BiBBInstruments bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

FJÄRDE KVARTALET 2017-10-01 – 2017-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 59 (4) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 396 (-432) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 303 (985) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 92 (55) %

RÄKENSKAPSÅRET 2017-01-01 – 2017-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 128 (4) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 142 (1) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,49 (0,00) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • BiBBInstruments meddelade den 5 oktober 2017 att Bolagets nyemission tecknades till cirka 407 procent. Genom nyemissionen av 2 225 000 aktier tillfördes BiBBInstruments cirka 1 600 nya aktieägare och cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolagets ökade därmed från 6 005 475 till 8 230 475 stycken.
 • Bolaget meddelade den 10 oktober 2017 att forskare vid Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med Bolagets EndoDrill®-instrument.
 • Den 11 oktober 2017 meddelade BiBBInstruments att Katarina Arén rekryterats som nordisk försäljningschef för EndoDrill®.
 • BiBBInstruments meddelade den 16 oktober 2017 att en europeisk patentansökan inlämnades för att ytterligare förstärka patentskyddet för EndoDrill®.
 • Bolaget meddelade den 18 oktober 2017 att en patentansökan för patentfamiljen ”EndoDrill” beviljats i Europa.
 • BiBBInstruments noterades på AktieTorget den 27 oktober 2017.
 • BiBBInstruments meddelade den 1 november 2017 att Bolaget anlitat Dr Charles Walther (grundare och styrelseledamot) som Chief Medical Officer.
 • Den 29 november 2017 meddelade BiBBInstruments att Bolaget erhållit en uppföljningsorder på tre instrument från ett centrallasarett i södra Sverige.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TOLV MÅNADER 2017

 • BiBBInstruments meddelade den 5 maj 2017 att Bolaget genomfört en riktad nyemission om cirka 4,6 MSEK samt förstärkt styrelsen med Erik von Schenck som ny ordförande. 
 • BiBBInstruments certifieringsorgan MDC GmbH utfärdade den 4 augusti 2017 ett EC-certifikat för EndoDrill® samt ett certifikat som intygar att Bolagets kvalitets­lednings­system för medicintekniska produkter uppfyller kraven enligt EN ISO 13485.
 • Bolagets första kommersiella instrument, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av magsäckstumörer. CE-märktes den 4 augusti 2017. Instrumentet EndoDrill® GI Upper lanserades i augusti på den svenska marknaden och levererades till sex svenska sjukhus.
 • BiBBInstruments meddelade den 18 september 2017 att Bolaget godkänns för notering på AktieTorget.
 • Den 21 september 2017 inleddes teckningstiden i Bolagets nyemission inför notering på AktieTorget.

Ladda ner hela rapporten som PDF här

BiBBInstruments AB bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31_180227