BiBBInstruments erhåller uppföljningsorder från befintlig kund

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolaget erhållit en uppföljningsorder (s.k. repeat order) på tre instrument från ett centrallasarett i södra Sverige.  

I september 2017 meddelade BiBBInstruments att bolagets första biopsi-instrument för diagnos av magsäckstumörer, EndoDrill® GI Upper, blivit CE-märkt och att kommersialisering inletts via leverans till sex svenska sjukhus. Bolaget kan nu meddela att den första uppföljningsordern på engångsinstrumentet EndoDrill® GI Upper erhållits från befintlig kund – ett centrallasarett i södra Sverige.

I dagsläget har utbildning bedrivits på 17 sjukhus, varav nio sjukhus hittills har beställt bolagets engångsinstrument. Utbildning och försäljning har skett runt om i hela Sverige, från Götaland till Norrland. BiBBInstruments största utmaning är för tillfället att hinna utbilda alla sjukhus som efterfrågar utbildning och även support vid den första kliniska användningen av instrumentet. Som tidigare kommunicerats har Bolaget rekryterat Katarina Arén som nordisk försäljningschef. Hon påbörjar sin tjänst i januari 2018. Detta är en av flera planerade rekryteringar framöver för att stärka BiBBInstruments utvecklings- och försäljningsorganisation.

– Det är med stor glädje vi tagit emot vår första ”repeat order” för vårt första biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper. Det visar att vi har kunder som upplever att vårt instrument fyller ett behov som inte täcks av konkurrerande biopsi-instrument, säger Fredrik Lindblad VD på BiBBInstruments.

Professor Bruno Walther, som ansvarar för utbildningen av BiBBInstruments biopsi-instrument på sjukhus, berättar att gensvaret är mycket positivt:
 – Vid klinisk användning av EndoDrill® GI Upper på ett sjukhus i Mälardalen uttryckte ansvarig kirurg att ”det här instrumentet har jag väntat på i 15 år”, vilket är precis det mottagande vi hoppats på, säger professor Walther.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

BiBBInstruments delårsrapport Q3 2017

Sammanfattning av delårsrapport

NIO MÅNADER 2017-01-01 – 2017-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 745 (433) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (0,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 2 331 (985) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 80 (55) %

TREDJE KVARTALET 2017-07-01 – 2017-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 509 (854) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (0,17) SEK.

Ladda ner hela rapporten som PDF här

BiBBInstruments anlitar Dr Charles Walther som Chief Medical Officer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolagets grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther på konsultbasis, via det helägda bolaget CHWA Konsult AB, anlitas som Chief Medical Officer (”CMO”) i BiBBInstruments.

BiBBInstruments grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther anlitas som CMO två dagar i veckan (40 %). Rollen som CMO innebär att Charles Walther kommer att tillföra sin erfarenhet av forskning och klinisk verksamhet i all utveckling av BiBBInstruments produktportfölj. I utvecklingsarbetet representerar Charles Walther kundens perspektiv vilket möjliggör utveckling av produkter som är anpassade för en klinisk miljö som Walther känner till väl. Charles Walther kommer vid sidan av rollen som CMO att fortsätta med sin kliniska tjänstgöring och forskning som överläkare inom klinisk cytologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. I rollen som CMO på BiBBInstruments kommer Charles Walther erhålla marknadsmässig ersättning.  

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017.

 

 

 

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ledning, styrelse och strategiska parter har förvärvat delar av LU Holdings aktieinnehav i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att LU Holding AB (”LU Holding”) har sålt delar av sitt aktieinnehav (totalt 200 000 aktier) i BiBBInstruments till BiBBInstruments ledning, styrelse och övriga strategiska parter. Försäljningen av aktier har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

BiBBInstruments storägare LU Holding, holdingbolag för Lunds universitet, har sålt
200 000 aktier till ledning och styrelse i BiBBInstruments samt till ytterligare strategiska parter. Försäljningen har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. VD Fredrik Lindblad har köpt 22 500 aktier, styrelseledamot Stephan Dymling har via Allinug AB (som ägs till 50 procent av Dymling) köpt 22 500 aktier, grundare och styrelseledamot Charles Walther har via sitt helägda bolag CHWA Konsult köpt 8 500 aktier och tillträdande försäljningschef Katarina Arén har köpt 5 700 aktier. Härutöver har anställda samt parter som av styrelsen i BiBBInstruments betraktas som strategiska med anledning av deras erfarenhet inom det medicinska fältet tillsammans förvärvat 140 800 aktier. Totalt har 14 transaktioner registrerats, varav elva transaktioner hittills exekverats. Resterande tre transaktioner är beräknade att ha genomförts inom kort.

