BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort samman­fattning av delårsrapporten.

 Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (24) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 237 (-2 013) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (-0,12) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 11 079 (8 149) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 93 (95) %.

Nio månader (2021-01-01 – 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 (155) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 264 (-9 828) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,37 (-0,60) SEK.

BiBB fortsätter att lägga grunden för kommande framgångar med EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända eldrivna endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik. I vår första kliniska studie för tumörer i övre mag-tarmkanalen har EndoDrill®-instrumentet fungerat väl, även om rekryteringstakten påverkats av covid-19-pandemin och därmed varit lägre än planerat. Den andra pilotstudien, som avser muskelinvasiv urinblåse­cancer, fortgår planenligt med hittills lovande preliminära resultat. Målet är fortsatt att slutföra dessa pilotstudier under 2021. Vid sidan av de två studierna pågår en mängd utvecklingsaktiviteter för ständig förbättring av produktdesignen, verktygsbindning av komponenter för större serier samt utveckling av en ny produktvariant för provtagning (biopsi) av lungcancer. På kvalitets- och regulatoriska avdelningen pågår ett intensivt arbete med målsättningen att lämna in en MDR-ansökan före årsskiftet. Vi för också en dialog med FDA om lämplig strategi för marknadsgodkännande i USA, säger VD Fredrik Lindblad.

 För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottskörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q3-2021 som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2021. Under det andra kvartalet kunde bolagets två kliniska studier (övre-magtarmkanalen respektive urinblåsa) återupptas efter ett nödvändigt byte av en kritisk leverantör. Planen är fortsatt att slutföra studierna 2021. Halvårs­rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Q2 (2021-04-01 – 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 676 (-3 335) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,14 (-0,21) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 14 535 (12 067) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 92 (89) %

H1 (2021-01-01 – 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 (131) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 027 (-7 814) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (-0,48) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 14 535 (12 067) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 7 april meddelar BiBB att ett produktionsproblem hos en extern leverantör tillfälligt stoppar leveranser av nya EndoDrill® Model X-instrument.
 • Den 8 april meddelar BiBB att en tredje internationell patentansökan för EndoDrill® Model X har lämnats in.
 • Den 19 maj meddelar BiBB att bolagets två kliniska studier kan starta igen efter ett nödvändigt leverantörsbyte. Studierna EDMX01 (magsäckstumörer) och EDUX02 (urinblåsecancer) planeras att slutföras under 2021.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottskörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned halvårsrapport 2021 som PDF här

 

 

BiBBInstruments AB offentliggör årsredovisning för 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed årsredovisning för 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av årsredovisningen.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Verksamhetsåret 2020 var ett mycket framgångsrikt år för BiBB där vi passerade flera viktiga milstolpar i utvecklingen av nästa generations eldrivna biopsiinstrument för endoskopi. Under årets första hälft färdigställde vi kliniska EndoDrill® Model X-produkter, förberedde inför klinisk introduktion, inhämtade myndighetstillstånd och förstärkte patentsituationen. Under det andra halvåret inledde vi den första kliniska studien EDMX01 (magsäckstumörer) med EndoDrill® Model X i Sverige. Hos ett team av urologer väcktes ett intresse av EndoDrill® Model X förmåga att ta djupa högkvalitativa vävnadsprover. I samråd med urologerna utvecklades en variant av X-instrumentet med målet att ta djupa vävnadsprover redan vid den inledande endoskopiska undersökningen vid muskelinvasiv urinblåsecancer. Syftet är att undvika ett större kirurgiskt ingrepp och att därmed tidigarelägga diagnos och behandlingsstart. När vi närmade oss slutet av året erhöll vi ett brett CE-godkännande, d v s marknadsgodkännande i Europa, för alla vanliga endoskopiska indikationer. Detta innebär att BiBB nu etablerar sig som en pionjär inom eldrivna endoskopiska biopsiinstrument och blir först i världen med att kunna erbjuda
s k kärnbiopsier inom endoskopisk undersökning. Slutligen genomförde vi en riktad nyemission som finansierar bolagets aktiviteter under 2021.

Covid-19-pandemin har inneburit stora förändringar i vårt samhälle och har även påverkat BiBB, våra leverantörer, kliniska partners och kunder. På grund av produktionsproblem blev vi i april 2021 tvungna att pausa rekryteringen av patienter i våra två pågående kliniska studier. I mitten av maj kunde vi efter ett intensivt arbete meddela att studierna kunde återupptas efter ett genomfört leverantörsbyte och vi bedömer att studierna kommer slutföras enligt plan under 2021.”

