Delregistrering av företrädesemission

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB (”BiBB”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Med anledning av uteblivna betalningar från en person, som skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag, har BiBB valt att delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket i syfte att så snart som möjligt kunna boka ut aktier till de parter som betalt i tid. Delregistreringen av företrädesemissionen är beräknad att ske under nästa vecka.

BiBB kunde efter företrädesemissionen kommunicera att antalet tecknade aktier uppgick till 5 014 892 stycken. Resultatet i företrädesemissionen har, med anledning av ett administrativt fel hos en tecknares bank, justerats något och antalet aktier som är avsedda att nyemitteras uppgår istället till 5 019 943 stycken och bolaget kommer således att tillföras cirka 20 TSEK mer än vad som tidigare kommunicerats. Dock har en person som privat och via bolag skriftligen avtalat om garantiteckning motsvarande totalt cirka 1,6 MSEK i företrädesemissionen ej inkommit med betalningar. För att de parter som betalt i tid ska erhålla sina aktier så snart som möjligt har BiBB valt att ej invänta dessa betalningar, utan istället delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket. BiBB för diskussioner med såväl juridiskt ombud som garantitecknaren om att komma tillrätta med ärendet.

I delregistreringen hos Bolagsverket, som beräknas vara genomförd i nästa vecka, kommer 4 647 851 aktier motsvarande 19 985 759,30 SEK att registreras hos Bolagsverket. Efter delregistreringen kommer det totala antalet aktier i BiBB att uppgå till 12 878 326 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 094 657,71 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För mer information om BiBB, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Delregistrering av företrädesemission 190116

BiBBInstruments tillförs 21,6 MSEK genom företrädesemission

Den 13 december 2018 avslutades teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBB”) företrädesemission som ska tillföra kapital för att primärt vidareutveckla, kliniskt validera och CE-märka det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X inför planerad lansering 2020. EndoDrill® Model X kan användas för diagnos av såväl ytliga som djupa tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. Företrädesemissionen tecknades till cirka 85,3 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt garantitecknare. BiBB tillförs därmed cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader.

VD Fredrik Lindblad kommenterar,
Jag vill tacka samtliga som tecknade i företrädesemissionen. Med den erhållna emissionslikviden har vi skapat finansiellt utrymme för fortsatt utveckling och kommersialisering av vår produktportfölj EndoDrill®. Nu följer ett intensivt arbete för att vidareutveckla, kliniskt validera och CE-märka det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. EndoDrill® Model X erbjuder, som första biopsiinstrument på marknaden, möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover samt flera prover åt gången (s.k. multiple sampling) utan att biopsiinstrumentet tas upp ur endoskopet. Med kombinationen av dessa unika egenskaper för modern tumördiagnostik bedömer vi att EndoDrill® Model X kommer att ha stor inverkan på framtida endoskopisk provtagning. Härutöver sker fortsatt kommersialisering av EndoDrill® GI Upper samt lansering av EndoDrill® Core Needle under första halvåret 2019.”

 Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen av aktier tecknades till cirka 21,6 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 2,1 MSEK samt garantiteckning om cirka 10,2 MSEK), motsvarande en teckningsgrad om cirka 85,3 procent. Totalt nyemitteras 5 014 892 aktier. BiBB tillförs därmed cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,7 MSEK (inklusive ersättning till garantitecknare om cirka 1,0 MSEK). Totalt 34,2 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 17 december 2018.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i BiBB att uppgå till 13 245 367 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 1 125 856,195 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i januari 2019.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till BiBB i samband med nyemissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För mer information om BiBBInstruments, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2018.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Idag inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s företrädesemission

Idag, den 29 november 2018, inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBB”) företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 13 december 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs bolaget högst cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 48,3 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Memorandum, teaser och anmälnings­sedel finns tillgängliga på bolagets (www.bibbintruments.com), Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) samt Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teckning av aktier kan göras genom insändande av anmälningssedel till Sedermera Fondkommission eller via Sedermera Fondkommissions hemsida (genom BankID).

