BiBB erhåller positivt omdöme från den första patientutvärderingen av biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har inlett en utvärdering av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning. Läkaromdömet från de första patientfallen i Lund är positiva.

 EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle) och det första styva nålinstrumentet i EndoDrill®-familjen. Det är ett mångfasetterat biopsiinstrument som kan användas för att ta vävnadsprover i t ex bröst, prostata, lever, lymfkörtlar, lunga, bukspottkörtel, sköldkörtel samt hud- och mjukdelar. EndoDrill® Core Needle är ett instrument som möjliggör provtagning med hög precision, litet trauma och som ger ett adekvat vävnadsprov för optimerad diagnos.

EndoDrill® Core Needle utvärderas nu vid tre svenska universitetssjukhus. Den första utvärderingen kommer från överläkare Pehr Rissler vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Pehr Rissler har hittills använt det nya nålinstrumentet för provtagning av tumörer i bland annat armhåla och extremiteter och säger: ”EndoDrill® Core Needle ger god kontroll vid biopsitagning, vilket möjliggör provtagning på mer svårtillgängliga tumörförändringar där det krävs stor precision för att få material och inte onödigt skada omkringliggande vävnad.”

Utvärderingen fortsätter för att därefter följas av en lansering av EndoDrill® Core Needle i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

 

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB erhåller patentgodkännande från patentverket i Australien

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, erhåller sitt andra patentgodkännande i Australien. Patentet är giltigt till och med juni 2035.

BiBB har fått godkännandebesked från det australiensiska patentverket för en av bolagets patent­familjer som skyddar produktportföljen EndoDrill®. Sedan tidigare är den första patentfamiljen beviljad i Europa, Kina, Australien och under behandling (patent pending) i andra stora marknader. Den andra patentfamiljen utgörs av ett mer produktspecifikt patent som mer detaljerat skyddar de kommersiella EndoDrill®-produkterna. Denna andra ansökan är sedan tidigare beviljad i Kina och nu även i Australien. I andra större regioner är ansökan under behandling.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Det är glädjande att vi nu fått ett formellt godkännande från det australiensiska patentverket, vilket dessutom är det andra beviljade patentet i patentfamilj II. Patentgodkännandet kommer att förstärka skyddet för EndoDrill®-produkterna och det kommersiella värdet för vår teknologi EndoDrill®.”

BiBB vill också passa på att nämna att bolagets grundare Dr Charles Walther sedan i februari 2019 har utökat sitt engagemang i bolaget. Charles kommer därmed att arbeta cirka fyra dagar per vecka med utvecklingsarbete, sälj- och marknadsaktiviteter samt kliniska studier. Samtidigt avslutar professor Bruno Walther sin konsultroll som ansvarig för kliniska studier. BiBB vill därmed tacka Bruno för ett fantastiskt engagemang och väsentliga insatser under BiBBs startup-fas.

 För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned hela pressmeddelandet som pdf här
PM BiBBInstruments AB – BiBBInstruments erhåller sitt andra patentgodkännande i Australien 190305

 

Utvärdering av kommersiella EndoDrill® Core Needle har inletts vid tre universitetssjukhus

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har inlett utvärdering av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning vid tre universitetssjukhus i Sverige. Efter en kortare utvärderingsfas följer lansering av EndoDrill® Core Needle i hela Sverige.

BiBB lanserade år 2017 biopsiinstrumentet EndoDrill® GI Upper för vävnadsprovtagning av djupa tumörer i matstrupe och magsäck via flexibelt endoskop. Instrumentet, som är sålt till 20 svenska sjukhus, följs nu av EndoDrill®-familjens första styva biopsiinstrument, EndoDrill® Core Needle, som är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle). EndoDrill® Core Needle är ett mångfasetterat biopsiinstrument som kan användas för att ta vävnadsprover i t ex bröst, prostata, lever, lymfkörtlar, lunga, bukspottkörteln, sköldkörteln och hud- och mjukdelar.

Patenterade EndoDrill® Core Needle är försett med BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer instrumentet från konventionella mellan-/grovnålar, vilka avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget” där både djup och riktning måste skattas av provtagande läkare, vilket leder till sämre provtagningskontroll och därigenom större risker för patienten. Med EndoDrill® Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens penetransdjup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning ger hög precision, mindre traumatisk provtagning och optimerar möjligheten till diagnos.

Nu pågår en utvärdering av det kommersiella, CE-märkta mellannålsinstrumentet i klinisk användning vid tre svenska universitetssjukhus: Skånes universitetssjukhus i Lund, Universitetssjukhuset i Linköping samt Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter en kortare utvärderingsfas följer lansering av EndoDrill® Core Needle i hela Sverige.

