BiBB publicerar halvårsrapport Q2 2019

Sammanfattning av halvårsrapport
Uppbyggnaden av BiBBs produktportfölj EndoDrill® fortskrider. I maj månad rapporterade Bolaget framgångsrika resultat från en preklinisk studie med EndoDrill® Model X, och i juni månad meddelades att BiBB lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle i Sverige. I slutet av juni månad genomfördes en riktad nyemission om cirka 20 MSEK för att finansiera fortsatt utveckling och kommersialisering  av Bolagets produktportfölj EndoDrill®.

FÖRSTA HALVÅRET  (2019-01-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 273 (285) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 031 (-4 045) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,45 (-0,38) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 452 (7 034) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 94 (89) %

ANDRA KVARTALET  (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 177 (110) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 314 (-2 307) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,22) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 452 (7 034) KSEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i BiBB per den 30 juni 2019: 12 878 326 aktier (8 230 476). Nyemissionen i juni registrerades av Bolagsverket den 16 juli och efter 3 366 666 nyemitterade aktier finns totalt 16 244 992 aktier i Bolaget.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
Med ”BiBB” eller ”Bolaget” avses BiBBInstruments AB (org.nr: 556938–9512).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • BiBB meddelar den 1 april 2019 att EndoDrill® Core Needle erhåller designpatent i Japan.
 • BiBB publicerar den 8 april 2019 kallelse till årsstämma.
 • BiBB meddelar den 8 april 2019 att årsstämman tidigareläggs till den 22 maj 2019.
 • BiBB publicerar den 1 maj 2019 årsredovisning för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (bibbinstruments.com).
 • BiBB meddelar den 20 maj framgångsrika resultat från preklinisk studie med EndoDrill Model X. Studien är ett centralt avslutande steg inför klinisk fas och bekräftar att produkten fungerar i en djurmodell.
 • BiBB publicerar den 22 maj kommuniké från årsstämman. Fullständig kommuniké med sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (bibbinstruments.com).
 • BiBB meddelar den 25 juni att Bolaget lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill Core Needle i Sverige, efter en framgångsrik utvärdering vid tre svenska universitetssjukhus.
 • BiBB meddelar den 28 juni att Bolaget genomför en riktad nyemission om cirka 20 MSEK, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • BiBB meddelar den 21 augusti att Bolaget erhåller patent i Europa och Japan.

Ladda ned delårsrapport Q2 2019 som PDF här