Delregistrering av företrädesemission

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB (”BiBB”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Med anledning av uteblivna betalningar från en person, som skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag, har BiBB valt att delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket i syfte att så snart som möjligt kunna boka ut aktier till de parter som betalt i tid. Delregistreringen av företrädesemissionen är beräknad att ske under nästa vecka.

BiBB kunde efter företrädesemissionen kommunicera att antalet tecknade aktier uppgick till 5 014 892 stycken. Resultatet i företrädesemissionen har, med anledning av ett administrativt fel hos en tecknares bank, justerats något och antalet aktier som är avsedda att nyemitteras uppgår istället till 5 019 943 stycken och bolaget kommer således att tillföras cirka 20 TSEK mer än vad som tidigare kommunicerats. Dock har en person som privat och via bolag skriftligen avtalat om garantiteckning motsvarande totalt cirka 1,6 MSEK i företrädesemissionen ej inkommit med betalningar. För att de parter som betalt i tid ska erhålla sina aktier så snart som möjligt har BiBB valt att ej invänta dessa betalningar, utan istället delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket. BiBB för diskussioner med såväl juridiskt ombud som garantitecknaren om att komma tillrätta med ärendet.

I delregistreringen hos Bolagsverket, som beräknas vara genomförd i nästa vecka, kommer 4 647 851 aktier motsvarande 19 985 759,30 SEK att registreras hos Bolagsverket. Efter delregistreringen kommer det totala antalet aktier i BiBB att uppgå till 12 878 326 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 094 657,71 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För mer information om BiBB, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Delregistrering av företrädesemission 190116