BiBBInstruments AB: Nyemission inför planerad notering kraftigt övertecknad

Den 5 oktober 2017 avslutades teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBBInstruments”) nyemission om högst cirka 13 MSEK. Nyemissionen tecknades till 53 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 4,6 MSEK) motsvarande en teckningsgrad om cirka 407 procent. Genom nyemissionen tillförs BiBBInstruments cirka 1 600 nya aktieägare och cirka 13 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 10 oktober 2017. Första dag för handel på AktieTorget beräknas att bli den 27 oktober 2017.

VD Fredrik Lindblad kommenterar

– Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla som valt att teckna aktier i BiBBInstruments nyemission och hälsa nya aktieägare varmt välkomna till bolaget – vi är förstås väldigt glada över det stora intresset. Kapitaltillskottet möjliggör fortsatt kommersialisering av vår produktportfölj, EndoDrill®, och finansierar BiBBInstruments framtida expansion.

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till totalt cirka 53 MSEK, inklusive teckningsåtagande. En förutbestämd högsta emissionsvolym medger emellertid att endast 2 225 000 aktier nyemitteras. BiBBInstruments tillförs därmed cirka 13 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1,4 MSEK. Med anledning av det omfattande intresse som visats i nyemissionen har det ej funnits möjlighet att tilldela en minsta teckningspost om 900 aktier till samtliga tecknare i nyemissionen. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Första handelsdag

Första dag för handel på AktieTorget i BiBBInstruments aktie är planerad att bli den 27 oktober 2017. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”BIBB” och aktiens ISIN-kod är SE0010102095.

Antal aktier och aktiekapital

När BiBBInstruments nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8 230 475 stycken och aktiekapitalet till 699 590,375 SEK

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är BiBBInstruments finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om den genomförda nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: + 46 40 615 14 10
www.sedermera.se

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.