Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av bokslutskommuniké

HELÅRET (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 448 (128) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 787 (-5 142) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,94 (-0,49) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 188 (12 303) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (92) %

FJÄRDE KVARTALET (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 134 (59) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 521 (-2 396) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,35 (-0,23) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 188 (12 303) KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2018

 • Den 1 februari 2018 meddelade BiBB att dess försäljningsavdelning utökas med två produktspecialister; Marie Larsson som är sjuksköterska på kirurgmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Jan Sundholm som kommer från rollen som Territory Manager för flexibel endoskopi på Olympus Sverige AB.
 • BiBB meddelar den 11 april 2018 att mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle.
 • BiBB meddelar den 12 april 2018 att Bolaget fått Fas I-ansökan om projektanslag på 0,5 MSEK godkänt av EU:s HORIZON 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.
 • BiBB tillkännager den 14 maj 2018 att Bolaget lanserat ett nytt biopsiinstrument, EndoDrill® GI Upper Mini, för diagnos av tumörer i övre magtarmkanalen.
 • BiBB kallar den 21 maj 2018 till årsstämma, vilken hålls den 21 juni 2018. Kommuniké avseende de beslut som fattades på årsstämman finns att tillgå via Bolagets hemsida.
 • BiBB offentliggör den 30 maj 2018 årsredovisning för 2017.
 • BiBB tillkännager den 3 augusti 2018 att Bolagets kvalitetssystem granskats och uppgraderats enligt ISO 13485:2016.
 • BiBB meddelar den 22 augusti 2018 att Bolaget erhållit sitt andra patentgodkännande från kinesiska patentverket. Patentet avser den andra patentfamiljen och är giltigt till juni 2035.
 • BiBB presenterar den 24 augusti 2018 en ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill® Model X.
 • Den 22 oktober 2018 meddelar BiBB att Bolaget lämnar in europeisk patentansökan för EndoDrill® Model X.
 • BiBB meddelar den 2 november 2018 att Bolaget erhållit godkännande för CE-märkning av EndoDrill® Core Needle och utökar därmed sin marknadspotential.
 • Den 2 november 2018 tillkännager BiBB att styrelsen i Bolaget beslutat om företrädesemission av aktier, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma.
 • BiBB kallar den 2 november 2018 till extra bolagsstämma, vilken hölls tisdagen den 20 november 2018. Kommuniké avseende de beslut som fattades på extra bolagsstämman finns att tillgå via Bolagets hemsida.
 • BiBB meddelar den 8 november 2018 att Bolaget erhållit godkännande för utökad CE-märkning av biopsiinstrumentet EndoDrill®.
 • BiBB meddelar den 20 november 2018 att stämman godkänt styrelsens beslut om företrädesemission av aktier till högst 25,3 MSEK och incitamentsprogram till nyckelpersoner och anställda inom BiBB. Stämman beslutade även att Sara Lindroth nyväljs till ordinarie styrelseledamot i Bolaget.
 • BiBB meddelar den 17 december 2018 att företrädesemissionen tecknades till cirka 85 procent och att Bolaget därmed tillförs cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBB meddelar den 16 januari 2019 att Bolaget valt att delregistrera företrädesemissionen med anledning av uteblivna betalningar från en person, som både skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag. Detta för att göra det möjligt att boka ut aktier till parter som betalt i tid. Detta innebär att Bolaget tillförs en emissionslikvid på ca 20 MSEK före emissionskostnader.
 • BiBB meddelar den 19 januari 2019 att VD i BiBB, Fredrik Lindblad förvärvar 32 000 aktier i BiBB av LU Holding AB.
 • BiBB tillkännager den 8 februari 2019 att Bolaget riktar anspråk mot garantiåtagare efter uteblivna betalningar (se meddelande den 16 januari ovan).
 • BiBB meddelar den 14 februari 2019 att utvärdering har inletts av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning vid tre universitetssjukhus i Sverige. Efter en kortare utvärderingsfas följer lansering av EndoDrill® Core Needle i hela Sverige.

Ladda ned hela bokslutskommunikén 2018 som PDF här
BiBBInstruments AB bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31 190228