BiBBInstruments AB meddelar etikgodkännande för klinisk studie med EndoDrill® för tidigare diagnos av lungcancer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att forskare vid Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus har erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med bolagets EndoDrill®-instrument.

Forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, BiBBInstruments referenssjukhus, har erhållit etiktillstånd för att genomföra en studie med EndoDrill®, innefattande 50 patienter där EndoDrill® används vid klinisk provtagning vid Lungsektionen. Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och den cancer som orsakar flest fall av cancerrelaterad död varje år. Att ställa rätt diagnos är helt avgörande för fortsatt behandling. Oftast används bronkoskopi med vävnadsprovtagning med biopsitänger alternativt cytologiskt material genom bronkborste m.m. Befintliga metoder ger diagnostiskt material i 60–70 % av fallen.

Den övergripande frågeställningen är om EndoDrill® ger bättre vävnadsprover vid lungtumörer för mer fullständig diagnos än gängse tångbiopsi och/eller cytologi. Hypotesen är att EndoDrill® kan komma att minska den andel patienter som behöver upprepad provtagning, vilket skulle vara till stor nytta för denna patientgrupp. Studien kommer att inledas under 2017 och är planerad att utföras under 2018.

VD Fredrik Lindblad kommenterar

– Det känns mycket positivt att våra kliniska partners på Lungsektionen i Lund har erhållit etiktillstånd för att påbörja en klinisk studie för diagnos av lungcancer med EndoDrill®. Om det kan visa sig att EndoDrill® ger bättre vävnadsprover utan att öka komplikationsfrekvensen så finns det en betydande marknadspotential för lungbiopsier med EndoDrill®.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen