Nytt datum för årsstämma i BiBBInstruments AB

Styrelsen i BiBBInstruments AB meddelar att bolaget, för att möjliggöra att styrelseordförande närvarar vid årsstämman, har beslutat att nytt datum för årsstämma är den 21 juni 2018. Tidigare kommunicerat datum var den 18 maj 2018.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – Nytt datum för årsstämma 180420

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments har fått fas 1-ansökan om projektanslag på 0,5 miljoner kronor godkänt, av EUs Horizon 2020, för förstudie om EndoDrill® Model X.

BiBBInstruments AB (”BiBB”, publ), som utvecklar och marknadsför biopsi-nstrument för tidig cancerdiagnos, har fått en ansökan om projektanslag på 0,5 miljoner kronor godkänd av EUs ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020, SME Instrument fas 1.  

EU-ansökan avser en förstudie om BiBBs nya utvecklingsprojekt EndoDrill® Model X. Bolaget har tagit fram en fungerande prototyp för ett flexibelt biopsi-instrument som kan komma att revolutionera endoskopisk provtagning vid tumörer i magen, lunga, tarmar etc. EndoDrill® Model X ska till skillnad från befintliga instrument (biopsitänger och -nålar) erbjuda provtagning av både ytliga och djupa (submukösa) tumörer. En ännu större nyhet är att EndoDrill® Model X också ska kunna ta och magasinera multipla vävnadsprover utan att instrumentet dras ur endoskopet för skördning efter varje enstaka prov. I normalfallet tas ca 6 biopsiprover vid en undersökning och proceduren med upprepad biopsering är besvärlig för patienten och resurskrävande för sjukvården.

Fas 1-projektet tar cirka ett halvår att slutföra och därefter kommer Bolaget att söka fas 2-finansiering (1-3 miljoner euro) för färdigutveckling av instrumentet samt kliniska studier.

– Beviljande av denna fas 1-ansökan är en första indikation på att vårt nya projekt EndoDrill® Model X är riktigt lovande. EndoDrill® Model X är ett möjligt volyminstrument med en global marknad på många miljarder kronor, säger Fredrik Lindblad VD på BiBBInstruments.

I övrigt så fortsätter utvecklingen av BiBBs produktfamilj, EndoDrill®, med patenterad borrfunktion planenligt och flera instrument kommer att lanseras under året. Bolaget har nyligen lämnat in nya patentansökningar med målet att ytterligare stärka skyddet för kommande instrument.

Intresset för den första lanserade produkten, EndoDrill® GI Upper, är fortsatt stort och 14 svenska sjukhus har nu köpt engångsinstrument. Utbildning av nya sjukhus sker löpande varje vecka. BiBB kommer närmast att ställa ut på Gastrodagarna i Falun 16-18 maj och Kirurgveckan i Helsingborg 20-25 augusti.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018.

 

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments har fått Fas 1-ansökan om projektanslag på 500 000 kronor godkänt, av EUs Horizon 2020, för förstudie av EndoDrill® Model X 180412

BiBBInstruments förstärker IP-portföljen för EndoDrill® Core Needle

BiBBInstruments AB (”BiBB”) meddelar att två mönsterskydd blivit beviljade i Europa för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle. Samtidigt har bolaget lämnat in en svensk patentansökan för biopsi-instrumentet.

BiBBInstruments AB meddelar att en svensk patentansökan är inlämnad och att två europeiska mönsterskydd (skydd av nyskapande design) beviljats i mars för det kommande instrumentet EndoDrill® Core Needle. Mönsterskydden för EndoDrill® Core Needle gäller till mars 2043. Bolagets innovativa biopsiteknik med unik borrfunktion och handtag är sedan tidigare patenterad i Europa, Kina och Australien med ansökningar under utvärdering (patent pending) för övriga viktiga marknader. IP-portföljen förstärks successivt inför lansering av nya instrument.

