BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

— Med en stark affärsplan och kliniska framgångar med EndoDrill® i bagaget genomfördes en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK i februari. Sju av våra tio största ägare deltog vid emissionen, bl a Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap och Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin. Samtidigt välkomnade vi nya strategiska ägare som Tibia Konsult och fonden Gainbridge Novus Nordic. Vi är nu uppskattningsvis finansierade fram till sensommaren 2023 för vidareutveckling av produktfamiljen EndoDrill®, regulatoriska aktiviteter, utökning av kliniskt program och förberedelser inför prelansering i Sverige under 2023. I februari erhöll vi besked om att vår första kliniska studie med EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopiskt ultraljud (EUS), blivit utvald att presenteras på Digestive Disease Week (DDW). DDW är världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi och hålls i San Diego, USA, den 21 till 24 maj 2022. Vi och våra kliniska partners kommer att vara på plats för att presentera de spännande resultaten för kunder och potentiella partners inom industrin.

Vi har också förstärkt organisationen för att accelerera utvecklingen av såväl produktfamiljen som vårt kliniska program. Den övergripande ambitionen är mycket tydlig: vi ska bli den första tillverkaren av endoskopiska provtagningsinstrument som erbjuder kärnbiopsier (CNB, Core Needle Biopsy) vid EUS-ledd provtagning och därmed etablera begreppet EUS-CNB på den endoskopiska marknaden, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad

Kvartal 1 (2022-01-01 – 2022-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (16) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 351 (-2 350) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 (-0,12) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 25 197 (18 524) KSEK.
  • Soliditeten** uppgick till 96 (93) %.

Väsentliga händelser under perioden händelser

  • Den 8 februari 2022 meddelar BiBB att Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2021, har genomfört en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland befintliga ägare återfinns Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap, Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin och Semmy Rülf med familj. Nya ägare blev bland annat Tibia Konsult och Gainbridge Novus Nordic. Den riktade nyemissionen genomfördes för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nettolikviden ska framför allt användas för att expandera det kliniska programmet.
  • Den 18 februari meddelar BiBB att de positiva resultaten från Bolagets första kliniska studie EDMX01 kommer att presenteras på Digestive Disease Week (DDW), världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi. Kongressen hålls i San Diego, USA, den 21 till 24 maj 2022.
  • Den 22 mars publicerar BiBB ett flaggningsmeddelande om att två ägare har passerat flaggningsgränser i samband med den riktade nyemissionen som genomfördes i februari.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q1 2022 som PDF här