BiBB erhåller förhandsbesked om patentgodkännande för eldrivna EndoDrill i Europa

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget har erhållit ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO). Beskedet innebär att EPO avser att godkänna Bolagets första patentansökan i Europa för EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Nu följer vissa formaliteter inför ett godkännande, varefter patentet kommer att gälla till oktober 2039.

BIBB har erhållit förhandsbesked från EPO om godkännande av patentansökan EP19780264.8 som avser ett brett skydd av EndoDrill®-systemet; Bolagets nya eldrivna biopsiinstrument för avancerad endoskopi. Förutom denna ansökan har BiBB tre internationella patentansökningar för EndoDrill® som inträtt i nationell/regional fas. Dessa ansökningar ska drivas vidare mot godkännande för att ge ett globalt skydd för marknadens första eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Bolaget avser därutöver att lämna in ytterligare patentansökningar med nya särdrag och fördelar som upptäckts under vidareutveckling och klinisk utvärdering av EndoDrill®-systemet. EndoDrill® befinner sig i klinisk fas och produktfamiljen kommer att erbjudas till sjukhus som arbetar med avancerad endoskopi, s k endoskopiskt ultraljud (EUS), för att förbättra diagnostiken vid några av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel, lever, lung- och urinblåsecancer.

”Ett för oss, och för patienter i Europa, mycket glädjande och viktigt förhandsbesked! Patentgodkännande i Europa ger oss ett värdefullt försprång inför kommersialiseringen av vår EndoDrill®-produktportfölj. EUS-undersökningar är det mest snabbväxande segmentet inom endoskopi, och vi ser ett stort intresse bland läkare för nya biopsiinstrument som kan erbjuda förbättrad provtagning av tumörer”, säger Fredrik Lindblad, vd för BiBB.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2023.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lever, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

BiBBInstruments AB – Klinisk studie EDUX02 med EndoDrill URO har avslutats

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklat världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument, meddelar att Bolagets andra pilotstudie med EndoDrill®, för indikationen muskelinvasiv urinblåsecancer, har genomförts. Nu följer utvärdering och sammanställning för publikation i vetenskaplig tidskrift.

Professor Fredrik Liedberg med kollegor vid Skånes universitetssjukhus inledde en ”feasibili­ty” pilotstudie med EndoDrill® URO år 2021 (indikation: MIBC, Muskel­­invasiv blåscancer) och efter Covidrelaterade förseningar har denna studie nu avslutats i juli 2022. Pilotstudiens huvud­syfte var att undersöka EndoDrill®-provernas diagnostis­ka träff­säkerhet och eventuella komplika­tions­­frekvens.

Nu följer djupare analys, sammanställning och framtagning av manuskript för publikation i vetenskaplig tidskrift.

”Pilotfasen på 10 patienter, som utgör det första steget inför en planerad randomiserad klinisk studie, är nu avslutad. Det känns väldigt tillfredsställande att se hur vår teknik kan tillföra patienter och användare ett stort mervärde. Det är också fantastiskt att se engagemanget som alla involverade i studien upp­visar. Vi ser fram emot utvärderingen och att resultaten presenteras vetenskapligt”, säger BiBBs grundare Dr Charles Walther.

Det finns planer och regulatoriskt godkännande för en fortsatt randomiserad effektstudie. Utvärderingen av de första 10 fallen ska genomföras i enlighet med studieprotokollet innan nästa fas kan inledas.

Förutsatt att utvärderingen uppfyller kraven kommer den planerade effektstudien att omfatta 64 patienter som randomiseras till antingen tidig endoskopisk provtagning med EndoDrill® (n=32) eller till standardiserat vårdförlopp, inklusive TURB-ingrepp (n=32). Bland studiens effektmått kan exempelvis nämnas tiden från radiologisk misstanke om MIBC till behandlingsstart, eventuella komplikationer relaterade till EndoDrill®-provtagningen och cancer­specifik tvåårsöverlevnad (CSS). Utöver det gedigna studieprotokollet ingår även en hälsoekonomisk analys, vilket kan vara avgörande då en ny metod ska introduceras.

