Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordning för BiBBInstruments AB
Org. nr. 556938-9512
Fastställd på årsstämma den 11 juni 2020

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är BibbInstruments AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla, sälja och licensiera rättigheter för instrument för cancerdiagnostik samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 510 000 kronor och högst 2 040 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 4–8 ledamöter med högst 2 suppleanter.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Om Svenska Dagbladet upphör med sin utgivning ska annonsering ske i Dagens Industri.

§ 8 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
 8. a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

 

Bolagsstämma

Bolagsstämman i BiBBInstruments AB (publ) är det högsta beslutsfattande organet. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar, personligen eller genom ombud.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Rätt att delta i bolagsstämma

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta och rösta för sina aktier på bolagsstämman.

Utöver att anmäla sig till Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget.

För ytterligare information kring kallelse och rätt att delta vid bolagsstämma, se bolagets bolagsordning.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämma kan lämna förslaget till BiBBInstruments styrelseordförande på adress: E-post: info@bibbinstruments.com

Revisor

Revisorer är Baker Tilly Sverige. Niklas Frank, auktoriserad revisor och medlem i branschorganisationen FAR är huvudansvarig revisor.