BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2021. Under det andra kvartalet kunde bolagets två kliniska studier (övre-magtarmkanalen respektive urinblåsa) återupptas efter ett nödvändigt byte av en kritisk leverantör. Planen är fortsatt att slutföra studierna 2021. Halvårs­rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Q2 (2021-04-01 – 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 676 (-3 335) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,14 (-0,21) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 14 535 (12 067) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 92 (89) %

H1 (2021-01-01 – 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 (131) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 027 (-7 814) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (-0,48) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 14 535 (12 067) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 7 april meddelar BiBB att ett produktionsproblem hos en extern leverantör tillfälligt stoppar leveranser av nya EndoDrill® Model X-instrument.
 • Den 8 april meddelar BiBB att en tredje internationell patentansökan för EndoDrill® Model X har lämnats in.
 • Den 19 maj meddelar BiBB att bolagets två kliniska studier kan starta igen efter ett nödvändigt leverantörsbyte. Studierna EDMX01 (magsäckstumörer) och EDUX02 (urinblåsecancer) planeras att slutföras under 2021.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottskörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned halvårsrapport 2021 som PDF här