BiBBInstruments halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

FÖRSTA HALVÅRET (2018-01-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 285 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 045 (-1 248) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,38 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 034 (3 589) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (93) %.

ANDRA KVARTALET (2018-04-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 110 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 307 (-1 028) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 (-0,17) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 034 (3 589) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (93) %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • BiBBInstruments meddelar den 11 april att mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle.
 • BiBBInstruments meddelar den 12 april att Bolaget fått Fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 MSEK godkänt av Eus HORIZON 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.
 • BiBBInstruments tillkännager den 14 maj att Bolaget lanserat ett nytt biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper Mini, för diagnos av tumörer i övre mag-tarmkanalen.
 • BiBBInstruments kallar den 21 maj till årsstämma, vilken hålls den 21 juni. Kommuniké avseende de beslut som fattades på årsstämman finns att tillgå via Bolagets hemsida.
 • BiBBInstruments offentliggör den 30 maj årsredovisning för 2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBBInstruments tillkännager den 3 augusti att Bolagets kvalitetssystem granskats och uppgraderats enligt ISO 13485:2016.
 • BiBBInstruments meddelar den 22 augusti att Bolaget erhållit sitt andra patentgodkännande från kinesiska patentverket. Patentet avser den andra patentfamiljen och är giltigt till juni 2035.
 • BiBBInstruments presenterar den 24 augusti en ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill® Model X.

Ladda ner hela rapporten som PDF här
BiBBInstruments AB delårsrapport Q2-18 180827

BiBBInstruments tillkännager ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, presenterar en ny produktstrategi efter lyckat utvecklingsarbete med kandidaten EndoDrill® Model X.

BiBBInstruments har efter projektanslaget från EU Horizon 2020 bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med produktkandidaten EndoDrill® Model X. EndoDrill® Model X är ett biopsi-instrument för flexibel endoskopisk provtagning med unika egenskaper. Det är också det instrument i BiBBs produktfamilj som har störst marknadspotential.  Det blir nämligen det första instrumentet på marknaden som kan erbjuda provtagning av såväl ytliga som djupa tumörer och som dessutom kan samla upp flera biopsiprover på samma gång (s k multiple sampling) utan att behöva genomföra det tidsödande arbetet med att avlägsna instrumentet och skörda provet efter varje enskild biopsitagning. Eftersom utvecklingen tagit snabba steg framåt mot en fungerande prototyp, som verifierats i interna tester, kommer BiBB att uppdatera produktstrategin för att ytterligare intensifiera framtagandet av det potentiella volyminstrumentet.

I det memorandum som BiBB publicerade i september 2017, i samband med nyemissionen inför noteringen på Spotlight Stock Market (f d AktieTorget), angavs en lanseringsplan som nu justeras. BiBB avvaktar med kommersialiseringen av instrumenten EndoDrill® GI Lower och EndoDrill® Lung/Lung EBUS som var planerade att lanseras 2018 respektive 2019. Istället prioriteras EndoDrill® Model X som enligt styrelsens och ledningens bedömning har flera unika egenskaper och ännu större potentiell möjlighet att bli en global framgång.  Varianter av EndoDrill® Model X kommer att kunna ersätta befintliga biopsi-instrument, såsom tänger och ultraljudsledda finnålar, vid alla flexibla endoskopiska undersökningar, d v s vid misstänkta tumörer i övre och nedre mag- och tarmkanalen samt i lungorna. Det innebär ökade möjligheter för tidig, exakt och tidsbesparande diagnos av vanliga cancerformer såsom mag-, tarm- och lungcancer. Bolagets ambition är att inleda lanseringen av EndoDrill® Model X år 2020 efter avslutat utvecklingsarbete, kliniska studier och CE-märkning av instrumentet.

Kommersialiseringen av EndoDrill® GI Upper för diagnos vid djupa tumörer i övre mag- och tarmkanalen fortsätter enligt plan. I dagsläget har leveranser skett till 15 sjukhus i Sverige. Produktvarianten för mindre och mer svårfångade tumörer, EndoDrill® GI Upper Mini, visades under senvåren och är planerad att introduceras på den svenska marknaden under hösten 2018. Satsningen på det styva borrnålsinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, är intakt och denna produkt planeras också att släppas i Sverige under hösten givet godkännande från BiBBs Notified Body. EndoDrill® Core Needle är en variant i EndoDrill®-familjen av produkter vilket innebär en förenklad granskning för BiBBs Notified Body.

