BiBBInstruments lämnar in ansökan för CE-märkning av EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till Notified Body för CE-märkning av nya instrumentet EndoDrill® Model X.

En ansökan för CE-märkning av medicintekniska instrument av EndoDrill® Model X typ omfattar en mängd objektiva tester. Sedan början av året har ackrediterade organ testat EndoDrill® Model X mot olika internationella standarder, vilket bland annat inkluderar biokompatibilitetstester, tredjepartstester (UL), transporttester och steriliseringsvalidering. EndoDrill® Model X har uppfyllt dessa oberoende tester och efter komplettering med preklinisk data och litteraturstudier kunde BiBB nyligen lämna in en komplett ansökan till bolagets tyska Notified Body för CE-märkning av nya EndoDrill® Model X.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Tack vare ett fantastiskt tekniskt och regulatoriskt arbete av vårt utvecklingsteam med CTO Dr Stephan Dymling i spetsen, har vi på kort tid genomfört en mängd aktiviteter som resulterat i en inlämnad ansökan för CE-märkning av vårt nya instrument EndoDrill® Model X. Detta är en central milstolpe i utvecklingen av vårt nya endoskopiska biopsiinstrument.”

Om EndoDrill® Model X
EndoDrill® Model X, den första planerade produkten i X-serien, är ett unikt biopsiinstrument som konkurrerar med konventionella biopsitänger och ultraljudsledda finnålar inom flexibel endoskopi. Produkten erbjuder provtagning av både ytligt och djupt liggande tumörer samt en magasinsfunktion med möjlighet att ta upp till sex biopsier på en gång (s k multiple sampling). Med konventionella biopsiinstrument dras instrumentet upp ur endoskopets arbetskanal för skördning efter varje enskild biopsi, det vill säga upp till sex gånger vid normal provtagning. EndoDrill® Model X samlar istället alla tagna biopsier i den cylinderformade ledaren, vilket gör att flera prover kan tas i en enda omgång. Detta innebär kortare undersökningstid, minskat lidande för patienten samt reducerade sjukvårdskostnader. Produkten inkluderar en flergångsdel (en motoriserad enhet) samt en engångsdel med handtag och flexibel ledare med tillhörande cylindriskt borrskär.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

BiBBInstruments erhåller strategisk order från universitetssjukhus i Storbritannien

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget erhållit en strategisk viktig order på EndoDrill® GI Upper från ett universitetssjukhus i Storbritannien.

 EndoDrill® GI Upper lanserades i Sverige för cirka två år sedan och i dagsläget har BiBB 21 sjukhus som kunder. Som ett led i bolagets marknadsstrategi att även påbörja försäljning på några strategiska marknader i Europa har BIBBs försäljningsteam börjat bearbeta marknaden i Storbritannien, vilket resulterat i en första order om tre instrument till ett universitetssjukhus i Storbritannien.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Det är mycket glädjande med den första kunden i Storbritannien som är en strategisk viktig marknad för oss. Sammantaget möter vi mycket nyfikenhet och positiva kommentarer när vi presenterar EndoDrill® i Storbritannien och detta är vår första order där en kund visat intresse för att utvärdera EndoDrill®. Det är uppenbart att konventionella instrument inte ger tillräckligt bra prover vid djupa tumörer och det finns höga förväntningar på att EndoDrill® kan ta mer högkvalitativa prover för tidigast möjliga diagnos. Samtidigt är det tydligt att publicerad klinisk data är viktigt för att nå större marknadsacceptans på den brittiska marknaden. Ordern är av mindre ekonomiskt värde, men av större strategisk betydelse för BiBB och vår marknadsstrategi.”

EndoDrill® GI Upper är ett engångsinstrument som används vid flexibel endoskopi för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Instrumentet löser ett välkänt kliniskt problem med diagnos av djupa tumörer i magsäck och matstrupe. Konventionella instrument ger i många fall inte tillräckliga vävnadsprover (biopsier) för en fullständig behandlingsgrundande diagnos. EndoDrill® GI Upper erbjuder möjlighet att ta större solida biopsier med mer djup vävnad med begränsade risker.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBB publicerar halvårsrapport Q2 2019

Sammanfattning av halvårsrapport
Uppbyggnaden av BiBBs produktportfölj EndoDrill® fortskrider. I maj månad rapporterade Bolaget framgångsrika resultat från en preklinisk studie med EndoDrill® Model X, och i juni månad meddelades att BiBB lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle i Sverige. I slutet av juni månad genomfördes en riktad nyemission om cirka 20 MSEK för att finansiera fortsatt utveckling och kommersialisering  av Bolagets produktportfölj EndoDrill®.

