BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2023

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— Efter första halvårets serie av positiva händelser – FDA-marknadsgodkännande för EndoDrill® GI, fulltecknad riktad nyemission, publicering av positiva data för EndoDrill® URO, patentgodkännande i Europa – har BiBBs team arbetat intensivt under tredje kvartalet med förberedelser inför kommande aktiviteter i USA och Europa. Vi har nyligen lämnat in en slutrapport till vårt granskningsorgan (notified body) för erhållande av CE-certifikatet enligt MDR för marknadsgodkännande i Europa av hela produktserien EndoDrill®. Ett förväntat godkännande i fjärde kvartalet bäddar för ett utökat studieprogram och lansering av EndoDrill® GI i Sverige under första hälften av 2024. Vår första utställning av ett kommersiellt EndoDrill®-system är planerat till 6th Nordic EUS Congress i Oslo den 30 november – 1 december. I november, med FDA-godkännandet i ryggen, inleds klinisk utvärdering av EndoDrill® GI i USA, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad.

Kvartal 3 (2023-07-01 – 2023-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 024 (-1 927) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,08) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 13 109 (17 143) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 94,5 (95,2) %.

Nio månader (2023-01-01 – 2023-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 709 (-8 011) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,38) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 13 109 (17 143) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 94,5 (95,2) %.

Väsentliga händelser under perioden händelser

 • Den 3 juli meddelar BiBB om beslutad tilldelning avseende Bolagets långsiktiga incitamentsprogram TO Serie 2023/2028:A för ledning och anställda samt TO Serie 2023/2028:B för styrelsemedlemmar.
 • Den 5 september meddelar BiBB att det europeiska patentverket (EPO) slutgiltigt har godkänt två patentansökningar för EndoDrill®. Patenten ger ett brett skydd av EndoDrill®-systemet till 2038 respektive 2039.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga övriga händelser har inträffat efter periodens slut.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB utvecklar och tillverkar EndoDrill®, en patenterad produktserie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill®-instrumenten tar högkvalitativa vävnadsprover med hög precision med målet att förbättra diagnostiken av flera allvarliga cancersjukdomar, t ex i magsäck, bukspottkörtel, lever, lunga, och urinblåsa. Produktportföljen riktar sig till den globala marknaden för ultraljudsstyrda endoskopiska (EUS/EBUS) biopsiinstrument, som utgör det mest avancerade och snabbväxande området inom endoskopi. 2023 erhöll EndoDrill® GI, BiBBs viktigaste produktvariant, marknadsgodkännande av amerikanska FDA som det första eldrivna biopsiinstrument för endoskopi i USA. EndoDrill®-systemet inkluderar sterila engångsbiopsiinstrument med tillhörande drivenhet (flergångsdel). Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ner Delårsrapport Q3 2023 som PDF här

 

BiBB erhåller två patent i Europa för EndoDrill

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB eller ”Bolaget”) meddelar i dag att det europeiska patentverket (EPO) slutgiltigt har godkänt två patentansökningar för EndoDrill®. Patenten ger ett brett skydd av EndoDrill®-systemet till 2038 respektive 2039.

Godkännanden avser patentansökningar EP19780264.8 respektive EP18199230.6 från patentfamilj 1 och följer tidigare förhandsbesked från EPO som Bolaget meddelade i kvartal 1 2023. Patenten skyddar produktserien EndoDrill®, världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopi. BiBB har dessutom tre internationella patentansökningar för EndoDrill® som inträtt i nationell/regional fas.

EndoDrill® befinner sig i klinisk fas och närmar sig kommersialisering. Produktfamiljen riktar sig till sjukhus som arbetar med avancerad ultraljudsendoskopi (EUS/EBUS), för att förbättra diagnostiken vid några av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel, lever, lung- och urinblåsecancer.

”Patentgodkännanden i Europa kommer vältajmat inför vår första lanseringsaktivitet med EndoDrill® GI i Oslo på 6th Nordic EUS Meeting i slutet av november. Det blir premiärvisning av vårt nya biopsisystem på en kongress och att vi nu erhållit två patentgodkännanden i Europa är en fin grund att stå på”, säger Fredrik Lindblad, vd för BiBB.

