BiBBInstruments förstärker sin säljorganisation

I början av januari började Katarina Arén som nordisk försäljningschef på BiBBInstruments AB (”BiBB”). Nu växer försäljnings­avdelningen ytterligare med två produktspecialister, Marie Larsson och Jan Sundholm. Sedan tidigare ingår även Bolagets styrelseledamot professor Bruno Walther i sälj- och utbildningsteamet.

I mitten av januari förstärktes BiBBs försäljningsavdelning med Marie Larsson som produktspecialist. Marie Larsson är en mycket erfaren sjuksköterska på kirurg-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Marie kommer att arbeta med utbildning och försäljning för BiBB på halvtid och parallellt fortsätta arbeta kliniskt på sjukhuset resterande tid. Jan Sundholm börjar som produktspecialist på försäljnings-avdelningen i april. Jan kommer närmast från rollen som Territory Manager för flexibel endoskopi på Olympus Sverige AB, som han innehaft i sex år. Han har dessutom varit nationellt ansvarig för endoskopiskt ultraljud på Olympus Sverige AB. Dessförinnan har Jan bland annat arbetat med försäljning på AstraZeneca AB under elva år.

I dagsläget bygger BiBB en försäljningsavdelning som kan möta vårdens krav på utbildning och support för bolagets nya EndoDrill®-instrument. BiBB har hittills utbildat cirka 100 kirurger och medicinare vid ett tjugotal sjukhus i Sverige.

Försäljningschef Katarina Arén kommenterar ”Nyckeln till framgång för BiBB och dess innovativa instrument är utbildning av användare. Det är uppenbart för oss att utbildning genererar försäljning. I och med rekryteringen av Jan och Marie så får vi ett mycket starkt försäljningsteam för bearbetning av marknaden.”

VD Fredrik Lindblad tillägger Katarina har nu på kort tid formerat ett starkt team på säljsidan. Professor Bruno Walther är en av Sveriges mest erfarna kirurger vid tumörer i övre magtarmkanalen och har ett fantastiskt kontaktnät som öppnar många dörrar för oss. Marie kompletterar honom med lång erfarenhet som sjuksköterska i gastroskopi/kirurgi i Lund. Katarina och Jan har flerårig erfarenhet av roller inom endoskopibranschens marknadsledare Olympus Sverige AB och de kompletterar varandra väldigt väl.”

 För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments erhåller uppföljningsorder från befintlig kund

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolaget erhållit en uppföljningsorder (s.k. repeat order) på tre instrument från ett centrallasarett i södra Sverige.  

I september 2017 meddelade BiBBInstruments att bolagets första biopsi-instrument för diagnos av magsäckstumörer, EndoDrill® GI Upper, blivit CE-märkt och att kommersialisering inletts via leverans till sex svenska sjukhus. Bolaget kan nu meddela att den första uppföljningsordern på engångsinstrumentet EndoDrill® GI Upper erhållits från befintlig kund – ett centrallasarett i södra Sverige.

I dagsläget har utbildning bedrivits på 17 sjukhus, varav nio sjukhus hittills har beställt bolagets engångsinstrument. Utbildning och försäljning har skett runt om i hela Sverige, från Götaland till Norrland. BiBBInstruments största utmaning är för tillfället att hinna utbilda alla sjukhus som efterfrågar utbildning och även support vid den första kliniska användningen av instrumentet. Som tidigare kommunicerats har Bolaget rekryterat Katarina Arén som nordisk försäljningschef. Hon påbörjar sin tjänst i januari 2018. Detta är en av flera planerade rekryteringar framöver för att stärka BiBBInstruments utvecklings- och försäljningsorganisation.

– Det är med stor glädje vi tagit emot vår första ”repeat order” för vårt första biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper. Det visar att vi har kunder som upplever att vårt instrument fyller ett behov som inte täcks av konkurrerande biopsi-instrument, säger Fredrik Lindblad VD på BiBBInstruments.

