BiBBInstruments AB publicerar bokslutskommuniké för 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) publicerar härmed bokslutskommunikén för 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

— 2022 var ett år som för BiBB karaktäriserades av flera framgångar och ett intensivt regulatoriskt arbete. Vårt huvudfokus under de närmaste två åren ligger kvar på marknadsgodkännande i Europa och USA följt av ett utökat studieprogram. Diskussioner med några av de ledande bolagen på endoskopimarknaden har gett oss en god bild av vad som krävs för ett kommande globalt distributionsavtal. Marknadsgodkännande i Europa och USA samt kliniska bevis för de viktigaste kliniska EUS-indikationerna utgör stommen i vad en större internationell samarbetspartner vill se för att ta in EndoDrill® i sin produktportfölj.

Baserat på responsen från läkare och samtal med industriaktörer tror vi att vi har en god möjlighet att nå betydande framgång med EndoDrill®. Vi har en unik patentskyddad produkt på det mest snabbväxande marknadssegmentet endoskopiskt ultraljud (EUS), och hittills har vi sett att eldrivna EndoDrill® är enklare att använda och tar mer högkvalitativa vävnadsprover på kortare tid jämfört med konkurrerande manuellt hanterade EUS-nålinstrument. Vår kassabehållning var cirka 13,4 MSEK den siste december 2022. Det innebär att vi räknar med att vår fortsatta utveckling är finansierad fram till sensommaren 2023. Vi förbereder oss för en finansieringsrunda innan sommarsemestern, vars medel bland annat ska användas för utökade studier och initial lansering av EndoDrill® GI i Sverige.

Nu arbetar vi hårt för att erhålla marknadsgodkännande för EndoDrill® i Europa och USA under 2023, varefter en mängd kliniska aktiviteter ska inledas. Jag ser fram emot att uppdatera er aktieägare, och blivande ägare, om våra fortsatta framsteg i vår mission för att revolutionera framtidens cancerdiagnostik, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad

Kvartal 4 (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 264 (-3 007) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,14 (-0,15) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 13 454 (6 964) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 91 (92) %.

Tolv månader (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (16) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 276 (-10 271) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,53 (-0,53) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 13 454 (6 964) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 91 (92) %.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under fjärde kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 5 januari 2023 meddelar att BIBB att bolaget har erhållit ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO). Beskedet innebär att EPO avser att godkänna Bolagets första patentansökan i Europa för EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned bokslutskommuniké 2022 som PDF här