Idag inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s företrädesemission

Idag, den 29 november 2018, inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBB”) företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 13 december 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs bolaget högst cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 48,3 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Memorandum, teaser och anmälnings­sedel finns tillgängliga på bolagets (www.bibbintruments.com),

Läs mer

BiBBInstruments AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds på torsdag den 29 november 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.bibbintruments.com), Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) samt Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Läs mer

Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30 BiBBInstruments AB

Sammanfattning av delårsrapport     

NIO MÅNADER (2018-01-01 – 2018-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 314 (69) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 267 (-2 745) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,59 (-0,36) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 4 450 (2 331) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 81 (80) %

TREDJE KVARTALET (2018-07-01 – 2018-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 29 (69) KSEK.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Den 20 november 2018, hölls extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att styrelsen ska utökas från fyra till fem styrelseledamöter samt att Sara Lindroth nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Sara Lindroth,

Läs mer

BiBBInstruments AB erhåller godkännande för utökad CE-märkning av biopsi-instrumentet EndoDrill®

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande för utökad CE-märkning för sin ursprungliga biopsi-teknologi, EndoDrill®.  Den utökade indikationen ger Bolaget rätt att sälja instrument för nya indikationer såsom diagnos av lung- och tarmcancer.

BiBBInstruments utvecklar och marknadsför EndoDrill®, en produktfamilj av biopsi-instrument för tidig cancer­diagnostik.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 november 2018 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 november 2018,

Läs mer

Korrigering: BiBBInstruments beslutar om företrädesemission efter utvecklingsframgångar med EndoDrill® Model X

Pressmeddelandet har korrigerats avseende premieersättning för garantiersättning. I augusti 2018 meddelade BiBBInstruments AB (”BiBB”) att bolagets produktkandidat EndoDrill® Model X utvecklats över förväntan efter att bolaget erhållit projektanslag från EU Horizon 2020. Styrelsen för BiBB har mot bakgrund av bolagets nya produktstrategi med större fokus på EndoDrill® Model X beslutat att,

Läs mer

BiBBInstruments AB erhåller godkännande för CE-märkning av EndoDrill® Core Needle och utökar sin marknadspotential

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar idag att bolaget erhållit CE-märkning för sitt biopsi-instrument EndoDrill® Core Needle för vävnadsprovtagning vid misstänkt bröstcancer och andra tumörformer i prostata, lever och lymfkörtlar. BiBB förbereder i dagsläget inför en lansering i Sverige vilken är beräknad att ske i Q1 2019. Med kommersialiseringen av EndoDrill® Core Needle bedömer styrelsen att BiBBs potentiella marknad utökas betydligt.   

Läs mer

BiBBInstruments lämnar in europeisk patentansökan för biopsi-instrumentet EndoDrill® Model X

BiBBInstrument AB (”BiBB”) som utvecklar produktportföljen EndoDrill® för tidig och exakt cancerdiagnostik, har lämnat in en europeisk patentansökan för bolagets nya instrument, EndoDrill Model X. EndoDrill® Model X är ett biopsi-instrument för flexibel endo­skopi med ett potentiellt mycket brett använd­nings­område och marknadspotential.

Efter sommarens genombrott i utvecklingen av EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

FÖRSTA HALVÅRET (2018-01-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 285 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 045 (-1 248) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,38 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 034 (3 589) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (93) %.

Läs mer

BiBBInstruments tillkännager ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, presenterar en ny produktstrategi efter lyckat utvecklingsarbete med kandidaten EndoDrill® Model X.

BiBBInstruments har efter projektanslaget från EU Horizon 2020 bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med produktkandidaten EndoDrill® Model X. EndoDrill® Model X är ett biopsi-instrument för flexibel endoskopisk provtagning med unika egenskaper.

Läs mer

BiBBInstruments erhåller patentgodkännande från kinesiska patentverket

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, erhåller sitt andra patentgodkännande i Kina. Patentet är giltigt till juni 2035.

BiBBInstruments har mottagit formellt godkännande från kinesiska patentverket (”SIPO”) avseende bolagets andra patentfamilj. Sedan tidigare är den första patentfamiljen beviljad i Europa, Kina och Australien och under behandling (patent pending) på andra stora marknader.

Läs mer

BiBBInstruments har genomfört uppföljningsrevision och upp-gradering av kvalitetssystem ISO 13485:2016

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) tillkännager att bolagets kvalitetssystem granskats och uppgraderats enligt ISO 13485:2016.

BiBBInstruments, ett ledande medicintekniskt innovationsbolag inom utveckling av unika biopsi-instrument för tidig cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget vid den årliga uppföljningsrevisionen (surveillance audit) av sitt anmälda organ (notified body) även uppgraderat sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO13485:2016 för utveckling, tillverkning och försäljning av bolagets biopsi-instrument EndoDrill®

Läs mer

Flaggning i BiBBInstruments AB

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar idag att LU Holding AB (”LU Holding”) minskat sitt aktieinnehav i BiBBInstruments till under 10 procent.

