BiBB tillförs 16,2 MSEK genom riktad nyemission

Styrelsen för BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 16,2 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland parterna återfinns bland annat Creades AB (publ). Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 16,6 procent av röster och kapital i BiBB.

Sammanfattning av riktad nyemission
Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av investeringsbolaget Creades AB (publ) samt ett antal välrenommerade investerare, exempelvis Lovisa Hamrin (Herenco Holding & Hamrins stiftelse), Svanberg & Co Invest AB, JCC Group Invest AB och Mastan AB.

Genom den riktade nyemissionen emitteras 3 240 000 nya aktier till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 16,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om cirka tio procent gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs under de senaste 20 handelsdagarna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Nedanstående parter deltar i nyemissionen.

Part

Antal aktier

Belopp (SEK)

Lovisa Hamrin (Herenco Holding & Hamrins stiftelse)

1 000 000

5 000 000

Svanberg & Co Invest AB

600 000

3 000 000

JCC Group Invest AB

340 000

1 700 000

Creades AB (publ)

300 000

1 500 000

Mastan AB

300 000

1 500 000

Reijo Mattila

200 000

1 000 000

Semmy Rülf

100 000

500 000

Per Ewert

100 000

500 000

Malin Rülf

100 000

500 000

Rickard Grann

100 000

500 000

Andreas Lysander

100 000

500 000

Skäl till avvikelse från företrädesrätt samt motiv till kapitaliseringen
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen genom att tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse och samtidigt tillföra Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission. Styrelsens bedömning är att detta sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Likviden från nyemissionen avses användas för att finansiera fortsatt utveckling under 2021, vilket inkluderar optimering av nya eldrivna EndoDrill® Model X, regulatoriska aktiviteter, utökning av kliniskt program och förberedelser inför prelansering i Sverige planerad till 2022.

”Vi är glada över det stora intresset att delta i kapitalanskaffningen. Nyemissionen stärker ägarbilden i BiBB och finansierar kommande aktiviteter för produktportföljen EndoDrill® Model X under 2021”, säger Fredrik Lindblad, VD, BiBB.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 240 000 från 16 244 992 till 19 484 992. Aktiekapitalet ökar med 275 400,00 SEK från 1 380 824,32 SEK till 1 656 224,32 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 16,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 4 december 2020. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Emissionsinstitut
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BiBB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. BiBB har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar BiBBs aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om BiBB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan BiBB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2020.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här