Nytt datum för publicering av bokslutskommuniké 2020

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed nytt datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2020. Nytt datum för offentliggörande är måndagen den 15 februari 2021, som ersätter det tidigare kommunicerade datumet 13 februari 2021.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här 

Cancerdiagnostikbolaget BiBB erhåller marknadsgodkännande i Europa för EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar härmed att EndoDrill® Model X har beviljats CE-märkning som omfattar ett brett användningsområde. EndoDrill® Model X är därmed världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopiskt bruk. Produkten kommer att fortsätta utvärderas i kliniska studier under 2021 följt av en planerad prelansering i Sverige år 2022.

EndoDrill® Model X erhållna marknadsgodkännan­de i Europa är brett och inkluderar provtagning av misstänkta tumörer för många av de mest allvarliga cancerformerna: lunga, magsäck, matstrupe, lever, bukspottkörtel, tjocktarm, lymf­körtel­metastaser och andra organ i anslutning till mag-tarmkanalen.  CE-märket omfattar provtag­ning­ar med såväl standard endoskop som ultra­ljuds­endoskop (EUS).

Eldrivna EndoDrill® Model X är ett flexibelt biopsi­instrument som kan komma att revolutionera prov­tagning i den snabbväxande, globala mång­miljardmarknaden för endoskopiskt ultraljud (EUS). Patent­sökta EndoDrill® Model X nyttjar, till skill­nad från befintliga manuella nål­instrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), en eldriven roterande borr­cylinder. Designen möjliggör djup provtagning med hög precision av ett eller flera högkvalitativa samman­hängande vävnadsprover, s k kärnbiopsier, vilket krävs för komp­lett diagnos och stadieindelning.

Med denna innovation kan endoskopisk vävnads­provtagning ta steget från manuellt huggan­de nålinstrument till eldrivna roterande precisionsinstrument. Den nya metoden innebär att provet går från aspirer­ad cellsmörja (cytologi) till intakta kärnbiopsier. Solida vävnadsprover med välbevarad cellarkitektur är grunden för en fullständig histologisk diagnos. Det öppnar upp för en mängd möjligheter inom individanpassad behandling för några av de mest allvarliga cancerformerna, såsom lung- och bukspottkörtel­cancer

Sedan oktober 2020 utvärderas EndoDrill® Model X i multicenterstudien EDMX01. Studien, som omfattar 20 patienter med misstänkta tumörer i magsäcken, bygger vidare på framgångsrika prekliniska försök under 2019, och den förväntas vara slutförd under 2021. CE-märkningen underlättar för kommande kliniska studier av ytterligare indikationer, t ex bukspottkörtel­cancer, en cancerform med extremt hög dödlighet och som utgör det enskilt största marknadssegmentet för EUS-instrument.

Den första generationens manuella EndoDrill®-instrument kommer att tas från marknaden efter årsskiftet 2020/2021 då BiBB fokuserar och satsar alla resurser på EndoDrill® Model X. EndoDrill® GI Upper är ett manuellt nischinstrument för djupa magsäckstumörer som funnits på den svenska marknaden sedan 2017. Tre års direktförsäljning till 24 sjukhus och deltagande vid en mängd europeiska kongresser, har gett mycket värdefulla kliniska och kommersiella erfarenheter inför uppbyggnaden av nästa generationens eldrivna biopsiinstrument.

Marknadsgodkännandet av EndoDrill® Model X omfattar alla indikationer i BiBBs planerade produktportfölj förutom provtagning vid urinblåsecancer. Förutsatt framgångsrikt kliniskt valideringsarbete planeras en utökning av CE-märket till att även inkludera denna indikation.

