Se VD Fredrik Lindblads Hisspitch i maj 2022

En kortare intervju där VD Fredrik Lindblad sammanfattar BiBBs affärsidé och status.

Kallelse till årsstämma i BibbInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BibbInstruments AB (publ), org.nr 556938-9512, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Styrelsen har beslutat att genomföra stämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 juni 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i årsstämma ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 3 juni 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 13 juni 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är BibbInstruments AB (publ) tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier 
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 8 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på BibbInstruments AB (publ):s webbplats, www.bibbinstruments.com. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara BibbInstruments AB (publ) tillhanda senast måndagen den 13 juni 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till BibbInstruments AB (publ), på adress Medicon Village, 223 81 Lund. Märk kuvertet ”Poströstning BibbInstruments AB årsstämma 2022”. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges per e-post och ska då skickas till info@bibbinstruments.com. Då ska ”BibbInstruments AB – poströstning” anges i ämnesraden. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen också biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bibbinstruments.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 22 812 992 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
 12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Erik von Schenck utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmannen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)
Styrelsen föreslår Sara Lindroth, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar till att justera protokollet. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 9)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden, med 150 000 kronor till Sara Lindroth samt att ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter. Styrelsen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Erik von Schenck, Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter årsstämman att bestå av Erik von Schenck (ordförande), Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther. Vidare har styrelsen föreslagit Baker Tilly Saxos KB omväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Baker Tilly Saxos KB har meddelat att om de väljs, auktoriserad revisor Niclas Frank kommer att utses till huvudansvarig.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, förhandsröst och anmälan till stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag, formulär för poströstning samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.bibbinstruments.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar läggs fram på stämman genom att hållas tillgängliga enligt ovan på bolagets webbplats.

Aktieägare har rätt att lämna en skriftlig begäran om upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till BibbInstruments AB (publ), Medicon Village, 223 81 Lund, eller per e-post till info@bibbinstruments.com, senast den 4 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos BibbInstruments AB (publ), Medicon Village, 223 81 Lund och på www.bibbinstruments.com, senast den 9 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Lund i maj 2022

BibbInstruments AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BibbInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Flaggningsmeddelande i BiBBInstruments AB

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att CHWA AB, som ägs av Bolagets grundare och styrelseledamot Charles Walther, har ett aktieinnehav i BiBB som nu understiger 15 procent som ett resultat av den riktade nyemissionen, vilken kommunicerades den 8 februari 2022. Samtidigt har professor Stig Bengmarks ägarandel via bolagen AB Hepar och Synbiotics AB gått under flaggningsgränsen 5 procent.

Efter registrering av den riktade nyemissionen som genomfördes i februari har två ägare passerat flaggnings­gränser. CHWA AB, vars ägare är Bolagets grundare och styrelseledamot Charles Walther, har nu ett aktie­innehav som understiger flaggningsgränsen 15 procent. CHWA AB ägde tidigare 3 390 000 aktier (17,4 procent) i Bolaget, och efter registrering av den riktade nyemissionen, samt genom ett nyligen genomfört förvärv av 10 000 aktier, har CHWA AB 3 400 000 aktier motsvarande 14,9 procent av kapital och röster i BiBB.  Samtidigt har professor Stig Bengmarks ägarandel via bolagen AB Hepar och Synbiotics AB gått under flaggningsgränsen 5 procent. Stig Bengmarks bolag äger 1 000 000 aktier i BiBB, vilket motsvarar att ägar­andelen gått från 5,1 procent till 4,4 procent efter nyemissionen.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Pilotstudie med EndoDrill utvald att presenteras på Digestive Disease Week (DDW)

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar att de positiva resultaten från Bolagets första kliniska studie EDMX01 kommer att presenteras på Digestive Disease Week (DDW), världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi. Kongressen hålls i San Diego, USA, den 21 till 24 maj 2022.

