BiBB erhåller två patent i Europa för EndoDrill

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB eller ”Bolaget”) meddelar i dag att det europeiska patentverket (EPO) slutgiltigt har godkänt två patentansökningar för EndoDrill®. Patenten ger ett brett skydd av EndoDrill®-systemet till 2038 respektive 2039.

Godkännanden avser patentansökningar EP19780264.8 respektive EP18199230.6 från patentfamilj 1 och följer tidigare förhandsbesked från EPO som Bolaget meddelade i kvartal 1 2023.

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret och andra kvartalet 2023

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2023. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— Ett händelserikt första kvartal med FDA-marknadsgodkännande för EndoDrill® GI och patentbesked i Europa följdes upp av en rad positiva händelser under det andra kvartalet.

Läs mer

Beslutad tilldelning avseende långsiktigt incitamentsprogram

Vid årsstämman i BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) den 14 juni 2023 beslutades att införa incitamentsprogram TO Serie 2023/2028:A för ledning och anställda samt TO Serie 2023/2028:B för styrelsemedlemmar. Styrelsen i BiBB har nu beslutat om tilldelning av teckningsoptioner i de bägge 5-åriga teckningsoptionsprogrammen.

Teckningsoptionsprogram Serie 2023/2028:A
I enlighet med villkoren har kurs för att teckna TO Serie 2023/2028:A fastställts till 0,66 SEK per teckningsoption.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

I dag, den 14 juni 2023, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Styrelsen beslutade vid årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Läs mer

Flaggning i BiBBInstruments AB med anledning av registrerad nyemission

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att två befintliga aktieägare har passerat gränsvärden för flaggning till följd av att den nyligen kommunicerade riktade nyemissionen. Denna emission registrerades hos Bolagsverket den 13 juni 2023. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 26 529 461 aktier och aktiekapitalet uppgår till 2 255 004,185 SEK.

 • CHWA AB,

Läs mer

BiBB rapporterar positiva resultat från klinisk pilotstudie med EndoDrill URO

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) rapporterar i dag att den första kliniska studien med EndoDrill® URO för muskelinvasiv urinblåsecancer har publicerats vetenskapligt i European Urology Open Science. Studien visar att EndoDrill® URO på ett säkert sätt kan ta behandlingsavgörande prover tidigare i vårdkedjan vid misstanke om djupväxande tumörer i urinblåsan.   Läs mer

BiBB genomför en riktad nyemission om ca 10 MSEK

Styrelsen för cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2022, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 10,1 MSEK riktad till främst befintliga huvudägare. Bland befintliga ägare återfinns Tibia Konsult, Swedencare-entreprenörerna, fonderna Aktia Nordic Micro Cap, Schroder ISF Micro Cap respektive Gainbridge Novus Nordic och Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin.

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör årsredovisning för helåret 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed årsredovisning avseende helåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com).

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill®

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), org.nr 556938-9512, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2023 kl. 15:00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, rum ”Utsikten”, plan 4 i byggnad 406.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämma ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 5 juni 2023,

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2023

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende första kvartalet 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— I slutet av kvartalet erhöll BiBB en mycket positiv nyhet från FDA, den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten. EndoDrill®

Läs mer

BIBB informerar om status för CE-märkningsprocessen enligt MDR

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar och tillverkar en ny typ av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument, EndoDrill®, ger härmed en statusuppdatering om godkännandeprocessen för CE-märkning av produktportföljen EndoDrill®. Sammanfattningsvis efter diskussioner med BiBBs granskningsorgan (notified body) förväntar sig Bolaget ett erhållet CE-certifikat enligt MDR om cirka 3–6 månader.

Läs mer

Flaggningsmeddelande i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att investeraren Creades AB (publ) aktieinnehav i Bolaget har reducerats från ca 10 % till 0 % per den 31 mars 2023.

Investmentbolaget Creades AB har sedan 2019 varit BiBBs näst största ägare med en ägarandel på ca 10 %. Creades meddelar att deras ägarandel per den 31 mars 2023 har reducerats till 0 %,

Läs mer

BIBB erhåller marknadsgodkännande för EndoDrill GI på den amerikanska marknaden

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar och tillverkar en ny typ av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument, EndoDrill®, meddelar att Bolaget nu erhållit 510(k)-marknadsgodkännande från amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för EndoDrill® GI. Godkännandet innebär att BiBB nu får marknadsföra och sälja EndoDrill® GI i USA,

Läs mer

BiBB erhåller ytterligare ett förhandsbesked om patentgodkännande för EndoDrill i Europa

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget har erhållit ytterligare ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket, European Patent Office (”EPO”). Beskedet innebär att EPO avser att godkänna Bolagets första patentfamilj i Europa för EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsi­instrument. Detta är det andra förhandsbeskedet från EPO under kvartal 1 2023 som avser patentportföljen EndoDrill® Läs mer

BiBBInstruments AB publicerar bokslutskommuniké för 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) publicerar härmed bokslutskommunikén för 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

— 2022 var ett år som för BiBB karaktäriserades av flera framgångar och ett intensivt regulatoriskt arbete. Vårt huvudfokus under de närmaste två åren ligger kvar på marknadsgodkännande i Europa och USA följt av ett utökat studieprogram.

Läs mer

BiBB erhåller förhandsbesked om patentgodkännande för eldrivna EndoDrill i Europa

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB eller ”Bolaget”) meddelar i dag att Bolaget har erhållit ett förhandsbesked (Intention to Grant) från det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO). Beskedet innebär att EPO avser att godkänna Bolagets första patentansökan i Europa för EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Nu följer vissa formaliteter inför ett godkännande, Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— Under kvartalet har BiBBs pilotstudie med EndoDrill® URO för indikationen muskelinvasiv urinblåsecancer slutförts.