LU Holding har varit aktieägare i BiBBInstruments sedan bolaget grundades år 2013 och avser på sikt att, i enlighet med LU Holdings affärsmodell, avyttra hela innehavet i BiBBInstruments för att möjliggöra satsning på andra nya innovativa affärsidéer kopplade till Lunds universitet. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
– Mot bakgrund av ett stort intresse samt förtroende för BiBBInstruments teknologi EndoDrill® och affärsmodell har ledning och styrelse valt att utöka sina respektive aktieinnehav i bolaget ytterligare, samtidigt som strategiska parter förvärvat delar av LU Holdings innehav i BiBBInstruments.

Lunds universitets innovationsdirektör Linus Wiebe kommenterar
– Vi har med spänning följt och bidragit aktivt under BiBBInstruments resa från idé till kommersialisering av den första produkten. Det är ett lovande bolag vars EndoDrill-instrument kan komma att förbättra oddsen för många cancerpatienter. Vi har för att frigöra kapital till andra investeringar valt att sälja av en del av vårt innehav till ledning, styrelse och personer kopplade till bolaget. Vi ser det givetvis som mycket positivt att nyckelpersoner vill satsa eget kapital på att öka sitt ägande i BiBBInstruments.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) utfärdat ett så kallat ”Decision to Grant”. Beskedet innebär att BiBBInstruments patentansökan för patentfamilj EndoDrill® är godkänd i Europa. Patentet är giltigt till augusti 2033.

Godkänt europeiskt patent – Decision to Grant till BiBBInstruments
BiBBInstruments har mottagit formellt godkännande från EPO avseende patent med titeln Endoscopic Biopsy Instrument, Endoscope and method for taking biopsy sample, vilken innefattar en generell ansökan för biopsi-instrument med borrspets, flexibel ledare (wire) och handtag inom patentfamilj EndoDrill. Sedan tidigare är denna patentfamilj godkänd i Kina och Australien och under behandling i andra större regioner.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
– Det är glädjande att vi nu fått ett formellt godkännande från det europeiska patentverket som visserligen var väntat eftersom vi sedan tidigare har fått ”intention to grant”. Patentgodkännandet kommer förstärka skyddet och det kommersiella värdet för vår teknologi EndoDrill®.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments AB: Ännu en europeisk patentansökan inlämnad

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att en europeisk patentansökan är per idag inlämnad för att ytterligare förstärka patentskyddet avseende bolagets biopsi-instrument med unik borrfunktion, vilket marknadsförs under varumärket EndoDrill®.

Europeisk patentansökan inlämnad för ytterligare förstärkning av biopsi-instrumentet EndoDrill®
BiBBInstruments meddelar att patentansökan med ansökningsnummer EP17196533.8 lämnats in för att ytterligare stärka bolagets IP-portfölj. Sedan tidigare finns beviljade patent i Kina, Australien och dessutom har det europeiska patentverket meddelat avsikt att bevilja patent i Europa. På övriga större regioner är patentansökan under behandling. BiBBInstruments andra patentfamilj är i nationell fas i Europa, USA, Kanada, Kina, Indien, Japan och Australien.  

VD Fredrik Lindblad kommenterar
Vår patentportfölj är en av BiBBInstruments viktigaste tillgångar. Med vår nya patentansökan kompletterar vi vårt tidigare europeiska patent och förstärker skyddet ytterligare för vårt biopsi-instrument, EndoDrill®.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments AB anställer nordisk försäljningschef

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att Katarina Arén rekryterats som nordisk försäljningschef för EndoDrill®, bolagets produktfamilj av engångsinstrument. Katarina kommer närmast från marknadsledaren Olympus Sverige AB (”Olympus”) där hon ansvarat för utbildning och försäljning av endoskopitillbehör.