I november 2021 tillkännagav BiBB att den första kliniska studien (EDMX01) med EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända elektromekaniska endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik, hade avslutats i förtid. Pilotstudien avsåg provtagning av svårdiagnostiserade djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Preliminära resultat visade entydigt att EndoDrill®-instrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud. Studiens syfte var därmed uppfyllt redan efter 7 rekryterade patienter (20 patienter planerades) och efter godkännande från Etikprövningsnämnden avslutades studien.

Nu skall studiedata från EDMX01 presenteras för första gången vid Digestive Disease Week (DDW) i San Diego. Resultaten från studien kommer att introduceras vid en postersession, Technological Advances in Gastrointestinal Endoscopy, lördagen den 21 maj. Abstraktet har titeln EndoDrill® Model X biopsy instrument, the advent of the first EUS guided 17 Gauge Core Needle Biopsy (CNB). Studien presenteras av ansvarig läkare Fredrik Swahn, överläkare vid Skånes universitets­sjukhus i Lund.

Studieansvarig läkare arbetar samtidigt vidare med att sammanställa mer omfattande klinisk data för publikation i vetenskaplig tidskrift.

För mer information om DDW:s årliga konferens se www.ddw.org

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2021, ett år som avslutades med en betydande klinisk framgång. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av boksluts­kommunik­én.

– Under kvartal 4 nådde vi stora framgångar i den kliniska utvärderingen av EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända elektromekaniska endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik. Vi meddelade då att vår första kliniska studie avseende svårdiagnostiserade djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen kunde avslutas i förtid. Preliminära resultat visade entydigt att EndoDrill®-instrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud. Den tidigare CE-märkningen och pilotstudiens lovande Proof-of-concept-resultat innebär att vi tagit två mycket viktiga steg för att expandera vårt kliniska program inför kommersialisering. Kommande studier underlättas av att EndoDrill® redan erhållit CE-godkännande och vi ser med stor tillförsikt fram mot ett spännande 2022 där många milstolpar ska passeras. Den 8 februari 2022 genomfördes en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK med både befintliga och nya strategiska investerare, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad.

Helår (2021-01-01 – 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 (241) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 271 (-12 744) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,53 (-0,71) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 964 (21 895) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 92 (94) %.

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (86) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 007 (-2 916) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 964 (21 895) KSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 24 november meddelar BiBB att den första kliniska studien med EndoDrill® Model X, vid djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen, avslutas i förtid då en interimsanalys visar att studiens syfte har uppnåtts. Preliminära resultat indikerar att biopsiinstrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av s.k. kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud.
 • Den 23 december meddelar att BiBB att en omfattande ansökan för MDR-certifiering i enlighet med EU:s nya förordning för medicintekniska produkter har lämnats in. Certifiering enligt MDR är ett krav för att kunna fortsätta att sätta produkter på EU-marknaden och andra marknader där CE-märkningen gäller.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 8 februari 2022 meddelar BiBB att Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2021, genomfört en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland befintliga ägare återfinns Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap, Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin och Semmy Rülf med familj. Nya ägare blir bland annat Tibia Konsult och Gainbridge Novus Nordic. Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nettolikviden ska framför allt användas för att expandera det kliniska programmet.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned bokslutskommuniké 2021 som PDF här

RÄTTELSE: BiBB har genomfört en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK

Rättelse: ökningen av aktiekapital ska vara 282 880,00 SEK (och inte 282 800,00 SEK som i tidigare publicerat pressmeddelande).

Styrelsen för cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 21,6 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland befintliga ägare återfinns Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap, Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin och Semmy Rülf med familj. Nya ägare blir bland annat Tibia Konsult och Gainbridge Novus Nordic. Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nettolikviden ska framför allt användas för att expandera det kliniska programmet.

Sammanfattning av riktad nyemission
Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av de befintliga ägarna Creades AB (publ), Swedencare-entreprenörerna (Mastan AB, Svanberg & Co Invest och JCC Group Invest AB), fonden Aktia Nordic Micro Cap, familjen Semmy Rülf, Lovisa Hamrin (Herenco Holding & Hamrins stiftelse) och ytterligare några strategiska ägare. Bland de nya investerarna kan nämnas investeringsbolaget Tibia Konsult, Gainbridge Novus Nordic och assistansbolaget FMF Group.