Motiv för nyemissionen
Eftersom utvecklingen av EndoDrill® Model X har överträffat bolagets förväntningar är nytt fokus i BiBBs strategi att vidareutveckla, kliniskt validera, CE-märka och lansera det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X för diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. EndoDrill® Model X har flera efterlängtade och exklusiva egenskaper. Det blir det första biopsiinstrumentet för endoskopisk diagnostik som erbjuder provtagning av både djupa och ytliga tumörer. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången vilket också är en helt unik egenskap. Denna potentiella ”game changer” inom biopsiområdet kan bidra till att rädda liv, minska lidande och spara vårdkostnader. Bolagets målsättning är att lansera EndoDrill® Model X under 2020.

Parallellt med utvecklingen av EndoDrill® Model X fortsätter kommersialiseringen av EndoDrill® GI Upper/EndoDrill® GI Upper Mini för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Instrumenten lanserades för drygt ett år sedan och har hittills sålts till 19 svenska sjukhus. Härutöver planerar BiBB att inleda en multicenterstudie i Sverige för EndoDrill® GI Upper under Q1 2019. Denna studie förväntas förse bolaget med viktiga kliniska data för att ytterligare förstärka försäljningsargumenten gentemot befintliga biopsiinstrument. I planerna för 2019 ingår även att erhålla FDA-godkännande i USA avseende EndoDrill® GI Upper.

Mellannålsinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, för vävnadsprovtagning vid bl.a. misstänkt bröst-, prostata- och levercancer, är planerad att lanseras under det första halvåret 2019 och kommer att följa samma försäljnings- och utbildningsmetodik som tidigare lanserade instrument.

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid:

29 november – 13 december 2018.

Teckningskurs:

4,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 5 878 910 aktier. Vid fulltecknad företrädes-emission tillförs BiBB 25 279 313 SEK före emissions­kostnader.

Avstämningsdag:

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var den 27 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 november 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 november 2018.

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 27 november 2018 var registrerade som aktieägare i BiBB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av fem nya aktier.

Antal aktier innan nyemission:

8 230 475 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 35,4 MSEK.

Teckningsförbindelser

och garantiteckning:

BiBB har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,1 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 10,2 MSEK. Totalt motsvarar detta cirka 48,7 procent av företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 29 november 2018 till och med den 11 december 2018.

Handel med BTA:

Kommer att ske på Spotlight från och med den 29 november 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i januari 2019.

 

Investerarträffar
I samband med företrädesemission kommer representanter från BiBB att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid

Arrangemang

Plats

Anmälan

30 november 2018

Kl. 11:30 – 13:00

Investerarträff

Scandic Klara

Slöjdgatan 7

111 57 Stockholm

Anmälan sker via

www.sedermera.se

 

 

 

 

3 december 2018

Kl. 11:30 – 13:00

Investerarträff

Malmö Börshus

Skeppsbron 2

211 20 Malmö

Anmälan sker via

www.sedermera.se

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 10

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner PM som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Teckningstiden inleds för BiBBs företrädesemission 181129 BiBB_Teaser_webbversion

Ladda ner Teaser som PDF här
BiBB_Teaser_webbversion

Ladda ner anmälningssedel som PDF här
BiBB_Anmälningssedel_utan_TR

BiBBInstruments AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds på torsdag den 29 november 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.bibbintruments.com), Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) samt Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Företrädesemissionen är på förhand skriftligen avtalad till totalt cirka 48,3 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Teckningsåtagandet har ökat med cirka 0,5 MSEK till totalt cirka 2,1 MSEK sedan tidigare kommunicerad säkerställandegrad.

Memorandum, teaser och anmälningssedel
Memorandum för företrädesemissionen finns nu publicerat på BiBBs, Spotlight Stock Market och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.bibbintruments.com, www.spotlightstockmarket.com och www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid:

29 november – 13 december 2018.

Teckningskurs:

4,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 5 878 910 aktier. Vid fulltecknad företrädes-emission tillförs BiBB 25 279 313 SEK före emissions­kostnader.

Avstämningsdag:

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 27 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 november 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2018.

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 27 november 2018 är registrerade som aktieägare i BiBB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av fem nya aktier.

Antal aktier innan nyemission:

8 230 475 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 35,4 MSEK.

Teckningsförbindelser

och garantiteckning:

BiBB har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,1 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 10,2 MSEK, totalt motsvarar detta cirka 48,7 procent av företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 29 november 2018 till och med den 11 december 2018.

