BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret och andra kvartalet 2023

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2023. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— Ett händelserikt första kvartal med FDA-marknadsgodkännande för EndoDrill® GI och patentbesked i Europa följdes upp av en rad positiva händelser under det andra kvartalet. I slutet av maj genomfördes en fulltecknad riktad nyemission på ca 10,1 MSEK, i vilken en majoritet av Bolagets största ägare deltog. I början av juni fick vi vår första kliniska studie med EndoDrill® URO för muskelinvasiv urinblåsecancer publicerad vetenskapligt i European Urology Open Science. Resultaten visar att EndoDrill® URO, som första endoskopiska provtagningsinstrument, på ett säkert sätt kan ta behandlingsavgörande prover vid misstanke om djupväxande tumörer i urinblåsan. Forskargruppen konkluderar att det är motiverat att följa upp pilotstudien med den regulatoriskt godkända randomiserade effektstudien.

Med dessa uppnådda milstolpar i ryggen förväntar vi oss en händelserik period med bland annat de första patientfallen i USA med EndoDrill® GI, erhållande av CE-certifikatet enligt MDR för marknadsgodkännande i Europa av hela produktserien EndoDrill® följt av en klinisk multicenterstudie med EndoDrill® GI för provtagning vid pankreascancer. Vi planerar att inleda lanseringsaktiviteter i Sverige för EndoDrill® GI innan årsskiftet, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad.

Kvartal 2 (2023-04-01 – 2023-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 181 (-3 733) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 15 367 (21 281) KSEK.

Halvår 1 (2023-01-01 – 2023-06-30)

 • Soliditeten** uppgick till 95 (93) %.
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 685 (-6 084) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,23 (-0,29) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 15 367 (21 281) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 95 (93) %.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 3 april publicerar BiBB ett flaggningsmeddelande att investeraren Creades AB (publ) aktieinnehav i Bolaget har reducerats från ca 10 % till 0 % per den 31 mars 2023. Investmentbolaget Creades AB har sedan 2019 varit BiBBs näst största ägare med en ägarandel på ca 10 %. Creades meddelar att deras ägarandel per den 31 mars 2023 har reducerats till 0 %, och att avyttringen är ett resultat av skiftat fokus mot större innehav.
 • Den 18 april publicerar BiBB en statusuppdatering om godkännandeprocessen för CE-märkning av produktportföljen EndoDrill®. Sammanfattningsvis efter diskussioner med BiBBs granskningsorgan (notified body) förväntar sig Bolaget ett erhållet CE-certifikat enligt MDR om cirka 3–6 månader. Förestående CE-certifikat enligt MDR innebär en utökad indikation och omfattar samtliga tre instrument i produktfamiljen EndoDrill®.
 • Den 11 maj skickar Bolaget ut en kallelse till årsstämma i BiBB som kommer att hållas den 14 juni 2023.
 • Den 19 maj 2023 publiceras årsredovisningen för BiBB.
 • Styrelsen i BiBB beslutar den 26 maj 2023, med stöd från bemyndigande, att genomföra en riktad nyemission om cirka 10,1 MSEK. Nettolikviden ska framför allt användas för att expandera det kliniska programmet, för inledande kliniska marknadsaktiviteter i USA och för förberedelser inför kommersialisering.
 • Den 7 juni 2023 rapporterar BiBB positiva resultat från den första kliniska studien med EndoDrill® URO för muskelinvasiv urinblåsecancer publicerad av European Urology Open Science.
 • Den 13 juni meddelar BiBB att två befintliga aktieägare har passerat gränsvärden för flaggning till följd av att den kommunicerade riktade nyemissionen.
 • Den 14 juni hölls årsstämma i BiBBInstruments AB. Kommuniké med sammanfattade beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.se).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 3 juli meddelar BiBB om beslutad tilldelning avseende Bolagets långsiktiga incitamentsprogram TO Serie 2023/2028:A för ledning och anställda samt TO Serie 2023/2028:B för styrelsemedlemmar.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB utvecklar och tillverkar EndoDrill®, en patentsökt produktserie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill®-instrumenten tar högkvalitativa vävnadsprover med hög precision med målet att förbättra diagnostiken av flera allvarliga cancersjukdomar, t ex i magsäck, bukspottkörtel, lever, lunga, och urinblåsa. Produktportföljen riktar sig till den globala mångmiljardmarknaden för ultraljudsstyrda (EUS/EBUS) biopsiinstrument, som utgör det mest avancerade och snabbväxande området inom endoskopi. 2023 erhöll EndoDrill® GI, BiBBs viktigaste produktvariant, marknadsgodkännande av amerikanska FDA som det första eldrivna biopsiinstrument för endoskopi i USA. EndoDrill®-systemet inkluderar sterila engångsbiopsiinstrument med tillhörande drivenhet (flergångsdel). Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ner Halvårsrapport Q2 2023 som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör årsredovisning för helåret 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed årsredovisning avseende helåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com).

