BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 131 (273) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 814 (-6 031) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,48 (-0,45) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 067 (7 452) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 89 (94) %

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (177) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 335 (-3 314) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,21 (-0,20) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 067 (7 452) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • BiBB offentliggör den 6 maj delårsrapporten för det första kvartalet 2020.
 • Den 8 maj kallar BiBB till årsstämma.
 • Den 21 maj publicerar BiBB årsredovisning för 2019.
 • BiBB publicerar kommuniké från årsstämman den 11 juni 2020.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned halvårsrapport 2020 som PDF här

Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB

Idag, den 11 juni 2020, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till Erik von Schenck och Sara Lindroth samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Erik von Schenck, Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman omval av Erik von Schenck. Semmy Rülf har på egen anmodan önskat avgång ur styrelsen. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Niclas Frank omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancerdiagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Kallelse till årsstämma 2020 i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 kl. 13.00 på bolagets huvudkontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2020, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 5 juni 2020 skriftligen till BiBBInstruments AB, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0708-99 94 86 eller per e-post info@bibbinstruments.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 4 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bibbinstruments.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 16 244 992 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Verkställande direktörens anförande.
  8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
  9. Beslut
   1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
   2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
   3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
  12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
  13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
  14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
  15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkterna 10 och 11)
Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till Erik von Schenck och Sara Lindroth samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 12)
Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Erik von Schenck, Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck. Semmy Rülf har avböjt omval.

Vidare föreslås omval av bolagets revisor Niclas Frank till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

 Nuvarande lydelse 

 

 Föreslagen lydelse 

 §1 Firma

   Bolagets firma är BiBBInstruments AB. Bolaget är publikt (publ).

 

 §1 Företagsnamn

   Bolagets företagsnamn är BiBBInstruments AB. Bolaget är publikt (publ).

 §8 Anmälan till bolagsstämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid-sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

 

 §8 Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning, se särskild bilaga.

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås att bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar som krävs för registrering av den föreslagna ändrade bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2020

BiBBInstruments AB (publ)
STYRELSEN

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB: Läkemedelsverket ger tillstånd till klinisk prövning av EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar i dag att Läkemedelsverket gett tillstånd att inleda en klinisk pilotstudie med det nya instrumentet EndoDrill® Model X vid tre svenska universitets­sjukhus. I studien, som omfattar 20 patienter, ska EndoDrill® Model X användas med ultraljuds­endoskop för att ta vävnadsprover vid svårdiagnostiserade djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Studien förväntas starta med patientrekryteringar under våren och vara slutförd under hösten 2020.

Läkemedelverket ger nu tillstånd att inleda en multicenterstudie med EndoDrill® Model X på patienter med djupa tumörer i mag-tarmkanalen. BiBB har sedan tidigare meddelat att Etikprövningsmyndigheten givit sitt godkännande för studien. Produkter för den kliniska studien är under tillverkning hos BiBBs tillverknings­partner.

BiBB:s nya produkt EndoDrill® Model X – det första eldrivna endoskopiska biopsiinstrumentet – är utvecklad för att möjliggöra provtagning av större, djupare och mer högkvalitativa vävnads­­prover jämfört med konventionella manuella biopsi­instrument. EndoDrill® Model X har en betydan­de marknadspotential då produkten utvecklas för samtliga endo­skopiska användnings­områden. Den initiala målmarknaden är det växande premium­segmentet ultraljuds­styrda biopsi­instrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), som i dag utgör en global marknad på flera miljarder kronor (källa: TMR 2018).

Om multicenterstudien med EndoDrill® Model X
Den kliniska studien kommer att omfatta 20 patienter vid universitetssjukhusen i Lund, Linköping och Örebro och koordineras av överläkare Fredrik Swahn vid Skånes universitets­sjukhus i Lund. För varje patient kommer läkarna att ta ultraljudsstyrda vävnadsprover i övre mag-tarmkanalen med EndoDrill® Model X samt via finnålsaspiration. Det primära syftet med studien är att utvärdera säkerheten vid användning av EndoDrill® Model X. Sekundärt mål är att undersöka om EndoDrill® Model X tar större biopsier än befintliga finnålar. Studien förväntas starta med patientrekryteringar under våren och vara slutförd under hösten 2020.

