BiBBInstruments AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2021, ett år som avslutades med en betydande klinisk framgång. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av boksluts­kommunik­én.

– Under kvartal 4 nådde vi stora framgångar i den kliniska utvärderingen av EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända elektromekaniska endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik. Vi meddelade då att vår första kliniska studie avseende svårdiagnostiserade djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen kunde avslutas i förtid. Preliminära resultat visade entydigt att EndoDrill®-instrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud. Den tidigare CE-märkningen och pilotstudiens lovande Proof-of-concept-resultat innebär att vi tagit två mycket viktiga steg för att expandera vårt kliniska program inför kommersialisering. Kommande studier underlättas av att EndoDrill® redan erhållit CE-godkännande och vi ser med stor tillförsikt fram mot ett spännande 2022 där många milstolpar ska passeras. Den 8 februari 2022 genomfördes en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK med både befintliga och nya strategiska investerare, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad.

Helår (2021-01-01 – 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 (241) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 271 (-12 744) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,53 (-0,71) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 964 (21 895) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 92 (94) %.

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (86) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 007 (-2 916) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 964 (21 895) KSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 24 november meddelar BiBB att den första kliniska studien med EndoDrill® Model X, vid djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen, avslutas i förtid då en interimsanalys visar att studiens syfte har uppnåtts. Preliminära resultat indikerar att biopsiinstrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av s.k. kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud.
 • Den 23 december meddelar att BiBB att en omfattande ansökan för MDR-certifiering i enlighet med EU:s nya förordning för medicintekniska produkter har lämnats in. Certifiering enligt MDR är ett krav för att kunna fortsätta att sätta produkter på EU-marknaden och andra marknader där CE-märkningen gäller.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 8 februari 2022 meddelar BiBB att Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2021, genomfört en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland befintliga ägare återfinns Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap, Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin och Semmy Rülf med familj. Nya ägare blir bland annat Tibia Konsult och Gainbridge Novus Nordic. Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nettolikviden ska framför allt användas för att expandera det kliniska programmet.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned bokslutskommuniké 2021 som PDF här