Kliniska studier

Kliniska studier – EndoDrill® Model X

Övre GI – AVSLUTAD
Hösten 2020 inleddes den första kliniska studien på tre svenska universitets­sjuk­hus (EDXM01) för provtagning av miss­tänkt cancer i magsäcken. I studien som omfattar 20 patienter tas jämförande prover på varje patient med såväl EndoDrill® Model X som med ledande konkurrerande finnålsinstrument (EUS-FNB). Primärt resultatmått är att visa att EndoDrill® Model X är en säker metod för ultraljudsstyrd provtagning. Det sekundära effektmåttet innebär en utvärdering av hur mycket vävnad EndoDrill® Model X kan ta jämfört med gängse biopsinålar.

Studien avslutades i förtid i november 2021 eftersom en interimsanalys visade att studiens syfte hade uppnåtts. Preliminära resultat indikerar att biopsi­instrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av s.k. kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud. Närmast väntar fortsatt sammanställning av studiedata med målsättningen att studien ska publiceras vetenskapligt.

Urinblåsa – REKRYTERING PÅGÅR
I Q1-2021 startade en svensk klinisk pilotstudie (n=10) för djupa tumörprover vid misstänkt muskelinvasiv urinblåsecancer. Studien förväntas vara avslutad 2021.