BiBBInstruments tillförs 21,6 MSEK genom företrädesemission

Den 13 december 2018 avslutades teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBB”) företrädesemission som ska tillföra kapital för att primärt vidareutveckla, kliniskt validera och CE-märka det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X inför planerad lansering 2020. EndoDrill® Model X kan användas för diagnos av såväl ytliga som djupa tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. Företrädesemissionen tecknades till cirka 85,3 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt garantitecknare. BiBB tillförs därmed cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader.

VD Fredrik Lindblad kommenterar,
Jag vill tacka samtliga som tecknade i företrädesemissionen. Med den erhållna emissionslikviden har vi skapat finansiellt utrymme för fortsatt utveckling och kommersialisering av vår produktportfölj EndoDrill®. Nu följer ett intensivt arbete för att vidareutveckla, kliniskt validera och CE-märka det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. EndoDrill® Model X erbjuder, som första biopsiinstrument på marknaden, möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover samt flera prover åt gången (s.k. multiple sampling) utan att biopsiinstrumentet tas upp ur endoskopet. Med kombinationen av dessa unika egenskaper för modern tumördiagnostik bedömer vi att EndoDrill® Model X kommer att ha stor inverkan på framtida endoskopisk provtagning. Härutöver sker fortsatt kommersialisering av EndoDrill® GI Upper samt lansering av EndoDrill® Core Needle under första halvåret 2019.”

 Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen av aktier tecknades till cirka 21,6 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 2,1 MSEK samt garantiteckning om cirka 10,2 MSEK), motsvarande en teckningsgrad om cirka 85,3 procent. Totalt nyemitteras 5 014 892 aktier. BiBB tillförs därmed cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,7 MSEK (inklusive ersättning till garantitecknare om cirka 1,0 MSEK). Totalt 34,2 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 17 december 2018.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i BiBB att uppgå till 13 245 367 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 1 125 856,195 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i januari 2019.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till BiBB i samband med nyemissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För mer information om BiBBInstruments, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2018.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.