Genom den riktade nyemissionen emitteras 3 328 000 nya aktier till en teckningskurs om 6,5 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 21,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om cirka tio procent gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs under de senaste fem handelsdagarna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Nedanstående parter deltar i nyemissionen.

Part

Antal aktier

Belopp (SEK)

Tibia Konsult AB

616 000

4 004 000

Aktia Nordic Micro Cap

385 000

2 502 500

Creades AB (publ)

308 000

2 002 000

Gainbridge Novus Nordic

308 000

2 002 000

Mastan AB

308 000

2 002 000

Svanberg & Co AB

308 000

2 002 000

JCC Group Invest AB

308 000

2 002 000

Gabriel Güner (privat och i bolag; FMF Group AB, Guner Holding AB)

216 000

1 404 000

Lovisa Hamrin (c/o Herenco Holding)

154 000

1 001 000

Jörgen Svensson

154 000

1 001 000

Semmy Rülf

77 000

500 500

Per Ewert

47 000

305 500

Malin Rülf

47 000

305 500

Reijo Mattila

46 000

299 000

OTTO TELL

46 000

299 000

Totalt

3 328 000

21 632 000

 Skäl till avvikelse från företrädesrätt samt motiv till kapitaliseringen
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av den riktade nyemissionen. Genom den riktade nyemissionen tillförs rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar och detta på ett kostnads- och tidseffektivt sätt där bolagets finansiella ställning stärks. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt.

Likviden från nyemissionen avses användas för att finansiera fortsatt utveckling till sommaren 2023, vilket inkluderar vidareutveckling av produktfamiljen EndoDrill® Model X, regulatoriska aktiviteter, utökning av kliniskt program och förberedelser inför prelansering i Sverige planerad till 2023.

”Vi är glada över det stora intresset att delta i kapitalanskaffningen trots den rådande turbulenta situationen på aktiemarknaden. Nyemissionen stärker ytterligare ägarbilden i BiBB och möjliggör utökade kliniska studier med marknadens första eldrivna biopsiinstrument för endoskopiska cancer­undersökningar. säger Fredrik Lindblad, VD, BiBB.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 328 000 från 19 484 992 till 22 812 992. Aktiekapitalet ökar med 282 880,00 SEK från 1 656 224,32 SEK till 1 939 104,32 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 14,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 14 februari 2022. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Emissionsinstitut
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BiBB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. BiBB har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar BiBBs aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om BiBB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan BiBB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned korrigerat pressmeddelandet som PDF här

BiBB har genomfört en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK

Styrelsen för cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 21,6 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland befintliga ägare återfinns Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap, Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin och Semmy Rülf med familj. Nya ägare blir bland annat Tibia Konsult och Gainbridge Novus Nordic. Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nettolikviden ska framför allt användas för att expandera det kliniska programmet.

Sammanfattning av riktad nyemission
Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av de befintliga ägarna Creades AB (publ), Swedencare-entreprenörerna (Mastan AB, Svanberg & Co Invest och JCC Group Invest AB), fonden Aktia Nordic Micro Cap, familjen Semmy Rülf, Lovisa Hamrin (Herenco Holding & Hamrins stiftelse) och ytterligare några strategiska ägare. Bland de nya investerarna kan nämnas investeringsbolaget Tibia Konsult, Gainbridge Novus Nordic och assistansbolaget FMF Group.

Genom den riktade nyemissionen emitteras 3 328 000 nya aktier till en teckningskurs om 6,5 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 21,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om cirka tio procent gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs under de senaste fem handelsdagarna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Nedanstående parter deltar i nyemissionen.

