BiBBInstruments AB offentliggör bokslutskommuniké för 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av boksluts­kommunik­én.

Helår (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 241 (496) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 744 (-12 058) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,71 (-1,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 21 895 (19 314) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 94 (94) %

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 86 (104) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 916 (-3 097) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,50) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 21 895 (19 314) KSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 2 oktober meddelar BiBB att den första patienten har undersökts i en klinisk multicenterstudie, EDMX01, med det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Studien omfattar 20 patienter vid tre svenska universitetssjukhus och planeras slutföras under 2021.
 • BiBB meddelar den 9 oktober att man undersöker ett nytt användningsområde för EndoDrill® Model X-teknologin; tumörer i urinvägarna.
 • BiBB meddelar den 16 oktober att den andra av tre studieorter har börjat inkludera patienter i multicenterstudien EDMX01 med det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X.
 • Den 13 november offentliggör BiBB delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020.
 • Den 2 december meddelar BiBB att man genom en riktad nyemission tillförs 16,2 MSEK. Tecknarna i den riktade nyemissionen är bland andra investeringsbolaget Creades AB samt flera välkända investerare.
 • BiBB meddelar den 3 december att Lovisa Hamrins (Herenco Holding & Hamrins stiftelse) aktieinnehav i Bolaget kommer överstiga fem procent efter den riktade nyemissionen. Bolagets grundare Charles Walthers aktieinnehav, genom CHWA AB, kommer efter emissionen underskrida flaggningsgränsen om 20 procent. Håkan Lagerbergs aktieinnehav via Mastan AB samt pensionsförsäkringar ökar från 5,5 procent till 6,1 procent av kapital och röster i BiBB.
 • Den 10 december meddelar BiBB att den riktade nyemissionen är registrerad på Bolagsverket.
 • Den 11 december meddelar BiBB att Bolaget erhåller marknadsgodkännande för EndoDrill® Model X i Europa.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”När vi summerar 2020 kan vi konstatera att det var ett framgångsrikt år för BiBB där vi passerade flera viktiga milstolpar i arbetet med att ta fram nästa generations eldrivna biopsiinstrument för endoskopi. Under årets första hälft färdigställde vi kliniska EndoDrill® Model X-produkter, förbered­de inför klinisk intro­duk­tion, inhämtade myndighets­tillstånd och förstärkte patent­situation­en. Under det andra halv­året inledde vi den första kliniska studien EDMX01 med EndoDrill® Model X i Sverige. När vi närmade oss slutet av året erhöll vi dessutom ett brett CE-godkännande, d v s marknads­godkännande i Europa för alla vanliga endoskopiska indika­tion­er. Detta innebär att BiBB nu etablerar sig som en pionjär inom eldrivna endo­skopiska biopsi­instrument och blir först i världen med att kunna erbjuda s k kärnbiopsier inom endoskopisk undersökning. Slutligen genomförde vi en riktad ny­emis­si­on som finansierar bolagets aktiviteter under 2021.

Covid-19-pandemin har inneburit stora förändringar i vårt samhälle och har även påverkat BiBB, våra leverantörer, kliniska partners och kunder. Trots en för stunden negativ påverkan på rekryteringstakten räknar vi med att studien EDMX01 slutförs enligt plan under år 2021.”

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned Bokslutskommuniké 2020 som PDF här