Grundare, styrelseledamot och CMO Dr Charles Walther kommenterar:
Vi är mycket glada och stolta över beskedet från Läkemedelverket. Nu finns alla regulatoriska tillstånd på plats för att vi ska kunna starta den kliniska studien med produkten EndoDrill® Model X. Efter fjolårets prekliniska studier har både vi och våra kliniska samarbetspartners högt ställda förväntningar inför klinisk introduktion av EndoDrill® Model X.”

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020.

 Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet 

BiBBInstruments AB:s årsstämma kommer att hållas i Lund 2020-06-11. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com) senast tre veckor innan årsstämman.

För mer information om BiBBInstruments AB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB meddelar fokuserad satsning på det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, informerar om att bolaget efter framgångsrika studier nu gör en fokuserad satsning på nya EndoDrill® Model X. Biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X gör det möjligt att ta större, djupare och mer högkvalitativa vävnadsprover med högre precision jämfört med konventionella endoskopiska biopsiinstrument. Instrumentet riktar sig till en väsentligt större marknad än föregångaren EndoDrill® GI Upper och har en stor marknadspotential sett till instrumentets unika egenskaper. BiBB förbereder nu en klinisk multicenterstudie i Sverige för att ytterligare validera EndoDrill® Model X. Samtidigt introducerar bolaget en ny produkt­strategi för att accelerera utvecklingen av EndoDrill® Model X.

EndoDrill® Model X, BiBBs nästa generation av patentsökta endoskopiska biopsi­­instrument, är i grunden en vidare­utveckling av BiBBs första lansera­de produkt, EndoDrill® GI Upper, och är försedd med en motor­driven roter­ande cylinder istället för den manuellt roter­ande borr­­skruven. Detta möjlig­gör prov­tagning av ännu högre kvali­tet samt att fler prover kan tas samtidigt (multiple sampling) i såväl djup som ytlig vävnad.

EndoDrill® Model X har en betydande marknadspotential då den utvecklas för samtliga endoskopiska användningsområden. Den initiala målmarknaden är det växande premiumsegmentet, ultraljudsstyrda biopsi­instrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), som i dag utgör en global marknad på flera miljarder kronor.

Förberedelser inför en multicenterstudie i Sverige
I augusti 2019 skickade BiBB in en komplett ansökan för CE-märkning av EndoDrill® Model X, vilken är under behandling hos bolagets certifieringsorgan. Samtidigt pågår förberedelser inför en multicenterstudie för indikationen djupa tumörer i matstrupe och magsäck vid tre sjukhus i Sverige, vilket bland annat innebär att motorenheter (flergångsdel) och tillhörande sterila engångsinstrument (handtag och hölje med borrcylinder) ska tillverkas. I dagarna har studien erhållit etikgodkännande från Etikprövningsmyndigheten och ansökan om klinisk prövning är under behandling hos Läkemedelsverket. Parallellt sker förstudier i samarbete med flera sjukhus med målet att starta kliniska utprovningar för ytterligare cancerindikationer.

Grundare, styrelseledamot och CMO Dr Charles Walther kommenterar:
Tack vare det gedigna arbete vi lagt ner på EndoDrill® har vi lyckats ta fram ett förbättrat instrument som nu efterfrågas av användare i sådan utsträckning att vi satsar fullt ut på den nya eldrivna X-teknologin. I väntan på den pågående CE-märkningsprocessen planerar vi en multicenterstudie i Sverige för att ge användarna möjlighet att använda tekniken och vetenskapligt dokumentera resultaten. Vi är både stolta och glada över att våra användare visar så stort intresse för vårt nya koncept.”

Ny produktstrategi
BiBB kommer att fortsätta att marknadsföra EndoDrill® GI Upper, med den manuellt roterande borrspetsen, på den svenska marknaden. BiBB har många svenska kunder som uppskattar och regelbundet använder EndoDrill® GI Upper för att ta djupa tumörprover där inga andra instrument fungerar riktigt tillfredställande.  För att accelerera utvecklingen av EndoDrill® Model X kommer BiBB att nedprioritera internationella marknads­aktiviteter för EndoDrill® GI Upper samt avsluta försäljningsaktiviteter för den styva mellannålen EndoDrill® Core Needle, som riktar sig mot en annan kundgrupp, röntgenläkare. Fokus läggs således på de endoskopiska instrumenten. Om det i framtiden finns resurser för att utveckla ett styvt nålinstrument med Model X-teknologin, för exempelvis bröst- och prostatacancer, så finns ett konkret patentsökt koncept och intresse från användare.