Professor Bruno Walther, som ansvarar för utbildningen av BiBBInstruments biopsi-instrument på sjukhus, berättar att gensvaret är mycket positivt:
 – Vid klinisk användning av EndoDrill® GI Upper på ett sjukhus i Mälardalen uttryckte ansvarig kirurg att ”det här instrumentet har jag väntat på i 15 år”, vilket är precis det mottagande vi hoppats på, säger professor Walther.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

BiBBInstruments delårsrapport Q3 2017

Sammanfattning av delårsrapport

NIO MÅNADER 2017-01-01 – 2017-09-30

  • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) KSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 745 (433) KSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (0,09) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 2 331 (985) KSEK.
  • Soliditeten** uppgick till 80 (55) %

TREDJE KVARTALET 2017-07-01 – 2017-09-30

  • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 509 (854) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (0,17) SEK.

Ladda ner hela rapporten som PDF här

BiBBInstruments anlitar Dr Charles Walther som Chief Medical Officer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolagets grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther på konsultbasis, via det helägda bolaget CHWA Konsult AB, anlitas som Chief Medical Officer (”CMO”) i BiBBInstruments.

BiBBInstruments grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther anlitas som CMO två dagar i veckan (40 %). Rollen som CMO innebär att Charles Walther kommer att tillföra sin erfarenhet av forskning och klinisk verksamhet i all utveckling av BiBBInstruments produktportfölj. I utvecklingsarbetet representerar Charles Walther kundens perspektiv vilket möjliggör utveckling av produkter som är anpassade för en klinisk miljö som Walther känner till väl. Charles Walther kommer vid sidan av rollen som CMO att fortsätta med sin kliniska tjänstgöring och forskning som överläkare inom klinisk cytologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. I rollen som CMO på BiBBInstruments kommer Charles Walther erhålla marknadsmässig ersättning.  

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017.

 

 

 

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ledning, styrelse och strategiska parter har förvärvat delar av LU Holdings aktieinnehav i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att LU Holding AB (”LU Holding”) har sålt delar av sitt aktieinnehav (totalt 200 000 aktier) i BiBBInstruments till BiBBInstruments ledning, styrelse och övriga strategiska parter. Försäljningen av aktier har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

BiBBInstruments storägare LU Holding, holdingbolag för Lunds universitet, har sålt
200 000 aktier till ledning och styrelse i BiBBInstruments samt till ytterligare strategiska parter. Försäljningen har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. VD Fredrik Lindblad har köpt 22 500 aktier, styrelseledamot Stephan Dymling har via Allinug AB (som ägs till 50 procent av Dymling) köpt 22 500 aktier, grundare och styrelseledamot Charles Walther har via sitt helägda bolag CHWA Konsult köpt 8 500 aktier och tillträdande försäljningschef Katarina Arén har köpt 5 700 aktier. Härutöver har anställda samt parter som av styrelsen i BiBBInstruments betraktas som strategiska med anledning av deras erfarenhet inom det medicinska fältet tillsammans förvärvat 140 800 aktier. Totalt har 14 transaktioner registrerats, varav elva transaktioner hittills exekverats. Resterande tre transaktioner är beräknade att ha genomförts inom kort.

LU Holding har varit aktieägare i BiBBInstruments sedan bolaget grundades år 2013 och avser på sikt att, i enlighet med LU Holdings affärsmodell, avyttra hela innehavet i BiBBInstruments för att möjliggöra satsning på andra nya innovativa affärsidéer kopplade till Lunds universitet. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
– Mot bakgrund av ett stort intresse samt förtroende för BiBBInstruments teknologi EndoDrill® och affärsmodell har ledning och styrelse valt att utöka sina respektive aktieinnehav i bolaget ytterligare, samtidigt som strategiska parter förvärvat delar av LU Holdings innehav i BiBBInstruments.