Nordisk försäljningschef anställs för försäljning av EndoDrill®
BiBBInstruments anställer Katarina Arén som nordisk försäljningschef för EndoDrill®, bolagets produktfamilj av engångsinstrument. Katarina är utbildad intensivvårdssjuksköterska och har därutöver tagit kurser inom ekonomi, marknadsföring och försäljningsteknik. Hon kommer närmast från tjänsten som produktspecialist på Olympus Sverige AB med ansvar för utbildning och försäljning av Olympus endoskopitillbehör. Katarina har inom Olympus fått pris som årets bästa kvinnliga nykomling 2016 inom regionen Europa, Mellanöstern och Afrika. Katarina har tidigare, förutom kliniskt arbete som intensivvårdssjuksköterska, arbetat med försäljning och utbildning på Concateno Scandinavia AB, Mediplast AB och Abbott Scandinavia AB. Katarina påbörjar sin tjänst som nordisk försäljningschef på BiBBInstruments den 8 januari 2018.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
– Vi är väldigt glada att vi lyckats anställa Katarina Arén som försäljningschef. Vi har en ambitiös lanseringsplan av biopsi-instrument framför oss och Katarinas bakgrund med försäljning och utbildning inom endoskopitillbehör är perfekt för att leda lanseringen av våra EndoDrill®-instrument.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments AB meddelar etikgodkännande för klinisk studie med EndoDrill® för tidigare diagnos av lungcancer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att forskare vid Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus har erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med bolagets EndoDrill®-instrument.

Forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, BiBBInstruments referenssjukhus, har erhållit etiktillstånd för att genomföra en studie med EndoDrill®, innefattande 50 patienter där EndoDrill® används vid klinisk provtagning vid Lungsektionen. Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och den cancer som orsakar flest fall av cancerrelaterad död varje år. Att ställa rätt diagnos är helt avgörande för fortsatt behandling. Oftast används bronkoskopi med vävnadsprovtagning med biopsitänger alternativt cytologiskt material genom bronkborste m.m. Befintliga metoder ger diagnostiskt material i 60–70 % av fallen.

Den övergripande frågeställningen är om EndoDrill® ger bättre vävnadsprover vid lungtumörer för mer fullständig diagnos än gängse tångbiopsi och/eller cytologi. Hypotesen är att EndoDrill® kan komma att minska den andel patienter som behöver upprepad provtagning, vilket skulle vara till stor nytta för denna patientgrupp. Studien kommer att inledas under 2017 och är planerad att utföras under 2018.

VD Fredrik Lindblad kommenterar

– Det känns mycket positivt att våra kliniska partners på Lungsektionen i Lund har erhållit etiktillstånd för att påbörja en klinisk studie för diagnos av lungcancer med EndoDrill®. Om det kan visa sig att EndoDrill® ger bättre vävnadsprover utan att öka komplikationsfrekvensen så finns det en betydande marknadspotential för lungbiopsier med EndoDrill®.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen

BiBBInstruments AB: Nyemission inför planerad notering kraftigt övertecknad

Den 5 oktober 2017 avslutades teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBBInstruments”) nyemission om högst cirka 13 MSEK. Nyemissionen tecknades till 53 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 4,6 MSEK) motsvarande en teckningsgrad om cirka 407 procent. Genom nyemissionen tillförs BiBBInstruments cirka 1 600 nya aktieägare och cirka 13 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 10 oktober 2017. Första dag för handel på AktieTorget beräknas att bli den 27 oktober 2017.

VD Fredrik Lindblad kommenterar

– Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla som valt att teckna aktier i BiBBInstruments nyemission och hälsa nya aktieägare varmt välkomna till bolaget – vi är förstås väldigt glada över det stora intresset. Kapitaltillskottet möjliggör fortsatt kommersialisering av vår produktportfölj, EndoDrill®, och finansierar BiBBInstruments framtida expansion.

