BiBB publicerar delårsrapport Q1 2019

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed delårsrapport Q1 2019.

 
FÖRSTA KVARTALET  (2019-01-01 – 2019-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 96 (175) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 717 (-1 737) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 475 (10 297) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (98) %

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • BiBB meddelar den 16 januari 2019 att Bolaget valt att delregistrera företrädesemissionen med anledning av uteblivna betalningar från en person, som både skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag. Detta för att göra det möjligt att boka ut aktier till parter som betalt i tid. Detta innebär att Bolaget tillförs en emissionslikvid på ca 20 MSEK före emissionskostnader.
 • BiBB meddelar den 19 januari 2019 att VD i BiBB, Fredrik Lindblad, förvärvar 32 000 aktier i BiBB av LU Holding AB.
 • BiBB tillkännager den 8 februari 2019 att Bolaget riktar anspråk mot garantiåtagare efter uteblivna betalningar (se meddelande den 16 januari ovan).
 • BiBB meddelar den 14 februari 2019 att utvärdering har inletts av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning vid tre universitetssjukhus i Sverige. Efter en utvärderingsfas följer lansering av EndoDrill® Core Needle i hela Sverige.
 • BiBB meddelar den 5 mars 2019 att Bolaget erhåller patentgodkännande från patentverket i Australien.
 • BiBB meddelar den 5 mars 2019 att professor Bruno Walther avslutar sin konsultroll som ansvarig för kliniska studier. Samtidigt utökar grundaren Dr Charles Walther sitt engagemang i Bolaget (motsvarande 80 % tjänst).
 • BiBB meddelar den 11 mars 2019 att Bolaget erhåller positivt omdöme från den första patientutvärderingen av biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle.
 • BiBB meddelar den 25 mars 2019 att EndoDrill® Core Needle erhåller formgivningsskydd i Kina.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBB meddelar den 1 april 2019 att EndoDrill® Core Needle erhåller designpatent i Japan.
 • BiBB publicerar den 8 april 2019 kallelse till årsstämma.
 • BiBB meddelar den 8 april 2019 att årsstämman tidigareläggs till den 22 maj 2019.
 • BiBB publicerar den 1 maj 2019 årsredovisning för 2018.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner delårsrapporten som PDF här
BiBBInstruments AB delårsrapport Q1-19 190515

 

BiBB publicerar årsredovisning för 2018

BiBBInstruments AB (publ), publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.bibbinstruments.com/.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner Årsredovisning 2018 som PDF här
BiBBInstruments AB årsredovisning 2018_

Kallelse till årsstämma i BiBBInstruments AB

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 16 maj 2019 skriftligen till BiBBInstruments AB, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0708-99 94 86 eller per e-post fredrik.lindblad@bibbinstruments.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 16 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bibbinstruments.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 878 326 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 12. Val av styrelse och revisor.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och 11)
Aktieägare representerande cirka 36,6 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande, Sara Lindroth och Semmy Rülf samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)
Aktieägare representerande cirka 36,6 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Stephan Dymling, Sara Lindroth, Erik von Schenck och Charles Walther omväljs samt att Semmy Rülf nyväljs som ordinarie styrelseledamot.

Semmy Rülf (född 1950) är en välkänd veteran inom såväl IT-industrin som medicinteknikindustrin. Semmy har varit i ledande befattning i flera utvecklingsbolag som växt till globala försäljningsframgångar, t ex som VD för Axis Communications, och som ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. Inom medicinteknik har Semmy bland annat varit ordförande i det lönsamma Lundabolaget Jolife (i dag ägt av amerikanska Stryker Corporation) och i AI-bolaget Lytics, samt styrelsemedlem i börskometerna Vitrolife och Xvivo. Efter 10 år i London flyttar Semmy nu till Stockholm där han kommer att fokusera på ett antal styrelseuppdrag. Semmy är i dag ordförande för teknikbolaget GWS Production som utvecklar säkerhetsplattformen Safeture. I BiBBInstrument AB:s styrelse är det tänkt att Semmy ska ha speciellt fokus på finansiering och affärsutveckling.