LU Holding har per idag sålt 82 469 aktier i BiBBInstruments i den löpande handeln på Spotlight Stock Market och har med försäljningen minskat sitt innehav från cirka 10,6 procent av BiBBInstruments kapital och röster till cirka 9,5 procent.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Den 21 juni 2018, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Läs mer

BiBBInstruments AB publicerar årsredovisning för 2017

BiBBInstruments AB (publ), publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.bibbinstruments.com/.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om EndoDrill®
BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments möter stort intresse på Gastrodagarna och nomineras till årets IPO 2017

BiBBInstrument AB:s (”BiBB”) produkter för tidig cancerdiagnostik, EndoDrill®, rönte stort intresse vid Gastrodagarna i Falun i maj. Besökarna såg ett tydligt behov av bolagets unika engångsinstrument för diagnos av tumörer i övre mag- och tarmkanalen. SvD Börsplus har nyligen nominerat BiBB till en av 2017 års bästa börsnoteringar.

Svenska Gastrodagarna, 

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 juni 2018 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 juni 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 15 juni 2018 skriftligen till BiBBInstruments AB,

Läs mer

BiBBInstruments lanserar ny produkt, EndoDrill® GI Upper Mini

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, meddelar att man lanserar ett nytt biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper Mini, för diagnos av tumörer i övre mag-tarmkanalen under Gastrodagarna i Falun den 16-18 maj.

BiBBInstruments första lanserade biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av submukösa samt djupt belägna tumörer via flexibel endoskopi,

Läs mer

BiBBInstruments delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

FÖRSTA KVARTALET 2018-01-01 – 2018-03-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 175 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 737 (-219) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,04) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 10 295 (320) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 98 (87) %

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Läs mer

BiBBInstruments AB meddelar nytt datum för delårsrapport januari-mars 2018

Styrelsen i BiBBInstruments AB meddelar att bolaget lämnar delårsrapport för perioden januari – mars 2018 den 14 maj 2018. Tidigare angiven rapportdag var den 16 maj 2018.  

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org.

Läs mer

Nytt datum för årsstämma i BiBBInstruments AB

Styrelsen i BiBBInstruments AB meddelar att bolaget, för att möjliggöra att styrelseordförande närvarar vid årsstämman, har beslutat att nytt datum för årsstämma är den 21 juni 2018. Tidigare kommunicerat datum var den 18 maj 2018.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB –

Läs mer

BiBBInstruments har fått fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 miljoner kronor godkänt, av EUs Horizon 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsi-nstrument för tidig cancerdiagnos, har fått en ansökan om projektanslag på 0,5 miljoner kronor godkänd av EUs ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020, SME Instrument fas 1.  

EU-ansökan avser en förstudie om BiBBs nya utvecklingsprojekt EndoDrill® Model X. Bolaget har tagit fram en fungerande prototyp för ett flexibelt biopsi-instrument som kan komma att revolutionera endoskopisk provtagning vid tumörer i magen,

Läs mer

BiBBInstruments förstärker IP-portföljen för EndoDrill® Core Needle

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar att två mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle. Samtidigt har bolaget lämnat in en svensk patentansökan för biopsi-instrumentet.

BiBBInstruments AB meddelar att en svensk patentansökan är inlämnad och att två europeiska mönsterskydd (skydd av nyskapande design) beviljats i mars för det kommande instrumentet EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

FJÄRDE KVARTALET 2017-10-01 – 2017-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 59 (4) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 396 (-432) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 303 (985) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 92 (55) %

RÄKENSKAPSÅRET 2017-01-01 – 2017-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 128 (4) KSEK.

Läs mer

BiBBInstruments förstärker sin säljorganisation

I början av januari började Katarina Arén som nordisk försäljningschef på BiBBInstruments AB (”BiBB”). Nu växer försäljnings­avdelningen ytterligare med två produktspecialister, Marie Larsson och Jan Sundholm. Sedan tidigare ingår även Bolagets styrelseledamot professor Bruno Walther i sälj- och utbildningsteamet.

I mitten av januari förstärktes BiBBs försäljningsavdelning med Marie Larsson som produktspecialist. Marie Larsson är en mycket erfaren sjuksköterska på kirurg-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Läs mer

BiBBInstruments erhåller uppföljningsorder från befintlig kund

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolaget erhållit en uppföljningsorder (s.k. repeat order) på tre instrument från ett centrallasarett i södra Sverige.  

I september 2017 meddelade BiBBInstruments att bolagets första biopsi-instrument för diagnos av magsäckstumörer, EndoDrill® GI Upper, blivit CE-märkt och att kommersialisering inletts via leverans till sex svenska sjukhus.

Läs mer

BiBBInstruments delårsrapport Q3 2017

Sammanfattning av delårsrapport
NIO MÅNADER 2017-01-01 – 2017-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 745 (433) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (0,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 2 331 (985) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 80 (55) %

TREDJE KVARTALET 2017-07-01 – 2017-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) SEK.

Läs mer

BiBBInstruments anlitar Dr Charles Walther som Chief Medical Officer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolagets grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther på konsultbasis, via det helägda bolaget CHWA Konsult AB, anlitas som Chief Medical Officer (”CMO”) i BiBBInstruments.

