BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— Under kvartalet har BiBBs pilotstudie med EndoDrill® URO för indikationen muskelinvasiv urinblåsecancer slutförts. För denna studie pågår sammanställning och skrivande av manuskript för vetenskaplig publicering. Våra kliniska partners för GI-pilotstudien har lämnat in manuskript för vetenskaplig publicering av den första pilotstudien med EndoDrill® GI (submukösa magsäckstumörer).

 

Ett intensivt regulatoriskt arbete bedrivs med två pågående processer för marknadsgodkännande enligt det nya europeiska direktivet MDR respektive amerikanska FDA. MDR-granskningsprocessen är i slutfasen och FDA-processen framskrider planenligt med bänktester, i vilka EndoDrill® jämförs med konkurrerande instrument.

Vid erhållandet av MDR EC-certifikatet, d v s då vi återfått rätten att CE-märka EndoDrill®, kommer nya kliniska aktiviteter att påbörjas med fokus på bukspottkörtelcancer, vilket är den största indikationen för EUS-biopsi. Vi har läkare som otåligt väntar på att vi ska förse dem med CE-märkta instrument för vidare klinisk utvärdering, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad

Kvartal 3 (2022-07-01 – 2022-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 927 (-2 237) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,11) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 17 143 (11 079) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 95 (93) %.

Nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (16) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 011 (-7 263) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,38 (-0,37) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 17 143 (11 079) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 95 (93) %.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 13 juli meddelar BiBB att Bolagets andra pilotstudie med EndoDrill®, för indikationen muskelinvasiv urinblåsecancer, har genomförts. Nu följer utvärdering och sammanställning för publikation i vetenskaplig tidskrift.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga övriga händelser har inträffat efter periodens slut.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q3 2022 som PDF här