BiBBInstruments AB riktar anspråk mot garantiåtagare

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB (”BiBB”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Mot bakgrund av de uteblivna betalningar som tidigare kommunicerats, från en person (”Garanten”) som skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag, har BiBB valt att rikta anspråk mot Garanten. Markets & Corporate Law (MCL) agerar legal rådgivare i samband med denna process.

BiBB genomförde i december 2018, efter godkännande vid extra bolagsstämma i mitten av november 2018, en nyemission av aktier med företrädesrätt för BiBBs befintliga aktieägare till ett sammanlagt belopp om cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten gavs rätt att teckna aktier i nyemissionen. Två garantiavtal (”Avtalen”) träffades mellan BiBB och en person, som skriftligen avtalade om garantiteckning dels privat och dels via bolag. Garanten förpliktigades genom Avtalen att teckna det antal aktier som erfordrades för att nyemissionen skulle bli tecknad upp till 100 procent, dock med totalt högst cirka 1 599 996 SEK. Garantibeloppen var fördelade med 799 998 SEK vardera.

Med anledning av att nyemissionen inte fulltecknades påkallades Garantens garantiteckning till 100 procent och Garanten erhöll avräkningsnotor om vardera 799 998 SEK med förfallodatum den 21 december 2018. Garanten underlät att betala enligt anvisningar på avräkningsnotorna inom denna utsatta tid, varav BiBB vid ett antal tillfällen uppmanat Garanten att fullgöra sina åtaganden. BiBB har med anledning av de uteblivna betalningarna valt att rikta anspråk mot Garanten.

Legal rådgivare och finansiell rådgivare
BiBB har anlitat MCL som legal rådgivare för att driva processen mot Garanten. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se


För mer information om BiBB, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – BiBB riktar anspråk mot garantiåtagare 190208