Om EndoDrill®
FDA-godkända EndoDrill® ger endoskopister ökade möjligheter att ta högkvalitativa sammanhängande kärnbiopsier i misstänkta tumörer. Ett intakt vävnadsprov innehåller mer information, vilket kan vara avgörande för korrekt och fullständig diagnos samt tidigast möjliga behandlingsstart. Den avslutade kliniska pilotstudien med EndoDrill® GI (EDMX01) visade på hundraprocentig diagnostisk träffsäkerhet vid analys av proverna.

EndoDrill® utnyttjar en patenterad eldriven roterande nålcylinder som med hög precision ger vävnadsprover av högre diagnostisk kvalitet än befintliga manuellt hanterade biopsiinstrument. Utöver nämnda indikationer i övre mag-tarmkanalen för EndoDrill® GI omfattar produktfamiljen EndoDrill® också biopsiinstrument för lungcancer (EndoDrill® EBUS) och muskelinvasiv urinblåsecancer (EndoDrill® URO).

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB utvecklar och tillverkar EndoDrill®, en patenterad produktserie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill®-instrumenten tar högkvalitativa vävnadsprover med hög precision med målet att förbättra diagnostiken av flera allvarliga cancersjukdomar, t ex i magsäck, bukspottkörtel, lever, lunga, och urinblåsa. Produktportföljen riktar sig till den globala marknaden för ultraljudsstyrda (EUS/EBUS) biopsiinstrument, som utgör det mest avancerade och snabbväxande området inom endoskopi. 2023 erhöll EndoDrill® GI, BiBBs viktigaste produktvariant, marknadsgodkännande av amerikanska FDA som det första eldrivna biopsiinstrument för endoskopi i USA. EndoDrill®-systemet inkluderar sterila engångsbiopsiinstrument med tillhörande drivenhet (flergångsdel). Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Beslutad tilldelning avseende långsiktigt incitamentsprogram

Vid årsstämman i BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) den 14 juni 2023 beslutades att införa incitamentsprogram TO Serie 2023/2028:A för ledning och anställda samt TO Serie 2023/2028:B för styrelsemedlemmar. Styrelsen i BiBB har nu beslutat om tilldelning av teckningsoptioner i de bägge 5-åriga teckningsoptionsprogrammen.

Teckningsoptionsprogram Serie 2023/2028:A
I enlighet med villkoren har kurs för att teckna TO Serie 2023/2028:A fastställts till 0,66 SEK per teckningsoption. Fastställt pris för nyttjande av TO Serie 2023/2028:A efter fem år uppgår till 10,30 SEK per aktie. Totalt tecknades 418 000 TO Serie 2023/2028:A  i BiBB och Bolaget tillförs således ca 276 KSEK. TO Serie 2023/2028:A  tecknades bland annat av VD, utvecklingschef och kvalitetschef. Tid för betalning pågår till och med den 14 juli 2023. Förutsatt att samtliga TO Serie 2023/2028:A nyttjas (om fem år) tillförs Bolaget ytterligare cirka 4,3 MSEK.

Teckningsoptionsprogram Serie 2023/2028:B
I enlighet med villkoren har kurs för att teckna TO Serie 2023/2028:B fastställts till 0,66 SEK per teckningsoption. Fastställt pris för nyttjande av TO Serie 2023/2028:B efter fem år uppgår till 10,30 SEK per aktie. Totalt tecknades 300 000 TO Serie 2023/2028:B  i BiBB och Bolaget tillförs således cirka 198 KSEK. TO Serie 2023/2028:B  tecknades av samtliga styrelseledamöter (en styrelsemedlem är oberoende och deltar ej i programmet). Tid för betalning pågår till och med den 14 juli 2023. Förutsatt att samtliga TO Serie 2023/2028:B nyttjas (om fem år) tillförs Bolaget ytterligare cirka 3,1 MSEK.

Antal aktier och utspädning
Till följd av TO Serie 2023/2028:A och TO Serie 2023/2028:B kan det totala antalet aktier i Bolaget, vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner efter fem år, öka med ytterligare 718 000 aktier, till totalt 27 247 461 aktier. Aktiekapitalet ökar då samtidigt med 61 030,00 SEK, till totalt 2 316 034,19 SEK. Den totala utspädningen, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, till följd av incitamentsprogrammen uppgår således till ytterligare cirka 2,6 procent av röster och kapital. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt villkoren för teckningsoptionsprogrammen

Rådgivare till optionsprogrammet är Optionspartner AB.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

 Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens enda FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen inkluderar provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

I dag, den 14 juni 2023, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Styrelsen beslutade vid årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden, 150 000 kronor till Sara Lindroth samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Erik von Schenck, Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther. Till styrelseordförande omvaldes Erik von Schenck.