EndoDrill® Core Needle är en viktig och attraktiv del i BiBBs produktportfölj EndoDrill®. Varje år diagnostiseras över 7 miljoner cancerfall i världen där EndoDrill® Core Needle potentiellt skulle kunna nyttjas för provtagning.

Grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther kommenterar
”Jag är både glad och stolt att vårt nya styva biopsiinstrument, EndoDrill® Core Needle, nu utvärderas vid några av Sveriges ledande universitetssjukhus, vilka kommer att vara viktiga referenser inför kommande lansering. Jag har personligen tagit över 1 000 vävnadsprover med tillgängliga mellannålsinstrument och det är min erfarenhet att det har saknats ett biopsiinstrument som erbjuder ökad kontroll, precision och träffsäkerhet. Med EndoDrill® Core Needle känns det som att vi håller på att ta ett stort steg mot förbättrad provtagning av några av världens vanligaste cancerformer.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
BiBBInstruments AB – Utvärdering av kommersiella EndoDrill® Core Needle har inletts vid tre universitetssjukhus 190214

 

BiBBInstruments AB riktar anspråk mot garantiåtagare

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB (”BiBB”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Mot bakgrund av de uteblivna betalningar som tidigare kommunicerats, från en person (”Garanten”) som skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag, har BiBB valt att rikta anspråk mot Garanten. Markets & Corporate Law (MCL) agerar legal rådgivare i samband med denna process.

BiBB genomförde i december 2018, efter godkännande vid extra bolagsstämma i mitten av november 2018, en nyemission av aktier med företrädesrätt för BiBBs befintliga aktieägare till ett sammanlagt belopp om cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten gavs rätt att teckna aktier i nyemissionen. Två garantiavtal (”Avtalen”) träffades mellan BiBB och en person, som skriftligen avtalade om garantiteckning dels privat och dels via bolag. Garanten förpliktigades genom Avtalen att teckna det antal aktier som erfordrades för att nyemissionen skulle bli tecknad upp till 100 procent, dock med totalt högst cirka 1 599 996 SEK. Garantibeloppen var fördelade med 799 998 SEK vardera.

Med anledning av att nyemissionen inte fulltecknades påkallades Garantens garantiteckning till 100 procent och Garanten erhöll avräkningsnotor om vardera 799 998 SEK med förfallodatum den 21 december 2018. Garanten underlät att betala enligt anvisningar på avräkningsnotorna inom denna utsatta tid, varav BiBB vid ett antal tillfällen uppmanat Garanten att fullgöra sina åtaganden. BiBB har med anledning av de uteblivna betalningarna valt att rikta anspråk mot Garanten.

Legal rådgivare och finansiell rådgivare
BiBB har anlitat MCL som legal rådgivare för att driva processen mot Garanten. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För mer information om BiBB, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – BiBB riktar anspråk mot garantiåtagare 190208

Sista dag för handel med BTA i BiBBInstruments AB

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB (”BiBB”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Den tidigare kommunicerade delregistreringen om 4 647 851 aktier är nu gjord. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 28 januari 2019 och stoppdag är den 30 januari 2019.

Delregistreringen av 4 647 851 aktier är nu genomförd hos Bolagsverket och dessa aktier beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 1 februari 2019. Det totala antalet aktier i BiBB uppgår nu till 12 878 326 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 094 657,71 SEK.

Finansiell rådgivare och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law (MCL) har agerat legal rådgivare.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För mer information om BiBB, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Sista dag för handel med BTA 190123

 

VD i BiBBInstruments AB förvärvar aktier av LU Holding AB

VD Fredrik Lindblad har i enlighet med köpoptionsavtal förvärvat 32 000 aktier i BiBBInstruments AB (”BiBB”) från LU Holding AB (”LU Holding”), till en summa om 101 440 SEK. Efter transaktionen uppgår Fredrik Lindblads innehav i BiBB till 314 811 aktier.

Fredrik Lindblad har valt att nyttja ett köpoptionsavtal 2016/2019 mellan VD Fredrik Lindblad och LU Holding och därmed har Fredrik Lindblad förvärvat 32 000 aktier av LU Holding till en kurs om 3,17 SEK till en sammanlagd summa om 101 440 SEK. Köpoptionerna avser således ej nyemitterade aktier och innebär därmed inte någon utspädning för bolagets aktieägare. Efter transaktionen uppgår Fredrik Lindblads innehav i BiBB till 314 811 aktier.

För mer information om BiBB, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2019.

 Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – VD i BiBBInstruments AB förvärvar aktier av LU Holding AB 190118

Delregistrering av företrädesemission

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB (”BiBB”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Med anledning av uteblivna betalningar från en person, som skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag, har BiBB valt att delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket i syfte att så snart som möjligt kunna boka ut aktier till de parter som betalt i tid. Delregistreringen av företrädesemissionen är beräknad att ske under nästa vecka.

BiBB kunde efter företrädesemissionen kommunicera att antalet tecknade aktier uppgick till 5 014 892 stycken. Resultatet i företrädesemissionen har, med anledning av ett administrativt fel hos en tecknares bank, justerats något och antalet aktier som är avsedda att nyemitteras uppgår istället till 5 019 943 stycken och bolaget kommer således att tillföras cirka 20 TSEK mer än vad som tidigare kommunicerats. Dock har en person som privat och via bolag skriftligen avtalat om garantiteckning motsvarande totalt cirka 1,6 MSEK i företrädesemissionen ej inkommit med betalningar. För att de parter som betalt i tid ska erhålla sina aktier så snart som möjligt har BiBB valt att ej invänta dessa betalningar, utan istället delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket. BiBB för diskussioner med såväl juridiskt ombud som garantitecknaren om att komma tillrätta med ärendet.

I delregistreringen hos Bolagsverket, som beräknas vara genomförd i nästa vecka, kommer 4 647 851 aktier motsvarande 19 985 759,30 SEK att registreras hos Bolagsverket. Efter delregistreringen kommer det totala antalet aktier i BiBB att uppgå till 12 878 326 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 094 657,71 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För mer information om BiBB, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Delregistrering av företrädesemission 190116

BiBBInstruments tillförs 21,6 MSEK genom företrädesemission

Den 13 december 2018 avslutades teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBB”) företrädesemission som ska tillföra kapital för att primärt vidareutveckla, kliniskt validera och CE-märka det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X inför planerad lansering 2020. EndoDrill® Model X kan användas för diagnos av såväl ytliga som djupa tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. Företrädesemissionen tecknades till cirka 85,3 procent av befintliga aktieägare, allmänheten samt garantitecknare. BiBB tillförs därmed cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader.

VD Fredrik Lindblad kommenterar,
Jag vill tacka samtliga som tecknade i företrädesemissionen. Med den erhållna emissionslikviden har vi skapat finansiellt utrymme för fortsatt utveckling och kommersialisering av vår produktportfölj EndoDrill®. Nu följer ett intensivt arbete för att vidareutveckla, kliniskt validera och CE-märka det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. EndoDrill® Model X erbjuder, som första biopsiinstrument på marknaden, möjligheten att ta både djupa och ytliga vävnadsprover samt flera prover åt gången (s.k. multiple sampling) utan att biopsiinstrumentet tas upp ur endoskopet. Med kombinationen av dessa unika egenskaper för modern tumördiagnostik bedömer vi att EndoDrill® Model X kommer att ha stor inverkan på framtida endoskopisk provtagning. Härutöver sker fortsatt kommersialisering av EndoDrill® GI Upper samt lansering av EndoDrill® Core Needle under första halvåret 2019.”

 Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen av aktier tecknades till cirka 21,6 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 2,1 MSEK samt garantiteckning om cirka 10,2 MSEK), motsvarande en teckningsgrad om cirka 85,3 procent. Totalt nyemitteras 5 014 892 aktier. BiBB tillförs därmed cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,7 MSEK (inklusive ersättning till garantitecknare om cirka 1,0 MSEK). Totalt 34,2 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 17 december 2018.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i BiBB att uppgå till 13 245 367 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 1 125 856,195 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i januari 2019.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till BiBB i samband med nyemissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För mer information om BiBBInstruments, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2018.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Idag inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s företrädesemission

Idag, den 29 november 2018, inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBB”) företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 13 december 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs bolaget högst cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 48,3 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Memorandum, teaser och anmälnings­sedel finns tillgängliga på bolagets (www.bibbintruments.com), Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) samt Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teckning av aktier kan göras genom insändande av anmälningssedel till Sedermera Fondkommission eller via Sedermera Fondkommissions hemsida (genom BankID).

Motiv för nyemissionen
Eftersom utvecklingen av EndoDrill® Model X har överträffat bolagets förväntningar är nytt fokus i BiBBs strategi att vidareutveckla, kliniskt validera, CE-märka och lansera det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X för diagnos av tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna. EndoDrill® Model X har flera efterlängtade och exklusiva egenskaper. Det blir det första biopsiinstrumentet för endoskopisk diagnostik som erbjuder provtagning av både djupa och ytliga tumörer. Samtidigt möjliggör EndoDrill® Model X att flera vävnadsbitar kan tas åt gången vilket också är en helt unik egenskap. Denna potentiella ”game changer” inom biopsiområdet kan bidra till att rädda liv, minska lidande och spara vårdkostnader. Bolagets målsättning är att lansera EndoDrill® Model X under 2020.