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens enda FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen inkluderar provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned Årsredovisning 2022 som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende första kvartalet 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— I slutet av kvartalet erhöll BiBB en mycket positiv nyhet från FDA, den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten. EndoDrill® GI godkändes som det första eldrivna biopsiinstrumentet för endoskopi på den amerikanska marknaden, vilken utgör den i särklass största marknaden för endoskopi. I kvartal 3 2023 kommer detta marknadsgodkännande inledningsvist att nyttjas för klinisk utvärdering av EndoDrill®-systemet vid ett eller flera sjukhus i USA. I Europa krävs ett CE-certifikat enligt nya EU-direktivet MDR för regulatoriskt godkännande. Efter diskussioner med BiBBs granskningsorgan (notified body) förväntar vi oss CE-certifikat enligt MDR under kvartal 3 2023. Ansökan om CE-certifikat innehåller en utökad indikation och omfattar samtliga tre instrument i produktfamiljen EndoDrill®.

Det senaste kvartalet präglades också av framgångar på patentområdet. BiBB erhöll två positiva förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket, European Patent Office (”EPO”). Beskeden innebär att EPO avser att godkänna två breda patentansökningar för EndoDrill® gällande den första patentfamiljen. När processen är slutförd kommer patenten att gälla till 2038 respektive 2039. Sammanfattningsvis har vi med FDA-godkännande och patentbesked tagit stora steg framåt mot vår vision att revolutionera framtiden cancerdiagnostik, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad.

Kvartal 1 (2023-01-01 – 2023-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 504 (-2 351) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (-0,11) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 9 266 (25 197) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 93 (96) %.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 5 januari meddelar att BIBB att bolaget har erhållit ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO). Beskedet innebär att EPO avser att godkänna Bolagets första patentansökan i Europa för EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument.
 • Den 7 mars meddelar att BIBB att bolaget har erhållit ytterligare ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO). I januari 2023 kommunicerades att Bolagets första patentansökan i Europa hade erhållit förhandsbesked om godkännande och nu inkom ett andra förhandsbesked om att även den första patentfamiljen avses godkännas i Europa. Patentfamilj 1 kompletterar det inledande Europapatentet och ger ytterligare skydd för det motoriserade biopsisystemet.
 • Den 30 mars meddelar BiBB att bolaget erhållit 510(k)-marknadsgodkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för EndoDrill® GI. Godkännandet innebär att BiBB får marknadsföra och sälja EndoDrill® GI i USA, vilket är den i särklass största marknaden i världen för provtagning med endoskopiskt ultraljud (EUS). EndoDrill® GI är BiBBs viktigaste produkt, med det bredaste indikationsområdet, som förbättrar vävnadsprovtagning och möjligheterna till snabbare diagnostik av en mängd tumörer i övre mag-tarmkanalen, t ex magsäck, matstrupe, pankreas, lymfkörtlar och lever. Inledningsvis kommer 510(k)-godkännandet användas för att påbörja marknadsstudier i USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 3 april publicerar BiBB ett flaggningsmeddelande att investeraren Creades AB (publ) aktieinnehav i Bolaget har reducerats från ca 10 % till 0 % per den 31 mars 2023. Investmentbolaget Creades AB har sedan 2019 varit BiBBs näst största ägare med en ägarandel på ca 10 %. Creades meddelar att deras ägarandel per den 31 mars 2023 har reducerats till 0 %, och att avyttringen är ett resultat av skiftat fokus mot större innehav.
 • Den 18 april publicerar BiBB en statusuppdatering om godkännandeprocessen för CE-märkning av produktportföljen EndoDrill®. Sammanfattningsvis efter diskussioner med BiBBs granskningsorgan (notified body) förväntar sig Bolaget ett erhållet CE-certifikat enligt MDR om cirka 3–6 månader. Förestående CE-certifikat enligt MDR innebär en utökad indikation och omfattar samtliga tre instrument i produktfamiljen EndoDrill®.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens enda CE-märkta och FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen inkluderar provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ner Delårsrapport 1 2023 som PDF här

