Kommuniké från extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Den 20 november 2018, hölls extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att styrelsen ska utökas från fyra till fem styrelseledamöter samt att Sara Lindroth nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Sara Lindroth, född 1969, innehar en Master of Science in Business Administration och är utbildad vid bland annat Lunds universitet och Vienna University of Economics and Business. Sara arbetar idag som Managing Director på Jolife AB, ett helägt bolag till Stryker Corporation och har mer än 20 års erfarenhet av internationell marknadsföring och affärsutveckling i såväl startupbolag som större bolag fokuserade på medicintekniska produkter.

Beslut om styrelsearvode
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till nytillträdd styrelseledamot.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman beslutade att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 499 707,35 kronor genom nyemission av högst 5 878 910 aktier till en teckningskurs om 4,30 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 25 279 313,00 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen äger rum under perioden från och med den 29 november 2018 till och med den 13 december 2018. Handel med teckningsrätter i företrädesemissionen löper från och med den 29 november 2018 till och med den 11 december 2018.

Aktieägares förslag till beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner/anställda
Bolagsstämman beslutade om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Bolaget ska utge högst 500 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 500 000 nya aktier. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 september 2021 till och med 30 november 2021 teckna en ny aktie mot kontant betalning.

Övrigt
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten.

Lund i november 2018

BiBBInstruments AB (publ)

STYRELSEN

 

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här

PM BiBBInstruments AB – Kommuniké från extra bolagsstämma 181120