EndoDrill® Core Needle är ett biopsi-instrument av typen mellannål (core needle) som försetts med BiBBs unika borrfunktion.  Instrumentet erbjuder möjligheten att ta vävnadsprover vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer som lever, lymfkörtlar, prostata m.m. där mellannålsbiopsier används. Produkten konkurrerar med konventionella grov-, mellan- och finnålar.  EndoDrill® Core Needle har potential att bli en global volymprodukt.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Den framgångsrika utvecklingen av EndoDrill® Model X innebär att vi inte längre betraktar instrumentet som en forskningskandidat utan vill ta det till marknaden så fort som möjligt. Vi ser möjligheten att erbjuda sjukvården ett riktigt ’game changing’-instrument med unika och efterlängtade egenskaper. Detta genombrott innebär att vi nu gör förändringar i kommande produktportfölj.”

 För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
BiBBInstruments – BiBBInstruments tillkännager ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill Model X 180824

BiBBInstruments erhåller patentgodkännande från kinesiska patentverket

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, erhåller sitt andra patentgodkännande i Kina. Patentet är giltigt till juni 2035.

BiBBInstruments har mottagit formellt godkännande från kinesiska patentverket (”SIPO”) avseende bolagets andra patentfamilj. Sedan tidigare är den första patentfamiljen beviljad i Europa, Kina och Australien och under behandling (patent pending) på andra stora marknader. Den andra patentfamiljen är ett mer produktspecifikt patent som mer detaljerat skyddar de kommersiella EndoDrill®-produkterna.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Det är glädjande att vi nu fått ett formellt andra godkännande från det kinesiska patentverket, vilket är det första beviljade patentet i vår andra starka patentfamilj. Patentgodkännandet kommer förstärka skyddet för EndoDrill®-produkterna och det kommersiella värdet för vår teknologi EndoDrill®.”

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments – BiBBInstruments erhåller sitt andra patentgodkännande i Kina 180822 

BiBBInstruments har genomfört uppföljningsrevision och upp-gradering av kvalitetssystem ISO 13485:2016

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) tillkännager att bolagets kvalitetssystem granskats och uppgraderats enligt ISO 13485:2016.

BiBBInstruments, ett ledande medicintekniskt innovationsbolag inom utveckling av unika biopsi-instrument för tidig cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget vid den årliga uppföljningsrevisionen (surveillance audit) av sitt anmälda organ (notified body) även uppgraderat sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO13485:2016 för utveckling, tillverkning och försäljning av bolagets biopsi-instrument EndoDrill®. Certifikatet gäller till augusti 2020.

BiBBInstruments fortsätter därmed uppfylla regulatoriska krav för utveckling, tillverkning och försäljning av bolagets biopsi-instrument EndoDrill®. Certifieringen ger sammantaget bolaget fortsatt rätt att CE-märka sina instrument för distribution på den europeiska marknaden.

Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB, kommenterar:
”Årlig granskning och godkännande av vårt kvalitetssystem är en viktig förutsättning för fortsatt distribution av våra lanserade EndoDrill®-instrument och nödvändigt för CE-märkning av nya kommersiella instrument under hösten.”

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för tumörer i övre magtarmkanalen, har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – BiBBInstruments har genomfört uppföljningsrevision och uppgradering av kvalitetssystem ISO 13485-2016_180803

Flaggning i BiBBInstruments AB

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar idag att LU Holding AB (”LU Holding”) minskat sitt aktieinnehav i BiBBInstruments till under 10 procent.

LU Holding har per idag sålt 82 469 aktier i BiBBInstruments i den löpande handeln på Spotlight Stock Market och har med försäljningen minskat sitt innehav från cirka 10,6 procent av BiBBInstruments kapital och röster till cirka 9,5 procent.

Lunds universitets innovationsdirektör Linus Wiebe kommenterar
-LU Holdings verksamhet syftar till att hjälpa Lunds universitets forskningsresultat och idéer ut på marknaden. Vi har sedan start följt och bidragit till utveckling och kommersialisering av BiBBInstruments lovande biopsiinstrument, EndoDrill. LU Holding har nu valt att, genom att avyttra en del av vårt innehav i BiBBInstruments, frigöra kapital till andra investeringar vilket är en del av vår verksamhetsidé.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Flaggning i BiBBInstruments 180626

Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Den 21 juni 2018, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor
Stämman beslutade att Stephan Dymling, Erik von Schenck, Bruno Walther och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman om omval av Erik von Schenck. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Niclas Frank omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att utföra de smärre justeringar som visar sig erforderliga vid registrering av besluten.