CE-märket är en mycket viktig milstolpe för våra fortsatta aktiviteter. Vi kan stolt konstatera att BiBB nu har världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument på det mycket konkurrens­utsatta segmentet för endoskopiskt ultraljud. Det öppnar upp för ett intensivt kliniskt program det närmaste året följt av prelansering i Sverige 2022”, säger VD Fredrik Lindblad

Fler än 18 miljoner människor drabbas årligen av cancer och nästan 10 miljoner dör varje år enligt WHO. WHO förväntar sig att antalet cancerfall kommer att öka med drygt 60 % till omkring 30 miljoner fall år 2040. BiBB verkar i det snabbväxande marknadssegmentet för endoskopiskt ultraljudsledd biopsi och har som över­gripande mål att, genom förbätttrad diagnostisk noggrannhet, signifikant förbättra oddsen för patienter som drabbats av några av de mest dödliga cancersjukdomarna.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2020.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här 

 

Riktad nyemission registrerad på Bolagsverket

Den riktade nyemission BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) nyligen genomfört har nu registrerats på Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 19 484 992 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 656 224,32 SEK.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Flaggningsmeddelande i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att investeraren Lovisa Hamrins (Herenco Holding & Hamrins stiftelse) aktieinnehav i Bolaget kommer att överstiga 5 procent som ett resultat av den riktade nyemission som kommunicerats tidigare i går, den 2 december 2020. Även CHWA AB, som ägs av Bolagets grundare Charles Walther, omfattas av flaggningsmeddelandet då innehavet faller under 20 procent. Bolaget har även informerats om att Håkan Lagerberg, genom bolaget Mastan AB samt pensionsförsäkring, efter den riktade nyemissionen har en ägarandel om totalt cirka 6,1 procent.  

Efter registrering av den riktade nyemissionen kommer Lovisa Hamrins (Herenco Holding & Hamrins stiftelse) andel av röster och kapital i Bolaget att överstiga flaggningsgränsen om 5 procent. Lovisa Hamrin har sedan tidigare inget innehav i Bolaget och kommer som ett resultat av den riktade nyemissionen att äga 1 000 000 aktier, motsvarande cirka 5,1 procent av kapital och röster i BiBB.

Även CHWA AB, vars ägare är Bolagets grundare Charles Walther, omfattas av detta flaggningsmeddelande då aktieinnehavet, som ett resultat av den riktade nyemissionen, kommer underskrida flaggningsgränsen 20 procent. CHWA AB ägde tidigare 3 383 392 aktier (cirka 20,8 procent) i Bolaget, och kommer efter registrering av den riktade nyemissionen att äga 3 383 392 aktier, motsvarande cirka 17,4 procent av kapital och röster i BiBB.

Bolaget har även meddelats att Håkan Lagerberg efter den riktade nyemissionen via Mastan AB samt pensionsförsäkring totalt innehar 1 191 516 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 6,1 procent av kapital och röster i BiBB. Håkan Lagerbergs tidigare innehav uppgick till totalt 891 516 aktier (cirka 5,5 procent).  

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

BiBB tillförs 16,2 MSEK genom riktad nyemission

Styrelsen för BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 16,2 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland parterna återfinns bland annat Creades AB (publ). Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 16,6 procent av röster och kapital i BiBB.

Sammanfattning av riktad nyemission
Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av investeringsbolaget Creades AB (publ) samt ett antal välrenommerade investerare, exempelvis Lovisa Hamrin (Herenco Holding & Hamrins stiftelse), Svanberg & Co Invest AB, JCC Group Invest AB och Mastan AB.

Genom den riktade nyemissionen emitteras 3 240 000 nya aktier till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 16,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om cirka tio procent gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs under de senaste 20 handelsdagarna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Nedanstående parter deltar i nyemissionen.