Urinblåsecancer är den fjärde vanligaste cancerformen för män och drabbar årligen cirka 570 000 människor i världen (WCRF  2020). I cirka 25 % av fallen har cancern växt in i urinblåsans muskel (MIBC), och det är denna population som utgör EndoDrill®s målgrupp. Det innebär att drygt 140 000 patienter per år är framtida kandidater för tidig provtagning med EndoDrill® URO, vilket betyder en total marknadspotential på ca 1 miljard kronor per år. Eftersom det rör sig om ett möjligt paradigmskifte med ett modifierat vårdförlopp med EndoDrill®-biopsi, krävs en gedigen klinisk utvärdering för att övertyga världens urologer. För BiBBs del innebär det ytterligare en cancerindikation för EndoDrill® samt en marknad utan befintliga konkurrenter.

EndoDrill®s nuvarande CE-märkning (MDD) innefattar endoskopiska indikation­er i mag-tarm­kanalen samt lunga. Den första pilotstudien EDMX01 undersökte provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen och avslutades framgångsrikt hösten 2021. I slutet av december 2021 lämnade BiBB in en omfattande ansökan för MDR-certifiering i enlighet med EU:s nya förordning för medicintekniska produkter. Denna ansökan inkluderar även indikationen urinblåsecancer. Som tidigare kommunicerats förväntar sig Bolaget ett MDR-godkännande under andra hälften av 2022.

Bakgrund till urologistudien
För de flesta cancerformer kan diagnos fastställas relativt tidigt efter vävnads­provtagning vid den inledande endoskopiska undersökningen. Vid urinblåse­cancer tas emellertid normalt inga biopsier vid den inledan­de endoskopin p g a avsaknad av effektiva biopsiinstrument. Kamerainstrument­et nyttjas i dessa fall endast för att visuellt undersöka urinblåsans insida. I nästa steg följer ett större operativt
s k TURB-ingrepp (Trans­uretral resek­tion av blåstumör) som kräver att patienten sövs, och först i detta senare skede tas biopsier för att fastställa om tumören växt ut till de underliggande muskellager som omger urin­blåsan, MIBC (Muskelinvasiv blåscancer).

År 2020 besökte ett ledande kliniskt forskningsteam BiBB då de hade hört talas om att biopsiinstrumentet EndoDrill® kunde ta djupa, solida vävnadsprover vid endoskopiska undersökningar. Fredrik Liedberg, professor i urinblåsecancer och ordförande i nationellt vård­­program för cancer i urinblåsan och övre urin­vägarna, och hans kollegor vid Skånes universitetssjukhus i Lund hade under decennier upplevt att diagnos, behandling och överlevnadstal för patienter som drabbas av muskelinvasiv urinblåse­cancer inte hade förbättrats nämnvärt, vilket bekymrade dem.

Hypotesen var att en tidig diagnos med hjälp av EndoDrill®-biopsi skulle kunna säkerställa hur djupt tumören växt i urinblåsan betydligt tidigare under behandlingsvägen, vilket potentiellt skulle kunna innebära tidigare start av radikal behandling och ökad överlevnad för en grupp patienter med femårsöverlevnad på endast ca 50 %. Utöver tidsvinsten skulle vården och dessa patienter slippa ett större ingrepp (TURB) enligt nuvarande standardiserade vårdförlopp. Ett sådant ingrepp inkluderar risker för komplikationer och spridning av cancerceller och tar dessutom betydande vårdresurser.

 För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Tydlig väg för marknadsgodkännande i USA för EndoDrill efter uppföljande möten med FDA

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB eller ”Bolaget”) har lämnat in en ansökan till FDA för marknadsgodkännande i USA av EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Efter uppföljande möten med FDA har Bolaget en god uppfattning om vad som krävs för ett regulatoriskt godkännande. BIBB:s målsättning är att snarast uppfylla FDA:s krav så att EndoDrill® kan beviljas marknadsgodkännande under 2023, vilket skulle ge Bolaget rätt att marknadsföra och sälja EndoDrill® på världens största marknad för medicinteknik.