 

BiBBInstruments AB publicerar bokslutskommuniké för 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) publicerar härmed bokslutskommunikén för 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

— 2022 var ett år som för BiBB karaktäriserades av flera framgångar och ett intensivt regulatoriskt arbete. Vårt huvudfokus under de närmaste två åren ligger kvar på marknadsgodkännande i Europa och USA följt av ett utökat studieprogram. Diskussioner med några av de ledande bolagen på endoskopimarknaden har gett oss en god bild av vad som krävs för ett kommande globalt distributionsavtal. Marknadsgodkännande i Europa och USA samt kliniska bevis för de viktigaste kliniska EUS-indikationerna utgör stommen i vad en större internationell samarbetspartner vill se för att ta in EndoDrill® i sin produktportfölj.

Baserat på responsen från läkare och samtal med industriaktörer tror vi att vi har en god möjlighet att nå betydande framgång med EndoDrill®. Vi har en unik patentskyddad produkt på det mest snabbväxande marknadssegmentet endoskopiskt ultraljud (EUS), och hittills har vi sett att eldrivna EndoDrill® är enklare att använda och tar mer högkvalitativa vävnadsprover på kortare tid jämfört med konkurrerande manuellt hanterade EUS-nålinstrument. Vår kassabehållning var cirka 13,4 MSEK den siste december 2022. Det innebär att vi räknar med att vår fortsatta utveckling är finansierad fram till sensommaren 2023. Vi förbereder oss för en finansieringsrunda innan sommarsemestern, vars medel bland annat ska användas för utökade studier och initial lansering av EndoDrill® GI i Sverige.

Nu arbetar vi hårt för att erhålla marknadsgodkännande för EndoDrill® i Europa och USA under 2023, varefter en mängd kliniska aktiviteter ska inledas. Jag ser fram emot att uppdatera er aktieägare, och blivande ägare, om våra fortsatta framsteg i vår mission för att revolutionera framtidens cancerdiagnostik, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad

Kvartal 4 (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 264 (-3 007) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,14 (-0,15) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 13 454 (6 964) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 91 (92) %.

Tolv månader (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (16) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 276 (-10 271) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,53 (-0,53) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 13 454 (6 964) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 91 (92) %.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under fjärde kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 5 januari 2023 meddelar att BIBB att bolaget har erhållit ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO). Beskedet innebär att EPO avser att godkänna Bolagets första patentansökan i Europa för EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned bokslutskommuniké 2022 som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— Under kvartalet har BiBBs pilotstudie med EndoDrill® URO för indikationen muskelinvasiv urinblåsecancer slutförts. För denna studie pågår sammanställning och skrivande av manuskript för vetenskaplig publicering. Våra kliniska partners för GI-pilotstudien har lämnat in manuskript för vetenskaplig publicering av den första pilotstudien med EndoDrill® GI (submukösa magsäckstumörer).

 

Ett intensivt regulatoriskt arbete bedrivs med två pågående processer för marknadsgodkännande enligt det nya europeiska direktivet MDR respektive amerikanska FDA. MDR-granskningsprocessen är i slutfasen och FDA-processen framskrider planenligt med bänktester, i vilka EndoDrill® jämförs med konkurrerande instrument.

Vid erhållandet av MDR EC-certifikatet, d v s då vi återfått rätten att CE-märka EndoDrill®, kommer nya kliniska aktiviteter att påbörjas med fokus på bukspottkörtelcancer, vilket är den största indikationen för EUS-biopsi. Vi har läkare som otåligt väntar på att vi ska förse dem med CE-märkta instrument för vidare klinisk utvärdering, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad

Kvartal 3 (2022-07-01 – 2022-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 927 (-2 237) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,11) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 17 143 (11 079) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 95 (93) %.

Nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (16) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 011 (-7 263) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,38 (-0,37) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 17 143 (11 079) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 95 (93) %.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 13 juli meddelar BiBB att Bolagets andra pilotstudie med EndoDrill®, för indikationen muskelinvasiv urinblåsecancer, har genomförts. Nu följer utvärdering och sammanställning för publikation i vetenskaplig tidskrift.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga övriga händelser har inträffat efter periodens slut.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q3 2022 som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— BiBB har nu genomfört två viktiga kliniska pilotstudier med det innovativa endoskopiska biopsisystemet EndoDrill®. I maj presenterades de positiva resultaten från vår första pilotstudie med EndoDrill® GI (magsäckstumörer) vid DDW-kongressen i San Diego. Precis efter rapportperiodens slut informerade vi om att den andra pilotstudien med EndoDrill® URO (muskelinvasiv urinblåsecancer) hade avslutats. Samtidigt har det varit en hektisk period på QA/RA-området med två pågående processer för marknadsgodkännande enligt det nya europeiska direktivet MDR respektive amerikanska FDA. När vi har erhållit MDR-certifikatet kommer vi att påbörja nya kliniska studier med fokus på bukspottkörtelcancer, vilket är den största indikationen för EUS-biopsi. Nu väntar ett händelserikt halvår med många milstolpar som ska passeras på vår utvecklingsresa. Bägge våra pilotstudier ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter, nästa fas i studieprogrammet med EndoDrill® URO ska påbörjas, europeisk MDR-certifiering ska erhållas följt av de första patientfallen för bukspottkörtelcancer, en eller flera nya kliniska studier (SEL/bukspottkörtel) ska inledas, ny produktvariant EndoDrill® EBUS för lungcancer ska presenteras och vi ska ha en långt framskriden process för marknadsgodkännande i USA, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad

Kvartal 2 (2022-04-01 – 2022-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 733 (-2 676) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,14) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 21 281 (14 535) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 93 (92) %.

Första halvåret (2022-01-01 – 2022-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (16) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 084 (-5 027) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,26) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 21 281 (14 535) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 93 (92) %.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 6 maj kallas aktieägarna i BiBB till årsstämma.
 • Den 20 maj offentliggör BiBB årsredovisning för 2021.
 • Den 2 juni meddelar BiBB att Bolaget har deltagit vid Digestive Disease Week (DDW) den 21–22 maj i San Diego och presenterat positiva resultat från bolagets första kliniska studie med eldrivna EndoDrill®. Utöver posterpresentationen fick BiBB-teamet möjlighet att presentera EndoDrill® vid enskilda möten med flera av världens största medicintekniska bolag.
 • Den 14 juni genomför BiBB en årsstämma. Kommuniké med sammanfattade beslut hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.se).
 • Den 17 juni meddelar BiBB att Bolaget lämnat in en ansökan till FDA för marknadsgodkännande i USA av EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Efter uppföljande möten med FDA har Bolaget en god uppfattning om vad som krävs för ett regulatoriskt godkännande med målsättning om ett marknadsgodkännande under 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 13 juli meddelar BiBB att Bolagets andra pilotstudie med EndoDrill®, för indikationen muskelinvasiv urinblåsecancer, har genomförts. Nu följer utvärdering och sammanställning för publikation i vetenskaplig tidskrift.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill®  riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q2 2022 som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör årsredovisning för 2021

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed årsredovisning för 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av årsredovisningen.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”I slutet av 2021 nådde BiBB betydande framgångar i den kliniska utvärderingen av EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända elektromekaniska endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik. Vår första kliniska studie med provtagning av svårdiagnostiserade djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen avslutades då framgångs­rikt i förtid. Resultaten visade entydigt att EndoDrill®-instrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud (EUS). Studien har sedermera blivit utvald att presenteras på världens största kongress för endoskopi, DDW, i San Diego i maj 2022. Det innebär att BiBB nu leder utvecklingen av framtidens eldrivna EUS-biopsiinstrument med målet att bli först med ett kommersiellt biopsisystem för provtagning av kärnbiopsier (EUS-CNB). Tidigare CE-märkning och de lovande kliniska Proof-of-concept-resultaten innebär att vi står väl rustade att utvidga och fördjupa vårt kliniska program under 2022. I februari 2022 genomfördes, baserat på BiBBs framgångar, en riktad nyemission på 21,6 MSEK där sju av våra tio största ägare deltog.”