FÖRSTA HALVÅRET  (2019-01-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 273 (285) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 031 (-4 045) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,45 (-0,38) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 452 (7 034) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 94 (89) %

ANDRA KVARTALET  (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 177 (110) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 314 (-2 307) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,22) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 452 (7 034) KSEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i BiBB per den 30 juni 2019: 12 878 326 aktier (8 230 476). Nyemissionen i juni registrerades av Bolagsverket den 16 juli och efter 3 366 666 nyemitterade aktier finns totalt 16 244 992 aktier i Bolaget.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
Med ”BiBB” eller ”Bolaget” avses BiBBInstruments AB (org.nr: 556938–9512).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • BiBB meddelar den 1 april 2019 att EndoDrill® Core Needle erhåller designpatent i Japan.
 • BiBB publicerar den 8 april 2019 kallelse till årsstämma.
 • BiBB meddelar den 8 april 2019 att årsstämman tidigareläggs till den 22 maj 2019.
 • BiBB publicerar den 1 maj 2019 årsredovisning för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (bibbinstruments.com).
 • BiBB meddelar den 20 maj framgångsrika resultat från preklinisk studie med EndoDrill Model X. Studien är ett centralt avslutande steg inför klinisk fas och bekräftar att produkten fungerar i en djurmodell.
 • BiBB publicerar den 22 maj kommuniké från årsstämman. Fullständig kommuniké med sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (bibbinstruments.com).
 • BiBB meddelar den 25 juni att Bolaget lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill Core Needle i Sverige, efter en framgångsrik utvärdering vid tre svenska universitetssjukhus.
 • BiBB meddelar den 28 juni att Bolaget genomför en riktad nyemission om cirka 20 MSEK, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBB meddelar den 21 augusti att Bolaget erhåller patent i Europa och Japan.

Ladda ned delårsrapport Q2 2019 som PDF här

BiBBInstruments erhåller patent i Europa och Japan

BiBBInstruments AB (publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, erhåller patent för EndoDrill® i Europa och Japan. Patenten är giltiga till juni 2035.

Det europeiska respektive det japanska patentverket har officiellt kommunicerat att BiBBInstruments (”BiBB”) andra patentfamilj för EndoDrill® är godkännbar och att patent kommer att utfärdas (”intention to grant” i Europa respektive ”decision to grant” i Japan). Sedan tidigare är den första patentfamiljen beviljad i Europa, Kina och Australien och under behandling (patent pending) på andra stora marknader. Den andra patentfamiljen är ett mer produktspecifikt patent som detaljerat skyddar den kommersiella EndoDrill®-teknologin. Beske­d­et innebär att BiBBs andra patentfamilj kommer att vara godkänd i Europa, Kina, Japan och Australien. För övriga marknader är ansökan under fortsatt behandling.

Skyddet avser BiBBs ursprungliga borrteknologi vars produkter ingår i Classic-serien. Nya X-serien, som i dagsläget inkluderar utvecklingsprodukten EndoDrill® Model X, har en separat patentansökan som är under behandling.

Europa är BiBBs hemmamarknad och beskedet innebär att BiBB kommer att ha två patent godkända för en av bolagets största marknader. Detta ger ytterligare skydd för det lanserade instrumentet EndoDrill® GI Upper. Den japanska marknaden är betydande och en av de mest nyskapande inom endoskopi. Årligen utförs cirka 8,5 miljoner gastroskopiska undersökningar i Japan och 2016 infördes ett nationellt screeningprogram för magcancer med gastroskopi för att upptäcka förändringar så tidigt som möjligt. Screeningprogram ökar behovet av biopsiinstrument som används för att ta vävnadsprover av cancermisstänkta förändringar.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Det är glädjande att vi nu fått besked om att vårt andra patent kommer att beviljas i både Japan och Europa.  Dessa patentgodkännanden kommer att förstärka skyddet för EndoDrill® Classic-produkterna på två mycket strategiskt viktiga marknader. Därmed stiger också det kommersiella värdet för vår teknologiplattform EndoDrill®.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

BiBBInstruments genomför riktad nyemission om cirka 20 MSEK

Styrelsen för BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 20 MSEK riktad till institutionella och strategiska investerare, däribland Creades AB (publ). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen genom att tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission, vilket enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen uppgår till 6,0 SEK per aktie, motsvarande en emissionsrabatt om cirka 10 procent i förhållande till 20 dagars volymviktat genomsnittspris. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 20,7 procent av antalet aktier och röster i BiBB.

Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av Creades AB (publ) samt ett antal välrenommerade investerare. Nyemissionen innebär att Creades AB (publ) blir näst största ägare i BiBB efter grundaren Dr Charles Walther. Creades AB (publ) är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Substansvärdet i Creades AB (publ) är cirka 4 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades AB (publ):s större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Apotea, Tink samt dotterbolagen Inet och Röhnisch.

Den riktade nyemissionen omfattar 3 366 666 nya aktier till en teckningskurs om 6,0 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 20 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 0,1 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om cirka 10 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 20 handelsdagarna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Följande tecknare deltar i emissionen:

Tecknare

Antal aktier

Totalt teckningsbelopp

Creades AB (publ)*

1 666 666

9 999 996

Magnus Nilsson

175 000

1 050 000

Aduno AB

350 000

2 100 000

Gerhard Dahl

170 000

1 020 000

Per Nilsson

100 000

600 000

Eva Rülf

175 000

1 050 000

Malin Rülf

200 000

1 200 000

Per Ewert

200 000

1 200 000

Anders Ewert

170 000

1 020 000

Jonas Ridderstråle

43 000

258 000

Strategic Wisdom Nordic AB

70 000

420 000

Ludvig Sjöberg

20 000

120 000

Övrig part

27 000

162 000

* via kapitalförsäkring

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen genom att tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission, vilket enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Likviden från nyemissionen avses användas för att fortsätta kommersialiseringen av biopsiinstrumenten EndoDrill® GI Upper och EndoDrill® Core Needle samt för att vidare utveckla produktportföljen EndoDrill®. Stora resurser kommer att läggas på klinisk utvärdering, CE-märkning och förberedelser inför lansering av EndoDrill Model X. Enligt styrelsen i BiBB har detta instrument goda möjligheter att bli en ”game-changer” inom endoskopisk biopsering.

Kommentar från Creades AB (publ):s VD John Hedberg:
Medtech är ett prioriterat område för Creades och BiBB är ett av de mer spännande casen vi mött i sektorn. Vi ser stor potential i bolagets portfölj av nästa generations biopsiinstrument och ser fram emot att följa bolagets fortsatta utveckling”.

Vi är mycket glada och stolta över det stöd och förtroende Creades och ytterligare ett antal välrenommerade investerare ger oss. Denna emission stärker ägarbilden i BiBB och finansierar den fortsatta utvecklingen av vår produktportfölj under 2020 ”, säger Fredrik Lindblad, VD, BiBB.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 20,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 366 666 från 12 878 326 till 16 244 992. Aktiekapitalet ökar med 286 166,61 kronor från 1 094 657,71 kronor till 1 380 824,32 kronor. Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 3 juli 2019. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BiBB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. BiBB har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar BiBBs aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om BiBB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan BiBB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här 

 

 

BiBBInstruments AB lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle i Sverige

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, lanserar nålinstrumentet EndoDrill® Core Needle efter framgångsrik utvärdering vid tre universitetssjukhus i Sverige.

EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål som används bland annat för provtagning av tumörer i bröst och prostata. Det är en unik metod som medger att vävnadsprover kan tas med hög precision och kontroll. Instrumentet har utvärderats vid universitetssjukhusen i Lund, Uppsala och Linköping och framgångsrikt gett diagnostiska prover på förändringar i armhåla, bröst, skelett, hud och mjukdelar. Proverna har tagits med hjälp av bland annat ultraljud och skiktröntgen (datortomografi, DT), vilket visar på ett brett användningsområde.

Eftersom utvärderingen visat på ett brett användningsområde, diagnostiska prover och hög patientsäkerhet sker nu lansering av EndoDrill® Core Needle i Sverige.  BiBB uppskattar den potentiella marknaden för styva nålinstrument till cirka 4 miljarder SEK bara i USA och Europa.