Om målsegmentet
EndoDrill® Model X primära målsegment, EUS-biopsiinstrument, domineras av några av världens största medtechbolag. Deras produkter är snarlika varandra och bygger på att endoskopisten med kraft sticker in en nål i den misstänkta tumören genom en manuellt huggande rörelse med handtaget och suger ut provet. Syftet med dessa instrument är att möjliggöra provtagning av misstänkta förändringar som är små, djupa och/eller som sitter anatomiskt besvärligt. Trots att man är inne på tredje generationen av EUS-instrument så kan det konstateras att instrumenten inte tar prover av tillräckligt hög kvalitet för en mängd cancerindikationer. Det övergripande målet vid endoskopisk provtagning är att ta solida, sammanhängande vävnadsbitar för fullständig behandlings­grundande diagnos. Dagens EUS-nålar uppnår ofta inte kravet då de i bästa fall tar små fragment av vävnad och oftast en ”smörja” av lösryckta celler. Vävnadsprover av undermålig kvalitet leder till ofullständig diagnos och ökar därmed risken för upprepade provtagningar, suboptimal behandling, försämrad prognos och onödiga operationer för patienter.

Fördelar med EndoDrill® Model X
BiBB har i prekliniska försök jämfört EndoDrill® Model X med en marknadsledande konkurrent (EUS-FNB). Resultaten visar att proven som togs med EndoDrill® Model X är avsevärt mycket större än motsvarande tagna med EUS-FNB. Att redan vid första provtillfället ta tillräcklig mängd histologisk vävnad för att kunna ställa en fullständig diagnos kan vara livsavgörande för patienten och spara kostnader i sjukvården. Med EndoDrill® Model X utvecklar BiBB framtidens endoskopiska biopsiinstrument, som till skillnad från befintliga ultraljudsledda nål­instrument erbjuder:

 • solida vävnadsprover (s.k. core-biopsier) vilket möjliggör fullständig diagnos och optimal skräddarsydd behandling
 • ett ultraflexibelt instrument för provtagning från anatomiskt besvärliga ställen
 • mer precision vid provtagning tack vare motoriserad rotation av skärinstrumentet
 • snabbare och säkrare provtagning då färre prover behöver tas
 • minskat behov av upprepade och tidsödande/kostsamma provtagningar och s.k. R.O.S.E.-procedurer
 • provtagning vid alla endoskopiska indikationer och vid såväl djupa som ytliga tumörer

Affärsstrategi
BiBBs långsiktiga affärsstrategi är fortsatt att utveckla en bred och innovativ produktportfölj av biopsiinstrument för förbättrad provtagning och diagnos av alla de vanligaste cancerformerna. Bolagets målsättning är framtida partnerskap med ett eller flera ledande globala medtechbolag. Egen lokal försäljning ger närhet till slutkunder för snabb feedback med möjlighet att ständigt förbättra och optimera våra produkter. På några års sikt kommer bolaget att ha en attraktiv kommersiell produktfamilj av unika biopsiinstrument med regulatoriska godkännanden i såväl Europa som USA samt etablerad försäljning i Sverige och på enstaka strategiska marknader i Europa.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

BiBBInstruments AB publicerar delårsrapport Q3 2019

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed delårsrapport Q3 2019.

BiBB har under kvartalet uppnått en central milstolpe med inlämnandet av ansökan för CE-märkning av EndoDrill® Model X. Det är ett revolutionerande biopsiinstrument som på sikt ska erbjudas för samtliga endoskopiska indikationer. För lanserade EndoDrill® GI Upper erhölls den första ordern utanför Sverige från ett universitetssjukhus i Storbritannien. Nya EndoDrill® Core Needle har visats på två kongresser i Europa. Härutöver har bolaget erhållit viktiga patent i Europa och Japan för EndoDrill®.

 Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 391 (314) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 961 (-6 266) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,50 (-0,59) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 23 204 (4 450) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 96 (81)%.