Helår (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 241 (496) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 744 (-12 058) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,71 (-1,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 21 895 (19 314) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 94 (94) %

Väsentliga händelser under 2020

 • BiBB meddelar den 4 februari fokuserad satsning på det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Till följd av detta kommer BiBB att avsluta försäljningsaktiviteterna för den styva mellannålen EndoDrill® Core Needle.
 • BiBB meddelar den 14 februari att Läkemedelsverket ger tillstånd till klinisk prövning av EndoDrill® Model X.
 • Den 2 oktober meddelar BiBB att den första patienten har undersökts i en klinisk multicenterstudie, EDMX01, med det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Studien omfattar 20 patienter vid tre svenska universitetssjukhus och planeras slutföras under 2021.
 • BiBB meddelar den 9 oktober att bolaget undersöker ett nytt användningsområde för EndoDrill® Model X-teknologin; tumörer i urinvägarna.
 • BiBB meddelar den 16 oktober att den andra av tre studieorter har börjat inkludera patienter i multicenterstudien EDMX01 med det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X.
 • Den 2 december meddelar BiBB att bolaget genom en riktad nyemission tillförs 16,2 MSEK. Tecknarna i den riktade nyemissionen är bland andra investeringsbolaget Creades AB samt flera välkända investerare.
 • Den 11 december meddelar BiBB att bolaget erhåller marknadsgodkännande för EndoDrill® Model X i Europa.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 11 mars offentliggör BiBB en produktvideo som presenterar EndoDrill® Model X, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Filmen beskriver konventionella manuella ultraljudsstyrda (EUS) biopsiinstrument och utmaningen att ta tillräckligt bra vävnadsprover (biopsier) för en fullständig cancerdiagnos.
 • Den 15 mars meddelar BiBB att den första patienten har undersökts i en ny klinisk pilotstudie för patienter med misstänkt muskelinvasiv urinblåsecancer. Detta är en ny indikation och undersökningen utförs med en specialanpassad variant av det eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Pilotstudien genomförs vid ett svenskt universitetssjukhus och planeras slutföras under 2021.
 • Den 7 april meddelar BiBB att ett produktionsproblem hos en extern leverantör tillfälligt stoppar leveranser av nya EndoDrill® Model X-instrument. Detta påverkar bolagets två pågående kliniska studier som nu tvingas göra uppehåll i rekryteringen av patienter tills nya engångsinstrument finns tillhanda, vilket är planerat till senare i andra kvartalet 2021.
 • Den 8 april meddelar BiBB att en tredje internationell patentansökan för EndoDrill® Model X har lämnats in.
 • Den 19 maj meddelar BiBB att kliniska studier med EndoDrill® Model X kan återupptas efter ett kritiskt leverantörsbyte.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottskörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned Årsredovisning 2020 som PDF här

 

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2021. Under kvartalet rekryterades den första patienten i klinisk pilotstudie EDUX02 med EndoDrill® Model X för indikationen urinblåsecancer. Detta är en ny indikation och ännu en unik marknadsmöjlighet för världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Kvartal 1 (2021-01-01 – 2021-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 (131) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 350 (-4 479) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 (-0,28) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 18 524 (15 560) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 93 (92) %

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 11 mars offentliggör BiBB en produktvideo som pre­senterar EndoDrill® Model X, världens första CE-märkta eldriv­na endoskopiska biopsiinstrument. Filmen beskriver konven­tionella manuella ultraljudsstyrda (EUS) biopsiinstrument och utmaningen att ta tillräckligt bra vävnadsprover (biopsier) för en fullständig cancerdiagnos.
 • Den 15 mars meddelar BiBB att den första patienten har undersökts i en ny klinisk pilotstudie för patienter med misstänkt muskelinvasiv urinblåsecancer. Detta är en ny indikation och undersökningen utförs med en variant av det eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Pilotstudien genomförs vid ett svenskt universitetssjukhus och planeras slutföras under 2021.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottskörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q1 2021 som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör bokslutskommuniké för 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av boksluts­kommunik­én.

