Rapporter & kalendarium

Delårsrapporter

Årsredovisningar

Kalendarium

  • Delårsrapport 1 – 2021-05-12*
  • Årsredovisning 2020 – 2021-05-21
  • Halvårsrapport  – 2021-08-26
  • Delårsrapport 3 – 2021-11-11
  • Bokslutskommuniké 2021 – 2022-02-11

    * Notera att tidigare datum för offentliggörande av delårsrapport 1 var den 14 maj 2021.

Övrigt

Årsstämma den 14 juni 2021 (poströstning p g a COVID-19)

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma 2021 i BiBB
Poströstningsformulär BiBB Årsstämma 2021
Fullmaktsformulär – BiBBInstruments AB (publ)_Årsstämma 2021

Årsstämma den 11 juni 2020

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i BiBBInstruments AB 200611
Fullmaktsformulär årsstämma BiBBInstruments AB – 200611

Årsstämma den 22 maj 2019 (dokument)

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i BiBBInstruments AB — 190522
Fullmaktsformulär årsstämma BiBBInstruments AB — 190522

Extra bolagsstämma den 20 november 2018 (dokument)

Fullständiga beslutsunderlag – Extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär – BibbInstruments AB 181120– BibbInstruments 181120
Villkor för teckningsoptioner av serie 2018 2021
Bilaga 3 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen_BiBB 181102
Bilaga 5 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen_BiBB 181102
Bilaga 3 och 5 Revisorn yttrande signerat 181102