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till totalt cirka 53 MSEK, inklusive teckningsåtagande. En förutbestämd högsta emissionsvolym medger emellertid att endast 2 225 000 aktier nyemitteras. BiBBInstruments tillförs därmed cirka 13 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1,4 MSEK. Med anledning av det omfattande intresse som visats i nyemissionen har det ej funnits möjlighet att tilldela en minsta teckningspost om 900 aktier till samtliga tecknare i nyemissionen. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Första handelsdag

Första dag för handel på AktieTorget i BiBBInstruments aktie är planerad att bli den 27 oktober 2017. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”BIBB” och aktiens ISIN-kod är SE0010102095.

Antal aktier och aktiekapital

När BiBBInstruments nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8 230 475 stycken och aktiekapitalet till 699 590,375 SEK

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är BiBBInstruments finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om den genomförda nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: + 46 40 615 14 10
www.sedermera.se

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Idag inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 21 september 2017, inleds teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBBInstruments”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 5 oktober 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs BiBBInstruments cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Emissionlikviden är avsedd att finansiera kommersialisering av bolagets produktportfölj för att erbjuda förbättrad cancerdiagnostik för de vanligaste cancerformerna. BiBBInstruments har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.bibbinstruments.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

BiBBInstruments utvecklar EndoDrill® – en portfölj av biopsi-instrument för att förbättra cancerdiagnostik

BiBBInstruments har utvecklat en familj av engångsinstrument för biopsitagning, EndoDrill®, med en innovativ borrfunktion som möjliggör tidigare och mer exakt cancerdiagnos, speciellt vid djupgående tumörer. Produktportföljen av engångsinstrument inkluderar ett lanserat instrument, fem engångsinstrument under utveckling som är baserade på den patenterade EndoDrill®-teknologin samt ett forskningsprojekt. Instrumenten kommer att användas vid provtagning (biopsi) av de vanligaste cancerformerna, t ex lung-, bröst-, tarm-, prostata- och magcancer. Inte minst inom magsäcks-, lung- och tarmcancer är djupt växande tumörer vanligt förekommande. Vid biopsitagning av dessa tumörer ger bolagets biopsi-instrument djupare och mer kvalitativa prover jämfört med befintliga instrument. BiBBInstruments första produkt, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av djupa tumörer i magen lanserades i augusti 2017 och kommersiella instrument har levererats till sex sjukhus i Sverige.

VD Fredrik Lindblad kommenterar

– För att uppnå våra viktiga målsättningar innefattande bland annat att kommersialisera BiBBInstruments produktportfölj väljer vi nu att genomföra en nyemission om 13 MSEK. Vi bedömer att kapitaltillskottet kommer att accelerera kommersialiserings- och utvecklingsplanen av produktportföljen. Vår EndoDrill®-teknologi har med sin djupgående borrfunktion och precision visat sig uppfylla ett viktigt kliniskt behov för biopsitagning av de vanligaste cancerformerna. Jag vill hälsa potentiella investerare välkomna att bli en del av BiBBInstruments framtida utveckling.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 21 september – 5 oktober 2017.
 • Teckningskurs: 5,85 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 225 000 aktier, motsvarande 13 016 250 SEK.
 • Värdering: Cirka 35 MSEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 6 005 475 aktier.
 • Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 900 aktier.
 • Första handelsdag: Första dag för handel på AktieTorget är beräknad att bli den 27 oktober 2017.

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 4,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 35 procent av emissionen.

Memorandum, anmälningssedel och teaser

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.bibbinstruments.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från BiBBInstruments att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
21 september 2017
Kl. 11:20-13:00
Investerarlunch Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyen 36,
Göteborg
Anmälan sker via
www.sedermera.se
26 september 2017
Kl. 09:55-10:20
Investeringsseminarium Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö Anmälan sker via
www.sedermera.se
29 september 2017
Kl. 11:30-12:00
Investeringsseminarium Scandic Klara, Slöjdvägen 7, Stockholm Anmälan sker via
www.sedermera.se

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är BiBBInstruments finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: + 46 40 615 14 10
http://www.sedermera.se/

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@Bibbinstruments.se
Telefon: +46 70 899 94 86