Helår (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 241 (496) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 744 (-12 058) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,71 (-1,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 21 895 (19 314) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 94 (94) %

Fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 86 (104) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 916 (-3 097) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,50) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 21 895 (19 314) KSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 2 oktober meddelar BiBB att den första patienten har undersökts i en klinisk multicenterstudie, EDMX01, med det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Studien omfattar 20 patienter vid tre svenska universitetssjukhus och planeras slutföras under 2021.
 • BiBB meddelar den 9 oktober att man undersöker ett nytt användningsområde för EndoDrill® Model X-teknologin; tumörer i urinvägarna.
 • BiBB meddelar den 16 oktober att den andra av tre studieorter har börjat inkludera patienter i multicenterstudien EDMX01 med det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X.
 • Den 13 november offentliggör BiBB delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020.
 • Den 2 december meddelar BiBB att man genom en riktad nyemission tillförs 16,2 MSEK. Tecknarna i den riktade nyemissionen är bland andra investeringsbolaget Creades AB samt flera välkända investerare.
 • BiBB meddelar den 3 december att Lovisa Hamrins (Herenco Holding & Hamrins stiftelse) aktieinnehav i Bolaget kommer överstiga fem procent efter den riktade nyemissionen. Bolagets grundare Charles Walthers aktieinnehav, genom CHWA AB, kommer efter emissionen underskrida flaggningsgränsen om 20 procent. Håkan Lagerbergs aktieinnehav via Mastan AB samt pensionsförsäkringar ökar från 5,5 procent till 6,1 procent av kapital och röster i BiBB.
 • Den 10 december meddelar BiBB att den riktade nyemissionen är registrerad på Bolagsverket.
 • Den 11 december meddelar BiBB att Bolaget erhåller marknadsgodkännande för EndoDrill® Model X i Europa.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”När vi summerar 2020 kan vi konstatera att det var ett framgångsrikt år för BiBB där vi passerade flera viktiga milstolpar i arbetet med att ta fram nästa generations eldrivna biopsiinstrument för endoskopi. Under årets första hälft färdigställde vi kliniska EndoDrill® Model X-produkter, förbered­de inför klinisk intro­duk­tion, inhämtade myndighets­tillstånd och förstärkte patent­situation­en. Under det andra halv­året inledde vi den första kliniska studien EDMX01 med EndoDrill® Model X i Sverige. När vi närmade oss slutet av året erhöll vi dessutom ett brett CE-godkännande, d v s marknads­godkännande i Europa för alla vanliga endoskopiska indika­tion­er. Detta innebär att BiBB nu etablerar sig som en pionjär inom eldrivna endo­skopiska biopsi­instrument och blir först i världen med att kunna erbjuda s k kärnbiopsier inom endoskopisk undersökning. Slutligen genomförde vi en riktad ny­emis­si­on som finansierar bolagets aktiviteter under 2021.

Covid-19-pandemin har inneburit stora förändringar i vårt samhälle och har även påverkat BiBB, våra leverantörer, kliniska partners och kunder. Trots en för stunden negativ påverkan på rekryteringstakten räknar vi med att studien EDMX01 slutförs enligt plan under år 2021.”

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned Bokslutskommuniké 2020 som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 155 (391) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 828 (-8 961) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,60 (-0,50) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 8 149 (23 204) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 95 (96) %

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 (118) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 013 (-2 930) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 8 149 (23 204) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • BiBB offentliggör den 6 augusti halvårsrapport för det första halvåret 2020.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av flera allvarliga cancerformer och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q3 2020 som PDF här

BiBB publicerar årsredovisning för 2019

BiBBInstruments AB (publ), publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.bibbinstruments.com/.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned Årsredovisning 2019 som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårs­rapporten.

Kvartal 1 (2020-01-01 – 2020-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 131 (96) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 479 (-2 717) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,28 (-0,20) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 15 560 (12 475) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 92 (89) %

Väsentliga händelser under perioden

 • BiBB meddelar den 4 februari fokuserad satsning på det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Till följd av detta kommer BiBB att avsluta försäljningsaktiviteterna för den styva mellannålen EndoDrill® Core Needle. De balanserade utgifterna för EndoDrill® Core Needle har därför under första kvartalet 2020 skrivits ned helt.
 • BiBB meddelar den 14 februari att Läkemedelsverket ger tillstånd till klinisk prövning av EndoDrill® Model X.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned Delårsrapport Q1-2020 som PDF här

BiBBInstruments AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet  (2019-10-01 – 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 104 (134) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 097 (-3 521) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,50 (-0,35) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 19 314 (6 188) KSEK.