Handel med BTA:

Kommer att ske på Spotlight från och med den 29 november 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i januari 2019.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 10

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Offentliggör memorandum 181127

Ladda ner Memorandum som PDF här
BiBBInstruments AB – Memorandum 2018_181127

Kommuniké från extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Den 20 november 2018, hölls extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att styrelsen ska utökas från fyra till fem styrelseledamöter samt att Sara Lindroth nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Sara Lindroth, född 1969, innehar en Master of Science in Business Administration och är utbildad vid bland annat Lunds universitet och Vienna University of Economics and Business. Sara arbetar idag som Managing Director på Jolife AB, ett helägt bolag till Stryker Corporation och har mer än 20 års erfarenhet av internationell marknadsföring och affärsutveckling i såväl startupbolag som större bolag fokuserade på medicintekniska produkter.

Beslut om styrelsearvode
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till nytillträdd styrelseledamot.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
Stämman beslutade att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 499 707,35 kronor genom nyemission av högst 5 878 910 aktier till en teckningskurs om 4,30 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 25 279 313,00 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen äger rum under perioden från och med den 29 november 2018 till och med den 13 december 2018. Handel med teckningsrätter i företrädesemissionen löper från och med den 29 november 2018 till och med den 11 december 2018.

Aktieägares förslag till beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner/anställda
Bolagsstämman beslutade om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Bolaget ska utge högst 500 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 500 000 nya aktier. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 september 2021 till och med 30 november 2021 teckna en ny aktie mot kontant betalning.

Övrigt
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten.

Lund i november 2018

BiBBInstruments AB (publ)

STYRELSEN

 

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här

PM BiBBInstruments AB – Kommuniké från extra bolagsstämma 181120

BiBBInstruments AB erhåller godkännande för utökad CE-märkning av biopsi-instrumentet EndoDrill®

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande för utökad CE-märkning för sin ursprungliga biopsi-teknologi, EndoDrill®.  Den utökade indikationen ger Bolaget rätt att sälja instrument för nya indikationer såsom diagnos av lung- och tarmcancer.

BiBBInstruments utvecklar och marknadsför EndoDrill®, en produktfamilj av biopsi-instrument för tidig cancer­diagnostik. Produktportföljen består av tre produktvarianter; EndoDrill® GI Upper, som hittills är sålt till 18 svenska sjukhus, EndoDrill® Core Needle, som nyligen blivit godkänd för CE-märkning, samt det potentiella ”game-changing”-instrumentet EndoDrill® Model X.

För flexibel endoskopi har BiBB nu två olika patentskyddade biopsi-teknologier; den ursprungliga ”Borrskruven” respektive ”Model X”. I dagsläget används borrskruvsteknologin i EndoDrill® GI Upper, EndoDrill® GI Upper Mini samt i mellannålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle. Den utökade indikationen innebär att denna teknologi kan användas vid endoskopisk undersökning med vävnadsprovtagning i lungorna och i nedre mag- och tarmkanalen för diagnos av lung- respektive tarmcancer. Sedan tidigare är instrumentet godkänt för endoskopisk biopsitagning i övre mag- och tarmkanalen, d v s diagnos av tumörer i matstrupe och magsäck. Fokus för kommersialisering och försäljningsresurser kommer initialt fortsatt ligga kvar på området matstrupe/magsäck, men med beredskap för att möta efterfrågan inom andra organområden som tjocktarm och lunga.

Grundaren Dr Charles Walther kommenterar
”Det är väldigt positivt att vår patenterade kärnteknologi, EndoDrill®, nu kan användas vid all flexibel endoskopi och därmed nu även för diagnostik av vanliga cancerformer i tjocktarmen och lungorna. Detta är ett kvitto på bolagets strategi om hur vår teknologi kan användas för en mängd av indikationer. Vi kommer fortsatt fokusera på expansionen av vårt ursprungliga område som är magsäcken, men godkännandet ger nu kunden möjlighet att använda EndoDrill® inom andra organområden vid behov. Det skapar utökade möjligheter för framtiden då vi kan välja att erbjuda både borrskruvs- och Model X-teknologin för de stora organområden som undersöks med endoskopi.”