Som tidigare har kommunicerats har BiBB under våren fört en dialog med amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA) för att klargöra vad som krävs för att godkänna EndoDrill® på den amerikanska marknaden. BiBB har skickat in en ansökan till FDA och uppföljande samtal har mynnat ut i en handlingsplan för ett regulatoriskt godkännande. BiBB räknar med ett marknadsgodkännande för EndoDrill® under 2023 förutsatt att inga nya frågeställningar uppkommer med FDA. Ett godkännande skulle underlätta för nya kliniska utvärderingar med EndoDrill® vid amerikanska sjukhus och på sikt möjliggöra en kommersiell lansering på världens största marknad för endoskopisk utrustning.

”USA är den absolut största och viktigaste marknaden för våra nya endoskopiska biopsiinstrument EndoDrill®. Vår ansökan med efterföljande diskussioner med FDA har klargjort precis vad som måste kompletteras för att uppfylla kraven för ett marknadsgodkännande. Vår målsättning är att vi under nästa år kan meddela att vi utöver tidigare CE-godkännande i Europa även har erhållit ett marknadsgodkännande för EndoDrill® i USA” säger Fredrik Lindblad, VD i BiBB.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Kommuniké från årsstämma 2022 i BiBBInstruments AB (publ)

I dag, den 14 juni 2022, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden, 150 000 kronor till Sara Lindroth samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Erik von Schenck, Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther. Till styrelseordförande omvaldes Erik von Schenck.

Vidare beslutade stämman att Bolagets revisor Niclas Frank, auktoriserad revisor vid Baker Tilly Saxos KB, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av Bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Lyckade presentationer av EndoDrill® vid Digestive Disease Week (DDW) i San Diego

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB eller ”Bolaget”) presenterade positiva resultat från Bolagets första kliniska studie med eldrivna EndoDrill® vid Digestive Disease Week (DDW), världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi, i San Diego den 21–22 maj 2022. EndoDrill® tog sammanhängande kärnbiopsier i samtliga patienter, vilket resulterade i 100 % histologisk diagnos. Utöver posterpresentationen fick BiBB-teamet möjligheten att presentera EndoDrill® vid enskilda möten med flera av världens största medicintekniska bolag.

BiBB har varit på DDW-kongressen i San Diego för att presentera nya EndoDrill® för såväl akademin som medtechindustrin. BiBB representerades av VD Fredrik Lindblad, grundaren Dr Charles Walther och endoskopisterna Dr Robert Glavas, Universitetssjukhuset i Linköping, och Dr Fredrik Swahn, Karolinska universitetssjukhuset.

Under senhösten kommunicerades att BiBBs första kliniska studie EDMX01 med EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopi, för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen, hade avslutats i förtid. Redan efter 7 av planerade 20 patienter pekade data på att studiens syfte var uppfyllt och en analys visade att det inte var etiskt försvarbart att fortsatta studien.

Studiens resultat presenterades den 21 maj vid en poster session på DDW av ansvarig läkare Fredrik Swahn. I varje patient och tumör togs vävnadsprover (biopsier) med såväl eldrivna EndoDrill® som en ledande manuell finnål EUS-FNB (SharkCore™, Medtronic). Med EndoDrill® skär en roterande nålcylinder ut vävnadsprover och vid konventionell EUS-FNB tas prover med en manuellt huggande rörelse. Det var en heterogen patientgrupp (n=7, 55-75 år) med 6 olika tumörformer och med en tumörstorlek från 17 mm till 90 mm, d v s en rejäl utmaning för endoskopisk provtagning .

För EndoDrill® erhölls prover av synliga ”kärnbiopsier” vid 7/7 fall (100 %) medan manuell EUS-FNB resulterade i 5/7 (71 %) prover av dito. Histologisk diagnos erhölls i 7/7 fall (100 %) med EndoDrill® och i 6/7 fall (86 %) med EUS-FNB. Inga allvarliga komplikationer noterades efter undersökningarna.  Detta var den första kliniska studien med ett eldrivet EUS-CNB-instrument vid djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Resultaten visar på att provtagning med EndoDrill® är säker och effektiv och att läkarna kan ta äkta kärnbiopsier (CNB) av mycket hög kvalitet. Jämfört med standard FNB-prover kan EndoDrill® konsekvent tillhandahålla sammanhängande histologiska prover med diagnostisk och genetisk information. Postern går att ladda ner på BiBBs hemsida https://www.bibbinstruments.com/endodrill/kliniska-studier/ .