Lunds universitets innovationsdirektör Linus Wiebe kommenterar
– Vi har med spänning följt och bidragit aktivt under BiBBInstruments resa från idé till kommersialisering av den första produkten. Det är ett lovande bolag vars EndoDrill-instrument kan komma att förbättra oddsen för många cancerpatienter. Vi har för att frigöra kapital till andra investeringar valt att sälja av en del av vårt innehav till ledning, styrelse och personer kopplade till bolaget. Vi ser det givetvis som mycket positivt att nyckelpersoner vill satsa eget kapital på att öka sitt ägande i BiBBInstruments.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) utfärdat ett så kallat ”Decision to Grant”. Beskedet innebär att BiBBInstruments patentansökan för patentfamilj EndoDrill® är godkänd i Europa. Patentet är giltigt till augusti 2033.

Godkänt europeiskt patent – Decision to Grant till BiBBInstruments
BiBBInstruments har mottagit formellt godkännande från EPO avseende patent med titeln Endoscopic Biopsy Instrument, Endoscope and method for taking biopsy sample, vilken innefattar en generell ansökan för biopsi-instrument med borrspets, flexibel ledare (wire) och handtag inom patentfamilj EndoDrill. Sedan tidigare är denna patentfamilj godkänd i Kina och Australien och under behandling i andra större regioner.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
– Det är glädjande att vi nu fått ett formellt godkännande från det europeiska patentverket som visserligen var väntat eftersom vi sedan tidigare har fått ”intention to grant”. Patentgodkännandet kommer förstärka skyddet och det kommersiella värdet för vår teknologi EndoDrill®.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments AB: Ännu en europeisk patentansökan inlämnad

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att en europeisk patentansökan är per idag inlämnad för att ytterligare förstärka patentskyddet avseende bolagets biopsi-instrument med unik borrfunktion, vilket marknadsförs under varumärket EndoDrill®.

Europeisk patentansökan inlämnad för ytterligare förstärkning av biopsi-instrumentet EndoDrill®
BiBBInstruments meddelar att patentansökan med ansökningsnummer EP17196533.8 lämnats in för att ytterligare stärka bolagets IP-portfölj. Sedan tidigare finns beviljade patent i Kina, Australien och dessutom har det europeiska patentverket meddelat avsikt att bevilja patent i Europa. På övriga större regioner är patentansökan under behandling. BiBBInstruments andra patentfamilj är i nationell fas i Europa, USA, Kanada, Kina, Indien, Japan och Australien.  

VD Fredrik Lindblad kommenterar
Vår patentportfölj är en av BiBBInstruments viktigaste tillgångar. Med vår nya patentansökan kompletterar vi vårt tidigare europeiska patent och förstärker skyddet ytterligare för vårt biopsi-instrument, EndoDrill®.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments AB anställer nordisk försäljningschef

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att Katarina Arén rekryterats som nordisk försäljningschef för EndoDrill®, bolagets produktfamilj av engångsinstrument. Katarina kommer närmast från marknadsledaren Olympus Sverige AB (”Olympus”) där hon ansvarat för utbildning och försäljning av endoskopitillbehör.

Nordisk försäljningschef anställs för försäljning av EndoDrill®
BiBBInstruments anställer Katarina Arén som nordisk försäljningschef för EndoDrill®, bolagets produktfamilj av engångsinstrument. Katarina är utbildad intensivvårdssjuksköterska och har därutöver tagit kurser inom ekonomi, marknadsföring och försäljningsteknik. Hon kommer närmast från tjänsten som produktspecialist på Olympus Sverige AB med ansvar för utbildning och försäljning av Olympus endoskopitillbehör. Katarina har inom Olympus fått pris som årets bästa kvinnliga nykomling 2016 inom regionen Europa, Mellanöstern och Afrika. Katarina har tidigare, förutom kliniskt arbete som intensivvårdssjuksköterska, arbetat med försäljning och utbildning på Concateno Scandinavia AB, Mediplast AB och Abbott Scandinavia AB. Katarina påbörjar sin tjänst som nordisk försäljningschef på BiBBInstruments den 8 januari 2018.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
– Vi är väldigt glada att vi lyckats anställa Katarina Arén som försäljningschef. Vi har en ambitiös lanseringsplan av biopsi-instrument framför oss och Katarinas bakgrund med försäljning och utbildning inom endoskopitillbehör är perfekt för att leda lanseringen av våra EndoDrill®-instrument.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments AB meddelar etikgodkännande för klinisk studie med EndoDrill® för tidigare diagnos av lungcancer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att forskare vid Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus har erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med bolagets EndoDrill®-instrument.