 EndoDrill® Core Needle är ett styvt biopsi-instrument, av typen mellannål (core needle), med BiBBs unika borrfunktion.  Instrumentet erbjuder möjligheten att ta vävnadsprover (biopsier) vid misstänkt bröstcancer, men även vid andra tumörformer som lever, lymfkörtlar, prostata m.m. där mellannålsbiopsier används. Produkten konkurrerar med konventionella mellan- och finnålar.

Med EndoDrill® Core Needle kan vävnadsprover tas med kontroll av såväl djup som riktning i realtid under hela provtagningsförfarandet. Detta skiljer sig från konventionella mellannålar som avfyras med en kraftfull fjäder enligt principen ”fire and forget” där både djup och riktning måste skattas av provtagande läkare vilket leder till sämre precision. Med EndoDrill®Core Needle lindas vävnadsmaterialet runt borren i en spiral, vilket ger ett prov som är större än själva borrens djup. Detta tillsammans med kontrollerad provtagning ger bättre precision, mindre traumatisk provtagning och optimerar möjligheten till diagnos. Produkten är färdigutvecklad och det som återstår inför kommersialisering är CE-märkning av instrumentet. Det som skiljer EndoDrill® Core Needle från BiBBs flexibla instrument för endoskopi är att instrumentet utgörs av en kort, styv nål med handtag och borrfunktion. Instrumentet används för att ta prover på misstänkta cancertumörer utifrån, t ex brösttumörer, till skillnad från Bolagets flexibla biopsi-instrument som via endoskop nyttjar kroppen naturliga öppningar för diagnos av organ såsom magsäck, tarmar och lungor.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Det är i linje med vår IP-strategi att ytterligare stärka patentskyddet för nya instrument i EndoDrill®-portföljen. Mönsterskydd för designen och ny patentansökan skapar kommersiella möjligheter för EndoDrill® Core Needle, som vi betraktar som ett möjligt volyminstrument med en stor global marknadspotential.”

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com


Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ladda ner hela pressmeddelandet som PDF här
PM BiBBInstruments AB – BiBBInstruments förstärker IP-portföljen för EndoDrill® Core Needle 180411

BiBBInstruments bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

FJÄRDE KVARTALET 2017-10-01 – 2017-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 59 (4) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 396 (-432) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,26 (-0,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 12 303 (985) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 92 (55) %

RÄKENSKAPSÅRET 2017-01-01 – 2017-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 128 (4) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 142 (1) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,49 (0,00) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • BiBBInstruments meddelade den 5 oktober 2017 att Bolagets nyemission tecknades till cirka 407 procent. Genom nyemissionen av 2 225 000 aktier tillfördes BiBBInstruments cirka 1 600 nya aktieägare och cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolagets ökade därmed från 6 005 475 till 8 230 475 stycken.
 • Bolaget meddelade den 10 oktober 2017 att forskare vid Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med Bolagets EndoDrill®-instrument.
 • Den 11 oktober 2017 meddelade BiBBInstruments att Katarina Arén rekryterats som nordisk försäljningschef för EndoDrill®.
 • BiBBInstruments meddelade den 16 oktober 2017 att en europeisk patentansökan inlämnades för att ytterligare förstärka patentskyddet för EndoDrill®.
 • Bolaget meddelade den 18 oktober 2017 att en patentansökan för patentfamiljen ”EndoDrill” beviljats i Europa.
 • BiBBInstruments noterades på AktieTorget den 27 oktober 2017.
 • BiBBInstruments meddelade den 1 november 2017 att Bolaget anlitat Dr Charles Walther (grundare och styrelseledamot) som Chief Medical Officer.
 • Den 29 november 2017 meddelade BiBBInstruments att Bolaget erhållit en uppföljningsorder på tre instrument från ett centrallasarett i södra Sverige.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TOLV MÅNADER 2017

 • BiBBInstruments meddelade den 5 maj 2017 att Bolaget genomfört en riktad nyemission om cirka 4,6 MSEK samt förstärkt styrelsen med Erik von Schenck som ny ordförande. 
 • BiBBInstruments certifieringsorgan MDC GmbH utfärdade den 4 augusti 2017 ett EC-certifikat för EndoDrill® samt ett certifikat som intygar att Bolagets kvalitets­lednings­system för medicintekniska produkter uppfyller kraven enligt EN ISO 13485.
 • Bolagets första kommersiella instrument, EndoDrill® GI Upper, för provtagning av magsäckstumörer. CE-märktes den 4 augusti 2017. Instrumentet EndoDrill® GI Upper lanserades i augusti på den svenska marknaden och levererades till sex svenska sjukhus.
 • BiBBInstruments meddelade den 18 september 2017 att Bolaget godkänns för notering på AktieTorget.
 • Den 21 september 2017 inleddes teckningstiden i Bolagets nyemission inför notering på AktieTorget.