Tredje kvartalet  (2019-07-01 – 2019-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 118 (29) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 930 (-2 222) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,21) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 23 204 (4 450) KSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • BiBB meddelar den 21 augusti att bolaget erhåller patent i Europa och Japan.
 • BiBB tillkännager den 2 september en strategisk viktig order på EndoDrill® GI Upper från ett universitetssjukhus i Storbritannien.
 • BiBB meddelar den 5 september att bolaget lämnat in en ansökan till Notified Body för CE-märkning av nya instrumentet EndoDrill® Model X.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • BiBB tillkännager den 28 oktober att bolaget genomfört ytterligare ett framgångsrikt prekliniskt försök med den kommande produkten EndoDrill® Model X. Försöket bekräftar tidigare positiva resultat och är ett centralt avslutande steg inför en planerad multicenterstudie.
 • BiBB erhåller den 29 oktober Notice of Allowance från patentverket i Kanada.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned delårsrapport Q3 2019 som PDF här

BiBBInstruments erhåller Notice of Allowance från patentverket i Kanada

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget erhållit besked om godkännande (Notice of Allowance) av patentansökan för EndoDrill® från det kanadensiska patentverket. Patentet är giltigt till augusti 2033.

I denna första patentfamilj har bolaget sedan tidigare beviljade patent i Europa, Kina och Australien och är under behandling (patent pending) på andra stora marknader. Notice of Allowance innebär att patentverket i Kanada avser att bevilja patentet efter att några administrativa åtgärder har genomförts.

BiBBs andra patentfamilj, som också skyddar den ursprungliga innovationen EndoDrill®, har godkända patent i Europa, Kina, Japan och Australien. För övriga marknader är ansökan under fortsatt behandling.

Det immateriella skyddet avser BiBBs ursprungliga borrteknologi, vars produkter ingår i Classic-serien. Nya X-serien, som i dagsläget inkluderar utvecklingsprodukten EndoDrill® Model X, har en separat internationell patentansökan som är under behandling.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Detta preliminära patentgodkännande är glädjande och stärker ytterligare det globala skyddet för EndoDrill® Classic-produkterna. Vi har patent beviljade på många av våra strategiskt mest viktiga marknader och med relativt långa giltighetstider (2033 eller längre). Patenten är viktiga byggstenar för framtida global kommersialisering av produktfamiljen EndoDrill®.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB meddelar framgångsrika resultat från prekliniskt försök II med EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har genomfört ytterligare ett framgångsrikt prekliniskt försök med den kommande produkten EndoDrill® Model X. Försöket bekräftar tidigare positiva resultat och är ett centralt avslutande steg inför en planerad multicenterstudie.

BiBB kommer framöver att bredda sin produktportfölj av innovativa biopsiinstrument från dagens lanserade Classic-serie (EndoDrill® GI Upper och EndoDrill® Core Needle) till att även omfatta X-serien, som är en serie premiumprodukter med stor marknadspotential. BiBB har nu genomfört en andra preklinisk utvärdering av EndoDrill® Model X tillsammans med deltagande läkare från fyra sjukhus som ska ingå i en planerad klinisk multicenterstudie i Sverige. EndoDrill® Model X erbjuder två unika egenskaper: provtagning av både djupt och ytligt liggande tumörer, samt en magasinsfunktion med möjlighet att ta flera biopsier på en gång (sk multiple sampling). Produkten väntas få ett brett användningsområde för alla typer av endoskopisk provtagning.

Det första prekliniska försöket (grismodell), som kommunicerades i maj i år, bekräftade att EndoDrill® Model X kan ta högkvalitativa biopsier, flera prover samtidigt samt svårfångade djupa tumörprover. BiBBs andra prekliniska försök, som nu framgångsrikt avslutats, genomfördes som ett viktigt sista test under kliniskt endoskopiska förutsättningar inför den kommande multicenterstudien. De deltagande endoskopisterna fick i detta prekliniska försök möjligheten att testa en vidareutvecklad version av EndoDrill® Model X i en miljö som påminner om klinisk verksamhet. Studiens syfte var även att ge besked om huruvida några smärre justeringar behöver göras på produkten inför klinisk fas.