Professor Bruno Walther har avböjt omval efter sex år i styrelsen. ”Styrelsen vill tacka Bruno Walther för hans bidrag till styrelsearbetet genom ett gediget kliniskt kunnande och stort nätverk. Under Bruno Walthers år i styrelsen har BiBB gått från idéfas till kommersialisering av de första instrumenten”, säger ordförande Erik von Schenck.

Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Niclas Frank omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst fyrtio (40) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com) senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2019

BiBBInstruments AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

 

Nytt datum för årsstämma i BiBBInstruments AB

Styrelsen i BiBBInstruments AB meddelar att bolaget har beslutat att nytt datum för årsstämma är den 22 maj 2019. Tidigare kommunicerat datum var den 19 juni 2019.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments produkt EndoDrill® Core Needle erhåller designpatent i Japan

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har erhållit designpatent (mönsterskydd/formgivningsskydd) i Japan för EndoDrill® Core Needle.

 I Q2 2019 ska BiBB lansera ett nytt biopsiinstrument, EndoDrill® Core Needle, som är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle). EndoDrill® Core Needle är ett mångfasetterat biopsiinstrument som kan användas för att ta vävnadsprover i t ex bröst, prostata, lever, lymfkörtlar, lunga, bukspottkörtel, sköldkörtel och hud- och mjukdelar. BiBB uppskattar den potentiella marknaden för styva nålinstrument till cirka 4 miljarder SEK bara i USA och Europa.

EndoDrill® Core Needle är försett med BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Produkten är sedan tidigare formgivningsskyddad inom EU och Kina och nu har patentansökan godkänts även i Japan. Dessa formgivningsskydd gäller till 2043.

Just nu pågår en utvärdering av EndoDrill® Core Needle vid tre svenska universitetssjukhus. Utvärderingen kommer att följas av en lansering av instrumentet i Sverige i Q2 2019.

BIBBs grundare Dr Charles Walther kommenterar:
”Efter förra veckans besked om att vi erhållit designpatent i Kina för nya EndoDrill® Core Needle så är det trevligt att konstatera att vi nu även erhållit designskydd i Japan, en av de största marknaderna i Asien. Den japanska marknaden betraktas som kanske den mest nyskapande marknaden i världen för biopsiinstrument och utgör en stor potentiell marknad för vårt nya nålinstrument.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments produkt EndoDrill® Core Needle erhåller formgivningsskydd i Kina

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har erhållit formgivningsskydd (”design patent”) i Kina för EndoDrill® Core Needle.

Under våren 2019 ska BiBB lansera ett nytt biopsiinstrument, EndoDrill®Core Needle. Det är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle). EndoDrill® Core Needle är ett mångfasetterat biopsiinstrument som kan användas för att ta vävnadsprover i t ex bröst, prostata, lever, lymfkörtlar, lunga, bukspottkörteln, sköldkörteln och hud- och mjukdelar. BiBB uppskattar den potentiella marknaden för styva nålinstrument till cirka 4 miljarder SEK bara i USA och Europa.

EndoDrill® Core Needle är försett med BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Produkten är sedan tidigare formgivningsskyddad inom EU och nu har patentansökan även godkänts i Kina. Dessa formgivningsskydd gäller till 2043.

Just nu pågår en utvärdering av EndoDrill® Core Needle vid tre svenska universitetssjukhus. Utvärderingen ska följas av en lansering av instrumentet i Sverige under våren 2019.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Det är mycket positivt att vi nu erhållit formgivningsskydd för EndoDrill® Core Needle i Kina. Enligt analysföretaget GlobalData så utförs det i Kina årligen cirka 2 miljoner biopsiprocedurer med styva nålinstrument i organ som bröst, prostata, sköldkörtel, lever och lunga. Kina utgör alltså en stor potentiell marknad för vårt nya nålinstrument.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här 

 

BiBB erhåller positivt omdöme från den första patientutvärderingen av biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har inlett en utvärdering av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning. Läkaromdömet från de första patientfallen i Lund är positiva.

 EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle) och det första styva nålinstrumentet i EndoDrill®-familjen. Det är ett mångfasetterat biopsiinstrument som kan användas för att ta vävnadsprover i t ex bröst, prostata, lever, lymfkörtlar, lunga, bukspottkörtel, sköldkörtel samt hud- och mjukdelar. EndoDrill® Core Needle är ett instrument som möjliggör provtagning med hög precision, litet trauma och som ger ett adekvat vävnadsprov för optimerad diagnos.

EndoDrill® Core Needle utvärderas nu vid tre svenska universitetssjukhus. Den första utvärderingen kommer från överläkare Pehr Rissler vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Pehr Rissler har hittills använt det nya nålinstrumentet för provtagning av tumörer i bland annat armhåla och extremiteter och säger: ”EndoDrill® Core Needle ger god kontroll vid biopsitagning, vilket möjliggör provtagning på mer svårtillgängliga tumörförändringar där det krävs stor precision för att få material och inte onödigt skada omkringliggande vävnad.”

Utvärderingen fortsätter för att därefter följas av en lansering av EndoDrill® Core Needle i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

 

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här

BiBBInstruments AB erhåller patentgodkännande från patentverket i Australien

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, erhåller sitt andra patentgodkännande i Australien. Patentet är giltigt till och med juni 2035.

BiBB har fått godkännandebesked från det australiensiska patentverket för en av bolagets patent­familjer som skyddar produktportföljen EndoDrill®. Sedan tidigare är den första patentfamiljen beviljad i Europa, Kina, Australien och under behandling (patent pending) i andra stora marknader. Den andra patentfamiljen utgörs av ett mer produktspecifikt patent som mer detaljerat skyddar de kommersiella EndoDrill®-produkterna. Denna andra ansökan är sedan tidigare beviljad i Kina och nu även i Australien. I andra större regioner är ansökan under behandling.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
”Det är glädjande att vi nu fått ett formellt godkännande från det australiensiska patentverket, vilket dessutom är det andra beviljade patentet i patentfamilj II. Patentgodkännandet kommer att förstärka skyddet för EndoDrill®-produkterna och det kommersiella värdet för vår teknologi EndoDrill®.”

BiBB vill också passa på att nämna att bolagets grundare Dr Charles Walther sedan i februari 2019 har utökat sitt engagemang i bolaget. Charles kommer därmed att arbeta cirka fyra dagar per vecka med utvecklingsarbete, sälj- och marknadsaktiviteter samt kliniska studier. Samtidigt avslutar professor Bruno Walther sin konsultroll som ansvarig för kliniska studier. BiBB vill därmed tacka Bruno för ett fantastiskt engagemang och väsentliga insatser under BiBBs startup-fas.

 För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned hela pressmeddelandet som pdf här
PM BiBBInstruments AB – BiBBInstruments erhåller sitt andra patentgodkännande i Australien 190305

 

Utvärdering av kommersiella EndoDrill® Core Needle har inletts vid tre universitetssjukhus

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har inlett utvärdering av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning vid tre universitetssjukhus i Sverige. Efter en kortare utvärderingsfas följer lansering av EndoDrill® Core Needle i hela Sverige.

BiBB lanserade år 2017 biopsiinstrumentet EndoDrill® GI Upper för vävnadsprovtagning av djupa tumörer i matstrupe och magsäck via flexibelt endoskop. Instrumentet, som är sålt till 20 svenska sjukhus, följs nu av EndoDrill®-familjens första styva biopsiinstrument, EndoDrill® Core Needle, som är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle). EndoDrill® Core Needle är ett mångfasetterat biopsiinstrument som kan användas för att ta vävnadsprover i t ex bröst, prostata, lever, lymfkörtlar, lunga, bukspottkörteln, sköldkörteln och hud- och mjukdelar.