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

— BiBB har nu genomfört två viktiga kliniska pilotstudier med det innovativa endoskopiska biopsisystemet EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments AB – Klinisk studie EDUX02 med EndoDrill URO har avslutats

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklat världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument, meddelar att Bolagets andra pilotstudie med EndoDrill®, för indikationen muskelinvasiv urinblåsecancer, har genomförts. Nu följer utvärdering och sammanställning för publikation i vetenskaplig tidskrift.

Professor Fredrik Liedberg med kollegor vid Skånes universitetssjukhus inledde en ”feasibili­ty” pilotstudie med EndoDrill®

Läs mer

Tydlig väg för marknadsgodkännande i USA för EndoDrill efter uppföljande möten med FDA

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB eller ”Bolaget”) har lämnat in en ansökan till FDA för marknadsgodkännande i USA av EndoDrill®, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Efter uppföljande möten med FDA har Bolaget en god uppfattning om vad som krävs för ett regulatoriskt godkännande. BIBB:s målsättning är att snarast uppfylla FDA:s krav så att EndoDrill® Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2022 i BiBBInstruments AB (publ)

I dag, den 14 juni 2022, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Läs mer

Lyckade presentationer av EndoDrill® vid Digestive Disease Week (DDW) i San Diego

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB eller ”Bolaget”) presenterade positiva resultat från Bolagets första kliniska studie med eldrivna EndoDrill® vid Digestive Disease Week (DDW), världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi, i San Diego den 21–22 maj 2022. EndoDrill® tog sammanhängande kärnbiopsier i samtliga patienter, vilket resulterade i 100 % histologisk diagnos. Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör årsredovisning för 2021

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed årsredovisning för 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av årsredovisningen.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”I slutet av 2021 nådde BiBB betydande framgångar i den kliniska utvärderingen av EndoDrill® Model X, världens första CE-godkända elektromekaniska endoskopiska biopsiinstrument för cancerdiagnostik.

Läs mer

Se VD Fredrik Lindblads Hisspitch i maj 2022

En kortare intervju där VD Fredrik Lindblad sammanfattar BiBBs affärsidé och status.

Läs mer

Se VD Fredrik Lindblads presentation på Aktiedagen i Göteborg den 16 maj 2022

VD Fredrik Lindblad presenterar BiBB. Företagspresentationen inkluderar endoskopimarknaden, det växande behovet av förbättrad cancerdiagnostik, befintliga biopsiinstruments begränsningar,  produktportföljen EndoDrill, kliniska bevis, milstolpar, affärsstrategi och varför BiBB-aktien är intressant just nu.

Klicka här

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BibbInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BibbInstruments AB (publ), org.nr 556938-9512, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022. Styrelsen har beslutat att genomföra stämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart förhandsröstning, så kallad poströstning med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

— Med en stark affärsplan och kliniska framgångar med EndoDrill® i bagaget genomfördes en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK i februari.

Läs mer

Flaggningsmeddelande i BiBBInstruments AB

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att CHWA AB, som ägs av Bolagets grundare och styrelseledamot Charles Walther, har ett aktieinnehav i BiBB som nu understiger 15 procent som ett resultat av den riktade nyemissionen, vilken kommunicerades den 8 februari 2022. Samtidigt har professor Stig Bengmarks ägarandel via bolagen AB Hepar och Synbiotics AB gått under flaggningsgränsen 5 procent. Läs mer

Pilotstudie med EndoDrill utvald att presenteras på Digestive Disease Week (DDW)

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar att de positiva resultaten från Bolagets första kliniska studie EDMX01 kommer att presenteras på Digestive Disease Week (DDW), världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi. Kongressen hålls i San Diego, USA, den 21 till 24 maj 2022.

I november 2021 tillkännagav BiBB att den första kliniska studien (EDMX01) med EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2021, ett år som avslutades med en betydande klinisk framgång. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av boksluts­kommunik­én.

– Under kvartal 4 nådde vi stora framgångar i den kliniska utvärderingen av EndoDrill®

Läs mer

RÄTTELSE: BiBB har genomfört en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK

Rättelse: ökningen av aktiekapital ska vara 282 880,00 SEK (och inte 282 800,00 SEK som i tidigare publicerat pressmeddelande).

Styrelsen för cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 21,6 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare.

Läs mer

BiBB har genomfört en riktad nyemission om ca 21,6 MSEK

Styrelsen för cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 21,6 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland befintliga ägare återfinns Creades, Swedencare-entreprenörerna, fonden Aktia Nordic Micro Cap, Herenco-koncernens ägare Lovisa Hamrin och Semmy Rülf med familj.

Läs mer

BiBBInstruments lämnar in ansökan för EUs nya förordning MDR

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB” eller ”Bolaget”), som utvecklar unika biopsi­instrument för tidig diagnos, meddelar att Bolaget har lämnat in en omfattande ansökan för MDR-certifiering i enlighet med EU:s nya förordning för medicintekniska produkter. Certifiering enligt MDR är ett krav för att kunna fortsätta att sätta produkter på EU-marknaden och andra marknader där CE-märkningen gäller.

BiBB har planenligt lämnat in en MDR-ansökan till Bolagets anmälda organ (notified body).

Läs mer

BiBBInstruments AB – Klinisk studie EDMX01 med EndoDrill® Model X avslutas i förtid efter goda resultat

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsi­instrument för tidig diagnos, meddelar att bolagets första kliniska studie med EndoDrill® Model X, vid djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen, avslutas i förtid då en interimsanalys visar att studiens syfte har uppnåtts. Preliminära resultat indikerar att biopsi­instrumentet på ett säkert sätt möjliggör effektiv provtagning av s.k.

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort samman­fattning av delårsrapporten.

 Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (24) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 237 (-2 013) KSEK.