Lund i juni 2018

BiBBInstruments AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ladda ner Kommuniké från årsstämman 2018 som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments 180621

BiBBInstruments AB publicerar årsredovisning för 2017

BiBBInstruments AB (publ), publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.bibbinstruments.com/.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om EndoDrill®
BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®. Det är sterila biopsi-instrument för engångsbruk som används vid cancerdiagnostik. EndoDrill®s patenterade instrument består av en fin borr för djupare provtagning samt flexibel alternativt rigid ledare och handtag. Bolaget utvecklar en produktfamilj av flera revolutionerande instrument som adresserar stora kliniska behov för de vanligaste cancerformerna i världen. Målet är att erbjuda instrument som möjliggör tidigare cancerdiagnostik med hög precision. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för tumörer i övre mag-tarmkanalen, har visat sig ta signifikant större prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskoptillbehör och biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på AktieTorget.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Publicering av årsredovisning 2017_180530

Ladda ner årsredovisning 2017 som PDF här
BiBBInstruments – Årsredovisning 2017

Kallelse till årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 juni 2018 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 juni 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 15 juni 2018 skriftligen till BiBBInstruments AB, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0708-99 94 86 eller per e-post fredrik.lindblad@bibbinstruments.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 15 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bibbinstruments.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 230 475 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Verkställande direktörens anförande.
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse samt revisor.
 13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet: 

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor samt (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisor (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 50 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Stephan Dymling, Erik von Schenck, Bruno Walther och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Niclas Frank omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2018

BiBBInstruments AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments lanserar ny produkt, EndoDrill® GI Upper Mini

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, meddelar att man lanserar ett nytt biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper Mini, för diagnos av tumörer i övre mag-tarmkanalen under Gastrodagarna i Falun den 16-18 maj.

BiBBInstruments första lanserade biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av submukösa samt djupt belägna tumörer via flexibel endoskopi, har hittills sålts till 14 svenska sjukhus. Nya produkten EndoDrill® GI Upper Mini är i förhållande till EndoDrill® GI Upper ett instrument med finare borrdimensioner som är anpassat för såväl standard som tunnare gastroskop. EndoDrill® GI Upper Mini inkluderar BiBBInstruments patenterade borrfunktion och användarvänliga handtag och är speciellt utvecklat för små svåråtkomliga förändringar. Instrumentet kan användas med eller utan endoskopiskt ultraljud.

”Det känns bra att utöka produktportföljen med ytterligare ett flexibelt biopsi-instrument för svåråtkomliga djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen som normalt är mycket besvärliga att diagnostisera”, säger försäljningschefen Katarina Arén.

EndoDrill® GI Upper Mini introduceras för vårdpersonal vid Gastrodagarna i Falun den 16-18 maj och demonstreras i BiBBInstruments monter nr 24. Leveranser påbörjas under sommaren.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018.

Om EndoDrill®
BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®. Det är sterila biopsi-instrument för engångsbruk som används vid cancerdiagnostik. EndoDrill®s patenterade instrument består av en fin borr för djupare provtagning samt flexibel alternativt rigid ledare och handtag. Bolaget utvecklar en produktfamilj av flera revolutionerande instrument som adresserar stora kliniska behov för de vanligaste cancerformerna i världen. Målet är att erbjuda instrument som möjliggör tidigare cancerdiagnostik med hög precision. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för tumörer i övre mag-tarmkanalen, har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör. Visionen är att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på AktieTorget.

Ladda ner pressmeddelandet här
PM BiBBInstruments lanserar EndoDrill GI Upper Mini på Gastrodagarna 180514

BiBBInstruments delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

FÖRSTA KVARTALET 2018-01-01 – 2018-03-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 175 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 737 (-219) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,04) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 10 295 (320) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 98 (87) %

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i BiBBInstruments per den 31 mars 2018: 8 230 475 aktier (5 079 375).
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
Med ”BiBBInstruments” eller ”Bolaget” avses BiBBInstruments AB (org.nr: 556938–9512).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Den 1 februari 2018 meddelade BiBBInstruments att dess försäljningsavdelning utökas med två produktspecialister; Marie Larsson som är sjuksköterska på kirurgmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Jan Sundholm som kommer från rollen som Territory Manager för flexibel endoskopi på Olympus Sverige AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBBInstruments meddelade den 11 april att mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle.
 • BiBBInstruments meddelade den 12 april att bolaget fått Fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 MSEK godkänt av EUs HORIZON 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.

Ladda ner hela rapporten som PDF här
BiBBInstruments AB delårsrapport Q1-18 180514