Part

Antal aktier

Belopp (SEK)

Lovisa Hamrin (Herenco Holding & Hamrins stiftelse)

1 000 000

5 000 000

Svanberg & Co Invest AB

600 000

3 000 000

JCC Group Invest AB

340 000

1 700 000

Creades AB (publ)

300 000

1 500 000

Mastan AB

300 000

1 500 000

Reijo Mattila

200 000

1 000 000

Semmy Rülf

100 000

500 000

Per Ewert

100 000

500 000

Malin Rülf

100 000

500 000

Rickard Grann

100 000

500 000

Andreas Lysander

100 000

500 000

Skäl till avvikelse från företrädesrätt samt motiv till kapitaliseringen
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen genom att tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse och samtidigt tillföra Bolaget rörelsekapital till en lägre kostnad och genom en snabbare process jämfört med en företrädesemission. Styrelsens bedömning är att detta sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Likviden från nyemissionen avses användas för att finansiera fortsatt utveckling under 2021, vilket inkluderar optimering av nya eldrivna EndoDrill® Model X, regulatoriska aktiviteter, utökning av kliniskt program och förberedelser inför prelansering i Sverige planerad till 2022.

”Vi är glada över det stora intresset att delta i kapitalanskaffningen. Nyemissionen stärker ägarbilden i BiBB och finansierar kommande aktiviteter för produktportföljen EndoDrill® Model X under 2021”, säger Fredrik Lindblad, VD, BiBB.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 240 000 från 16 244 992 till 19 484 992. Aktiekapitalet ökar med 275 400,00 SEK från 1 380 824,32 SEK till 1 656 224,32 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 16,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 4 december 2020. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Emissionsinstitut
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BiBB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. BiBB har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar BiBBs aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om BiBB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan BiBB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2020.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

BiBBInstruments AB: Den andra studieorten har börjat inkludera patienter i multicenterstudien med EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar härmed att den andra av tre studieorter har börjat inkludera patienter i multicenterstudien EDMX01 med det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Studien bedrivs vid tre svenska universitetssjukhus och omfattar 20 patienter. EndoDrill® Model X används med ultraljudsendoskop för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Studien planeras slutföras under 2021.

Tidigare i oktober kommunicerade BIBB att den första patienten hade undersökts med nya EndoDrill® Model X i multicenterstudien EDMX01. Nu har en andra patient undersökts vid ytterligare ett universitetssjukhus, vilket innebär att rekry­tering­en av patienter är i gång på två av tre sjukhus.

Undersökningarna har fallit väl ut och patienterna rapporteras må bra. Studien fortsätter nu och planeras slutföras under 2021.

Grundare och patolog Dr Charles Walther kommenterar:
”Vi är tacksamma över att studien är igång, trots fortsatta Covid-19-restriktioner i sjukvården, och att de första patienterna har blivit inkluderade på två av våra studieorter.”

Om multicenterstudien EDMX01 med EndoDrill® Model X
Multicenterstudie EDMX01 med EndoDrill® Model X bygger vidare på två framgångsrika prekliniska försök under 2019. Studien omfattar 20 patienter vid universitetssjukhusen i Lund, Linköping och Örebro och koordineras av överläkare Fredrik Swahn vid Skånes universitets­sjukhus i Lund. Varje patient genomgår ultraljudsledd vävnads­provtagning i övre mag-tarmkanalen med EndoDrill® Model X och med gängse finnålsinstrument (EUS-FNB). Syftet med studien är att utvärdera säkerheten och provkvaliteten vid användning av EndoDrill® Model X.

Studien förväntas vara slutförd under 2021 och ytterligare kliniska studier planeras att starta under samma år. Covid-19-pandemin har påverkat studiestarten och utvecklingen av Covid-19-situationen under hösten kan komma att påverka rekryteringshastigheten. 

Om EndoDrill® Model X
EndoDrill® Model X nyttjar, till skillnad från befintliga manuella instrument, en eldriven borrcylinder. Designen möjliggör djup provtagning med hög precision av ett eller flera högkvalitativa sammanhängande vävnadsprover, s k kärnbiopsier, vilket krävs för komplett diagnos och stadieindelning. Vid utredning av bröst- och prostatacancer har redan ett paradigmskifte skett från provtagning med finnåls­aspiration till grövre nålar som erbjuder provtagning av solida vävnadsprover (kärnbiopsier). De grövre nålarna ger högre diagnostisk träffsäkerhet och större möjlighet till att skilja på cancer, förstadier till cancer och godartade förändringar.