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Kallelse till extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 november 2018 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 november 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 14 november 2018 skriftligen till BiBBInstruments AB, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0708-99 94 86 eller per e-post fredrik.lindblad@bibbinstruments.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 14 november 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bibbinstruments.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 230 475 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Val av ny styrelseledamot.
 8. Beslut om styrelsearvode.
 9. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
 10. Aktieägares förslag till beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner/anställda.
 11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)

Aktieägare representerande cirka 49,8 procent av bolagets röster har föreslagit att styrelsen ska utökas från fyra till fem styrelseledamöter samt att Sara Lindroth nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Sara Lindroth, född 1969, innehar en Master of Science in Business Administration och är utbildad vid bland annat Lunds universitet och Vienna University of Economics and Business. Sara arbetar idag som Managing Director på Jolife AB, ett helägt bolag till Stryker Corporation, och har mer än 20 års erfarenhet av internationell marknadsföring och affärsutveckling i såväl startupbolag som större bolag fokuserade på medicintekniska produkter.

Beslut om styrelsearvode (punkt 8)
Aktieägare representerande cirka 49,8 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till nytillträdd styrelseledamot.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 9)
Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 499 707,35 kronor genom nyemission av högst 5 878 910 aktier till en teckningskurs om 4,30 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 25 279 313,00 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
 2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 27 november 2018. Även annan kan teckna i emissionen.
 1. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,30 kronor kontant.
 1. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 29 november 2018 till och med den 13 december 2018. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 1. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 2. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Aktieägares förslag till beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner/anställda (punkt 10)

LU Holding föreslår i egenskap av ägare i bolaget att extra bolagsstämma den 20 november 2018 i BibbInstruments AB, org. nr. 556938-9512, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Det föreslås av en ägare till bolaget, eftersom det i styrelsen ingår medlemmar i ledningsgruppen för bolaget och då dessa därför kan anses jäviga i frågan.

Emission av teckningsoptioner Serie 2018/2021
Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 • Antal emitterade teckningsoptioner
  Bolaget ska utge högst 500 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 500 000 nya aktier.

 • Rätt att förvärva Teckningsoption
  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda/nyckelpersoner vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
 • Emissionskurs
  Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremien) med tillämpning av Black-Scholes-modellen.
 • Tid för teckning
  Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 23 november 2018 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning dock som längst till dagen före nästa årsstämma.
 • Tilldelningsbeslut och betalning
  Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske kontant senast en vecka efter det att teckning skett. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
 • Ökning av aktiekapitalet
  Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 42 500 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m. 

Villkor teckningsoptioner

 1. Framtida teckningskurs för aktie
  Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall utgöra 200 procent av den volymviktade betalkursen för bolagets aktie under perioden 6 november till 19 november 2018. Betalning för aktie vid teckning ska ske kontant.

 2. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 september 2021 till och med 30 november 2021 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

 1. Inskränkningar i förfoganderätten

Optionsavtalet ska innehålla bestämmelser som innebär rätt för bolaget att återköpa optionerna om anställning upphör och förköpsrätt om innehavare av option vill överlåta dem.

 1. Utdelning
  Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktie­boken.

De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2018/2021 framgår av separat bilaga.

  

Preliminärt beräknat värde på teckningsoptionen
En preliminär beräkning av värdet på teckningsoptionen (optionspremien) ger värdet 0,25 kronor.  Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts:

 

Riskfria räntan:

-0,22 %

Volatiliteten:

36,7 %

Likviditetsrabatt pga onoterad option:

15 %

Utdelningsandel av framtida vinst:

0,0 %

Marknadsvärde aktien:

5,00 kr

Framtida teckningskurs för aktien (200 % av aktiekursen):

10,00 kr

 Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

 1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 500 000 aktier och aktiekapitalet öka med 42 500 kronor;
 1. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar det en utspädning om cirka 5,7 procent av aktierna och rösterna baserat på bolagets nuvarande aktiekapital. Om den föreslagna företrädesemissionen blir fulltecknad, är utspädningen 3,7 procent.

Övriga utestående teckningsoptioner
Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram.

Kostnader
Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av options­programmet. Kostnader för finansiell och legal rådgivning uppskattas till mindre än 100 000 kronor för det program som föreslås.

Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav
Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beredning av ärendet
Detta förslag har beretts av BG Svensson i egenskap av företrädare för LU Holding AB i samråd med extern rådgivare.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga bolagets kontor på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i november 2018

BibbInstruments AB (publ)

STYRELSEN

 

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Korrigering: BiBBInstruments beslutar om företrädesemission efter utvecklingsframgångar med EndoDrill® Model X

Pressmeddelandet har korrigerats avseende premieersättning för garantiersättning. I augusti 2018 meddelade BiBBInstruments AB (”BiBB”) att bolagets produktkandidat EndoDrill® Model X utvecklats över förväntan efter att bolaget erhållit projektanslag från EU Horizon 2020. Styrelsen för BiBB har mot bakgrund av bolagets nya produktstrategi med större fokus på EndoDrill® Model X beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen kan tillföra bolaget högst cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader och även allmänheten ges möjlighet att delta. Företrädesemissionen är på förhand skriftligen avtalad till totalt cirka 46,7 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Garantiteckningen avser teckning uppifrån och ner, innebärande att om emissionen inte fulltecknas aktiveras garantiteckning för högst motsvarande det avtalade garantibeloppet.

Motiv för nyemission
Nytt fokus i BiBBInstruments strategi är att vidareutveckla, kliniskt validera, CE-märka och lansera det flexibla biopsi-instrumentet EndoDrill® Model X för diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. EndoDrill® Model X har flera efterlängtade och exklusiva egenskaper. Det blir det första biopsi-instrumentet för endoskopisk diagnostik som erbjuder provtagning av både djupa och ytliga tumörer. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången vilket också är en unik egenskap. Denna potentiella ”game changer” inom biopsi-området kan bidra till att rädda liv, minska lidande och spara vårdkostnader. Bolagets målsättning är att lansera EndoDrill® Model X under 2020.

Parallellt med utvecklingen av EndoDrill® Model X fortsätter kommersialiseringen av EndoDrill® GI Upper/EndoDrill® GI Upper Mini för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Detta instrument som lanserades för drygt ett år sedan är nu sålt till 18 svenska sjukhus. Härutöver planerar BiBB att inleda en multicenterstudie i Sverige för EndoDrill® GI Upper under Q1 2019. Denna studie förväntas förse bolaget med viktig klinisk data för att förstärka försäljningsargumenten gentemot befintliga biopsi-instrument. I planerna för 2019 ingår även att erhålla FDA-godkännande i USA avseende EndoDrill® GI Upper.

Mellannålsinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, för vävnadsprovtagning vid bl.a. misstänkt bröst-, prostata- och levercancer, är planerad att lanseras under det första halvåret 2019 och kommer att följa samma försäljnings- och utbildningsmetodik som tidigare lanserade instrument.

Styrelsen har mot bakgrund av ovan, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier vilken kan tillföra bolaget högst cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader.

”Efter ett framgångsrikt utvecklingsarbete med EndoDrill® Model X väljer vi nu att accelerera utveckling och kommersialisering av instrumentet. Samtidigt planeras för lansering av ytterligare ett framtida volyminstrument, EndoDrill® Core Needle, första halvåret 2019 och fortsatt kommersialisering av EndoDrill® GI Upper i och utanför Sverige. Vårt mål är att utveckla en attraktiv produktfamilj av unika, premiumprissatta biopsi-instrument för tidig och exakt diagnos av de sju vanligaste cancerformerna. På sikt ska vi arbeta tillsammans med en global distributionspartner för snabbast möjliga försäljningstillväxt.”, säger VD Fredrik Lindblad

Teckningsåtagande och garantiteckning
BiBB har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 11,8 MSEK, motsvarande cirka 46,7 procent av den totala emissionslikviden. Av detta avser cirka 6,3 procent teckningsförbindelse och cirka 40,4 procent garantiteckning. Styrelse och ledning har ingått avtal om teckningsförbindelse om totalt cirka 0,8 MSEK. Garantiteckningen avser en garanti uppifrån och ner, en så kallad ”toppgaranti”. Detta innebär att om exempelvis företrädesemissionen tecknas till 85 procent verkställs garantiteckning för resterande 15 procent upp till fulltecknad företrädesemission. För garantiteckningen utgår en premieersättning om tio procent.

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid:

29 november – 13 december 2018.