Helår (2021-01-01 – 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 (241) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 271 (-12 744) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,53 (-0,71) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 964 (21 895) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 92 (94) %.

Väsentliga händelser under 2021

 • Den 15 februari offentliggör BiBB bokslutskommuniké för 2020.
 • Den 11 mars offentliggör BiBB en produktvideo som presenterar EndoDrill® Model X, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Filmen beskriver konventionella manuella ultraljudsstyrda (EUS) biopsiinstrument och utmaningen att ta tillräckligt bra vävnadsprover (biopsier) för en fullständig cancerdiagnos.
 • Den 15 mars meddelar BiBB att den första patienten har undersökts i en ny klinisk pilotstudie för patienter med misstänkt muskelinvasiv urinblåsecancer. Detta är en ny indikation och undersökningen utförs med en specialanpassad variant av det eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Pilotstudien genomförs vid ett svenskt universitetssjukhus och planeras slutföras under 2021.
 • Den 7 april meddelar BiBB att ett produktionsproblem hos en extern leverantör tillfälligt stoppar leveranser av nya EndoDrill® Model X-instrument. Detta påverkar Bolagets två pågående kliniska studier som nu tvingas göra uppehåll i rekryteringen av patienter tills nya engångsinstrument finns tillhanda, vilket är planerat till senare i andra kvartalet 2021.
 • Den 8 april meddelar BiBB att en tredje internationell patentansökan för EndoDrill® Model X har lämnats in.
 • Den 10 maj kallar BiBB till årsstämma den 14 juni.
 • Den 19 maj meddelar BiBB att Bolagets två kliniska studier kan starta igen efter ett nödvändigt leverantörsbyte. Studierna EDMX01 (magsäckstumörer) och EDUX02 (urinblåsecancer) planeras att slutföras under 2021.
 • Den 21 maj offentliggör BiBB årsredovisning för 2020.
 • Den 24 november meddelar BiBB att den första kliniska studien med EndoDrill® Model X, vid djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen, avslutas i förtid då en interimsanalys visar att studiens syfte har uppnåtts. Preliminära resultat indikerar att biopsiinstrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av s.k. kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud.
 • Den 23 december meddelar att BiBB att en omfattande ansökan för MDR-certifiering i enlighet med EU:s nya förordning för medicintekniska produkter har lämnats in. Certifiering enligt MDR är ett krav för att kunna fortsätta att sätta produkter på EU-marknaden och andra marknader där CE-märkningen gäller.

Väsentliga händelser efter årets slut

 • Den 8 februari 2022 meddelar BiBB att Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2021, genomfört en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland befintliga ägare återfinns Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap, Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin och Semmy Rülf med familj. Nya ägare blir bland annat Tibia Konsult och Gainbridge Novus Nordic. Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nettolikviden ska framför allt användas för att expandera det kliniska programmet.
 • Rysslands invasion av Ukraina under februari har försämrat det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld och skapat stor osäkerhet på de finansiella marknaderna. BiBB följer utvecklingen noga. Så vitt kan bedömas har detta ingen väsentlig påverkan på BiBBs verksamhet.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, till exempel magsäcks, bukspottskörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned Årsredovisning 2021 som PDF här

 

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

— Med en stark affärsplan och kliniska framgångar med EndoDrill® i bagaget genomfördes en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK i februari. Sju av våra tio största ägare deltog vid emissionen, bl a Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap och Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin. Samtidigt välkomnade vi nya strategiska ägare som Tibia Konsult och fonden Gainbridge Novus Nordic. Vi är nu uppskattningsvis finansierade fram till sensommaren 2023 för vidareutveckling av produktfamiljen EndoDrill®, regulatoriska aktiviteter, utökning av kliniskt program och förberedelser inför prelansering i Sverige under 2023. I februari erhöll vi besked om att vår första kliniska studie med EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopiskt ultraljud (EUS), blivit utvald att presenteras på Digestive Disease Week (DDW). DDW är världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi och hålls i San Diego, USA, den 21 till 24 maj 2022. Vi och våra kliniska partners kommer att vara på plats för att presentera de spännande resultaten för kunder och potentiella partners inom industrin.