EndoDrill® Model X är det första instrumentet som är utvecklat för att erbjuda kärnbiopsier vid all typ av endoskopisk undersökning (med eller utan ultraljud). Konkurrerande endoskopiska ultraljudsledda nålinstrument (EUS-FNA/FNB) tar prover genom upprepade manuella hugg med handtaget. Dessa instrument har flera begränsningar, t ex oförmågan att ta högkvalitativa och solida vävnadsbitar, vilket leder till en utmanande analys av prover med aspirerad cellsmörja.

Med EndoDrill® Model X kan endoskopisterna ta motsvarande kärnbiopsier även vid flexibel endoskopi. Fina vävnadsprover med välbevarad cellarkitektur är grunden för en fullständig histologisk diagnos.  Det öppnar upp för en mängd möjligheter inom personanpassad behandling för några av de mest allvarliga cancerformerna, såsom lung- och bukspottkörtel­cancer

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här 

 

 

BiBBInstruments AB undersöker möjligheten att använda EndoDrill® Model X för provtagning av tumörer i urinvägarna

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, undersöker nu ett nytt användningsområde för EndoDrill® Model X-teknologin; tumörer i urinvägarna. Behovet av att få tillräckligt stora och djupa vävnadsprover vid misstänkta tumörer i urinvägarna är stort då det avgör vilken behandling en patient ska få. EndoDrill® Model X speciella egenskaper möjliggör nödvändig djupgående provtagning, som dessutom kan ske tidigare i utredningen, i samband med den endoskopiska unders­ökningen.

Utöver den första indikationen för EndoDrill® Model X, övre mag-tarmkanalen, undersöks nu möjligheten att erbjuda provtagning på misstänkta tumörer i urinblåsan och urinvägar redan vid första undersökningstillfället. BiBBs utvecklingsteam har därför på kort tid tagit fram en funktionell produkt ämnad för provtagning av tumörer i urinblåsa och -vägar. Produkten är baserad på EndoDrill® Model X-konceptet och har validerats i bänktester och av användare. Nästa steg är att testa instrumentet kliniskt.

Vid misstanke om tumör i urinvägarna görs initialt en undersökning av urinblåsan via urinröret med ett tunt böjbart kamerainstrument, s k endoskop. Kameran används för att observera eventuella tumörer och vanligtvis tas inget vävnadsprov. I ett senare skede, normalt inom några veckor, genomgår patienter med en misstänkt tumör ett större s k TURBT-ingrepp (Transurethral Resection of Bladder Tumors) för provtagning och behandling. Detta är ett operativt ingrepp som kräver att patienten sövs.

Om ett representativt vävnadsprov istället kunde tas med EndoDrill® Model X redan i samband med den initiala endoskopiska undersökningen så kunde ett stort ingrepp (TURBT) undvikas och cancerbehandlingen påbörjas betydligt tidigare.

Grundare och patolog, Dr Charles Walther kommenterar:
”EndoDrill® Model X är byggt för endoskopisk provtagning för att bedöma en tumörs djupväxt, vilket är avgörande för behandling och prognos för patienter med tumörer i urinvägarna. Då den endoskopiska undersökningen ingår i utredningen och ligger före den större undersökningen i nedsövt tillstånd (TURBT), skulle det kunna innebära tidigare diagnos och besked om behandling om provet blir representativt. Det känns oerhört meningsfullt då det skulle kunna innebära kortare tid till diagnos, möjlighet till tidigt beslut om eventuell operation och undvikande av ett ingrepp (TURBT) i vissa fall.”