Teckningskurs:

4,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 5 878 910 aktier. Vid fulltecknad företrädes-emission tillförs BiBB 25 279 313 SEK före emissions­kostnader.

Avstämningsdag:

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 27 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 november 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2018.

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 27 november 2018 är registrerade som aktieägare i BiBB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av fem nya aktier.

Antal aktier innan nyemission:

8 230 475 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 35,4 MSEK.

Teckningsförbindelser

och garantiteckning:

BiBB har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 1,6 MSEK, motsvarande cirka 6,3 procent av emissionsvolymen och garanti­teckning om totalt cirka 10,2 MSEK, motsvarande cirka 40,4 procent av emissions­volymen.

Handel med BTA:

Kommer att ske på Spotlight från och med den 29 november 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i januari 2019.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

 

BiBBInstruments AB erhåller godkännande för CE-märkning av EndoDrill® Core Needle och utökar sin marknadspotential

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar idag att bolaget erhållit CE-märkning för sitt biopsi-instrument EndoDrill® Core Needle för vävnadsprovtagning vid misstänkt bröstcancer och andra tumörformer i prostata, lever och lymfkörtlar. BiBB förbereder i dagsläget inför en lansering i Sverige vilken är beräknad att ske i Q1 2019. Med kommersialiseringen av EndoDrill® Core Needle bedömer styrelsen att BiBBs potentiella marknad utökas betydligt.   

EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument för att ta vävnadsprover vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer som prostata, lever, lymfkörtlar m.m. Engångsinstrumentet är ett styvt biopsi-instrument av typen mellannål (core needle) försett med BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer EndoDrill® Core Needle från konventionella mellannålar, vilka avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget” där både djup och riktning måste skattas av provtagande läkare vilket leder till sämre provtagningskontroll och därigenom större risker för patienten. Med EndoDrill® Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens penetransdjup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning ger bättre precision, mindre traumatisk provtagning och optimerar möjligheten till diagnos.

CE-märkningen av EndoDrill® Core Needle berättigar BiBB att kommersiellt sälja biopsi-instrumentet i samtliga EES-länder. EndoDrill® Core Needle vänder sig till en viktig och stor marknad inom biopsiområdet och BiBBs sälj- och utbildningsorganisation förbereder nu för att inledningsvis bearbeta den svenska marknaden.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Vi är mycket glada att få godkännande för CE-märkning av EndoDrill® Core Needle. Det gör det möjligt för vår organisation att påbörja en lansering av produkten i Sverige för vidare expansion i Europa. EndoDrill® Core Needle är en viktig och attraktiv del i vår produktportfölj med stor marknadspotential. Varje år diagnostiseras över 4 miljoner cancerfall årligen i världen där EndoDrill® Core Needle skulle kunna nyttjas för provtagning.”

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

 

BiBBInstruments halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

FÖRSTA HALVÅRET (2018-01-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 285 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 045 (-1 248) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,38 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 034 (3 589) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (93) %.

ANDRA KVARTALET (2018-04-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 110 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 307 (-1 028) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 (-0,17) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 034 (3 589) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (93) %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • BiBBInstruments meddelar den 11 april att mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle.
 • BiBBInstruments meddelar den 12 april att Bolaget fått Fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 MSEK godkänt av Eus HORIZON 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.
 • BiBBInstruments tillkännager den 14 maj att Bolaget lanserat ett nytt biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper Mini, för diagnos av tumörer i övre mag-tarmkanalen.
 • BiBBInstruments kallar den 21 maj till årsstämma, vilken hålls den 21 juni. Kommuniké avseende de beslut som fattades på årsstämman finns att tillgå via Bolagets hemsida.
 • BiBBInstruments offentliggör den 30 maj årsredovisning för 2017.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBBInstruments tillkännager den 3 augusti att Bolagets kvalitetssystem granskats och uppgraderats enligt ISO 13485:2016.
 • BiBBInstruments meddelar den 22 augusti att Bolaget erhållit sitt andra patentgodkännande från kinesiska patentverket. Patentet avser den andra patentfamiljen och är giltigt till juni 2035.
 • BiBBInstruments presenterar den 24 augusti en ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill® Model X.

Ladda ner hela rapporten som PDF här
BiBBInstruments AB delårsrapport Q2-18 180827