Dr Robert Glavas vid Universitetssjukhuset i Linköping är den användare från pilotstudien som har mest klinisk erfarenhet av EndoDrill® och han säger,
”Jag har provat alla befintliga manuella EUS-nålinstrument på marknaden och i jämförelse sticker eldrivna EndoDrill® ut som det mest effektiva provtagningsinstrumentet. Jag tror att EndoDrill® kan bli en game changer inom EUS-provtagning för många olika cancerindikationer.”

Studieansvarig läkare Fredrik Swahn arbetar samtidigt vidare med att sammanställa mer omfattande klinisk data för publikation i vetenskaplig tidskrift. Det pågår också planering för att under andra halvåret börja använda EndoDrill® för provtagning vid misstänkt bukspottkörtelcancer, vilket är en av de mest dödliga och svårdiagnosticerade cancerformerna tillika den största indikationen för EUS-biopsi.

BiBBs team fick också möjlighet att vid enskilda möten presentera EndoDrill® för några av världens största medicintekniska bolag. Det är globala koncerner som bland annat är ledande på marknaden för endoskopiskt ultraljud (EUS) med manuella finnålsinstrument.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Se VD Fredrik Lindblads Hisspitch i maj 2022

En kortare intervju där VD Fredrik Lindblad sammanfattar BiBBs affärsidé och status.

Kallelse till årsstämma i BibbInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BibbInstruments AB (publ), org.nr 556938-9512, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Styrelsen har beslutat att genomföra stämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 juni 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som, genom förhandsröstning, önskar delta i årsstämma ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 3 juni 2022, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 13 juni 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är BibbInstruments AB (publ) tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier 
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 8 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på BibbInstruments AB (publ):s webbplats, www.bibbinstruments.com. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara BibbInstruments AB (publ) tillhanda senast måndagen den 13 juni 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till BibbInstruments AB (publ), på adress Medicon Village, 223 81 Lund. Märk kuvertet ”Poströstning BibbInstruments AB årsstämma 2022”. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges per e-post och ska då skickas till info@bibbinstruments.com. Då ska ”BibbInstruments AB – poströstning” anges i ämnesraden. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska förhandsrösta genom ombud måste skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen också biläggas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bibbinstruments.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 22 812 992 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
 12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Erik von Schenck utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)
Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringsmannen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)
Styrelsen föreslår Sara Lindroth, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar till att justera protokollet. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 9)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden, med 150 000 kronor till Sara Lindroth samt att ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter. Styrelsen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Erik von Schenck, Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck.

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter årsstämman att bestå av Erik von Schenck (ordförande), Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther. Vidare har styrelsen föreslagit Baker Tilly Saxos KB omväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Baker Tilly Saxos KB har meddelat att om de väljs, auktoriserad revisor Niclas Frank kommer att utses till huvudansvarig.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, förhandsröst och anmälan till stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag, formulär för poströstning samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.bibbinstruments.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar läggs fram på stämman genom att hållas tillgängliga enligt ovan på bolagets webbplats.

Aktieägare har rätt att lämna en skriftlig begäran om upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till BibbInstruments AB (publ), Medicon Village, 223 81 Lund, eller per e-post till info@bibbinstruments.com, senast den 4 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos BibbInstruments AB (publ), Medicon Village, 223 81 Lund och på www.bibbinstruments.com, senast den 9 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Lund i maj 2022

BibbInstruments AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BibbInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Flaggningsmeddelande i BiBBInstruments AB

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att CHWA AB, som ägs av Bolagets grundare och styrelseledamot Charles Walther, har ett aktieinnehav i BiBB som nu understiger 15 procent som ett resultat av den riktade nyemissionen, vilken kommunicerades den 8 februari 2022. Samtidigt har professor Stig Bengmarks ägarandel via bolagen AB Hepar och Synbiotics AB gått under flaggningsgränsen 5 procent.

