BiBB har genomfört en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK

Styrelsen för cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 21,6 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland befintliga ägare återfinns Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap, Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin och Semmy Rülf med familj. Nya ägare blir bland annat Tibia Konsult och Gainbridge Novus Nordic. Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse, bredda ägarbasen samt tillföra Bolaget kapital genom en snabb och kostnadseffektiv process. Nettolikviden ska framför allt användas för att expandera det kliniska programmet.

Sammanfattning av riktad nyemission
Tecknarna i den riktade nyemissionen utgörs av de befintliga ägarna Creades AB (publ), Swedencare-entreprenörerna (Mastan AB, Svanberg & Co Invest och JCC Group Invest AB), fonden Aktia Nordic Micro Cap, familjen Semmy Rülf, Lovisa Hamrin (Herenco Holding & Hamrins stiftelse) och ytterligare några strategiska ägare. Bland de nya investerarna kan nämnas investeringsbolaget Tibia Konsult, Gainbridge Novus Nordic och assistansbolaget FMF Group.

Genom den riktade nyemissionen emitteras 3 328 000 nya aktier till en teckningskurs om 6,5 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 21,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och motsvarar en emissionsrabatt om cirka tio procent gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs under de senaste fem handelsdagarna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Nedanstående parter deltar i nyemissionen.

Part

Antal aktier

Belopp (SEK)

Tibia Konsult AB

616 000

4 004 000

Aktia Nordic Micro Cap

385 000

2 502 500

Creades AB (publ)

308 000

2 002 000

Gainbridge Novus Nordic

308 000

2 002 000

Mastan AB

308 000

2 002 000

Svanberg & Co AB

308 000

2 002 000

JCC Group Invest AB

308 000

2 002 000

Gabriel Güner (privat och i bolag; FMF Group AB, Guner Holding AB)

216 000

1 404 000

Lovisa Hamrin (c/o Herenco Holding)

154 000

1 001 000

Jörgen Svensson

154 000

1 001 000

Semmy Rülf

77 000

500 500

Per Ewert

47 000

305 500

Malin Rülf

47 000

305 500

Reijo Mattila

46 000

299 000

OTTO TELL

46 000

299 000

Totalt

3 328 000

21 632 000

 Skäl till avvikelse från företrädesrätt samt motiv till kapitaliseringen
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av den riktade nyemissionen. Genom den riktade nyemissionen tillförs rörelsekapital i syfte att arbeta mot satta målsättningar och detta på ett kostnads- och tidseffektivt sätt där bolagets finansiella ställning stärks. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för bolaget och aktieägarna på sikt.

Likviden från nyemissionen avses användas för att finansiera fortsatt utveckling till sommaren 2023, vilket inkluderar vidareutveckling av produktfamiljen EndoDrill® Model X, regulatoriska aktiviteter, utökning av kliniskt program och förberedelser inför prelansering i Sverige planerad till 2023.

”Vi är glada över det stora intresset att delta i kapitalanskaffningen trots den rådande turbulenta situationen på aktiemarknaden. Nyemissionen stärker ytterligare ägarbilden i BiBB och möjliggör utökade kliniska studier med marknadens första eldrivna biopsiinstrument för endoskopiska cancer­undersökningar. säger Fredrik Lindblad, VD, BiBB.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 328 000 från 19 484 992 till 22 812 992. Aktiekapitalet ökar med 282 800,00 SEK från 1 656 224,32 SEK till 1 939 104,32 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 14,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Betalning för de nyemitterade aktierna ska erläggas kontant senast den 14 februari 2022. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Emissionsinstitut
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Viktig information
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BiBB i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. BiBB har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med kapitaliseringen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar BiBBs aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende kapitaliseringen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om BiBB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan BiBB inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering. 

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022.

 Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. EndoDrill® Model är världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopisk provtagning. Produkten är designad för att ge större och mer högkvalitativa vävnadsprover (kärnbiopsier) av misstänkta tumörer än befintliga produkter. Produktfamiljen kommer att inkludera provtagningsinstrument för många av de mest allvarliga cancerformerna, t ex magsäcks, bukspottkörtel-, lung- och urinblåsecancer. EndoDrill® Model riktar sig till den globala marknaden för endoskopiska biopsiinstrument med fokus på segmentet ultraljudsstyrda biopsiinstrument (EUS-FNA/FNB, EBUS-TBNA), vilket är det mest snabbväxande området inom endoskopi. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Ladda ned pressmeddelandet som PDF här