BiBBInstruments AB publicerar delårsrapport Q3 2019

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed delårsrapport Q3 2019.

BiBB har under kvartalet uppnått en central milstolpe med inlämnandet av ansökan för CE-märkning av EndoDrill® Model X. Det är ett revolutionerande biopsiinstrument som på sikt ska erbjudas för samtliga endoskopiska indikationer. För lanserade EndoDrill® GI Upper erhölls den första ordern utanför Sverige från ett universitetssjukhus i Storbritannien. Nya EndoDrill® Core Needle har visats på två kongresser i Europa. Härutöver har bolaget erhållit viktiga patent i Europa och Japan för EndoDrill®.

 Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 391 (314) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 961 (-6 266) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,50 (-0,59) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 23 204 (4 450) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 96 (81)%.

Tredje kvartalet  (2019-07-01 – 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 118 (29) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 930 (-2 222) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,21) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 23 204 (4 450) KSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • BiBB meddelar den 21 augusti att bolaget erhåller patent i Europa och Japan.
 • BiBB tillkännager den 2 september en strategisk viktig order på EndoDrill® GI Upper från ett universitetssjukhus i Storbritannien.
 • BiBB meddelar den 5 september att bolaget lämnat in en ansökan till Notified Body för CE-märkning av nya instrumentet EndoDrill® Model X.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • BiBB tillkännager den 28 oktober att bolaget genomfört ytterligare ett framgångsrikt prekliniskt försök med den kommande produkten EndoDrill® Model X. Försöket bekräftar tidigare positiva resultat och är ett centralt avslutande steg inför en planerad multicenterstudie.
 • BiBB erhåller den 29 oktober Notice of Allowance från patentverket i Kanada.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned delårsrapport Q3 2019 som PDF här

BiBBInstruments erhåller Notice of Allowance från patentverket i Kanada

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget erhållit besked om godkännande (Notice of Allowance) av patentansökan för EndoDrill® från det kanadensiska patentverket. Patentet är giltigt till augusti 2033.

I denna första patentfamilj har bolaget sedan tidigare beviljade patent i Europa, Kina och Australien och är under behandling (patent pending) på andra stora marknader. Notice of Allowance innebär att patentverket i Kanada avser att bevilja patentet efter att några administrativa åtgärder har genomförts.

BiBBs andra patentfamilj, som också skyddar den ursprungliga innovationen EndoDrill®, har godkända patent i Europa, Kina, Japan och Australien. För övriga marknader är ansökan under fortsatt behandling.

Det immateriella skyddet avser BiBBs ursprungliga borrteknologi, vars produkter ingår i Classic-serien. Nya X-serien, som i dagsläget inkluderar utvecklingsprodukten EndoDrill® Model X, har en separat internationell patentansökan som är under behandling.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Detta preliminära patentgodkännande är glädjande och stärker ytterligare det globala skyddet för EndoDrill® Classic-produkterna. Vi har patent beviljade på många av våra strategiskt mest viktiga marknader och med relativt långa giltighetstider (2033 eller längre). Patenten är viktiga byggstenar för framtida global kommersialisering av produktfamiljen EndoDrill®.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB meddelar framgångsrika resultat från prekliniskt försök II med EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har genomfört ytterligare ett framgångsrikt prekliniskt försök med den kommande produkten EndoDrill® Model X. Försöket bekräftar tidigare positiva resultat och är ett centralt avslutande steg inför en planerad multicenterstudie.

BiBB kommer framöver att bredda sin produktportfölj av innovativa biopsiinstrument från dagens lanserade Classic-serie (EndoDrill® GI Upper och EndoDrill® Core Needle) till att även omfatta X-serien, som är en serie premiumprodukter med stor marknadspotential. BiBB har nu genomfört en andra preklinisk utvärdering av EndoDrill® Model X tillsammans med deltagande läkare från fyra sjukhus som ska ingå i en planerad klinisk multicenterstudie i Sverige. EndoDrill® Model X erbjuder två unika egenskaper: provtagning av både djupt och ytligt liggande tumörer, samt en magasinsfunktion med möjlighet att ta flera biopsier på en gång (sk multiple sampling). Produkten väntas få ett brett användningsområde för alla typer av endoskopisk provtagning.