BiBBs grundare Dr Charles Walther kommenterar:
”Vi har under våren genomfört en positiv utvärdering av EndoDrill® Core Needle. Dessutom har instrumentet rönt stort intresse när det nyligen visats på mötet för Svensk Förening för Bröstradiologi respektive Seldingermötet. Vi väljer därför att officiellt lansera EndoDrill® Core Needle i Sverige.”

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Styrelseledamot Semmy Rülf förvärvar aktier i BiBBInstruments AB

Nyligen tillträdda styrelseledamot Semmy Rülf har förvärvat sammanlagt 49 578 aktier i BiBBInstruments AB.  Den förvärvade posten uppgår till cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärvet har gjorts i den löpande handeln på Spotlight Stock Market.

Semmy Rülf tillträdde som styrelseledamot i BiBBInstruments AB den 22 maj 2019. Semmy har tidigare varit i ledande befattning i flera utvecklingsbolag som växt till globala försäljningsframgångar, t ex som VD för Axis Communications, och som ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. Inom medicinteknik har Semmy bland annat varit ordförande i det lönsamma Lundabolaget Jolife (i dag ägt av amerikanska Stryker Corporation) och i AI-bolaget Lytics, samt styrelsemedlem i Vitrolife och Xvivo Perfusion. Semmy är i dag ordförande för teknikbolaget GWS Production som utvecklar säkerhetsplattformen Safeture och numera även styrelseledamot i BiBBInstruments AB.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB

Idag, den 22 maj 2019, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande, Sara Lindroth och Semmy Rülf samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Stephan Dymling, Sara Lindroth, Erik von Schenck och Charles Walther omväljs samt att Semmy Rülf nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Niclas Frank omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst fyrtio (40) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övrigt
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Lund i maj 2019

BiBBInstruments AB (publ)

STYRELSEN

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB meddelar framgångsrika resultat från preklinisk studie med EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har genomfört en mycket lyckad preklinisk studie med den kommande produkten EndoDrill® Model X. Studien är ett centralt avslutande steg inför klinisk fas och bekräftar att produkten fungerar i en djurmodell.

BiBBs utvecklingsresa mot att erbjuda en bred och innovativ produktportfölj av biopsiinstrument har fortsatt genom en preklinisk valideringsstudie på EndoDrill® Model X, som är den produkt som har störst marknadspotential i bolagets patentskyddade instrumentfamilj. EndoDrill® Model X erbjuder två unika egenskaper: provtagning av både ytligt och djupt liggande tumörer samt en magasinsfunktion med möjlighet att ta upp till sex biopsier på en gång (sk multiple sampling). Produkten väntas få ett brett användningsområde för alla typer av endoskopisk provtagning.

BiBB har tillsammans med två kirurger och en gastroenterolog genomfört en preklinisk studie (djurmodell) i Sverige. Studien hade flera syften, bl a att utvärdera den senaste prototypen av EndoDrill® Model X, att låta de läkare som ska medverka i en planerad svensk multicenterstudie bekanta sig med instrumentet, samt att generera viktig data inför ansökan om klinisk prövning hos Läkemedelsverket.

I de prekliniska försöken utvärderades det motoriserade biopsiinstrumentet i olika organ i både övre och nedre mag- och tarmkanalen. Läkarna bekräftade att instrumentet kan ta högkvalitativa biopsier, att det kan ta flera prover samtidigt och att det fungerar för både djup och ytlig vävnadsprovtagning.

För den konstruerade djupa tumören gjordes en jämförelse med en ledande ultraljudsledd finnål (EUS-FNA/FNB, 19G). Proverna tagna med EndoDrill® Model X var avsevärt mycket större än med finnålen, vilket kan vara helt avgörande för att ställa fullständig diagnos. Läkarna som utförde försöken var utan tvekan imponerade av EndoDrill® Model X och såg stora möjligheter i klinisk användning.

Överläkare Robert Glavas från Universitetssjukhuset i Linköping är en av Sveriges mest erfarna EUS-endoskopister. Efter att ha använt instrumentet på levande vävnad för första gången kommenterar Dr Glavas:
”EndoDrill® Model X fungerade till och med bättre än jag hade hoppats på och detta kan bli mer än bara nästa generation av biopsiinstrument efter EUS- finnålar (EUS-FNA/FNB); EndoDrill® Model X skulle även kunna erbjuda endoskopisten ett nytt sätt att utföra endoskopiska interventioner och kan bli ett komplement till befintliga stick- och diatermiinstrument för specifik terapi/ingrepp, t ex inläggning av ledare för stentning/dränage.”

