BiBB publicerar delårsrapport Q1 2019

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed delårsrapport Q1 2019.

 
FÖRSTA KVARTALET  (2019-01-01 – 2019-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 96 (175) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 717 (-1 737) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 475 (10 297) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (98) %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • BiBB meddelar den 16 januari 2019 att Bolaget valt att delregistrera företrädesemissionen med anledning av uteblivna betalningar från en person, som både skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag. Detta för att göra det möjligt att boka ut aktier till parter som betalt i tid. Detta innebär att Bolaget tillförs en emissionslikvid på ca 20 MSEK före emissionskostnader.

 • BiBB meddelar den 19 januari 2019 att VD i BiBB, Fredrik Lindblad, förvärvar 32 000 aktier i BiBB av LU Holding AB.

 • BiBB tillkännager den 8 februari 2019 att Bolaget riktar anspråk mot garantiåtagare efter uteblivna betalningar (se meddelande den 16 januari ovan).

 • BiBB meddelar den 14 februari 2019 att utvärdering har inletts av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning vid tre universitetssjukhus i Sverige. Efter en utvärderingsfas följer lansering av EndoDrill® Core Needle i hela Sverige.

 • BiBB meddelar den 5 mars 2019 att Bolaget erhåller patentgodkännande från patentverket i Australien.

 • BiBB meddelar den 5 mars 2019 att professor Bruno Walther avslutar sin konsultroll som ansvarig för kliniska studier. Samtidigt utökar grundaren Dr Charles Walther sitt engagemang i Bolaget (motsvarande 80 % tjänst).

 • BiBB meddelar den 11 mars 2019 att Bolaget erhåller positivt omdöme från den första patientutvärderingen av biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle.
 • BiBB meddelar den 25 mars 2019 att EndoDrill® Core Needle erhåller formgivningsskydd i Kina.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBB meddelar den 1 april 2019 att EndoDrill® Core Needle erhåller designpatent i Japan.

 • BiBB publicerar den 8 april 2019 kallelse till årsstämma.

 • BiBB meddelar den 8 april 2019 att årsstämman tidigareläggs till den 22 maj 2019.

 • BiBB publicerar den 1 maj 2019 årsredovisning för 2018.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner delårsrapporten som PDF här
BiBBInstruments AB delårsrapport Q1-19 190515