Det första prekliniska försöket (grismodell), som kommunicerades i maj i år, bekräftade att EndoDrill® Model X kan ta högkvalitativa biopsier, flera prover samtidigt samt svårfångade djupa tumörprover. BiBBs andra prekliniska försök, som nu framgångsrikt avslutats, genomfördes som ett viktigt sista test under kliniskt endoskopiska förutsättningar inför den kommande multicenterstudien. De deltagande endoskopisterna fick i detta prekliniska försök möjligheten att testa en vidareutvecklad version av EndoDrill® Model X i en miljö som påminner om klinisk verksamhet. Studiens syfte var även att ge besked om huruvida några smärre justeringar behöver göras på produkten inför klinisk fas.

I försöket utvärderades det motoriserade biopsiinstrumentet i olika organ och i simulerade djupa tumörer. Precis som vid det första försöket bekräftades det att instrumentet kan ta högkvalitativa djupa vävnadsprover med hög säkerhet. De deltagande läkarna såg stora möjligheter för EndoDrill® Model X i klinisk användning och uttryckte spontana kommentarer såsom ”en riktig game-changer inom endoskopisk provtagning” och ”slår allt jag sett när det gäller kontroll vid provtagning”. Utvecklingsteamet fick också viktig feedback från användarna.

I nästa fas ligger förberedelser inför multicenterstudien som omfattar 20 patienter vid fyra sjukhus i Sverige. Det innebär ett intensivt arbete med planering, organisation och regulatoriska tillstånd.

BiBB lämnade in en europeisk patentansökan 2018 för X-serien vilken nyligen följts upp med inlämning av en internationell patentansökan (s k PCT).

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019.

Om EndoDrill® Model X
EndoDrill® Model X är ett patentsökt biopsiinstrument med brett användningsområde som konkurrerar med konventionella endoskopiska biopsiinstrument som ultraljudsledda finnålar (EUS-FNA/FNB) och biopsitänger. Produkten har två unika egenskaper: provtagning av både ytligt och djupt liggande tumörer samt en magasinsfunktion med möjlighet att ta upp till sex biopsier på en gång (sk multiple sampling). Med konventionella flexibla biopsiinstrument dras instrumentet upp ur endoskopets arbetskanal för skördning efter varje enskild biopsi, det vill säga upp till sex gånger vid normal provtagning. EndoDrill® Model X samlar istället alla tagna biopsier i den cylinderformade ledaren, vilket gör att samtliga prover kan tas i en omgång. Skördning behöver sedan bara göras en gång efter provtagningen. Detta innebär kortare undersökningstid, minskat lidande för patienten och reducerade sjukvårdskostnader. Produkten inkluderar en flergångsdel (en motoriserad enhet) samt en engångsdel i form av en flexibel ledare med tillhörande cylindriskt borrskär.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments lämnar in ansökan för CE-märkning av EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till Notified Body för CE-märkning av nya instrumentet EndoDrill® Model X.

En ansökan för CE-märkning av medicintekniska instrument av EndoDrill® Model X typ omfattar en mängd objektiva tester. Sedan början av året har ackrediterade organ testat EndoDrill® Model X mot olika internationella standarder, vilket bland annat inkluderar biokompatibilitetstester, tredjepartstester (UL), transporttester och steriliseringsvalidering. EndoDrill® Model X har uppfyllt dessa oberoende tester och efter komplettering med preklinisk data och litteraturstudier kunde BiBB nyligen lämna in en komplett ansökan till bolagets tyska Notified Body för CE-märkning av nya EndoDrill® Model X.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Tack vare ett fantastiskt tekniskt och regulatoriskt arbete av vårt utvecklingsteam med CTO Dr Stephan Dymling i spetsen, har vi på kort tid genomfört en mängd aktiviteter som resulterat i en inlämnad ansökan för CE-märkning av vårt nya instrument EndoDrill® Model X. Detta är en central milstolpe i utvecklingen av vårt nya endoskopiska biopsiinstrument.”