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2021. Under det andra kvartalet kunde bolagets två kliniska studier (övre-magtarmkanalen respektive urinblåsa) återupptas efter ett nödvändigt byte av en kritisk leverantör. Planen är fortsatt att slutföra studierna 2021. Halvårs­rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten. Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2021 i BiBBInstruments AB (publ)

Idag, den 14 juni 2021, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (”BiBB”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter,

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör årsredovisning för 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed årsredovisning för 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av årsredovisningen.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Verksamhetsåret 2020 var ett mycket framgångsrikt år för BiBB där vi passerade flera viktiga milstolpar i utvecklingen av nästa generations eldrivna biopsiinstrument för endoskopi.

Läs mer

BiBBInstruments AB – Kliniska studier med EndoDrill Model X återupptas efter leverantörsbyte

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar att bolagets två kliniska studier med EndoDrill® Model X kan starta igen efter ett nödvändigt leverantörsbyte. BiBB har frisläppta sterila produkter i lager och bytet av leverantör är nyligen godkänt av Läkemedelsverket. Studierna EDMX01 (magsäckstumörer) och EDUX02 (urinblåsecancer) planeras att slutföras under 2021.

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2021. Under kvartalet rekryterades den första patienten i klinisk pilotstudie EDUX02 med EndoDrill® Model X för indikationen urinblåsecancer. Detta är en ny indikation och ännu en unik marknadsmöjlighet för världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Läs mer

Kallelse till årsstämma 2021 i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 juni 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer årsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhands­röstning (poströstning). Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämma fattade besluten offentliggörs den 14 juni 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt samman­ställt. Läs mer

BiBBInstruments AB – inlämnar en tredje internationell patentansökan för EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar härmed att en tredje internationell patentansökan för EndoDrill® Model X har lämnats in. EndoDrill® Model X blev i slutet av år 2020 världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopiskt bruk och bolaget stärker nu ytterligare patentskyddet för EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments AB – Störning i produktionen av EndoDrill Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar att ett produktionsproblem hos en extern leverantör tillfälligt stoppar leveranser av nya EndoDrill® Model X-instrument. Detta påverkar Bolagets två pågående kliniska studier som nu tvingas göra uppehåll i rekryteringen av patienter tills nya engångsinstrument finns tillhanda, vilket är planerat till senare i andra kvartalet 2021.

Läs mer

BiBBInstruments AB – EndoDrill® Model X och urinblåsecancer: ny indikation, ny studie och första patienten inkluderad

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar härmed att den första patienten har undersökts i en ny klinisk pilotstudie för patienter med misstänkt muskelinvasiv urinblåsecancer. Detta är en ny indikation och undersökningen utförs med en specialanpassad variant av det eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Pilotstudien genomförs vid ett svenskt universitetssjukhus och planeras slutföras under 2021.

Läs mer

Cancerdiagnostikbolaget BiBB publicerar en produktvideo om nya EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör nu en produktvideo som presenterar EndoDrill® Model X, världens första CE-märkta eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. Filmen beskriver konventionella manuella ultraljudsstyrda (EUS) biopsiinstrument och utmaningen att ta tillräckligt bra vävnadsprover (biopsier) för en fullständig cancerdiagnos.

EndoDrill® Model X introduceras som den saknade länken i dagens cancerprovtagning och har flera unika egenskaper.

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör bokslutskommuniké för 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av boksluts­kommunik­én.

Helår (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 241 (496) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 744 (-12 058) KSEK.

Läs mer

Nytt datum för publicering av bokslutskommuniké 2020

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed nytt datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2020. Nytt datum för offentliggörande är måndagen den 15 februari 2021, som ersätter det tidigare kommunicerade datumet 13 februari 2021.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill®

Läs mer

Cancerdiagnostikbolaget BiBB erhåller marknadsgodkännande i Europa för EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar härmed att EndoDrill® Model X har beviljats CE-märkning som omfattar ett brett användningsområde. EndoDrill® Model X är därmed världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopiskt bruk. Produkten kommer att fortsätta utvärderas i kliniska studier under 2021 följt av en planerad prelansering i Sverige år 2022.

Läs mer

Riktad nyemission registrerad på Bolagsverket

Den riktade nyemission BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) nyligen genomfört har nu registrerats på Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 19 484 992 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 656 224,32 SEK.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill®

Läs mer

Flaggningsmeddelande i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att investeraren Lovisa Hamrins (Herenco Holding & Hamrins stiftelse) aktieinnehav i Bolaget kommer att överstiga 5 procent som ett resultat av den riktade nyemission som kommunicerats tidigare i går, den 2 december 2020. Även CHWA AB, som ägs av Bolagets grundare Charles Walther, omfattas av flaggningsmeddelandet då innehavet faller under 20 procent.

Läs mer

BiBB tillförs 16,2 MSEK genom riktad nyemission

Styrelsen för BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 16,2 MSEK riktad till både befintliga och nya institutionella och strategiska investerare. Bland parterna återfinns bland annat Creades AB (publ). Den riktade nyemissionen genomförs för att tillföra Bolaget ägare av strategisk betydelse,

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 155 (391) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 828 (-8 961) KSEK.

Läs mer

BiBBInstruments AB: Den andra studieorten har börjat inkludera patienter i multicenterstudien med EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar härmed att den andra av tre studieorter har börjat inkludera patienter i multicenterstudien EDMX01 med det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Studien bedrivs vid tre svenska universitetssjukhus och omfattar 20 patienter. EndoDrill® Model X används med ultraljudsendoskop för provtagning av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen.