Forskare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, BiBBInstruments referenssjukhus, har erhållit etiktillstånd för att genomföra en studie med EndoDrill®, innefattande 50 patienter där EndoDrill® används vid klinisk provtagning vid Lungsektionen. Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och den cancer som orsakar flest fall av cancerrelaterad död varje år. Att ställa rätt diagnos är helt avgörande för fortsatt behandling. Oftast används bronkoskopi med vävnadsprovtagning med biopsitänger alternativt cytologiskt material genom bronkborste m.m. Befintliga metoder ger diagnostiskt material i 60–70 % av fallen.

Den övergripande frågeställningen är om EndoDrill® ger bättre vävnadsprover vid lungtumörer för mer fullständig diagnos än gängse tångbiopsi och/eller cytologi. Hypotesen är att EndoDrill® kan komma att minska den andel patienter som behöver upprepad provtagning, vilket skulle vara till stor nytta för denna patientgrupp. Studien kommer att inledas under 2017 och är planerad att utföras under 2018.

VD Fredrik Lindblad kommenterar

– Det känns mycket positivt att våra kliniska partners på Lungsektionen i Lund har erhållit etiktillstånd för att påbörja en klinisk studie för diagnos av lungcancer med EndoDrill®. Om det kan visa sig att EndoDrill® ger bättre vävnadsprover utan att öka komplikationsfrekvensen så finns det en betydande marknadspotential för lungbiopsier med EndoDrill®.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen

BiBBInstruments AB: Nyemission inför planerad notering kraftigt övertecknad

Den 5 oktober 2017 avslutades teckningstiden i BiBBInstruments AB:s (”BiBBInstruments”) nyemission om högst cirka 13 MSEK. Nyemissionen tecknades till 53 MSEK (inklusive teckningsåtagande om cirka 4,6 MSEK) motsvarande en teckningsgrad om cirka 407 procent. Genom nyemissionen tillförs BiBBInstruments cirka 1 600 nya aktieägare och cirka 13 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 10 oktober 2017. Första dag för handel på AktieTorget beräknas att bli den 27 oktober 2017.

VD Fredrik Lindblad kommenterar

– Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla som valt att teckna aktier i BiBBInstruments nyemission och hälsa nya aktieägare varmt välkomna till bolaget – vi är förstås väldigt glada över det stora intresset. Kapitaltillskottet möjliggör fortsatt kommersialisering av vår produktportfölj, EndoDrill®, och finansierar BiBBInstruments framtida expansion.

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till totalt cirka 53 MSEK, inklusive teckningsåtagande. En förutbestämd högsta emissionsvolym medger emellertid att endast 2 225 000 aktier nyemitteras. BiBBInstruments tillförs därmed cirka 13 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1,4 MSEK. Med anledning av det omfattande intresse som visats i nyemissionen har det ej funnits möjlighet att tilldela en minsta teckningspost om 900 aktier till samtliga tecknare i nyemissionen. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Första handelsdag

Första dag för handel på AktieTorget i BiBBInstruments aktie är planerad att bli den 27 oktober 2017. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”BIBB” och aktiens ISIN-kod är SE0010102095.

Antal aktier och aktiekapital

När BiBBInstruments nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8 230 475 stycken och aktiekapitalet till 699 590,375 SEK

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är BiBBInstruments finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om den genomförda nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: + 46 40 615 14 10
www.sedermera.se

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.