Om EndoDrill® Model X
EndoDrill® Model X, den första planerade produkten i X-serien, är ett unikt biopsiinstrument som konkurrerar med konventionella biopsitänger och ultraljudsledda finnålar inom flexibel endoskopi. Produkten erbjuder provtagning av både ytligt och djupt liggande tumörer samt en magasinsfunktion med möjlighet att ta upp till sex biopsier på en gång (s k multiple sampling). Med konventionella biopsiinstrument dras instrumentet upp ur endoskopets arbetskanal för skördning efter varje enskild biopsi, det vill säga upp till sex gånger vid normal provtagning. EndoDrill® Model X samlar istället alla tagna biopsier i den cylinderformade ledaren, vilket gör att flera prover kan tas i en enda omgång. Detta innebär kortare undersökningstid, minskat lidande för patienten samt reducerade sjukvårdskostnader. Produkten inkluderar en flergångsdel (en motoriserad enhet) samt en engångsdel med handtag och flexibel ledare med tillhörande cylindriskt borrskär.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

BiBBInstruments erhåller strategisk order från universitetssjukhus i Storbritannien

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget erhållit en strategisk viktig order på EndoDrill® GI Upper från ett universitetssjukhus i Storbritannien.

 EndoDrill® GI Upper lanserades i Sverige för cirka två år sedan och i dagsläget har BiBB 21 sjukhus som kunder. Som ett led i bolagets marknadsstrategi att även påbörja försäljning på några strategiska marknader i Europa har BIBBs försäljningsteam börjat bearbeta marknaden i Storbritannien, vilket resulterat i en första order om tre instrument till ett universitetssjukhus i Storbritannien.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Det är mycket glädjande med den första kunden i Storbritannien som är en strategisk viktig marknad för oss. Sammantaget möter vi mycket nyfikenhet och positiva kommentarer när vi presenterar EndoDrill® i Storbritannien och detta är vår första order där en kund visat intresse för att utvärdera EndoDrill®. Det är uppenbart att konventionella instrument inte ger tillräckligt bra prover vid djupa tumörer och det finns höga förväntningar på att EndoDrill® kan ta mer högkvalitativa prover för tidigast möjliga diagnos. Samtidigt är det tydligt att publicerad klinisk data är viktigt för att nå större marknadsacceptans på den brittiska marknaden. Ordern är av mindre ekonomiskt värde, men av större strategisk betydelse för BiBB och vår marknadsstrategi.”

EndoDrill® GI Upper är ett engångsinstrument som används vid flexibel endoskopi för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Instrumentet löser ett välkänt kliniskt problem med diagnos av djupa tumörer i magsäck och matstrupe. Konventionella instrument ger i många fall inte tillräckliga vävnadsprover (biopsier) för en fullständig behandlingsgrundande diagnos. EndoDrill® GI Upper erbjuder möjlighet att ta större solida biopsier med mer djup vävnad med begränsade risker.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBB publicerar halvårsrapport Q2 2019

Sammanfattning av halvårsrapport
Uppbyggnaden av BiBBs produktportfölj EndoDrill® fortskrider. I maj månad rapporterade Bolaget framgångsrika resultat från en preklinisk studie med EndoDrill® Model X, och i juni månad meddelades att BiBB lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle i Sverige. I slutet av juni månad genomfördes en riktad nyemission om cirka 20 MSEK för att finansiera fortsatt utveckling och kommersialisering  av Bolagets produktportfölj EndoDrill®.

FÖRSTA HALVÅRET  (2019-01-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 273 (285) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 031 (-4 045) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,45 (-0,38) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 452 (7 034) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 94 (89) %

ANDRA KVARTALET  (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 177 (110) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 314 (-2 307) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,22) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 452 (7 034) KSEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i BiBB per den 30 juni 2019: 12 878 326 aktier (8 230 476). Nyemissionen i juni registrerades av Bolagsverket den 16 juli och efter 3 366 666 nyemitterade aktier finns totalt 16 244 992 aktier i Bolaget.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
Med ”BiBB” eller ”Bolaget” avses BiBBInstruments AB (org.nr: 556938–9512).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • BiBB meddelar den 1 april 2019 att EndoDrill® Core Needle erhåller designpatent i Japan.
 • BiBB publicerar den 8 april 2019 kallelse till årsstämma.
 • BiBB meddelar den 8 april 2019 att årsstämman tidigareläggs till den 22 maj 2019.
 • BiBB publicerar den 1 maj 2019 årsredovisning för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (bibbinstruments.com).
 • BiBB meddelar den 20 maj framgångsrika resultat från preklinisk studie med EndoDrill Model X. Studien är ett centralt avslutande steg inför klinisk fas och bekräftar att produkten fungerar i en djurmodell.
 • BiBB publicerar den 22 maj kommuniké från årsstämman. Fullständig kommuniké med sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (bibbinstruments.com).
 • BiBB meddelar den 25 juni att Bolaget lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill Core Needle i Sverige, efter en framgångsrik utvärdering vid tre svenska universitetssjukhus.
 • BiBB meddelar den 28 juni att Bolaget genomför en riktad nyemission om cirka 20 MSEK, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBB meddelar den 21 augusti att Bolaget erhåller patent i Europa och Japan.

