BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2021. Under kvartalet rekryterades den första patienten i klinisk pilotstudie EDUX02 med EndoDrill® Model X för indikationen urinblåsecancer. Detta är en ny indikation och ännu en unik marknadsmöjlighet för världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Kvartal 1 (2021-01-01 – 2021-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 16 (131) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 350 (-4 479) KSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 (-0,28) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 18 524 (15 560) KSEK.
  • Soliditeten uppgick till 93 (92) %

Väsentliga händelser under perioden händelser

  • Den 11 mars offentliggör BiBB en produktvideo som pre­senterar EndoDrill® Model X, världens första CE-märkta eldriv­na endoskopiska biopsiinstrument. Filmen beskriver konven­tionella manuella ultraljudsstyrda (EUS) biopsiinstrument och utmaningen att ta tillräckligt bra vävnadsprover (biopsier) för en fullständig cancerdiagnos.
  • Den 15 mars meddelar BiBB att den första patienten har undersökts i en ny klinisk pilotstudie för patienter med misstänkt muskelinvasiv urinblåsecancer. Detta är en ny indikation och undersökningen utförs med en variant av det eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Pilotstudien genomförs vid ett svenskt universitetssjukhus och planeras slutföras under 2021.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottskörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q1 2021 som PDF här