Läs mer

BiBBInstruments AB undersöker möjligheten att använda EndoDrill® Model X för provtagning av tumörer i urinvägarna

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, undersöker nu ett nytt användningsområde för EndoDrill® Model X-teknologin; tumörer i urinvägarna. Behovet av att få tillräckligt stora och djupa vävnadsprover vid misstänkta tumörer i urinvägarna är stort då det avgör vilken behandling en patient ska få. EndoDrill® Model X speciella egenskaper möjliggör nödvändig djupgående provtagning,

Läs mer

BiBBInstruments AB: Första patienten undersökt i klinisk studie med EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar unika biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar härmed att den första patienten har undersökts i en klinisk multicenterstudie, EDMX01, med det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X. Studien omfattar 20 patienter vid tre svenska universitetssjukhus och planeras slutföras under 2021.

EndoDrill® Model X har utvecklats för att ta vävnadsprover av högsta möjliga kvalitet,

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör halvårsrapport för första halvåret 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed halvårsrapport avseende det första halvåret 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.

Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 131 (273) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 814 (-6 031) KSEK.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB

Idag, den 11 juni 2020, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter,

Läs mer

BiBB publicerar årsredovisning för 2019

BiBBInstruments AB (publ), publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.bibbinstruments.com/.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill®

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2020 i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 kl. 13.00 på bolagets huvudkontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2020,

Läs mer

BiBBInstruments AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2020

BiBBInstruments AB (”BiBB”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårs­rapporten.

Kvartal 1 (2020-01-01 – 2020-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 131 (96) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 479 (-2 717) KSEK.

Läs mer

BiBBInstruments AB: Läkemedelsverket ger tillstånd till klinisk prövning av EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar i dag att Läkemedelsverket gett tillstånd att inleda en klinisk pilotstudie med det nya instrumentet EndoDrill® Model X vid tre svenska universitets­sjukhus. I studien, som omfattar 20 patienter, ska EndoDrill® Model X användas med ultraljuds­endoskop för att ta vävnadsprover vid svårdiagnostiserade djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen.

Läs mer

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet 

BiBBInstruments AB:s årsstämma kommer att hållas i Lund 2020-06-11. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com) senast tre veckor innan årsstämman.

För mer information om BiBBInstruments AB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet  (2019-10-01 – 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 104 (134) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 097 (-3 521) KSEK.

Läs mer

BiBBInstruments AB meddelar fokuserad satsning på det nya eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, informerar om att bolaget efter framgångsrika studier nu gör en fokuserad satsning på nya EndoDrill® Model X. Biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X gör det möjligt att ta större, djupare och mer högkvalitativa vävnadsprover med högre precision jämfört med konventionella endoskopiska biopsiinstrument.

Läs mer

BiBBInstruments AB publicerar delårsrapport Q3 2019

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed delårsrapport Q3 2019.

BiBB har under kvartalet uppnått en central milstolpe med inlämnandet av ansökan för CE-märkning av EndoDrill® Model X. Det är ett revolutionerande biopsiinstrument som på sikt ska erbjudas för samtliga endoskopiska indikationer. För lanserade EndoDrill® GI Upper erhölls den första ordern utanför Sverige från ett universitetssjukhus i Storbritannien.

Läs mer

BiBBInstruments erhåller Notice of Allowance från patentverket i Kanada

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget erhållit besked om godkännande (Notice of Allowance) av patentansökan för EndoDrill® från det kanadensiska patentverket. Patentet är giltigt till augusti 2033.

I denna första patentfamilj har bolaget sedan tidigare beviljade patent i Europa, Kina och Australien och är under behandling (patent pending) på andra stora marknader.

Läs mer

BiBBInstruments AB meddelar framgångsrika resultat från prekliniskt försök II med EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har genomfört ytterligare ett framgångsrikt prekliniskt försök med den kommande produkten EndoDrill® Model X. Försöket bekräftar tidigare positiva resultat och är ett centralt avslutande steg inför en planerad multicenterstudie.

BiBB kommer framöver att bredda sin produktportfölj av innovativa biopsiinstrument från dagens lanserade Classic-serie (EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments ställer ut EndoDrill® Core Needle på CIRSE-kongressen i Barcelona

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, ställer ut nya biopsiinstrumentet, EndoDrill® Core Needle, på CIRSE-kongressen i Barcelona den 7-11 september.

Den årliga CIRSE-kongressen är den största kongressen i Europa för interventionell radiologi. Just nu, mellan den 7 och 11 september, pågår kongressen i Barcelona med cirka 7 000 besökare.

Läs mer

BiBBInstruments lämnar in ansökan för CE-märkning av EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget har lämnat in en ansökan till Notified Body för CE-märkning av nya instrumentet EndoDrill® Model X.

En ansökan för CE-märkning av medicintekniska instrument av EndoDrill® Model X typ omfattar en mängd objektiva tester.

Läs mer

BiBBInstruments erhåller strategisk order från universitetssjukhus i Storbritannien

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget erhållit en strategisk viktig order på EndoDrill® GI Upper från ett universitetssjukhus i Storbritannien.

 EndoDrill® GI Upper lanserades i Sverige för cirka två år sedan och i dagsläget har BiBB 21 sjukhus som kunder.

Läs mer

BiBB publicerar halvårsrapport Q2 2019

Sammanfattning av halvårsrapport
Uppbyggnaden av BiBBs produktportfölj EndoDrill® fortskrider. I maj månad rapporterade Bolaget framgångsrika resultat från en preklinisk studie med EndoDrill® Model X, och i juni månad meddelades att BiBB lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle i Sverige. I slutet av juni månad genomfördes en riktad nyemission om cirka 20 MSEK för att finansiera fortsatt utveckling och kommersialisering  av Bolagets produktportfölj EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments erhåller patent i Europa och Japan

BiBBInstruments AB (publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, erhåller patent för EndoDrill® i Europa och Japan. Patenten är giltiga till juni 2035.

Det europeiska respektive det japanska patentverket har officiellt kommunicerat att BiBBInstruments (”BiBB”) andra patentfamilj för EndoDrill® är godkännbar och att patent kommer att utfärdas (”intention to grant” i Europa respektive ”decision to grant” i Japan).