Ladda ned delårsrapport Q2 2019 som PDF här

BiBBInstruments erhåller patent i Europa och Japan

BiBBInstruments AB (publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, erhåller patent för EndoDrill® i Europa och Japan. Patenten är giltiga till juni 2035.

Det europeiska respektive det japanska patentverket har officiellt kommunicerat att BiBBInstruments (”BiBB”) andra patentfamilj för EndoDrill® är godkännbar och att patent kommer att utfärdas (”intention to grant” i Europa respektive ”decision to grant” i Japan). Sedan tidigare är den första patentfamiljen beviljad i Europa, Kina och Australien och under behandling (patent pending) på andra stora marknader. Den andra patentfamiljen är ett mer produktspecifikt patent som detaljerat skyddar den kommersiella EndoDrill®-teknologin. Beske­d­et innebär att BiBBs andra patentfamilj kommer att vara godkänd i Europa, Kina, Japan och Australien. För övriga marknader är ansökan under fortsatt behandling.

Skyddet avser BiBBs ursprungliga borrteknologi vars produkter ingår i Classic-serien. Nya X-serien, som i dagsläget inkluderar utvecklingsprodukten EndoDrill® Model X, har en separat patentansökan som är under behandling.

Europa är BiBBs hemmamarknad och beskedet innebär att BiBB kommer att ha två patent godkända för en av bolagets största marknader. Detta ger ytterligare skydd för det lanserade instrumentet EndoDrill® GI Upper. Den japanska marknaden är betydande och en av de mest nyskapande inom endoskopi. Årligen utförs cirka 8,5 miljoner gastroskopiska undersökningar i Japan och 2016 infördes ett nationellt screeningprogram för magcancer med gastroskopi för att upptäcka förändringar så tidigt som möjligt. Screeningprogram ökar behovet av biopsiinstrument som används för att ta vävnadsprover av cancermisstänkta förändringar.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Det är glädjande att vi nu fått besked om att vårt andra patent kommer att beviljas i både Japan och Europa.  Dessa patentgodkännanden kommer att förstärka skyddet för EndoDrill® Classic-produkterna på två mycket strategiskt viktiga marknader. Därmed stiger också det kommersiella värdet för vår teknologiplattform EndoDrill®.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

BiBBInstruments genomför riktad nyemission om cirka 20 MSEK

Styrelsen för BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 20 MSEK riktad till institutionella och strategiska investerare, däribland Creades AB (publ). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen genom att tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission, vilket enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen uppgår till 6,0 SEK per aktie, motsvarande en emissionsrabatt om cirka 10 procent i förhållande till 20 dagars volymviktat genomsnittspris. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 20,7 procent av antalet aktier och röster i BiBB.

Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av Creades AB (publ) samt ett antal välrenommerade investerare. Nyemissionen innebär att Creades AB (publ) blir näst största ägare i BiBB efter grundaren Dr Charles Walther. Creades AB (publ) är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Substansvärdet i Creades AB (publ) är cirka 4 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades AB (publ):s större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Apotea, Tink samt dotterbolagen Inet och Röhnisch.