Patenterade EndoDrill® Core Needle är försett med BiBBs unika borrfunktion, där vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer instrumentet från konventionella mellan-/grovnålar, vilka avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget” där både djup och riktning måste skattas av provtagande läkare, vilket leder till sämre provtagningskontroll och därigenom större risker för patienten. Med EndoDrill® Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens penetransdjup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning ger hög precision, mindre traumatisk provtagning och optimerar möjligheten till diagnos.

Nu pågår en utvärdering av det kommersiella, CE-märkta mellannålsinstrumentet i klinisk användning vid tre svenska universitetssjukhus: Skånes universitetssjukhus i Lund, Universitetssjukhuset i Linköping samt Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter en kortare utvärderingsfas följer lansering av EndoDrill® Core Needle i hela Sverige.

EndoDrill® Core Needle är en viktig och attraktiv del i BiBBs produktportfölj EndoDrill®. Varje år diagnostiseras över 7 miljoner cancerfall i världen där EndoDrill® Core Needle potentiellt skulle kunna nyttjas för provtagning.

Grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther kommenterar
”Jag är både glad och stolt att vårt nya styva biopsiinstrument, EndoDrill® Core Needle, nu utvärderas vid några av Sveriges ledande universitetssjukhus, vilka kommer att vara viktiga referenser inför kommande lansering. Jag har personligen tagit över 1 000 vävnadsprover med tillgängliga mellannålsinstrument och det är min erfarenhet att det har saknats ett biopsiinstrument som erbjuder ökad kontroll, precision och träffsäkerhet. Med EndoDrill® Core Needle känns det som att vi håller på att ta ett stort steg mot förbättrad provtagning av några av världens vanligaste cancerformer.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
BiBBInstruments AB – Utvärdering av kommersiella EndoDrill® Core Needle har inletts vid tre universitetssjukhus 190214

 

BiBBInstruments AB riktar anspråk mot garantiåtagare

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB (”BiBB”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Mot bakgrund av de uteblivna betalningar som tidigare kommunicerats, från en person (”Garanten”) som skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag, har BiBB valt att rikta anspråk mot Garanten. Markets & Corporate Law (MCL) agerar legal rådgivare i samband med denna process.

BiBB genomförde i december 2018, efter godkännande vid extra bolagsstämma i mitten av november 2018, en nyemission av aktier med företrädesrätt för BiBBs befintliga aktieägare till ett sammanlagt belopp om cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten gavs rätt att teckna aktier i nyemissionen. Två garantiavtal (”Avtalen”) träffades mellan BiBB och en person, som skriftligen avtalade om garantiteckning dels privat och dels via bolag. Garanten förpliktigades genom Avtalen att teckna det antal aktier som erfordrades för att nyemissionen skulle bli tecknad upp till 100 procent, dock med totalt högst cirka 1 599 996 SEK. Garantibeloppen var fördelade med 799 998 SEK vardera.

Med anledning av att nyemissionen inte fulltecknades påkallades Garantens garantiteckning till 100 procent och Garanten erhöll avräkningsnotor om vardera 799 998 SEK med förfallodatum den 21 december 2018. Garanten underlät att betala enligt anvisningar på avräkningsnotorna inom denna utsatta tid, varav BiBB vid ett antal tillfällen uppmanat Garanten att fullgöra sina åtaganden. BiBB har med anledning av de uteblivna betalningarna valt att rikta anspråk mot Garanten.

Legal rådgivare och finansiell rådgivare
BiBB har anlitat MCL som legal rådgivare för att driva processen mot Garanten. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.

För information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För mer information om BiBB, var vänlig kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – BiBB riktar anspråk mot garantiåtagare 190208