Vi har också förstärkt organisationen för att accelerera utvecklingen av såväl produktfamiljen som vårt kliniska program. Den övergripande ambitionen är mycket tydlig: vi ska bli den första tillverkaren av endoskopiska provtagningsinstrument som erbjuder kärnbiopsier (CNB, Core Needle Biopsy) vid EUS-ledd provtagning och därmed etablera begreppet EUS-CNB på den endoskopiska marknaden, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad

Kvartal 1 (2022-01-01 – 2022-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (16) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 351 (-2 350) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 (-0,12) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 25 197 (18 524) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 96 (93) %.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 8 februari 2022 meddelar BiBB att Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2021, har genomfört en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland befintliga ägare återfinns Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap, Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin och Semmy Rülf med familj. Nya ägare blev bland annat Tibia Konsult och Gainbridge Novus Nordic. Den riktade nyemissionen genomfördes för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nettolikviden ska framför allt användas för att expandera det kliniska programmet.
 • Den 18 februari meddelar BiBB att de positiva resultaten från Bolagets första kliniska studie EDMX01 kommer att presenteras på Digestive Disease Week (DDW), världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi. Kongressen hålls i San Diego, USA, den 21 till 24 maj 2022.
 • Den 22 mars publicerar BiBB ett flaggningsmeddelande om att två ägare har passerat flaggningsgränser i samband med den riktade nyemissionen som genomfördes i februari.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q1 2022 som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort samman­fattning av delårsrapporten.

 Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (24) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 237 (-2 013) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (-0,12) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 11 079 (8 149) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 93 (95) %.

Nio månader (2021-01-01 – 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 (155) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 264 (-9 828) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,37 (-0,60) SEK.

BiBB fortsätter att lägga grunden för kommande framgångar med EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända eldrivna endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik. I vår första kliniska studie för tumörer i övre mag-tarmkanalen har EndoDrill®-instrumentet fungerat väl, även om rekryteringstakten påverkats av covid-19-pandemin och därmed varit lägre än planerat. Den andra pilotstudien, som avser muskelinvasiv urinblåse­cancer, fortgår planenligt med hittills lovande preliminära resultat. Målet är fortsatt att slutföra dessa pilotstudier under 2021. Vid sidan av de två studierna pågår en mängd utvecklingsaktiviteter för ständig förbättring av produktdesignen, verktygsbindning av komponenter för större serier samt utveckling av en ny produktvariant för provtagning (biopsi) av lungcancer. På kvalitets- och regulatoriska avdelningen pågår ett intensivt arbete med målsättningen att lämna in en MDR-ansökan före årsskiftet. Vi för också en dialog med FDA om lämplig strategi för marknadsgodkännande i USA, säger VD Fredrik Lindblad.

 För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottskörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned delårsrapport Q3-2021 som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2021. Under det andra kvartalet kunde bolagets två kliniska studier (övre-magtarmkanalen respektive urinblåsa) återupptas efter ett nödvändigt byte av en kritisk leverantör. Planen är fortsatt att slutföra studierna 2021. Halvårs­rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Q2 (2021-04-01 – 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 676 (-3 335) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,14 (-0,21) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 14 535 (12 067) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 92 (89) %

H1 (2021-01-01 – 2021-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 (131) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 027 (-7 814) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,26 (-0,48) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 14 535 (12 067) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 7 april meddelar BiBB att ett produktionsproblem hos en extern leverantör tillfälligt stoppar leveranser av nya EndoDrill® Model X-instrument.
 • Den 8 april meddelar BiBB att en tredje internationell patentansökan för EndoDrill® Model X har lämnats in.
 • Den 19 maj meddelar BiBB att bolagets två kliniska studier kan starta igen efter ett nödvändigt leverantörsbyte. Studierna EDMX01 (magsäckstumörer) och EDUX02 (urinblåsecancer) planeras att slutföras under 2021.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottskörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned halvårsrapport 2021 som PDF här