Efter registrering av den riktade nyemissionen som genomfördes i februari har två ägare passerat flaggnings­gränser. CHWA AB, vars ägare är Bolagets grundare och styrelseledamot Charles Walther, har nu ett aktie­innehav som understiger flaggningsgränsen 15 procent. CHWA AB ägde tidigare 3 390 000 aktier (17,4 procent) i Bolaget, och efter registrering av den riktade nyemissionen, samt genom ett nyligen genomfört förvärv av 10 000 aktier, har CHWA AB 3 400 000 aktier motsvarande 14,9 procent av kapital och röster i BiBB.  Samtidigt har professor Stig Bengmarks ägarandel via bolagen AB Hepar och Synbiotics AB gått under flaggningsgränsen 5 procent. Stig Bengmarks bolag äger 1 000 000 aktier i BiBB, vilket motsvarar att ägar­andelen gått från 5,1 procent till 4,4 procent efter nyemissionen.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Pilotstudie med EndoDrill utvald att presenteras på Digestive Disease Week (DDW)

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar att de positiva resultaten från Bolagets första kliniska studie EDMX01 kommer att presenteras på Digestive Disease Week (DDW), världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi. Kongressen hålls i San Diego, USA, den 21 till 24 maj 2022.

I november 2021 tillkännagav BiBB att den första kliniska studien (EDMX01) med EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända elektromekaniska endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik, hade avslutats i förtid. Pilotstudien avsåg provtagning av svårdiagnostiserade djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Preliminära resultat visade entydigt att EndoDrill®-instrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud. Studiens syfte var därmed uppfyllt redan efter 7 rekryterade patienter (20 patienter planerades) och efter godkännande från Etikprövningsnämnden avslutades studien.

Nu skall studiedata från EDMX01 presenteras för första gången vid Digestive Disease Week (DDW) i San Diego. Resultaten från studien kommer att introduceras vid en postersession, Technological Advances in Gastrointestinal Endoscopy, lördagen den 21 maj. Abstraktet har titeln EndoDrill® Model X biopsy instrument, the advent of the first EUS guided 17 Gauge Core Needle Biopsy (CNB). Studien presenteras av ansvarig läkare Fredrik Swahn, överläkare vid Skånes universitets­sjukhus i Lund.

Studieansvarig läkare arbetar samtidigt vidare med att sammanställa mer omfattande klinisk data för publikation i vetenskaplig tidskrift.

För mer information om DDW:s årliga konferens se www.ddw.org

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2021, ett år som avslutades med en betydande klinisk framgång. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av boksluts­kommunik­én.

– Under kvartal 4 nådde vi stora framgångar i den kliniska utvärderingen av EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända elektromekaniska endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik. Vi meddelade då att vår första kliniska studie avseende svårdiagnostiserade djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen kunde avslutas i förtid. Preliminära resultat visade entydigt att EndoDrill®-instrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud. Den tidigare CE-märkningen och pilotstudiens lovande Proof-of-concept-resultat innebär att vi tagit två mycket viktiga steg för att expandera vårt kliniska program inför kommersialisering. Kommande studier underlättas av att EndoDrill® redan erhållit CE-godkännande och vi ser med stor tillförsikt fram mot ett spännande 2022 där många milstolpar ska passeras. Den 8 februari 2022 genomfördes en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK med både befintliga och nya strategiska investerare, säger BiBBs VD Fredrik Lindblad.

Helår (2021-01-01 – 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 (241) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 271 (-12 744) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,53 (-0,71) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 964 (21 895) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 92 (94) %.

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (86) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 007 (-2 916) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 964 (21 895) KSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 24 november meddelar BiBB att den första kliniska studien med EndoDrill® Model X, vid djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen, avslutas i förtid då en interimsanalys visar att studiens syfte har uppnåtts. Preliminära resultat indikerar att biopsiinstrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av s.k. kärnbiopsier vid undersökning med endoskopiskt ultraljud.
 • Den 23 december meddelar att BiBB att en omfattande ansökan för MDR-certifiering i enlighet med EU:s nya förordning för medicintekniska produkter har lämnats in. Certifiering enligt MDR är ett krav för att kunna fortsätta att sätta produkter på EU-marknaden och andra marknader där CE-märkningen gäller.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 8 februari 2022 meddelar BiBB att Bolaget, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2021, genomfört en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland befintliga ägare återfinns Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap, Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin och Semmy Rülf med familj. Nya ägare blir bland annat Tibia Konsult och Gainbridge Novus Nordic. Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nettolikviden ska framför allt användas för att expandera det kliniska programmet.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model X är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model X riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned bokslutskommuniké 2021 som PDF här