Vidare beslutade stämman att Bolagets revisor Niclas Frank, auktoriserad revisor vid Baker Tilly Saxos KB, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023-2028:A
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att vid årsstämman, besluta om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Ägarnas förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023-2028:B
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att vid årsstämman besluta om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 11, 12 och 13 i kallelsen.

Fullständiga handlingar rörande årsstämman finns på BiBB Instruments hemsida, www.bibbinstruments.com.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BibbInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens enda FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen inkluderar provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

Flaggning i BiBBInstruments AB med anledning av registrerad nyemission

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att två befintliga aktieägare har passerat gränsvärden för flaggning till följd av att den nyligen kommunicerade riktade nyemissionen. Denna emission registrerades hos Bolagsverket den 13 juni 2023. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 26 529 461 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 255 004,185 SEK.

 • CHWA AB, som ägs av BiBBs grundare tillika CMO Dr Charles Walther har tidigare innehaft 15,1 % av samtliga aktier och röster i Bolaget och har efter nyemissionen en ägarandel på 13,0 %.
 • Tibia Konsult AB, ett Malmöbaserat privat investmentbolag, grundat av Sten K Johnson, har tidigare innehaft 2,7 % av samtliga aktier och röster i Bolaget och har efter nyemissionen en ägarandel på 5,8 %.

Flaggningsmeddelandet publiceras då CHWA AB respektive Tibia Konsult AB innehav i Bolaget understiger 15 % respektive överstiger 5 %, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens enda FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen inkluderar provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBB rapporterar positiva resultat från klinisk pilotstudie med EndoDrill URO

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) rapporterar i dag att den första kliniska studien med EndoDrill® URO för muskelinvasiv urinblåsecancer har publicerats vetenskapligt i European Urology Open Science. Studien visar att EndoDrill® URO på ett säkert sätt kan ta behandlingsavgörande prover tidigare i vårdkedjan vid misstanke om djupväxande tumörer i urinblåsan.  Forskargruppen konkluderar att det nu är motiverat att följa upp pilotstudien med en randomiserad effektstudie, vilken redan är planerad och regulatoriskt godkänd.

”Det är glädjande att se en så gedigen inledande vetenskaplig prövning av EndoDrill® URO genomförd av en bred grupp som representerar flera medicinska områden som onkologi, radiologi, patologi, molekylär diagnostik, omvårdnad och urologi. Dessa initiala resultat ser lovande ut och visar att det går att ta diagnostiska och behandlingsgrundande vävnadsprover (biopsier) tidigt i utredningen av urinblåsecancer.  Vi kommer att följa nästa fas, en randomiserad effektstudie, med spänning. Förhoppningsvis kan mervärdet för patienterna med möjligheten till tidigarelagd behandlingsstart, som de initiala resultaten antyder, ytterligare bekräftas i en större patientpopulation. Det skulle få stor betydelse för patienter drabbade av denna allvarliga sjukdom”, säger Dr Charles Walther, CMO på BiBB.

Under förra året slutförde Professor Fredrik Liedberg med kollegor vid Skånes universitetssjukhus en pilotstudie om 10 patienter med EndoDrill® URO för indikationen muskel­­invasiv blåscancer (MIBC).

Studien har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften European Urology Open Science 53 (2023) 78-82 med titeln ”Urodrill – a novel MRI-guided endoscopic biopsy technique to sample and molecularly classify muscle-invasive bladder cancer without fractionating the specimen during transurethral resection” (notera att ”Urodrill” är identisk med produkten EndoDrill® URO).

Syftet med studien var att undersöka om det är möjligt att för första gången ta vävnadsprover av djupväxande tumörer redan vid den inledan­de endoskopiska undersökningen av urinblåsan. Med en tidigarelagd diagnos skulle det mer invasiva standardiserade operativa ingreppet (TURB) kunna undvikas och behandlingen av patienter med MIBC skulle kunna inledas tidigare. I studien jämfördes biopsier tagna med EndoDrill® URO med prover tagna under det operativa ingreppet.