BiBBs grundare Dr Charles Walther kommenterar:
”Det känns fantastiskt att kunna konstatera att de prekliniska försöken på EndoDrill® Model X gick över förväntan. Vi har precis fått bekräftat att vi kommit en lång väg med EndoDrill® Model X och att vi har tagit fram ett efterlängtat instrument med potential att bli en riktig ”game-changer” inom endoskopisk biopsering. Detta betyder att vi har tagit ett stort kliv framåt inför klinisk fas.”

I nästa steg för EndoDrill® Model X ligger förberedelser inför en planerad svensk multicenterstudie.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019.

Om EndoDrill® Model X
EndoDrill® Model X är ett biopsiinstrument med unika funktioner som på sikt kan ersätta en stor andel av dagens biopsitänger och nålar för flera indikationer inom flexibel endoskopi. Produkten har två unika egenskaper: provtagning av både ytligt och djupt liggande tumörer samt en magasinsfunktion med möjlighet att ta upp till sex biopsier på en gång (sk multiple sampling). Med konventionella flexibla biopsiinstrument dras instrumentet upp ur endoskopets arbetskanal för skördning efter varje enskild biopsi, det vill säga upp till sex gånger vid normal provtagning. EndoDrill® Model X samlar istället alla tagna biopsier i den cylinderformade ledaren, vilket gör att samtliga prover kan tas i en omgång. Skördning behöver sedan bara göras en gång efter provtagningen. Detta innebär kortare undersökningstid, minskat lidande för patienten och reducerade sjukvårdskostnader. Produkten inkluderar en flergångsdel (en motoriserad enhet) samt en engångsdel i form av en flexibel ledare med tillhörande cylindriskt borrskär.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBB publicerar delårsrapport Q1 2019

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed delårsrapport Q1 2019.

 
FÖRSTA KVARTALET  (2019-01-01 – 2019-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 96 (175) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 717 (-1 737) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 475 (10 297) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (98) %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • BiBB meddelar den 16 januari 2019 att Bolaget valt att delregistrera företrädesemissionen med anledning av uteblivna betalningar från en person, som både skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag. Detta för att göra det möjligt att boka ut aktier till parter som betalt i tid. Detta innebär att Bolaget tillförs en emissionslikvid på ca 20 MSEK före emissionskostnader.
 • BiBB meddelar den 19 januari 2019 att VD i BiBB, Fredrik Lindblad, förvärvar 32 000 aktier i BiBB av LU Holding AB.
 • BiBB tillkännager den 8 februari 2019 att Bolaget riktar anspråk mot garantiåtagare efter uteblivna betalningar (se meddelande den 16 januari ovan).
 • BiBB meddelar den 14 februari 2019 att utvärdering har inletts av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning vid tre universitetssjukhus i Sverige. Efter en utvärderingsfas följer lansering av EndoDrill® Core Needle i hela Sverige.
 • BiBB meddelar den 5 mars 2019 att Bolaget erhåller patentgodkännande från patentverket i Australien.
 • BiBB meddelar den 5 mars 2019 att professor Bruno Walther avslutar sin konsultroll som ansvarig för kliniska studier. Samtidigt utökar grundaren Dr Charles Walther sitt engagemang i Bolaget (motsvarande 80 % tjänst).
 • BiBB meddelar den 11 mars 2019 att Bolaget erhåller positivt omdöme från den första patientutvärderingen av biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle.
 • BiBB meddelar den 25 mars 2019 att EndoDrill® Core Needle erhåller formgivningsskydd i Kina.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBB meddelar den 1 april 2019 att EndoDrill® Core Needle erhåller designpatent i Japan.
 • BiBB publicerar den 8 april 2019 kallelse till årsstämma.
 • BiBB meddelar den 8 april 2019 att årsstämman tidigareläggs till den 22 maj 2019.
 • BiBB publicerar den 1 maj 2019 årsredovisning för 2018.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner delårsrapporten som PDF här
BiBBInstruments AB delårsrapport Q1-19 190515