Läs mer

BiBBInstruments genomför riktad nyemission om cirka 20 MSEK

Styrelsen för BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 20 MSEK riktad till institutionella och strategiska investerare, däribland Creades AB (publ). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen genom att tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse.

Läs mer

BiBBInstruments AB lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle i Sverige

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, lanserar nålinstrumentet EndoDrill® Core Needle efter framgångsrik utvärdering vid tre universitetssjukhus i Sverige.

EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål som används bland annat för provtagning av tumörer i bröst och prostata. Det är en unik metod som medger att vävnadsprover kan tas med hög precision och kontroll.

Läs mer

Styrelseledamot Semmy Rülf förvärvar aktier i BiBBInstruments AB

Nyligen tillträdda styrelseledamot Semmy Rülf har förvärvat sammanlagt 49 578 aktier i BiBBInstruments AB.  Den förvärvade posten uppgår till cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärvet har gjorts i den löpande handeln på Spotlight Stock Market.

Semmy Rülf tillträdde som styrelseledamot i BiBBInstruments AB den 22 maj 2019. Semmy har tidigare varit i ledande befattning i flera utvecklingsbolag som växt till globala försäljningsframgångar,

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB

Idag, den 22 maj 2019, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Läs mer

BiBBInstruments AB meddelar framgångsrika resultat från preklinisk studie med EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har genomfört en mycket lyckad preklinisk studie med den kommande produkten EndoDrill® Model X. Studien är ett centralt avslutande steg inför klinisk fas och bekräftar att produkten fungerar i en djurmodell.

BiBBs utvecklingsresa mot att erbjuda en bred och innovativ produktportfölj av biopsiinstrument har fortsatt genom en preklinisk valideringsstudie på EndoDrill®

Läs mer

BiBB publicerar delårsrapport Q1 2019

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed delårsrapport Q1 2019.

 
FÖRSTA KVARTALET  (2019-01-01 – 2019-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 96 (175) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 717 (-1 737) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 475 (10 297) KSEK.

Läs mer

BiBB publicerar årsredovisning för 2018

BiBBInstruments AB (publ), publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida http://www.bibbinstruments.com/.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill®

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BiBBInstruments AB

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019,

Läs mer

Nytt datum för årsstämma i BiBBInstruments AB

Styrelsen i BiBBInstruments AB meddelar att bolaget har beslutat att nytt datum för årsstämma är den 22 maj 2019. Tidigare kommunicerat datum var den 19 juni 2019.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments produkt EndoDrill® Core Needle erhåller designpatent i Japan

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har erhållit designpatent (mönsterskydd/formgivningsskydd) i Japan för EndoDrill® Core Needle.

 I Q2 2019 ska BiBB lansera ett nytt biopsiinstrument, EndoDrill® Core Needle, som är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle).

Läs mer

BiBBInstruments produkt EndoDrill® Core Needle erhåller formgivningsskydd i Kina

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har erhållit formgivningsskydd (”design patent”) i Kina för EndoDrill® Core Needle.

Under våren 2019 ska BiBB lansera ett nytt biopsiinstrument, EndoDrill®Core Needle. Det är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle).

Läs mer

BiBB erhåller positivt omdöme från den första patientutvärderingen av biopsiinstrumentet EndoDrill® Core Needle

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har inlett en utvärdering av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning. Läkaromdömet från de första patientfallen i Lund är positiva.

 EndoDrill® Core Needle är ett engångsinstrument av typen mellan-/grovnål (core needle) och det första styva nålinstrumentet i EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments AB erhåller patentgodkännande från patentverket i Australien

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, erhåller sitt andra patentgodkännande i Australien. Patentet är giltigt till och med juni 2035.

BiBB har fått godkännandebesked från det australiensiska patentverket för en av bolagets patent­familjer som skyddar produktportföljen EndoDrill®. Sedan tidigare är den första patentfamiljen beviljad i Europa,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av bokslutskommuniké

HELÅRET (2018-01-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 448 (128) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 787 (-5 142) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,94 (-0,49) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 6 188 (12 303) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (92) %

FJÄRDE KVARTALET (2018-10-01 – 2018-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 134 (59) KSEK.

Läs mer

Utvärdering av kommersiella EndoDrill® Core Needle har inletts vid tre universitetssjukhus

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, har inlett utvärdering av den kommersiella versionen av borrnålsinstrumentet EndoDrill® Core Needle i klinisk användning vid tre universitetssjukhus i Sverige. Efter en kortare utvärderingsfas följer lansering av EndoDrill® Core Needle i hela Sverige.

BiBB lanserade år 2017 biopsiinstrumentet EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments AB riktar anspråk mot garantiåtagare

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB (”BiBB”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Mot bakgrund av de uteblivna betalningar som tidigare kommunicerats, från en person (”Garanten”) som skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag, har BiBB valt att rikta anspråk mot Garanten. Markets & Corporate Law (MCL) agerar legal rådgivare i samband med denna process.

Läs mer

Sista dag för handel med BTA i BiBBInstruments AB

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB (”BiBB”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Den tidigare kommunicerade delregistreringen om 4 647 851 aktier är nu gjord. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 28 januari 2019 och stoppdag är den 30 januari 2019.

Delregistreringen av 4 647 851 aktier är nu genomförd hos Bolagsverket och dessa aktier beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 1 februari 2019.

Läs mer

VD i BiBBInstruments AB förvärvar aktier av LU Holding AB

VD Fredrik Lindblad har i enlighet med köpoptionsavtal förvärvat 32 000 aktier i BiBBInstruments AB (”BiBB”) från LU Holding AB (”LU Holding”), till en summa om 101 440 SEK. Efter transaktionen uppgår Fredrik Lindblads innehav i BiBB till 314 811 aktier.

