BiBBInstruments delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

FÖRSTA KVARTALET 2018-01-01 – 2018-03-31

  • Nettoomsättningen uppgick till 175 (0) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 737 (-219) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,04) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 10 295 (320) KSEK.
  • Soliditeten** uppgick till 98 (87) %

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i BiBBInstruments per den 31 mars 2018: 8 230 475 aktier (5 079 375).
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
Med ”BiBBInstruments” eller ”Bolaget” avses BiBBInstruments AB (org.nr: 556938–9512).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Den 1 februari 2018 meddelade BiBBInstruments att dess försäljningsavdelning utökas med två produktspecialister; Marie Larsson som är sjuksköterska på kirurgmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Jan Sundholm som kommer från rollen som Territory Manager för flexibel endoskopi på Olympus Sverige AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • BiBBInstruments meddelade den 11 april att mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle.
  • BiBBInstruments meddelade den 12 april att bolaget fått Fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 MSEK godkänt av EUs HORIZON 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.

Ladda ner hela rapporten som PDF här
BiBBInstruments AB delårsrapport Q1-18 180514