Publikationen visar på goda resultat med det nya provtagningsinstrumentet EndoDrill® URO. EndoDrill® URO lyckades ta en biopsi i 9 av 10 undersökta patienter och i det tionde fallet låg tumören väldigt nära stora blodkärl, vilket gjorde att man inte kunde gå så djupt i det enskilda fallet. I 6 av 9 fall kunde muskelinvasiv blåscancer bekräftas och i 7 av 9 fall kunde blåsväggens muskelskikt, d v s djupväxt bedömas. I 8 fall genomfördes genetisk mutationsanalys och i 7 av dessa var analysen tekniskt framgångsrik. Inga komplikationer relaterade till provtagningen med EndoDrill® URO noterades. Det stora forskarteamet kom till slutsatsen att det går att tidigt ta behandlingsavgörande prover med EndoDrill® URO vid misstanke om blåscancer. ”The current proof-of-concept study demonstrates that the Urodrill instrument can facilitate both histological confirmation of MIBC based on MRI findings and molecular classification.”

Författarna anger att nästa motiverade steg är en randomiserad klinisk studie, där tidig provtagning med EndoDrill® URO, under den initiala endoskopiska undersökningen, kommer att jämföras med nuvarande vårdstandard, d v s vävnadsprovtagning under TURB-ingreppet. Denna randomiserade effektstudie är sedan tidigare planerad och innehar regulatoriska godkännanden.

Mer information om studieresultaten finns att tillgå via följande länk: https://www.eu-openscience.europeanurology.com/article/S2666-1683(23)00248-3/fulltext

Om indikationen muskelinvasiv urinblåsecancer (MIBC)
Urinblåsecancer är den fjärde vanligaste cancerformen för män och drabbar årligen cirka 570 000 människor i världen (WCRF  2020). I cirka 25 % av fallen har cancern växt in i urinblåsans muskel (MIBC), och det är denna population som utgör EndoDrill® URO:s målgrupp. Det innebär att drygt 140 000 patienter per år är framtida kandidater för tidig provtagning med EndoDrill® URO. Eftersom det rör sig om ett möjligt paradigmskifte med ett modifierat vårdförlopp med EndoDrill®-biopsi, krävs en gedigen klinisk utvärdering för att övertyga världens urologer.  Framgång för EndoDrill® URO öppnar upp ett helt nytt marknadssegment, i dagsläget helt utan konkurrerande biopsiinstrument.

Bakgrund till urologistudien
För många cancerformer kan diagnos fastställas relativt tidigt efter vävnads­provtagning vid den inledande endoskopiska undersökningen. Vid urinblåse­cancer tas emellertid normalt inga biopsier vid den inledan­de endoskopin p g a avsaknad av effektiva biopsiinstrument. Kamerainstrument­et nyttjas i dessa fall endast för att visuellt undersöka urinblåsans insida. I nästa steg följer ett större operativt s k TURB-ingrepp (Trans­uretral resek­tion av blåstumör) som kräver att patienten sövs, och först i detta senare skede tas biopsier för att fastställa om tumören växt ut till de underliggande muskellager som omger urin­blåsan, MIBC. Nackdelar med TURB-ingreppet är att det försenar behandlingsstarten, potentiellt sprider tumörceller i blodomloppet och är associerat med risk för komplikationer såsom blödning och perforation.

År 2020 besökte en ledande klinisk forskargrupp BiBB då de hade hört talas om att biopsiinstrumentet EndoDrill® kunde ta djupa, solida vävnadsprover vid endoskopiska undersökningar. Fredrik Liedberg, professor i urinblåsecancer och ordförande i nationellt vård­­program för cancer i urinblåsan och övre urin­vägarna, och hans kollegor vid Skånes universitetssjukhus hade under decennier upplevt att diagnos, behandling och överlevnadstal för patienter som drabbas av muskelinvasiv urinblåse­cancer inte hade förbättrats nämnvärt, vilket bekymrade dem.

Hypotesen var att en tidig diagnos med hjälp av EndoDrill®-biopsi skulle kunna säkerställa hur djupt tumören växt i urinblåsan betydligt tidigare, vilket potentiellt skulle kunna innebära tidigare start av radikal behandling och ökad överlevnad för en grupp patienter med femårsöverlevnad på endast ca 50 %. Utöver tidsvinsten skulle vården och dessa patienter slippa ett större ingrepp (TURB) enligt nuvarande standardiserade vårdförlopp. Professor Liedbergs forskargrupp skrev protokoll för en säkerhetsstudie och uppföljande randomiserad effektstudie, inklusive hälsoekonomisk utredning. Efter tillstånd från Etik­­prövnings­­myndig­heten och Läkemedels­verket genomfördes den inledande pilotstudien 2021–2022 och detta pressmeddelande redogör för studiens resultat.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2023.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens enda FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen inkluderar provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBB genomför en riktad nyemission om ca 10 MSEK