Fredrik Lindblad har valt att nyttja ett köpoptionsavtal 2016/2019 mellan VD Fredrik Lindblad och LU Holding och därmed har Fredrik Lindblad förvärvat 32 000 aktier av LU Holding till en kurs om 3,17 SEK till en sammanlagd summa om 101 440 SEK.

Läs mer

Delregistrering av företrädesemission

I december 2018 genomförde BiBBInstruments AB (”BiBB”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Med anledning av uteblivna betalningar från en person, som skriftligen avtalat om garantiteckning dels privat och dels via bolag, har BiBB valt att delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket i syfte att så snart som möjligt kunna boka ut aktier till de parter som betalt i tid.

Läs mer

BiBBInstruments tillförs 21,6 MSEK genom företrädesemission

Den 13 december 2018 avslutades teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBB”) företrädesemission som ska tillföra kapital för att primärt vidareutveckla, kliniskt validera och CE-märka det flexibla biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X inför planerad lansering 2020. EndoDrill® Model X kan användas för diagnos av såväl ytliga som djupa tumörer i övre och nedre mag-tarmkanalen samt i lungorna.

Läs mer

BiBBInstruments på Model X-turné i Storbritannien och på Irland

BiBBInstrument AB (”BiBB”), som utvecklar produktportföljen EndoDrill® för tidig och exakt cancerdiagnostik, har besökt två framstående universitetssjukhus i Dublin respektive London för att presentera det kommande instrumentet EndoDrill® Model X. Diskussionerna blev mycket framgångsrika och båda sjukhusen är intresserade av att ingå i en kommande multicenterstudie.

EndoDrill®

Läs mer

Idag inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s företrädesemission

Idag, den 29 november 2018, inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBB”) företrädesemission. Teckningstiden löper till och med den 13 december 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs bolaget högst cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om totalt cirka 48,3 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Memorandum, teaser och anmälnings­sedel finns tillgängliga på bolagets (www.bibbintruments.com),

Läs mer

BiBBInstruments AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds på torsdag den 29 november 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.bibbintruments.com), Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) samt Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Läs mer

Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30 BiBBInstruments AB

Sammanfattning av delårsrapport     

NIO MÅNADER (2018-01-01 – 2018-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 314 (69) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 267 (-2 745) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,59 (-0,36) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 4 450 (2 331) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 81 (80) %

TREDJE KVARTALET (2018-07-01 – 2018-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 29 (69) KSEK.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Den 20 november 2018, hölls extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att styrelsen ska utökas från fyra till fem styrelseledamöter samt att Sara Lindroth nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Sara Lindroth,

Läs mer

BiBBInstruments AB erhåller godkännande för utökad CE-märkning av biopsi-instrumentet EndoDrill®

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande för utökad CE-märkning för sin ursprungliga biopsi-teknologi, EndoDrill®.  Den utökade indikationen ger Bolaget rätt att sälja instrument för nya indikationer såsom diagnos av lung- och tarmcancer.

BiBBInstruments utvecklar och marknadsför EndoDrill®, en produktfamilj av biopsi-instrument för tidig cancer­diagnostik.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 november 2018 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 november 2018,

Läs mer

Korrigering: BiBBInstruments beslutar om företrädesemission efter utvecklingsframgångar med EndoDrill® Model X

Pressmeddelandet har korrigerats avseende premieersättning för garantiersättning. I augusti 2018 meddelade BiBBInstruments AB (”BiBB”) att bolagets produktkandidat EndoDrill® Model X utvecklats över förväntan efter att bolaget erhållit projektanslag från EU Horizon 2020. Styrelsen för BiBB har mot bakgrund av bolagets nya produktstrategi med större fokus på EndoDrill® Model X beslutat att,

Läs mer

BiBBInstruments AB erhåller godkännande för CE-märkning av EndoDrill® Core Needle och utökar sin marknadspotential

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar idag att bolaget erhållit CE-märkning för sitt biopsi-instrument EndoDrill® Core Needle för vävnadsprovtagning vid misstänkt bröstcancer och andra tumörformer i prostata, lever och lymfkörtlar. BiBB förbereder i dagsläget inför en lansering i Sverige vilken är beräknad att ske i Q1 2019. Med kommersialiseringen av EndoDrill® Core Needle bedömer styrelsen att BiBBs potentiella marknad utökas betydligt.   

Läs mer

BiBBInstruments lämnar in europeisk patentansökan för biopsi-instrumentet EndoDrill® Model X

BiBBInstrument AB (”BiBB”) som utvecklar produktportföljen EndoDrill® för tidig och exakt cancerdiagnostik, har lämnat in en europeisk patentansökan för bolagets nya instrument, EndoDrill Model X. EndoDrill® Model X är ett biopsi-instrument för flexibel endo­skopi med ett potentiellt mycket brett använd­nings­område och marknadspotential.

Efter sommarens genombrott i utvecklingen av EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

FÖRSTA HALVÅRET (2018-01-01 – 2018-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 285 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 045 (-1 248) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,38 (-0,16) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 034 (3 589) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 89 (93) %.

Läs mer

BiBBInstruments tillkännager ny produktstrategi efter framgångsrik utveckling av produktkandidaten EndoDrill® Model X

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, presenterar en ny produktstrategi efter lyckat utvecklingsarbete med kandidaten EndoDrill® Model X.

BiBBInstruments har efter projektanslaget från EU Horizon 2020 bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med produktkandidaten EndoDrill® Model X. EndoDrill® Model X är ett biopsi-instrument för flexibel endoskopisk provtagning med unika egenskaper.

Läs mer

BiBBInstruments erhåller patentgodkännande från kinesiska patentverket

BiBBInstruments AB (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, erhåller sitt andra patentgodkännande i Kina. Patentet är giltigt till juni 2035.