Den riktade nyemissionen omfattar 3 366 666 nya aktier till en teckningskurs om 6,0 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 20 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 0,1 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om cirka 10 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 20 handelsdagarna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Följande tecknare deltar i emissionen:

Tecknare

Antal aktier

Totalt teckningsbelopp

Creades AB (publ)*

1 666 666

9 999 996

Magnus Nilsson

175 000

1 050 000

Aduno AB

350 000

2 100 000

Gerhard Dahl

170 000

1 020 000

Per Nilsson

100 000

600 000

Eva Rülf

175 000

1 050 000

Malin Rülf

200 000

1 200 000

Per Ewert

200 000

1 200 000

Anders Ewert

170 000

1 020 000

Jonas Ridderstråle

43 000

258 000

Strategic Wisdom Nordic AB

70 000

420 000

Ludvig Sjöberg

20 000

120 000

Övrig part

27 000

162 000

* via kapitalförsäkring

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen genom att tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission, vilket enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Likviden från nyemissionen avses användas för att fortsätta kommersialiseringen av biopsiinstrumenten EndoDrill® GI Upper och EndoDrill® Core Needle samt för att vidare utveckla produktportföljen EndoDrill®. Stora resurser kommer att läggas på klinisk utvärdering, CE-märkning och förberedelser inför lansering av EndoDrill Model X. Enligt styrelsen i BiBB har detta instrument goda möjligheter att bli en ”game-changer” inom endoskopisk biopsering.

Kommentar från Creades AB (publ):s VD John Hedberg:
Medtech är ett prioriterat område för Creades och BiBB är ett av de mer spännande casen vi mött i sektorn. Vi ser stor potential i bolagets portfölj av nästa generations biopsiinstrument och ser fram emot att följa bolagets fortsatta utveckling”.

Vi är mycket glada och stolta över det stöd och förtroende Creades och ytterligare ett antal välrenommerade investerare ger oss. Denna emission stärker ägarbilden i BiBB och finansierar den fortsatta utvecklingen av vår produktportfölj under 2020 ”, säger Fredrik Lindblad, VD, BiBB.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 20,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 366 666 från 12 878 326 till 16 244 992. Aktiekapitalet ökar med 286 166,61 kronor från 1 094 657,71 kronor till 1 380 824,32 kronor. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 3 juli 2019. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BiBB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. BiBB har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar BiBBs aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om BiBB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan BiBB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här 

 

 

BiBBInstruments AB lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle i Sverige

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, lanserar nålinstrumentet EndoDrill® Core Needle efter framgångsrik utvärdering vid tre universitetssjukhus i Sverige.

EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål som används bland annat för provtagning av tumörer i bröst och prostata. Det är en unik metod som medger att vävnadsprover kan tas med hög precision och kontroll. Instrumentet har utvärderats vid universitetssjukhusen i Lund, Uppsala och Linköping och framgångsrikt gett diagnostiska prover på förändringar i armhåla, bröst, skelett, hud och mjukdelar. Proverna har tagits med hjälp av bland annat ultraljud och skiktröntgen (datortomografi, DT), vilket visar på ett brett användningsområde.

Eftersom utvärderingen visat på ett brett användningsområde, diagnostiska prover och hög patientsäkerhet sker nu lansering av EndoDrill® Core Needle i Sverige.  BiBB uppskattar den potentiella marknaden för styva nålinstrument till cirka 4 miljarder SEK bara i USA och Europa.

BiBBs grundare Dr Charles Walther kommenterar:
”Vi har under våren genomfört en positiv utvärdering av EndoDrill® Core Needle. Dessutom har instrumentet rönt stort intresse när det nyligen visats på mötet för Svensk Förening för Bröstradiologi respektive Seldingermötet. Vi väljer därför att officiellt lansera EndoDrill® Core Needle i Sverige.”

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Styrelseledamot Semmy Rülf förvärvar aktier i BiBBInstruments AB

Nyligen tillträdda styrelseledamot Semmy Rülf har förvärvat sammanlagt 49 578 aktier i BiBBInstruments AB.  Den förvärvade posten uppgår till cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärvet har gjorts i den löpande handeln på Spotlight Stock Market.

Semmy Rülf tillträdde som styrelseledamot i BiBBInstruments AB den 22 maj 2019. Semmy har tidigare varit i ledande befattning i flera utvecklingsbolag som växt till globala försäljningsframgångar, t ex som VD för Axis Communications, och som ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. Inom medicinteknik har Semmy bland annat varit ordförande i det lönsamma Lundabolaget Jolife (i dag ägt av amerikanska Stryker Corporation) och i AI-bolaget Lytics, samt styrelsemedlem i Vitrolife och Xvivo Perfusion. Semmy är i dag ordförande för teknikbolaget GWS Production som utvecklar säkerhetsplattformen Safeture och numera även styrelseledamot i BiBBInstruments AB.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här