BiBBInstruments AB är godkänt för notering på AktieTorget och offentliggör memorandum inför kommande nyemission

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar idag, den 18 september 2017, att bolaget har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för nyemissionen om högst cirka 13 MSEK inleds den 21 september 2017 och pågår till och med den 5 oktober 2017. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av den totala emissionslikviden.

BiBBInstruments utvecklar EndoDrill® – en portfölj av biopsiinstrument för att förbättra cancerdiagnostik

BiBBInstruments har utvecklat en familj av engångsinstruments för biopsitagning, EndoDrill®, med en innovativ borrfunktion som möjliggör tidigare och mer exakt cancerdiagnos, speciellt vid djupgående tumörer. Produktportföljen av engångsinstrument inkluderar ett lanserat instrument, fem engångsinstrument under utveckling som är baserade på den patenterade EndoDrill®-teknologin samt ett forskningsprojekt. Instrumenten kommer att användas vid provtagning (biopsi) av de fem vanligaste cancerformerna; lung-, bröst-, tarm-, prostata- och magcancer. Inte minst inom magsäckscancer-, lungcancer och tarmcancer är djupt växande tumörer vanligt förekommande. Vid biopsitagning av dessa tumörer ger Bolagets biopsi-instrument djupare och mer kvalitativa prover jämfört med befintliga instrument. BiBBInstruments första produkt, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av djupa tumörer i magen lanserades i augusti 2017 och kommersiella instrument har levererats till sex sjukhus i Sverige.

Godkänt för notering

BiBBInstruments har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att den kommande nyemissionen uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 10 MSEK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag på AktieTorget är planerad till den 27 oktober 2017.

Motiv för nyemission

BiBBInstruments avser att genomföra en nyemission om högst cirka 13 MSEK för att finansiera kommersialisering av bolagets produktportfölj för att erbjuda förbättrad cancerdiagnostik för de vanligaste cancerformerna.
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) för den kommande nyemissionen finns tillgängligt på Bolagets (www.bibbinstruments.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden i nyemissionen inleds.

Noteringsemissionen i sammandrag

  • Teckningsperiod: 21 september – 5 oktober 2017.
  • Teckningskurs: 5,85 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 225 000 aktier, motsvarande 13 016 250 SEK.
  • Värdering: Cirka 35 MSEK.
  • Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier.
  • Första handelsdag: Första dag för handel är beräknad att bli den 27 oktober 2017.

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 4,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 35 procent av emissionen.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från BiBBInstruments att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
21 september 2017
Kl. 11:20-13:00
Investerarlunch Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyen 36,
Göteborg
Anmälan sker via
www.sedermera.se
26 september 2017
Kl. 09:55-10:20
Investeringsseminarium Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö Anmälan sker via
www.sedermera.se
29 september 2017
Kl. 11:30-12:00
Investeringsseminarium Scandic Klara, Slöjdvägen 7, Stockholm Anmälan sker via
www.sedermera.se

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är BiBBInstruments finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: + 46 40 615 14 10
http://www.sedermera.se/

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@Bibbinstruments.se
Telefon: +46 70 899 94 86