Parallellt med utvecklingen av EndoDrill® Model X fortsätter kommersialiseringen av EndoDrill® GI Upper/EndoDrill® GI Upper Mini för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Instrumenten lanserades för drygt ett år sedan och har hittills sålts till 19 svenska sjukhus. Härutöver planerar BiBB att inleda en multicenterstudie i Sverige för EndoDrill® GI Upper under Q1 2019. Denna studie förväntas förse bolaget med viktiga kliniska data för att ytterligare förstärka försäljningsargumenten gentemot befintliga biopsiinstrument. I planerna för 2019 ingår även att erhålla FDA-godkännande i USA avseende EndoDrill® GI Upper.

Mellannålsinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, för vävnadsprovtagning vid bl.a. misstänkt bröst-, prostata- och levercancer, är planerad att lanseras under det första halvåret 2019 och kommer att följa samma försäljnings- och utbildningsmetodik som tidigare lanserade instrument.

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid:

29 november – 13 december 2018.

Teckningskurs:

4,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 5 878 910 aktier. Vid fulltecknad företrädes-emission tillförs BiBB 25 279 313 SEK före emissions­kostnader.

Avstämningsdag:

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter var den 27 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 november 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 november 2018.

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 27 november 2018 var registrerade som aktieägare i BiBB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av fem nya aktier.

Antal aktier innan nyemission:

8 230 475 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 35,4 MSEK.

Teckningsförbindelser

och garantiteckning:

BiBB har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,1 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 10,2 MSEK. Totalt motsvarar detta cirka 48,7 procent av företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 29 november 2018 till och med den 11 december 2018.

Handel med BTA:

Kommer att ske på Spotlight från och med den 29 november 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i januari 2019.

 

Investerarträffar
I samband med företrädesemission kommer representanter från BiBB att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid

Arrangemang

Plats

Anmälan

30 november 2018

Kl. 11:30 – 13:00

Investerarträff

Scandic Klara

Slöjdgatan 7

111 57 Stockholm

Anmälan sker via

www.sedermera.se

 

 

 

 

3 december 2018

Kl. 11:30 – 13:00

Investerarträff

Malmö Börshus

Skeppsbron 2

211 20 Malmö

Anmälan sker via

www.sedermera.se

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 10

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner PM som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Teckningstiden inleds för BiBBs företrädesemission 181129 BiBB_Teaser_webbversion

Ladda ner Teaser som PDF här
BiBB_Teaser_webbversion

Ladda ner anmälningssedel som PDF här
BiBB_Anmälningssedel_utan_TR

BiBBInstruments AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds på torsdag den 29 november 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.bibbintruments.com), Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) samt Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Företrädesemissionen är på förhand skriftligen avtalad till totalt cirka 48,3 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Teckningsåtagandet har ökat med cirka 0,5 MSEK till totalt cirka 2,1 MSEK sedan tidigare kommunicerad säkerställandegrad.

Memorandum, teaser och anmälningssedel
Memorandum för företrädesemissionen finns nu publicerat på BiBBs, Spotlight Stock Market och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.bibbintruments.com, www.spotlightstockmarket.com och www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid:

29 november – 13 december 2018.

Teckningskurs:

4,30 SEK per aktie.

Emissionsvolym:

Erbjudandet omfattar högst 5 878 910 aktier. Vid fulltecknad företrädes-emission tillförs BiBB 25 279 313 SEK före emissions­kostnader.

Avstämningsdag:

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 27 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 november 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2018.

Företrädesrätt:

De som på avstämningsdagen den 27 november 2018 är registrerade som aktieägare i BiBB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av fem nya aktier.

Antal aktier innan nyemission:

8 230 475 aktier.

Värdering (pre-money):

Cirka 35,4 MSEK.

Teckningsförbindelser

och garantiteckning:

BiBB har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,1 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 10,2 MSEK, totalt motsvarar detta cirka 48,7 procent av företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter:

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 29 november 2018 till och med den 11 december 2018.

Handel med BTA:

Kommer att ske på Spotlight från och med den 29 november 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i januari 2019.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 10

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018.

Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Offentliggör memorandum 181127

Ladda ner Memorandum som PDF här
BiBBInstruments AB – Memorandum 2018_181127