Bakgrund – nuvarande provtagningsmetod av muskelinvasiv urinblåsecancer kan fördröja behandlingsstart
Urinblåsecancer drabbar årligen ca 550 000 människor världen över med ca 200 000 dödsfall och utgör den fjärde mest vanliga cancerformen hos män (Globocan/WHO 2018). Cirka 20 % av patienterna har en mer allvarlig form där cancertumören växer in i urinblåsans muskulatur, s k muskelinvasiv cancertumör. Behandlingen har i stort sett varit oförändrad sedan 1970-talet och överlevnaden densamma, till skillnad från till exempel bröstcancer där överlevnaden i snitt ökat med en procent för varje år under perioden (Cancervärldens bortglömda sjukdom, Onkologi i Sverige, 2020). Vid muskelinvasiv tumör är 5-årsöverlevnaden endast drygt 50 %.

Vid all annan typ av endoskopisk undersökning, t ex i mag-tarmkanalen och luftvägarna, tas vävnadsprover (biopsier) av misstänkt elakartad vävnad. Vid diagnos av blåscancer används initialt urinprov med celler (cytologi) och i den första endoskopiska undersökningen granskas enbart urinblåsan för att bedöma cancertumörens storlek. Det tas alltså inga vävnadsprover för att fastställa diagnos utan detta görs först senare i ett s k TURBT-ingrepp där tumören hyvlas bort via ett cystoskop. För en del patienter med muskelinvasiv tumör räcker inte denna operation utan det krävs ytterligare behandling i form av främst cellgifter och cystektomi (avlägsnande av bl a urinblåsan) för att hejda tumör­spridningen.

Det innebär att i avsaknad av en metod som kan ta djupa tumörprover vid den inledande endoskopin så genomgår vissa patienter med muskelinvasiv tumör ett resurskrävande TURBT-ingrepp som försenar behandlingsstarten. Här finns alltså ett icke-tillgodosett kliniskt behov.

Om EndoDrill® Model X
EndoDrill® Model X nyttjar, till skillnad från befintliga manuella instrument, en eldriven borrcylinder. Designen möjliggör djup provtagning med hög precision av ett eller flera högkvalitativa sammanhängande vävnadsprover, s k kärnbiopsier, vilket krävs för komplett diagnos och stadieindelning. Vid utredning av bröst- och prostatacancer har redan ett paradigmskifte skett från provtagning med finnåls­aspiration till grövre nålar som erbjuder provtagning av solida vävnadsprover (kärnbiopsier). De grövre nålarna ger högre diagnostisk träffsäkerhet och större möjlighet till att skilja på cancer, förstadier till cancer och godartade förändringar.

Med EndoDrill® Model X kan användarna ta motsvarande kärnbiopsier även vid flexibel endoskopi. Fina vävnadsprover med väbevarad cellarkitektur är grunden för en fullständig histologisk diagnos.  Det öppnar upp för en mängd möjligheter inom personanpassad behandling för några av de mest allvarliga cancerformerna, såsom lung- och bukspottkörtel­cancer

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2020.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB: Första patienten undersökt i klinisk studie med EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar härmed att den första patienten har undersökts i en klinisk multicenterstudie, EDMX01, med det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Studien omfattar 20 patienter vid tre svenska universitetssjukhus och planeras slutföras under 2021.

EndoDrill® Model X har utvecklats för att ta vävnadsprover av högsta möjliga kvalitet, s k endoskopisk ultraljudsledd core-biopsi (EUS-CNB), vilket möjliggör tidig behandlings­grundande diagnos. Det primära segmentet för EndoDrill® Model X är premiummarknaden för ultra­ljuds­ledda biopsi­instrument där flexibla nål­instrument används i ultra­ljuds­endoskop för att diagnostisera allvarliga cancer­tumörer i t ex lunga, magsäck, bukspott­körtel och lever. Nu har den första patienten genomgått en provtagning med eldrivna EndoDrill® Model X i en klinisk studie där instrumentet jämförs med ledande manuella konkurrentprodukter.