I försöket utvärderades det motoriserade biopsiinstrumentet i olika organ och i simulerade djupa tumörer. Precis som vid det första försöket bekräftades det att instrumentet kan ta högkvalitativa djupa vävnadsprover med hög säkerhet. De deltagande läkarna såg stora möjligheter för EndoDrill® Model X i klinisk användning och uttryckte spontana kommentarer såsom ”en riktig game-changer inom endoskopisk provtagning” och ”slår allt jag sett när det gäller kontroll vid provtagning”. Utvecklingsteamet fick också viktig feedback från användarna.

I nästa fas ligger förberedelser inför multicenterstudien som omfattar 20 patienter vid fyra sjukhus i Sverige. Det innebär ett intensivt arbete med planering, organisation och regulatoriska tillstånd.

BiBB lämnade in en europeisk patentansökan 2018 för X-serien vilken nyligen följts upp med inlämning av en internationell patentansökan (s k PCT).

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019.

Om EndoDrill® Model X
EndoDrill® Model X är ett patentsökt biopsiinstrument med brett användningsområde som konkurrerar med konventionella endoskopiska biopsiinstrument som ultraljudsledda finnålar (EUS-FNA/FNB) och biopsitänger. Produkten har två unika egenskaper: provtagning av både ytligt och djupt liggande tumörer samt en magasinsfunktion med möjlighet att ta upp till sex biopsier på en gång (sk multiple sampling). Med konventionella flexibla biopsiinstrument dras instrumentet upp ur endoskopets arbetskanal för skördning efter varje enskild biopsi, det vill säga upp till sex gånger vid normal provtagning. EndoDrill® Model X samlar istället alla tagna biopsier i den cylinderformade ledaren, vilket gör att samtliga prover kan tas i en omgång. Skördning behöver sedan bara göras en gång efter provtagningen. Detta innebär kortare undersökningstid, minskat lidande för patienten och reducerade sjukvårdskostnader. Produkten inkluderar en flergångsdel (en motoriserad enhet) samt en engångsdel i form av en flexibel ledare med tillhörande cylindriskt borrskär.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments lämnar in ansökan för CE-märkning av EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till Notified Body för CE-märkning av nya instrumentet EndoDrill® Model X.

En ansökan för CE-märkning av medicintekniska instrument av EndoDrill® Model X typ omfattar en mängd objektiva tester. Sedan början av året har ackrediterade organ testat EndoDrill® Model X mot olika internationella standarder, vilket bland annat inkluderar biokompatibilitetstester, tredjepartstester (UL), transporttester och steriliseringsvalidering. EndoDrill® Model X har uppfyllt dessa oberoende tester och efter komplettering med preklinisk data och litteraturstudier kunde BiBB nyligen lämna in en komplett ansökan till bolagets tyska Notified Body för CE-märkning av nya EndoDrill® Model X.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Tack vare ett fantastiskt tekniskt och regulatoriskt arbete av vårt utvecklingsteam med CTO Dr Stephan Dymling i spetsen, har vi på kort tid genomfört en mängd aktiviteter som resulterat i en inlämnad ansökan för CE-märkning av vårt nya instrument EndoDrill® Model X. Detta är en central milstolpe i utvecklingen av vårt nya endoskopiska biopsiinstrument.”

Om EndoDrill® Model X
EndoDrill® Model X, den första planerade produkten i X-serien, är ett unikt biopsiinstrument som konkurrerar med konventionella biopsitänger och ultraljudsledda finnålar inom flexibel endoskopi. Produkten erbjuder provtagning av både ytligt och djupt liggande tumörer samt en magasinsfunktion med möjlighet att ta upp till sex biopsier på en gång (s k multiple sampling). Med konventionella biopsiinstrument dras instrumentet upp ur endoskopets arbetskanal för skördning efter varje enskild biopsi, det vill säga upp till sex gånger vid normal provtagning. EndoDrill® Model X samlar istället alla tagna biopsier i den cylinderformade ledaren, vilket gör att flera prover kan tas i en enda omgång. Detta innebär kortare undersökningstid, minskat lidande för patienten samt reducerade sjukvårdskostnader. Produkten inkluderar en flergångsdel (en motoriserad enhet) samt en engångsdel med handtag och flexibel ledare med tillhörande cylindriskt borrskär.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här