Helår (2019-01-01 – 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 496 (448) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 058 (-9 787) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,09 (-0,94) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 19 314 (6 188) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 94 (89) %

Väsentliga händelser under perioden

 • BiBB tillkännager framgångsrika resultat från prekliniskt försök II med EndoDrill® Model X.
 • BiBB meddelar att bolaget erhåller Notice of Allowance av patentansökan för EndoDrill® från patentverket i Kanada.
 • BiBB återför den tidigare aktiverade uppskjutna skattefordran avseende skattemässiga underskott med anledning av att bolaget har tillkännagett en reviderad produktstrategi med fokus på utvecklings­produkten EndoDrill® Model X. Detta gör att verksamheten fortfarande till stor del befinner sig i ett utvecklingsstadium.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • BiBB meddelar att bolaget genomför fokuserad satsning på eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned Bokslutskommuniké 2019 som PDF här

Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av bokslutskommuniké

HELÅRET (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 448 (128) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 787 (-5 142) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,94 (-0,49) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 188 (12 303) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (92) %

FJÄRDE KVARTALET (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 134 (59) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 521 (-2 396) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,35 (-0,23) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 188 (12 303) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2018

 • Den 1 februari 2018 meddelade BiBB att dess försäljningsavdelning utökas med två produktspecialister; Marie Larsson som är sjuksköterska på kirurgmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Jan Sundholm som kommer från rollen som Territory Manager för flexibel endoskopi på Olympus Sverige AB.
 • BiBB meddelar den 11 april 2018 att mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle.
 • BiBB meddelar den 12 april 2018 att Bolaget fått Fas I-ansökan om projektanslag på 0,5 MSEK godkänt av EU:s HORIZON 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.
 • BiBB tillkännager den 14 maj 2018 att Bolaget lanserat ett nytt biopsiinstrument, EndoDrill® GI Upper Mini, för diagnos av tumörer i övre magtarmkanalen.
 • BiBB kallar den 21 maj 2018 till årsstämma, vilken hålls den 21 juni 2018. Kommuniké avseende de beslut som fattades på årsstämman finns att tillgå via Bolagets hemsida.
 • BiBB offentliggör den 30 maj 2018 årsredovisning för 2017.
 • BiBB tillkännager den 3 augusti 2018 att Bolagets kvalitetssystem granskats och uppgraderats enligt ISO 13485:2016.
 • BiBB meddelar den 22 augusti 2018 att Bolaget erhållit sitt andra patentgodkännande från kinesiska patentverket. Patentet avser den andra patentfamiljen och är giltigt till juni 2035.
 • BiBB presenterar den 24 augusti 2018 en ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill® Model X.
 • Den 22 oktober 2018 meddelar BiBB att Bolaget lämnar in europeisk patentansökan för EndoDrill® Model X.
 • BiBB meddelar den 2 november 2018 att Bolaget erhållit godkännande för CE-märkning av EndoDrill® Core Needle och utökar därmed sin marknadspotential.
 • Den 2 november 2018 tillkännager BiBB att styrelsen i Bolaget beslutat om företrädesemission av aktier, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma.
 • BiBB kallar den 2 november 2018 till extra bolagsstämma, vilken hölls tisdagen den 20 november 2018. Kommuniké avseende de beslut som fattades på extra bolagsstämman finns att tillgå via Bolagets hemsida.
 • BiBB meddelar den 8 november 2018 att Bolaget erhållit godkännande för utökad CE-märkning av biopsiinstrumentet EndoDrill®.
 • BiBB meddelar den 20 november 2018 att stämman godkänt styrelsens beslut om företrädesemission av aktier till högst 25,3 MSEK och incitamentsprogram till nyckelpersoner och anställda inom BiBB. Stämman beslutade även att Sara Lindroth nyväljs till ordinarie styrelseledamot i Bolaget.
 • BiBB meddelar den 17 december 2018 att företrädesemissionen tecknades till cirka 85 procent och att Bolaget därmed tillförs cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBB meddelar den 16 januari 2019 att Bolaget valt att delregistrera företrädesemissionen med anledning av uteblivna betalningar från en person, som både skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag. Detta för att göra det möjligt att boka ut aktier till parter som betalt i tid. Detta innebär att Bolaget tillförs en emissionslikvid på ca 20 MSEK före emissionskostnader.
 • BiBB meddelar den 19 januari 2019 att VD i BiBB, Fredrik Lindblad förvärvar 32 000 aktier i BiBB av LU Holding AB.
 • BiBB tillkännager den 8 februari 2019 att Bolaget riktar anspråk mot garantiåtagare efter uteblivna betalningar (se meddelande den 16 januari ovan).
 • BiBB meddelar den 14 februari 2019 att utvärdering har inletts av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning vid tre universitetssjukhus i Sverige. Efter en kortare utvärderingsfas följer lansering av EndoDrill® Core Needle i hela Sverige.

Ladda ned hela bokslutskommunikén 2018 som PDF här
BiBBInstruments AB bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31 190228