Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30 BiBBInstruments AB

Sammanfattning av delårsrapport     

NIO MÅNADER (2018-01-01 – 2018-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 314 (69) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 267 (-2 745) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,59 (-0,36) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 4 450 (2 331) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 81 (80) %

TREDJE KVARTALET (2018-07-01 – 2018-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 29 (69) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 222 (-1 497) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 (-0,19) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 4 450 (2 331) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 81 (80) %

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i BiBBInstruments per den 30 september 2018: 8 230 475 aktier (6 005 475).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Med ”BiBB” eller ”Bolaget” avses BiBBInstruments AB (org.nr: 556938–9512).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • BiBB tillkännager den 3 augusti 2018 att Bolagets kvalitetssystem granskats och uppgraderats enligt ISO 13485:2016.
 • BiBB meddelar den 22 augusti 2018 att Bolaget erhållit sitt andra patentgodkännande från kinesiska patentverket. Patentet avser den andra patentfamiljen och är giltigt till juni 2035.
 • BiBB presenterar den 24 augusti 2018 en ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill® Model X.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 22 oktober 2018 meddelar BiBB att Bolaget lämnar in europeisk patentansökan för EndoDrill® Model X.
 • BiBB meddelar den 2 november 2018 att Bolaget erhållit godkännande för CE-märkning av EndoDrill® Core Needle och utökar därmed sin marknadspotential.
 • Den 2 november 2018 tillkännager BiBB att styrelsen i Bolaget beslutat om företrädesemission av aktier, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma.
 • BiBB kallar den 2 november 2018 till extra bolagsstämma, vilken hölls tisdagen den 20 november 2018.
 • BiBB meddelar den 8 november 2018 att Bolaget erhållit godkännande för utökad CE-märkning av biopsiinstrumentet EndoDrill®.
 • BiBB meddelar den 20 november 2018 att stämman godkänt styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och incitamentsprogram till nyckelpersoner och anställda inom BiBB. Stämman beslutade även att Sara Lindroth nyvalts till ordinarie styrelseledamot i Bolaget.