalade garantibeloppet.

Motiv för nyemission
Nytt fokus i BiBBInstruments strategi är att vidareutveckla, kliniskt validera, CE-märka och lansera det flexibla biopsi-instrumentet EndoDrill® Model X för diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. EndoDrill® Model X har flera efterlängtade och exklusiva egenskaper. Det blir det första biopsi-instrumentet för endoskopisk diagnostik som erbjuder provtagning av både djupa och ytliga tumörer. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången vilket också är en unik egenskap. Denna potentiella ”game changer” inom biopsi-området kan bidra till att rädda liv, minska lidande och spara vårdkostnader. Bolagets målsättning är att lansera EndoDrill® Model X under 2020.

Parallellt med utvecklingen av EndoDrill® Model X fortsätter kommersialiseringen av EndoDrill® GI Upper/EndoDrill® GI Upper Mini för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Detta instrument som lanserades för drygt ett år sedan är nu sålt till 18 svenska sjukhus. Härutöver planerar BiBB att inleda en multicenterstudie i Sverige för EndoDrill® GI Upper under Q1 2019. Denna studie förväntas förse bolaget med viktig klinisk data för att förstärka försäljningsargumenten gentemot befintliga biopsi-instrument. I planerna för 2019 ingår även att erhålla FDA-godkännande i USA avseende EndoDrill® GI Upper.

Mellannålsinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, för vävnadsprovtagning vid bl.a. misstänkt bröst-, prostata- och levercancer, är planerad att lanseras under det första halvåret 2019 och kommer att följa samma försäljnings- och utbildningsmetodik som tidigare lanserade instrument.

Styrelsen har mot bakgrund av ovan, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier vilken kan tillföra bolaget högst cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader.

”Efter ett framgångsrikt utvecklingsarbete med EndoDrill® Model X väljer vi nu att accelerera utveckling och kommersialisering av instrumentet. Samtidigt planeras för lansering av ytterligare ett framtida volyminstrument, EndoDrill® Core Needle, första halvåret 2019 och fortsatt kommersialisering av EndoDrill® GI Upper i och utanför Sverige. Vårt mål är att utveckla en attraktiv produktfamilj av unika, premiumprissatta biopsi-instrument för tidig och exakt diagnos av de sju vanligaste cancerformerna. På sikt ska vi arbeta tillsammans med en global distributionspartner för snabbast möjliga försäljningstillväxt.”, säger VD Fredrik Lindblad

Teckningsåtagande och garantiteckning
BiBB har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 11,8 MSEK, motsvarande cirka 46,7 procent av den totala emissionslikviden. Av detta avser cirka 6,3 procent teckningsförbindelse och cirka 40,4 procent garantiteckning. Styrelse och ledning har ingått avtal om teckningsförbindelse om totalt cirka 0,8 MSEK. Garantiteckningen avser en garanti uppifrån och ner, en så kallad ”toppgaranti”. Detta innebär att om exempelvis företrädesemissionen tecknas till 85 procent verkställs garantiteckning för resterande 15 procent upp till fulltecknad företrädesemission. För garantiteckningen utgår en premieersättning om tio procent.

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid:

29 november – 13 december 2018.

Teckningskurs:

4,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 5 878 910 aktier. Vid fulltecknad företrädes-emission tillförs BiBB 25 279 313 SEK före emissions­kostnader.

Avstämningsdag:

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 27 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 november 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2018.

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 27 november 2018 är registrerade som aktieägare i BiBB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av fem nya aktier.

Antal aktier innan nyemission:

8 230 475 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 35,4 MSEK.

Teckningsförbindelser

och garantiteckning:

BiBB har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 6,3 procent av emissionsvolymen och garanti­teckning om totalt cirka 10,2 MSEK, motsvarande cirka 40,4 procent av emissions­volymen.

Handel med BTA:

Kommer att ske på Spotlight från och med den 29 november 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i januari 2019.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.