Vision och strategi

Vision

BiBBInstruments vision är att förbättra cancerdiagnostiken vid många av de vanligaste cancerformerna genom att erbjuda mer effektiva metoder för att ta endoskopiska vävnadsprover. Tidig cancerdiagnos med hjälp av EndoDrill®-biopsiinstrument ska göra det möjligt att ge patienter optimal och anpassad behandling i rätt tid, vilket ökar sannolikheten för tillfrisknande, reducerar lidandet för patienten, räddar liv och minskar sjukvårdens kostnader.

Affärsmodell och strategi

BiBBs affärsmodell innefattar utveckling och försäljning av innovativa biopsiinstrument som utgår från premiumprissatta egenutvecklade produkter under varumärket EndoDrill®. Bolaget skapar värde genom att bygga upp en patentsökt produktportfölj, EndoDrill®, med engångsinstrument och drivenhet (flergångs) för förbättrad provtagning och diagnos av många av de mest allvarliga cancerformerna. Primärt utvecklas produkter för ultraljudsendoskop (EUS). Sedan december 2020 är EndoDrill® världens första CE-märkta eldrivna biopsi­instrument för endoskopi.

EndoDrill®-instrumenten är avsedda att säljas som sterila engångsprodukter samt en drivenhet för flergångsanvändning (elmotor, fotpedal och kablar) till sjukhus som erbjuder cancervård och diagnostik. Bolaget kommer tillsammans med kliniska partners att ta fram publicerade vetenskapliga bevis för de viktigaste indikationerna. Produkterna ska erhålla CE-märke (beviljat i december 2020 för alla tilltänkta indikationer utom urinblåsecancer) och FDA 510(k)-godkännande för kommersialisering i Europa och USA. BiBBs ambition är inte att bygga upp en global sälj­organisation, men produkterna ska successivt lanseras i egen regi i Sverige och på vissa utvalda sjukhus i Europa och USA. Egen lokal försäljning ger närhet till slutkunder för snabb feedback med möjlighet att ständigt förbättra och optimera produkterna. Målet på några års sikt är att teckna avtal med en större global distributionspartner för snabb internationell försäljningstillväxt. En unik produktportfölj i premiumsegmentet ultraljudsledda biopsiinstrument, samt god försäljningstillväxt kommer att göra BiBB till en lämplig uppköpskandidat på den snabbväxande EUS-marknaden.

Teknologi

BiBBs produktportfölj EndoDrill® består av patenterade och patentsökta endoskopiska engångsinstrument och drivenheter (flergångs) för diagnos av många cancerformer, bl.a. lung-, magsäcks-, tjocktarms-, och bukspottkörtelcancer.

Bolagets andra generationens teknologi, eldrivna EndoDrill®, är i grunden en vidareutveckling av ursprung­sidén. En motordriven roter­ande cylinder ersätt­er den manuella borrskruven och an­vänds för att ta hög­kvalitativa s k kärnbiopsi­er med hög precision. Sedan slutet av år 2020 är EndoDrill® CE-godkänt och därmed världens första marknadsgodkända eldrivna biopsi­instrument för endoskopi.

Patentsökta EndoDrill® består av ett handtag med flexibel borrcylinder (engångsdel) samt motorenhet, fotpedal och kablar (flergångsdel). Instrument­et har utvecklats för att ta vävnadsprover av högsta möjliga kvalitet, vilket möjlig­gör tidig behand­lingsgrundande diagn­­­os. Det primära segmentet för EndoDrill® är premium­marknaden för EUS-biopsiinstrument där flexibla nålinstrument används i ultraljuds­endoskop för diagnostik av svårfångade tumörer i hela mag-tarmkanalen, från matstrupen till ändtarmen.

Bolagets innovativa, medicintekniska utrustning har potential att förbättra sjukvården och oddsen för många cancerpatienter.