Styrelsen för cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2022, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 10,1 MSEK riktad till främst befintliga huvudägare. Bland befintliga ägare återfinns Tibia Konsult, Swedencare-entreprenörerna, fonderna Aktia Nordic Micro Cap, Schroder ISF Micro Cap respektive Gainbridge Novus Nordic och Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin. Nettolikviden ska framför allt användas för att expandera det kliniska programmet, för inledande kliniska marknadsaktiviteter i USA och för förberedelser inför kommersialisering.

Sammanfattning av riktad nyemission
Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av de befintliga storägarna Tibia Konsult, Swedencare-entreprenörerna (Mastan AB, Håkan Svanberg och JCC Group Invest AB), fonderna Aktia Nordic Micro Cap, Schroder ISF Micro Cap respektive Gainbridge Novus Nordic, Lovisa Hamrin (Herenco Holding & Hamrins stiftelse) och Gabriel Güner via bolagen FMF Group AB och Guner Holding AB. Dessutom tillkommer två privata ägare.

Genom den riktade nyemissionen emitteras 3 716 469 nya aktier till en teckningskurs om 2,72 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 10,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om cirka tio procent gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs under de senaste fem handelsdagarna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

”Vi är glada över det stora intresset att delta i kapitalanskaffningen trots den rådande turbulenta situationen på aktiemarknaden. Det är ett styrkebesked att en majoritet av BiBBs största ägare deltar i nyemissionen och nu kan vi fortsätta bygga värde i Bolaget med det nyligen erhållna FDA-godkännandet i ryggen. Våra aktieägare kan se fram emot en mycket spännande period som ska mynna ut i en klinisk utvärdering av EndoDrill® – det första FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopi – i USA, utökade kliniska studier i Sverige följt av lanseringsstart.” säger Fredrik Lindblad, VD, BiBB.

Skäl till avvikelse från företrädesrätt samt motiv till kapitaliseringen
Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen att det för närvarande av flera skäl är fördelaktigare för Bolaget och aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission.

En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra vilket skulle kunna minska Bolagets finansiella flexibilitet och hindra Bolaget att tillvarata eventuella affärsmöjligheter, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. En företrädesemission skulle sannolikt även bli dyrare att genomföra, kopplat till administrativa emissionskostnader för Bolaget och med en större rabatt och utspädning för aktieägarna, samt emissionskostnader till nödvändiga emissionsgaranter.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna kunna tecknas av på förhand vidtalade befintliga investerare. Styrelsen bedömer även att de tecknande investerarna sannolikt kommer att ge betydande strategiskt, långsiktigt värde för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att ovan nämnda skäl väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämplig av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse. 

Styrelsens bedömning är att emissionskursen i den riktade nyemissionen är marknadsmässig. Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts genom förhandling med investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymviktade genomsnittskurs (VWAP) beräknad under en handelsperiod om fem (5) dagar föregående beslutet om den riktade emissionen. Rabatten om 10 procent är dessutom ett led i Bolagets tidigare fastställda riktade emissioner, då i ett mindre volatilt marknadsklimat.  Styrelsen har även vid sondering konstaterat att just denna rabatt är att betrakta som marknadsmässig.

Likviden från den riktade nyemissionen avses användas för att finansiera fortsatt utveckling in i året 2024, vilket inkluderar aktiviteter såsom CE-märkning enligt MDR av EndoDrill®-familjen, utökning av kliniskt program i Sverige och inledande kliniska marknadsaktiviteter i USA med nyligen FDA-godkända EndoDrill® GI, samt slutförande av kommersiellt EndoDrill®-system.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 716 469 från 22 812 992 till 26 529 461. Aktiekapitalet ökar med 315 899,87 SEK från 1 939 104,32 SEK till 2 255 004,19 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 14 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 2 juni 2023. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Emissionsinstitut
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BiBB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. BiBB har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar BiBBs aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om BiBB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan BiBB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2023 12:25 CET.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens enda FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen inkluderar provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Kallelse till årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), org.nr 556938-9512, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2023 kl. 15:00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, rum ”Utsikten”, plan 4 i byggnad 406.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämma ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 5 juni 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 8 juni 2023 skriftligen till BiBBInstruments AB, Medicon Village, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till info@bibbinstruments.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier 
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 5 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 8 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bibbinstruments.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 22 812 992 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut:
 8. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 9. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 10. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 13. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
 15. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023-2028:A.
 16. Ägarnas förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023-2028:B.
 17. Stämman avslutas.