BiBBInstruments har mottagit formellt godkännande från kinesiska patentverket (”SIPO”) avseende bolagets andra patentfamilj. Sedan tidigare är den första patentfamiljen beviljad i Europa, Kina och Australien och under behandling (patent pending) på andra stora marknader.

Läs mer

BiBBInstruments har genomfört uppföljningsrevision och upp-gradering av kvalitetssystem ISO 13485:2016

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) tillkännager att bolagets kvalitetssystem granskats och uppgraderats enligt ISO 13485:2016.

BiBBInstruments, ett ledande medicintekniskt innovationsbolag inom utveckling av unika biopsi-instrument för tidig cancerdiagnostik, meddelar idag att bolaget vid den årliga uppföljningsrevisionen (surveillance audit) av sitt anmälda organ (notified body) även uppgraderat sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO13485:2016 för utveckling, tillverkning och försäljning av bolagets biopsi-instrument EndoDrill®

Läs mer

Flaggning i BiBBInstruments AB

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar idag att LU Holding AB (”LU Holding”) minskat sitt aktieinnehav i BiBBInstruments till under 10 procent.

LU Holding har per idag sålt 82 469 aktier i BiBBInstruments i den löpande handeln på Spotlight Stock Market och har med försäljningen minskat sitt innehav från cirka 10,6 procent av BiBBInstruments kapital och röster till cirka 9,5 procent.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Den 21 juni 2018, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Läs mer

BiBBInstruments AB publicerar årsredovisning för 2017

BiBBInstruments AB (publ), publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.bibbinstruments.com/.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om EndoDrill®
BiBBInstruments produkter marknadsförs under varumärket EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments möter stort intresse på Gastrodagarna och nomineras till årets IPO 2017

BiBBInstrument AB:s (”BiBB”) produkter för tidig cancerdiagnostik, EndoDrill®, rönte stort intresse vid Gastrodagarna i Falun i maj. Besökarna såg ett tydligt behov av bolagets unika engångsinstrument för diagnos av tumörer i övre mag- och tarmkanalen. SvD Börsplus har nyligen nominerat BiBB till en av 2017 års bästa börsnoteringar.

Svenska Gastrodagarna, 

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BiBBInstruments AB (publ)

Aktieägarna i BiBBInstruments AB (publ), 556938-9512, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 juni 2018 kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 juni 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 15 juni 2018 skriftligen till BiBBInstruments AB,

Läs mer

BiBBInstruments lanserar ny produkt, EndoDrill® GI Upper Mini

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsi-instrument för tidig cancerdiagnos, meddelar att man lanserar ett nytt biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper Mini, för diagnos av tumörer i övre mag-tarmkanalen under Gastrodagarna i Falun den 16-18 maj.

BiBBInstruments första lanserade biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av submukösa samt djupt belägna tumörer via flexibel endoskopi,

Läs mer

BiBBInstruments delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

FÖRSTA KVARTALET 2018-01-01 – 2018-03-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 175 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 737 (-219) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,16 (-0,04) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 10 295 (320) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 98 (87) %

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Läs mer

BiBBInstruments AB meddelar nytt datum för delårsrapport januari-mars 2018

Styrelsen i BiBBInstruments AB meddelar att bolaget lämnar delårsrapport för perioden januari – mars 2018 den 14 maj 2018. Tidigare angiven rapportdag var den 16 maj 2018.  

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org.

Läs mer

Nytt datum för årsstämma i BiBBInstruments AB

Styrelsen i BiBBInstruments AB meddelar att bolaget, för att möjliggöra att styrelseordförande närvarar vid årsstämman, har beslutat att nytt datum för årsstämma är den 21 juni 2018. Tidigare kommunicerat datum var den 18 maj 2018.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB –

Läs mer

BiBBInstruments har fått fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 miljoner kronor godkänt, av EUs Horizon 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsi-nstrument för tidig cancerdiagnos, har fått en ansökan om projektanslag på 0,5 miljoner kronor godkänd av EUs ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020, SME Instrument fas 1.  

EU-ansökan avser en förstudie om BiBBs nya utvecklingsprojekt EndoDrill® Model X. Bolaget har tagit fram en fungerande prototyp för ett flexibelt biopsi-instrument som kan komma att revolutionera endoskopisk provtagning vid tumörer i magen,

Läs mer

BiBBInstruments förstärker IP-portföljen för EndoDrill® Core Needle

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar att två mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle. Samtidigt har bolaget lämnat in en svensk patentansökan för biopsi-instrumentet.

BiBBInstruments AB meddelar att en svensk patentansökan är inlämnad och att två europeiska mönsterskydd (skydd av nyskapande design) beviljats i mars för det kommande instrumentet EndoDrill®

Läs mer

BiBBInstruments bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

FJÄRDE KVARTALET 2017-10-01 – 2017-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 59 (4) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 396 (-432) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 303 (985) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 92 (55) %

RÄKENSKAPSÅRET 2017-01-01 – 2017-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 128 (4) KSEK.

Läs mer

BiBBInstruments förstärker sin säljorganisation

I början av januari började Katarina Arén som nordisk försäljningschef på BiBBInstruments AB (”BiBB”). Nu växer försäljnings­avdelningen ytterligare med två produktspecialister, Marie Larsson och Jan Sundholm. Sedan tidigare ingår även Bolagets styrelseledamot professor Bruno Walther i sälj- och utbildningsteamet.

I mitten av januari förstärktes BiBBs försäljningsavdelning med Marie Larsson som produktspecialist. Marie Larsson är en mycket erfaren sjuksköterska på kirurg-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Läs mer

BiBBInstruments erhåller uppföljningsorder från befintlig kund

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolaget erhållit en uppföljningsorder (s.k. repeat order) på tre instrument från ett centrallasarett i södra Sverige.  

I september 2017 meddelade BiBBInstruments att bolagets första biopsi-instrument för diagnos av magsäckstumörer, EndoDrill® GI Upper, blivit CE-märkt och att kommersialisering inletts via leverans till sex svenska sjukhus.

