Rapporter & kalendarium

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Kalendarium

  • Publicering Bokslutskommuniké 2019, 13 februari 2019

Övrigt

Årsstämma den 22 maj 2019 (dokument)

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i BiBBInstruments AB — 190522
Fullmaktsformulär årsstämma BiBBInstruments AB — 190522

Extra bolagsstämma den 20 november 2018 (dokument)

Fullständiga beslutsunderlag – Extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär – BibbInstruments AB 181120– BibbInstruments 181120
Villkor för teckningsoptioner av serie 2018 2021
Bilaga 3 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen_BiBB 181102
Bilaga 5 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen_BiBB 181102
Bilaga 3 och 5 Revisorn yttrande signerat 181102