Idag inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s företrädesemission

Idag, den 29 november 2018, inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBB”) företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 13 december 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs bolaget högst cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 48,3 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Memorandum, teaser och anmälnings­sedel finns tillgängliga på bolagets (www.bibbintruments.com), Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) samt Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teckning av aktier kan göras genom insändande av anmälningssedel till Sedermera Fondkommission eller via Sedermera Fondkommissions hemsida (genom BankID).

Motiv för nyemissionen
Eftersom utvecklingen av EndoDrill® Model X har överträffat bolagets förväntningar är nytt fokus i BiBBs strategi att vidareutveckla, kliniskt validera, CE-märka och lansera det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X för diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. EndoDrill® Model X har flera efterlängtade och exklusiva egenskaper. Det blir det första biopsiinstrumentet för endoskopisk diagnostik som erbjuder provtagning av både djupa och ytliga tumörer. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången vilket också är en helt unik egenskap. Denna potentiella ”game changer” inom biopsiområdet kan bidra till att rädda liv, minska lidande och spara vårdkostnader. Bolagets målsättning är att lansera EndoDrill® Model X under 2020.

Parallellt med utvecklingen av EndoDrill® Model X fortsätter kommersialiseringen av EndoDrill® GI Upper/EndoDrill® GI Upper Mini för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Instrumenten lanserades för drygt ett år sedan och har hittills sålts till 19 svenska sjukhus. Härutöver planerar BiBB att inleda en multicenterstudie i Sverige för EndoDrill® GI Upper under Q1 2019. Denna studie förväntas förse bolaget med viktiga kliniska data för att ytterligare förstärka försäljningsargumenten gentemot befintliga biopsiinstrument. I planerna för 2019 ingår även att erhålla FDA-godkännande i USA avseende EndoDrill® GI Upper.

Mellannålsinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, för vävnadsprovtagning vid bl.a. misstänkt bröst-, prostata- och levercancer, är planerad att lanseras under det första halvåret 2019 och kommer att följa samma försäljnings- och utbildningsmetodik som tidigare lanserade instrument.

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid:

29 november – 13 december 2018.

Teckningskurs:

4,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 5 878 910 aktier. Vid fulltecknad företrädes-emission tillförs BiBB 25 279 313 SEK före emissions­kostnader.

Avstämningsdag:

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var den 27 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 november 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 november 2018.

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 27 november 2018 var registrerade som aktieägare i BiBB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av fem nya aktier.

Antal aktier innan nyemission:

8 230 475 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 35,4 MSEK.

Teckningsförbindelser

och garantiteckning:

BiBB har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,1 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 10,2 MSEK. Totalt motsvarar detta cirka 48,7 procent av företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 29 november 2018 till och med den 11 december 2018.

Handel med BTA:

Kommer att ske på Spotlight från och med den 29 november 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i januari 2019.

 

Investerarträffar
I samband med företrädesemission kommer representanter från BiBB att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid

Arrangemang

Plats

Anmälan

30 november 2018

Kl. 11:30 – 13:00

Investerarträff

Scandic Klara

Slöjdgatan 7

111 57 Stockholm

Anmälan sker via

www.sedermera.se

 

 

 

 

3 december 2018

Kl. 11:30 – 13:00

Investerarträff

Malmö Börshus

Skeppsbron 2

211 20 Malmö

Anmälan sker via

www.sedermera.se

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 10

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner PM som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Teckningstiden inleds för BiBBs företrädesemission 181129 BiBB_Teaser_webbversion

Ladda ner Teaser som PDF här
BiBB_Teaser_webbversion

Ladda ner anmälningssedel som PDF här
BiBB_Anmälningssedel_utan_TR