BiBBInstruments grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther anlitas som CMO två dagar i veckan (40 %). Rollen som CMO innebär att Charles Walther kommer att tillföra sin erfarenhet av forskning och klinisk verksamhet i all utveckling av BiBBInstruments produktportfölj.

Läs mer

Ledning, styrelse och strategiska parter har förvärvat delar av LU Holdings aktieinnehav i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att LU Holding AB (”LU Holding”) har sålt delar av sitt aktieinnehav (totalt 200 000 aktier) i BiBBInstruments till BiBBInstruments ledning, styrelse och övriga strategiska parter. Försäljningen av aktier har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

Läs mer

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) utfärdat ett så kallat ”Decision to Grant”. Beskedet innebär att BiBBInstruments patentansökan för patentfamilj EndoDrill® är godkänd i Europa. Patentet är giltigt till augusti 2033.

Godkänt europeiskt patent – Decision to Grant till BiBBInstruments
BiBBInstruments har mottagit formellt godkännande från EPO avseende patent med titeln Endoscopic Biopsy Instrument,

Läs mer

BiBBInstruments AB: Ännu en europeisk patentansökan inlämnad

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att en europeisk patentansökan är per idag inlämnad för att ytterligare förstärka patentskyddet avseende bolagets biopsi-instrument med unik borrfunktion, vilket marknadsförs under varumärket EndoDrill®.

Europeisk patentansökan inlämnad för ytterligare förstärkning av biopsi-instrumentet EndoDrill®
BiBBInstruments meddelar att patentansökan med ansökningsnummer EP17196533.8 lämnats in för att ytterligare stärka bolagets IP-portfölj.

Läs mer

BiBBInstruments AB anställer nordisk försäljningschef

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att Katarina Arén rekryterats som nordisk försäljningschef för EndoDrill®, bolagets produktfamilj av engångsinstrument. Katarina kommer närmast från marknadsledaren Olympus Sverige AB (”Olympus”) där hon ansvarat för utbildning och försäljning av endoskopitillbehör.

Läs mer

BiBBInstruments AB meddelar etikgodkännande för klinisk studie med EndoDrill® för tidigare diagnos av lungcancer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att forskare vid Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus har erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med bolagets EndoDrill®-instrument.

Forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, BiBBInstruments referenssjukhus, har erhållit etiktillstånd för att genomföra en studie med EndoDrill®,

Läs mer

BiBBInstruments AB: Nyemission inför planerad notering kraftigt övertecknad

Den 5 oktober 2017 avslutades teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBBInstruments”) nyemission om högst cirka 13 MSEK. Nyemissionen tecknades till 53 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 4,6 MSEK) motsvarande en teckningsgrad om cirka 407 procent. Genom nyemissionen tillförs BiBBInstruments cirka 1 600 nya aktieägare och cirka 13 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag,

Läs mer

Idag inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 21 september 2017, inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBBInstruments”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 5 oktober 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs BiBBInstruments cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Emissionlikviden är avsedd att finansiera kommersialisering av bolagets produktportfölj för att erbjuda förbättrad cancerdiagnostik för de vanligaste cancerformerna. BiBBInstruments har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK,

Läs mer

BiBBInstruments AB är godkänt för notering på AktieTorget och offentliggör memorandum inför kommande nyemission

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar idag, den 18 september 2017, att bolaget har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för nyemissionen om högst cirka 13 MSEK inleds den 21 september 2017 och pågår till och med den 5 oktober 2017.

Läs mer

BiBBInstruments erhåller CE-märkning för EndoDrill® GI Upper och inleder kommersialisering

Styrelsen i BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) låter meddela att bolaget i augusti 2017 erhöll CE-märkning för sitt första kommersiella biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper. CE-märkningen möjliggör för bolaget att börja leverera produkter till de sjukhus i Sverige som sedan tidigare lagt order. I augusti levererades sålunda EndoDrill® GI Upper till sex sjukhus i Sverige.

Läs mer

BiBBInstruments genomför nyemission och förstärker styrelsen inför kommersialisering och notering på AktieTorget

Prisbelönta medicinteknikbolaget B!BBInstruments, med säte på Medicon Village i Lund, har genomfört en nyemission om ca 4,6 MSEK för att möjliggöra kommersialisering av EndoDrill® GI Upper, bolagets första cancerdiagnostikprodukt (sk biopsi-instrument). Grundaren Dr Charles Walther och LU Holding AB, Lunds universitets holdingbolag, är fortsatt största ägare i bolaget och får nu sällskap av ALMI Invest,

Läs mer

First clinical study with EndoDrill® published

B!BBInstruments completed a clinical pilot study in 2015 including 10 patients examined with the EndoDrill® instrument. The aim was proof-of-concept to see if the method could deliver diagnostic material in patients with submucosal tumors. The EndoDrill® instrument resulted in larger total size biopsies and larger submucosal part of the biopsies than conventional forceps.

Läs mer

Sweden’s Super Startup 2016

BiBBInstruments was awarded Sweden’s Super Startup 2016 along with the prize money of 250 000 SEK by the largest business magazine Veckans Affärer.

Läs mer