Behov och marknad

Standardtekniker för endoskopiska provtagningar av submukösa (djupgående) tumörer sker i dagsläget inledningsvis med biopsitång (med ”alligatorkäft”). Provmaterialet som erhålls från denna metodik är emellertid begränsad eftersom instrumentet endast tar ytliga prover. Dålig kvalitet på vävnadsprovet innebär osäker diagnos. Om diagnos inte erhålls så sker fortsatt provtagning med mer avancerade metoder; ultraljudsledda finnålar eller röntgenledd biopsi med grövre nålar utifrån och genom kroppen. Den sista utvägen är att operera patienten utan säkerställd diagnos. Finnålar ger begränsat med information då de inte fångar tillräckligt med sammanhängande vävnad. Röntgenledd biopsi, och inte minst kirurgi utan diagnos är riskfyllda och resurskrävande alternativ. Inom sjukvården är det allmänt känt att det inte finns något befintligt instrument eller metod som uppfyller kraven för diagnostik av djupa och svårfångade tumörer.[1]

I takt med modern skräddarsydd behandling för olika tumörformer ställs ökade krav på exakt diagnos innan behandling inleds. Här bedömer BiBBInstruments att EndoDrill®-teknologin genom sin djupgående funktion och precision uppfyller ett viktigt kliniskt behov.

Den globala marknaden för endoskop och tillhörande utrustning omsätter årligen 225 miljarder SEK, varav cirka 30 % av marknaden (cirka 70 miljarder SEK), i vilken BiBBInstruments produkter ingår, består av endoskopitillbehör. USA är i särklass den viktigaste marknaden och svarar för cirka 45 % av den globala försäljningen[2]. Marknaden domineras av globala medicintekniska koncerner såsom Olympus, Boston Scientific, Cook Medical och Medtronic. Det finns mer än 30 konkurrenter i detta marknadssegment.

Globalt drabbas årligen cirka 7 miljoner patienter av cancer i lunga, mage, tarm, bröst och prostata, det vill säga EndoDrill®s målmarknad[3]. Antalet biopsitagningar är betydligt större, exempelvis säljs globalt årligen cirka 70 miljoner biopsitänger.[4] Bara i USA uppskattar Bolaget att det årligen utförs cirka 1 miljon GI-biopsier (gastrointestinala det vill säga mage/tarm) och cirka 3 miljoner bröst- och prostatabiopsier. GI-undersökningar växer snabbast och utgör det största området. Bolagets första biopsi-instrument EndoDrill® GI Upper återfinns i detta segment.

Marknaden för tillbehör till endoskop förväntas växa från cirka 66 miljarder SEK 2013 till cirka 92 miljarder SEK 2018 (CAGR cirka 7 %).[5] Tillbehör är det segment som är störst och växter mest på endoskopimarknaden och det finns ett stort antal olika typer av instrument på marknaden. De pådrivande faktorerna är framförallt ökade investeringar, stigande antal sjukhus samt den växande förekomsten av sjukdomar som kräver endoskopisk undersökning tillsammans med en åldrande befolkning. Mer specifikt så ökar antalet endoskopiska undersökningar då dessa utgör ett icke-invasivt alternativ till kirurgi och nya tekniska innovationer driver tillväxten.

[1] European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline – Updated January 2017
[2] Frost & Sullivan 2014
[3] International Agency for Research on Cancer; 2014
[4] QYR Reseach Center 2015
[5] Frost & Sullivan 2014.