 

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Erik von Schenck utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och kontrolleras av justeringsmannen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)

Styrelsen föreslår Sara Lindroth, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar till att justera protokollet. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 9)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden, med 150 000 kronor till Sara Lindroth samt att ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Styrelsen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Erik von Schenck, Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter årsstämman att bestå av Erik von Schenck (ordförande), Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther.

Vidare har styrelsen föreslagit Baker Tilly Saxos KB nyväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Baker Tilly Saxos KB har meddelat att om de väljs, kommer auktoriserad revisor Niclas Frank att utses till huvudansvarig.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023-2028:A (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman den 14 juni 2023 i BiBBInstruments AB, org. nr. 556938-9512, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 1. Bolaget ska utge högst 420 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 420 000 nya aktier. Överteckning kan inte ske.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i bolaget eller koncernen, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av tecknings­optionerna som är 9,80 kronor per aktie ger värdet 0,36 kronor på optionen. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts:

Riskfria räntan:

2,464 %

Volatiliteten:

46,9 %

Likviditetsrabatt p.g.a. onoterad option:

25,0 %

Utdelningsandel av framtida vinst:

0,0 %

Marknadsvärdet aktien:

3,27 kr

 

 1. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juli 2023 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 1 november 2023.
 2. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
 3. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 35 700 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
 4. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 300 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 13 juni 2023. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
 5. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 juli 2028 till och med 1 augusti 2028 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
 6. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
 7. I samband med överlåtelse av tecknings­optioner till deltagarna i programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
 8. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
 9. De fullständiga villkoren för programmet framgår av Bilaga A.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet om att köpa optioner ska ske i poster om högst 10 000 och omfatta högst 4 personer. Erbjudandet fördelas mellan de anställda baserat på beslut från styrelsen i Bolaget enligt följande uppställning:

 • Verkställande direktören erbjuds högst 20 poster
 • CTO erbjuds högst 10 poster
 • QA/RA erbjuds högst 10 poster
 • Mech Engineer erbjuds högst 2 poster

och övertilldelning får inte ske.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 420 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 1,8 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier. Den förväntade utspädning för båda föreslagna program uppgår till 3,1 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

 Kostnader och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid. Incitamentsprogrammet kommer ha marginell effekt på bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

 Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Ägarnas förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023-2028B (punkt 13)

Aktieägare föreslår att årsstämman den 14 juni 2023 i BiBBInstruments AB, org. nr. 556938-9512, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 1. Bolaget ska utge högst 300 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 300 000 nya aktier. Överteckning kan inte ske.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelsen i bolaget, vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av tecknings­optionerna som är 9,80 kronor per aktie ger värdet 0,36 kronor på optionen. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts:

Riskfria räntan:

2,464 %

Volatiliteten:

46,9 %

Likviditetsrabatt p.g.a. onoterad option:

25,0 %

Utdelningsandel av framtida vinst:

0,0 %

Marknadsvärdet aktien:

3,27 kr

 

 1. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 1 juli 2023 på separat teckningslista.
 2. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet.
 3. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 25 500 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
 4. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs motsvarande 300 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 13 juni 2023. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.
 5. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 juli 2028 till och med 1 augusti 2028 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
 6. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
 7. I samband med teckning av tecknings­optioner ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdraget upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
 8. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.
 9. De fullständiga villkoren för programmet framgår av Bilaga B.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet om att köpa optioner ska ske i poster om högst 10 000 och omfatta högst 3 personer. Erbjudandet är fast och fördelas enligt följande uppställning:

 • Ordförande Erik von Schenck erbjuds högst 10 poster
 • Styrelseledamot Charles Walther erbjuds högst 10 poster
 • Styrelseledamot Stephan Dymling erbjuds högst 10 poster
  och övertilldelning får inte ske.

 Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till styrelsen i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 300 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 1,3 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier. Den förväntade utspädning för båda föreslagna program uppgår till 3,1 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

 Kostnader och påverkan på nyckeltal

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid. Incitamentsprogrammet kommer ha marginell effekt på bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av Förslagsställaren i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

 Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 2, 223 63 Lund, samt bolagets hemsida www.bibbinstruments.com senast tre (3) veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2023

BiBBInstruments AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens enda CE-märkta och FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen inkluderar provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BIBB informerar om status för CE-märkningsprocessen enligt MDR

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar och tillverkar en ny typ av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument, EndoDrill®, ger härmed en statusuppdatering om godkännandeprocessen för CE-märkning av produktportföljen EndoDrill®. Sammanfattningsvis efter diskussioner med BiBBs granskningsorgan (notified body) förväntar sig Bolaget ett erhållet CE-certifikat enligt MDR om cirka 3–6 månader. Förestående CE-certifikat enligt MDR innebär en utökad indikation och omfattar samtliga tre instrument i produktfamiljen EndoDrill®.

Vid årsskiftet 2021/2022 lämnade BiBB in ansökan för CE-certifiering enligt MDR av EndoDrill® till Bolagets anmälda organ (notified body), d v s en ansökan om certifikat enligt den nya EU-förordningen för att kunna marknadsföra och sälja CE-märkta EndoDrill®-instrument på den europeiska marknaden. Ansökan omfattar tidigare CE-märkta (enligt tidigare direktiv MDD, utgick i augusti 2022) biopsisinstrument för övre mag-tarmkanalen (EndoDrill® GI), och för lungorna (EndoDrill® EBUS), samt nu även instrument för urinvägarna (EndoDrill® URO). 

Efter en utdragen granskningsprocess återstår en fråga att åtgärda för att erhålla ett godkännande. Anmärkningen rör en process i slutskedet av tillverkningen som hanteras av en extern partner. Efter samtal mellan BIBB och Bolagets granskningsorgan finns nu en överenskommen plan för att släcka den återstående anmärkningen och därmed kunna erhålla ett godkännande för produktfamiljen EndoDrill®. Bolaget uppskattar att det kommer att ta cirka 3–6 månader tills ett nytt CE-godkännande enligt MDR kan vara på plats.

CE-märkning enligt MDR kommer att innebära att planerade kliniska aktiviteter i Sverige omgående inleds. Den 30 mars 2023 tillkännagav BiBB att man erhållit marknadsgodkännande för den viktigaste produktvarianten EndoDrill GI på den amerikanska marknaden. Med FDA 510(k)-godkännandet i ryggen planerar BiBB att även inleda kliniska marknadsaktiviteter i USA.

Om EndoDrill
EndoDrill® ger endoskopister ökade möjligheter att ta högkvalitativa sammanhängande kärnbiopsier i misstänkta tumörer. Ett intakt vävnadsprov innehåller mer information, vilket kan vara avgörande för korrekt och fullständig diagnos samt tidigast möjliga behandlingsstart. Den avslutade kliniska pilotstudien med EndoDrill® GI (EDMX01) visade på hundraprocentig diagnostisk träffsäkerhet vid analys av proverna.

EndoDrill® utnyttjar en patentsökt eldriven roterande nålcylinder som med hög precision ger vävnadsprover av högre diagnostisk kvalitet än befintliga manuellt hanterade EUS-biopsiinstrument.

Om EU-förordningen MDR
Förordningen om medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR) är en EU-förordning (2017/745) som säkerställer säkerheten och prestandan av medicinteknisk utrustning. Målsättningen är att förbättra patientsäkerheten genom strängare regler för bedömning och övervakning på marknaden. Förordningen uppdaterar reglerna kring vilka medicintekniska produkter som får finnas på marknaden, liksom hur man tillhandahåller och använder dessa dylika produkter. Den innehåller också regler för hur medicintekniska företag genomför produktutvärderingar inom EU.  På så sätt säkerställer man att osäker och icke-kompatibel utrustning inte hamnar på marknaden.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens enda CE-märkta och FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen inkluderar provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

 

 

Flaggningsmeddelande i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att investeraren Creades AB (publ) aktieinnehav i Bolaget har reducerats från ca 10 % till 0 % per den 31 mars 2023.

Investmentbolaget Creades AB har sedan 2019 varit BiBBs näst största ägare med en ägarandel på ca 10 %. Creades meddelar att deras ägarandel per den 31 mars 2023 har reducerats till 0 %, och att avyttringen är ett resultat av skiftat fokus mot större innehav.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens första CE-märkta och FDA-godkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här