Läs mer

BiBBInstruments delårsrapport Q3 2017

Sammanfattning av delårsrapport
NIO MÅNADER 2017-01-01 – 2017-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 745 (433) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (0,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 2 331 (985) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 80 (55) %

TREDJE KVARTALET 2017-07-01 – 2017-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) SEK.

Läs mer

BiBBInstruments anlitar Dr Charles Walther som Chief Medical Officer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolagets grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther på konsultbasis, via det helägda bolaget CHWA Konsult AB, anlitas som Chief Medical Officer (”CMO”) i BiBBInstruments.

BiBBInstruments grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther anlitas som CMO två dagar i veckan (40 %). Rollen som CMO innebär att Charles Walther kommer att tillföra sin erfarenhet av forskning och klinisk verksamhet i all utveckling av BiBBInstruments produktportfölj.

Läs mer

Ledning, styrelse och strategiska parter har förvärvat delar av LU Holdings aktieinnehav i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att LU Holding AB (”LU Holding”) har sålt delar av sitt aktieinnehav (totalt 200 000 aktier) i BiBBInstruments till BiBBInstruments ledning, styrelse och övriga strategiska parter. Försäljningen av aktier har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

Läs mer

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) utfärdat ett så kallat ”Decision to Grant”. Beskedet innebär att BiBBInstruments patentansökan för patentfamilj EndoDrill® är godkänd i Europa. Patentet är giltigt till augusti 2033.

Godkänt europeiskt patent – Decision to Grant till BiBBInstruments
BiBBInstruments har mottagit formellt godkännande från EPO avseende patent med titeln Endoscopic Biopsy Instrument,

Läs mer

BiBBInstruments AB: Ännu en europeisk patentansökan inlämnad

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att en europeisk patentansökan är per idag inlämnad för att ytterligare förstärka patentskyddet avseende bolagets biopsi-instrument med unik borrfunktion, vilket marknadsförs under varumärket EndoDrill®.

Europeisk patentansökan inlämnad för ytterligare förstärkning av biopsi-instrumentet EndoDrill®
BiBBInstruments meddelar att patentansökan med ansökningsnummer EP17196533.8 lämnats in för att ytterligare stärka bolagets IP-portfölj.

Läs mer

BiBBInstruments AB anställer nordisk försäljningschef

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att Katarina Arén rekryterats som nordisk försäljningschef för EndoDrill®, bolagets produktfamilj av engångsinstrument. Katarina kommer närmast från marknadsledaren Olympus Sverige AB (”Olympus”) där hon ansvarat för utbildning och försäljning av endoskopitillbehör.

Läs mer

BiBBInstruments AB meddelar etikgodkännande för klinisk studie med EndoDrill® för tidigare diagnos av lungcancer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att forskare vid Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus har erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med bolagets EndoDrill®-instrument.

Forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, BiBBInstruments referenssjukhus, har erhållit etiktillstånd för att genomföra en studie med EndoDrill®,

Läs mer

BiBBInstruments AB: Nyemission inför planerad notering kraftigt övertecknad

Den 5 oktober 2017 avslutades teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBBInstruments”) nyemission om högst cirka 13 MSEK. Nyemissionen tecknades till 53 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 4,6 MSEK) motsvarande en teckningsgrad om cirka 407 procent. Genom nyemissionen tillförs BiBBInstruments cirka 1 600 nya aktieägare och cirka 13 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag,

Läs mer

Idag inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 21 september 2017, inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBBInstruments”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 5 oktober 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs BiBBInstruments cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Emissionlikviden är avsedd att finansiera kommersialisering av bolagets produktportfölj för att erbjuda förbättrad cancerdiagnostik för de vanligaste cancerformerna. BiBBInstruments har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK,

Läs mer

BiBBInstruments AB är godkänt för notering på AktieTorget och offentliggör memorandum inför kommande nyemission

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar idag, den 18 september 2017, att bolaget har godkänts för notering på AktieTorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för nyemissionen om högst cirka 13 MSEK inleds den 21 september 2017 och pågår till och med den 5 oktober 2017.

Läs mer

BiBBInstruments erhåller CE-märkning för EndoDrill® GI Upper och inleder kommersialisering

Styrelsen i BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) låter meddela att bolaget i augusti 2017 erhöll CE-märkning för sitt första kommersiella biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper. CE-märkningen möjliggör för bolaget att börja leverera produkter till de sjukhus i Sverige som sedan tidigare lagt order. I augusti levererades sålunda EndoDrill® GI Upper till sex sjukhus i Sverige.

Läs mer

BiBBInstruments genomför nyemission och förstärker styrelsen inför kommersialisering och notering på AktieTorget

Prisbelönta medicinteknikbolaget B!BBInstruments, med säte på Medicon Village i Lund, har genomfört en nyemission om ca 4,6 MSEK för att möjliggöra kommersialisering av EndoDrill® GI Upper, bolagets första cancerdiagnostikprodukt (sk biopsi-instrument). Grundaren Dr Charles Walther och LU Holding AB, Lunds universitets holdingbolag, är fortsatt största ägare i bolaget och får nu sällskap av ALMI Invest,

Läs mer

First clinical study with EndoDrill® published

B!BBInstruments completed a clinical pilot study in 2015 including 10 patients examined with the EndoDrill® instrument. The aim was proof-of-concept to see if the method could deliver diagnostic material in patients with submucosal tumors. The EndoDrill® instrument resulted in larger total size biopsies and larger submucosal part of the biopsies than conventional forceps.

Läs mer

Sweden’s Super Startup 2016

BiBBInstruments was awarded Sweden’s Super Startup 2016 along with the prize money of 250 000 SEK by the largest business magazine Veckans Affärer.

Läs mer