Idag inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 21 september 2017, inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBBInstruments”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 5 oktober 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs BiBBInstruments cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Emissionlikviden är avsedd att finansiera kommersialisering av bolagets produktportfölj för att erbjuda förbättrad cancerdiagnostik för de vanligaste cancerformerna. BiBBInstruments har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.bibbinstruments.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

BiBBInstruments utvecklar EndoDrill® – en portfölj av biopsi-instrument för att förbättra cancerdiagnostik

BiBBInstruments har utvecklat en familj av engångsinstrument för biopsitagning, EndoDrill®, med en innovativ borrfunktion som möjliggör tidigare och mer exakt cancerdiagnos, speciellt vid djupgående tumörer. Produktportföljen av engångsinstrument inkluderar ett lanserat instrument, fem engångsinstrument under utveckling som är baserade på den patenterade EndoDrill®-teknologin samt ett forskningsprojekt. Instrumenten kommer att användas vid provtagning (biopsi) av de vanligaste cancerformerna, t ex lung-, bröst-, tarm-, prostata- och magcancer. Inte minst inom magsäcks-, lung- och tarmcancer är djupt växande tumörer vanligt förekommande. Vid biopsitagning av dessa tumörer ger bolagets biopsi-instrument djupare och mer kvalitativa prover jämfört med befintliga instrument. BiBBInstruments första produkt, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av djupa tumörer i magen lanserades i augusti 2017 och kommersiella instrument har levererats till sex sjukhus i Sverige.

VD Fredrik Lindblad kommenterar

– För att uppnå våra viktiga målsättningar innefattande bland annat att kommersialisera BiBBInstruments produktportfölj väljer vi nu att genomföra en nyemission om 13 MSEK. Vi bedömer att kapitaltillskottet kommer att accelerera kommersialiserings- och utvecklingsplanen av produktportföljen. Vår EndoDrill®-teknologi har med sin djupgående borrfunktion och precision visat sig uppfylla ett viktigt kliniskt behov för biopsitagning av de vanligaste cancerformerna. Jag vill hälsa potentiella investerare välkomna att bli en del av BiBBInstruments framtida utveckling.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 21 september – 5 oktober 2017.
  • Teckningskurs: 5,85 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 225 000 aktier, motsvarande 13 016 250 SEK.
  • Värdering: Cirka 35 MSEK.
  • Antal aktier innan nyemission: 6 005 475 aktier.
  • Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier.
  • Första handelsdag: Första dag för handel på AktieTorget är beräknad att bli den 27 oktober 2017.

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 4,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 35 procent av emissionen.

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.bibbinstruments.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från BiBBInstruments att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
21 september 2017
Kl. 11:20-13:00
Investerarlunch Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyen 36,
Göteborg
Anmälan sker via
www.sedermera.se
26 september 2017
Kl. 09:55-10:20
Investeringsseminarium Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö Anmälan sker via
www.sedermera.se
29 september 2017
Kl. 11:30-12:00
Investeringsseminarium Scandic Klara, Slöjdvägen 7, Stockholm Anmälan sker via
www.sedermera.se

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är BiBBInstruments finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: + 46 40 615 14 10
http://www.sedermera.se/


För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@Bibbinstruments.se
Telefon: +46 70 899 94 86