Grundare, styrelseledamot och CMO Dr Charles Walther kommenterar:
Det känns fantastiskt att kunna tillkännage att den första patienten har undersökts i den kliniska studien med EndoDrill® Model X. Det har varit en prövande tid med Covid-19-relaterade utmaningar hos såväl våra tillverkare som vid våra svenska sjukhus. Nu har vi inlett insamlingen av kliniska bevis för en game changer inom flexibel endoskopi.

Om multicenterstudien EDMX01 med EndoDrill® Model X
Multicenterstudie EDMX01 med EndoDrill® Model X bygger vidare på två framgångsrika prekliniska försök under 2019. Studien omfattar 20 patienter vid universitetssjukhusen i Lund, Linköping och Örebro och koordineras av överläkare Fredrik Swahn vid Skånes universitets­sjukhus i Lund. Varje patient genomgår ultraljudsledd vävnads­provtagning i övre mag-tarmkanalen med EndoDrill® Model X och med gängse finnålsinstrument (EUS-FNB). Syftet med studien är att utvärdera säkerheten och provkvaliteten vid användning av EndoDrill® Model X. Studien förväntas vara slutförd under 2021 och ytterligare kliniska studier planeras att starta under samma år.

Som tidigare kommunicerat har allt varit klart för att starta studien sedan halvårsskiftet. Inklusionen av den första patienten har emellertid påverkats av sjukhusens begränsningar under Covid-19-pandemins första våg. Nu har rekryteringen inletts, men utvecklingen av Covid-19-situationen under hösten kan komma att påverka rekryteringshastigheten. 

Om EndoDrill® Model X
EndoDrill® Model X nyttjar, till skillnad från befintliga manuella instrument, en eldriven borrcylinder. Designen möjliggör provtagning med hög precision av ett eller flera högkvalitativa sammanhängande vävnadsprover, s k core-biopsier, vilket krävs för komplett diagnos och stadieindelning. Vid utredning av bröst- och prostatacancer har redan ett paradigmskifte skett från provtagning med finnåls­aspiration till grövre nålar som erbjuder provtagning av solida vävnadsprover (s k core-biopsier). De grövre nålarna ger högre diagnostisk träffsäkerhet och större möjlighet till att skilja på cancer, förstadier till cancer och godartade förändringar.

EndoDrill® Model X är det första instrumentet som är utvecklat för att erbjuda core-biopsier vid all typ av endoskopisk undersökning (med eller utan ultraljud). Konkurrerande endoskopiska ultraljudsledda nålinstrument (EUS-FNA/FNB) tar prover genom upprepade manuella hugg med handtaget. Dessa instrument har flera begränsningar, t ex oförmågan att ta högkvalitativa och solida vävnadsbitar, vilket leder till en utmanande analys av prover med aspirerad cellsmörja.

Med EndoDrill® Model X kan endoskopisterna ta motsvarande core-biopsier även vid flexibel endoskopi. Fina vävnadsprover med väbevarad cellarkitektur är grunden för en fullständig histologisk diagnos.  Det öppnar upp för en mängd möjligheter inom personanpassad behandling för några av de mest allvarliga cancerformerna, såsom lung- och bukspottkörtel­cancer

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020.

 Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 131 (273) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 814 (-6 031) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,48 (-0,45) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 067 (7 452) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 89 (94) %

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (177) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 335 (-3 314) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,21 (-0,20) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 067 (7 452) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • BiBB offentliggör den 6 maj delårsrapporten för det första kvartalet 2020.
 • Den 8 maj kallar BiBB till årsstämma.
 • Den 21 maj publicerar BiBB årsredovisning för 2019.
 • BiBB publicerar kommuniké från årsstämman den 11 juni 2020.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

Ladda ned halvårsrapport 2020 som PDF här

Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB

Idag, den 11 juni 2020, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till Erik von Schenck och Sara Lindroth samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Erik von Schenck, Stephan Dymling, Sara Lindroth och Charles Walther omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman omval av Erik von Schenck. Semmy Rülf har på egen anmodan önskat avgång ur styrelsen. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Niclas Frank omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancerdiagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här