Part

Antal aktier

Belopp (SEK)

Tibia Konsult AB

616 000

4 004 000

Aktia Nordic Micro Cap

385 000

2 502 500

Creades AB (publ)

308 000

2 002 000

Gainbridge Novus Nordic

308 000

2 002 000

Mastan AB

308 000

2 002 000

Svanberg & Co AB

308 000

2 002 000

JCC Group Invest AB

308 000

2 002 000

Gabriel Güner (privat och i bolag; FMF Group AB, Guner Holding AB)

216 000

1 404 000

Lovisa Hamrin (c/o Herenco Holding)

154 000

1 001 000

Jörgen Svensson

154 000

1 001 000

Semmy Rülf

77 000

500 500

Per Ewert

47 000

305 500

Malin Rülf

47 000

305 500

Reijo Mattila

46 000

299 000

OTTO TELL

46 000

299 000

Totalt

3 328 000

21 632 000

 Skäl till avvikelse från företrädesrätt samt motiv till kapitaliseringen
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av den riktade nyemissionen. Genom den riktade nyemissionen tillförs rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar och detta på ett kostnads- och tidseffektivt sätt där bolagets finansiella ställning stärks. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt.

Likviden från nyemissionen avses användas för att finansiera fortsatt utveckling till sommaren 2023, vilket inkluderar vidareutveckling av produktfamiljen EndoDrill® Model X, regulatoriska aktiviteter, utökning av kliniskt program och förberedelser inför prelansering i Sverige planerad till 2023.

”Vi är glada över det stora intresset att delta i kapitalanskaffningen trots den rådande turbulenta situationen på aktiemarknaden. Nyemissionen stärker ytterligare ägarbilden i BiBB och möjliggör utökade kliniska studier med marknadens första eldrivna biopsiinstrument för endoskopiska cancer­undersökningar. säger Fredrik Lindblad, VD, BiBB.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 328 000 från 19 484 992 till 22 812 992. Aktiekapitalet ökar med 282 800,00 SEK från 1 656 224,32 SEK till 1 939 104,32 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 14,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 14 februari 2022. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Emissionsinstitut
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BiBB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. BiBB har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar BiBBs aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om BiBB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan BiBB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering. 

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022.

 Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments lämnar in ansökan för EUs nya förordning MDR

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar unika biopsi­instrument för tidig diagnos, meddelar att Bolaget har lämnat in en omfattande ansökan för MDR-certifiering i enlighet med EU:s nya förordning för medicintekniska produkter. Certifiering enligt MDR är ett krav för att kunna fortsätta att sätta produkter på EU-marknaden och andra marknader där CE-märkningen gäller.

BiBB har planenligt lämnat in en MDR-ansökan till Bolagets anmälda organ (notified body). EU:s nya medicintekniska förordning MDR (Medical Device Regulation) ersatte det tidigare regelverket MDD (Medical Device Directive) den 26 maj 2021. BiBB har lagt stora resurser på att sammanställa all dokumentation med bland annat teknisk och klinisk dokumentation, testresultat och kvalitetsrutiner för EndoDrill®-systemet. Nu följer en omfattande granskningsprocess hos det anmälda organet. EndoDrill® Model X är sedan slutet av 2020 CE-märkt enligt regelverket MDD och detta certifikat gäller till augusti 2022.

Nyligen kommunicerades att BiBBs första kliniska studie EDMX01 (indikation: djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen) med EndoDrill® Model X avslutades i förtid efter positiva resultat. I dagsläget analyseras och sammanställs data inför presentation och vetenskaplig publicering. BiBBs andra pilotstudie EDUX02 avser muskelinvasiv urinblåsecancer (MIBC), det vill säga tumörer som vuxit genom urinblåsans slemhinna och muskel. Denna pilotstudie som omfattar 10 patienter startade i mars 2021 och är nu i slutfasen av patientrekryteringen med målet att slutföra studien under det första kvartalet 2022. Om pilotstudiens mål­sättningar uppnås ska den följas av en större randomiserad effektstudie som redan är planerad och beviljad av regulatoriska myndigheter.

Om EU-förordningen MDR
Förordningen om medicintekniska produkter (Medical Device Regulation, MDR) är en EU-förordning (2017/745) som säkerställer säkerheten och prestandan av medicinteknisk utrustning. Målsättningen är att förbättra patientsäkerheten genom att införa strängare metoder för bedömning och övervakning på marknaden. Förordningen uppdaterar reglerna kring vilka medicintekniska produkter som får finnas på marknaden, och hur man tillhandahåller och använder produkter. Den innehåller också regler för hur medicintekniska företag genomför produktutvärderingar inom EU.  På så sätt säkerställer man att osäker och icke-kompatibel utrustning inte hamnar på marknaden. MDR gäller alla företag som säljer medicintekniska produkter till EU-medlemsstater, Schweiz samt medlemsländer i EES.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2021.

 Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB – Klinisk studie EDMX01 med EndoDrill® Model X avslutas i förtid efter goda resultat

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsi­instrument för tidig diagnos, meddelar att bolagets första kliniska studie med EndoDrill® Model X, vid djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen, avslutas i förtid då en interimsanalys visar att studiens syfte har uppnåtts. Preliminära resultat indikerar att biopsi­instrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av s.k. kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud. Avslutningen av studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

BiBBs första kliniska studie EDMX01 med EndoDrill® Model X, världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopi, har avslutats efter att sju patienter rekryterats (20 patienter planerades). Efter en serie av framgångsrika provtagningar med EndoDrill® valde ansvarig läkare för studien att undersöka om det var etiskt motiverat att fortsätta studien då resultaten pekade på hög effektivitet och säker användning.

En sammanställning av studiedata visar att EndoDrill® Model X genomgående tar djupa hög­kvalitativa vävnads­prover (kärnbiopsier) i övre mag-tarmkanalen på ett säkert sätt, även i jämförelse med konventionella finnålsinstrument (EUS-FNB). Med hänsyn till dessa data är studiens syfte uppfyllt och det är inte etiskt motiverat att fortsatta studien.

Nyligen erhöll studieansvarig läkare bekräftelse på att studien kan avslutas i förtid från Etikprövnings­myndigheten. Det innebär att Läkemedelsverket har informerats om att studien avslutas.

Närmast väntar fortsatt sammanställning av studiedata med målsättningen att studien ska publiceras vetenskapligt. Mer detaljer om studieresultaten kommer att presenteras när studien har blivit publicerad. Tilläggas kan att dessa tumörformer med djupväxt under mag-tarmkanalens slemhinna (SEL-tumörer) anses mycket utmanande att diagnosticera. Tidigare studier med konventionell finnålsaspiration har visat på låg diagnostisk noggrann­het med så mycket som varannan patient utan fastställd diagnos[1].

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Denna positiva avslutning av vår första kliniska pilotstudie utgör en mycket viktig milstolpe som, tillsammans med tidigare erhållna CE-godkännande, skapar goda förutsättningar för att expandera vårt kliniska program. Studieresultaten bekräftar entydigt bilden från tidigare prekliniska studier, d v s EndoDrill®s förmåga att, som första EUS-instrument, ta stora representativa vävnadsprover. Detta ger läkarna avgörande information för rätt diagnos och optimal cancerbehandling.”

Pilotstudien kommer att följas av ytterligare kliniska studier som ska visa instrumentets säkerhet och effekt vid olika tumörformer i den övre mag-tarmkanalen, till exempel bukspottkörtelcancer som är en av de mest allvarliga och svårdiagnosticerade cancerformerna. Kommande studier underlättas av att EndoDrill® Model redan erhållit CE-godkännande.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2021.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

[1] Hedenström, P. (2018), Endosonography and pretreatment tumor profiling – from sampling, staining, to sequencing (Doktorsavhandling, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin).
Från http://hdl.handle.net/2077/54540

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Kommuniké från årsstämma 2021 i BiBBInstruments AB (publ)

Idag, den 14 juni 2021, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (”BiBB”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att en revisor ska utses och ingen revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden, med två (2) prisbasbelopp till Sara Lindroth samt att ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
Stämman beslutade att Erik von Schenck, Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman omval av Erik von Schenck.

Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Niclas Frank omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan:

Tidigare lydelse 

Ny lydelse 

§ 4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgör lägst 510 000 kronor och högst 2 040 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken. 

§ 4 Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet utgör lägst 765 000 kronor och högst 3 060 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 stycken och högst 36 000 000 stycken.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottskörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUSFNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här