BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort samman­fattning av delårsrapporten.

 Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (24) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 237 (-2 013) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (-0,12) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 11 079 (8 149) KSEK.
  • Soliditeten uppgick till 93 (95) %.

Nio månader (2021-01-01 – 2021-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 16 (155) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 264 (-9 828) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,37 (-0,60) SEK.

BiBB fortsätter att lägga grunden för kommande framgångar med EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända eldrivna endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik. I vår första kliniska studie för tumörer i övre mag-tarmkanalen har EndoDrill®-instrumentet fungerat väl, även om rekryteringstakten påverkats av covid-19-pandemin och därmed varit lägre än planerat. Den andra pilotstudien, som avser muskelinvasiv urinblåse­cancer, fortgår planenligt med hittills lovande preliminära resultat. Målet är fortsatt att slutföra dessa pilotstudier under 2021. Vid sidan av de två studierna pågår en mängd utvecklingsaktiviteter för ständig förbättring av produktdesignen, verktygsbindning av komponenter för större serier samt utveckling av en ny produktvariant för provtagning (biopsi) av lungcancer. På kvalitets- och regulatoriska avdelningen pågår ett intensivt arbete med målsättningen att lämna in en MDR-ansökan före årsskiftet. Vi för också en dialog med FDA om lämplig strategi för marknadsgodkännande i USA, säger VD Fredrik Lindblad.

 För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottskörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q3-2021 som PDF här