Ladda ner hela rapporten som PDF här

BiBBInstruments AB bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31_180227

BiBBInstruments förstärker sin säljorganisation

I början av januari började Katarina Arén som nordisk försäljningschef på BiBBInstruments AB (”BiBB”). Nu växer försäljnings­avdelningen ytterligare med två produktspecialister, Marie Larsson och Jan Sundholm. Sedan tidigare ingår även Bolagets styrelseledamot professor Bruno Walther i sälj- och utbildningsteamet.

I mitten av januari förstärktes BiBBs försäljningsavdelning med Marie Larsson som produktspecialist. Marie Larsson är en mycket erfaren sjuksköterska på kirurg-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Marie kommer att arbeta med utbildning och försäljning för BiBB på halvtid och parallellt fortsätta arbeta kliniskt på sjukhuset resterande tid. Jan Sundholm börjar som produktspecialist på försäljnings-avdelningen i april. Jan kommer närmast från rollen som Territory Manager för flexibel endoskopi på Olympus Sverige AB, som han innehaft i sex år. Han har dessutom varit nationellt ansvarig för endoskopiskt ultraljud på Olympus Sverige AB. Dessförinnan har Jan bland annat arbetat med försäljning på AstraZeneca AB under elva år.

I dagsläget bygger BiBB en försäljningsavdelning som kan möta vårdens krav på utbildning och support för bolagets nya EndoDrill®-instrument. BiBB har hittills utbildat cirka 100 kirurger och medicinare vid ett tjugotal sjukhus i Sverige.

Försäljningschef Katarina Arén kommenterar ”Nyckeln till framgång för BiBB och dess innovativa instrument är utbildning av användare. Det är uppenbart för oss att utbildning genererar försäljning. I och med rekryteringen av Jan och Marie så får vi ett mycket starkt försäljningsteam för bearbetning av marknaden.”

VD Fredrik Lindblad tillägger Katarina har nu på kort tid formerat ett starkt team på säljsidan. Professor Bruno Walther är en av Sveriges mest erfarna kirurger vid tumörer i övre magtarmkanalen och har ett fantastiskt kontaktnät som öppnar många dörrar för oss. Marie kompletterar honom med lång erfarenhet som sjuksköterska i gastroskopi/kirurgi i Lund. Katarina och Jan har flerårig erfarenhet av roller inom endoskopibranschens marknadsledare Olympus Sverige AB och de kompletterar varandra väldigt väl.”

 För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments erhåller uppföljningsorder från befintlig kund

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolaget erhållit en uppföljningsorder (s.k. repeat order) på tre instrument från ett centrallasarett i södra Sverige.  

I september 2017 meddelade BiBBInstruments att bolagets första biopsi-instrument för diagnos av magsäckstumörer, EndoDrill® GI Upper, blivit CE-märkt och att kommersialisering inletts via leverans till sex svenska sjukhus. Bolaget kan nu meddela att den första uppföljningsordern på engångsinstrumentet EndoDrill® GI Upper erhållits från befintlig kund – ett centrallasarett i södra Sverige.

I dagsläget har utbildning bedrivits på 17 sjukhus, varav nio sjukhus hittills har beställt bolagets engångsinstrument. Utbildning och försäljning har skett runt om i hela Sverige, från Götaland till Norrland. BiBBInstruments största utmaning är för tillfället att hinna utbilda alla sjukhus som efterfrågar utbildning och även support vid den första kliniska användningen av instrumentet. Som tidigare kommunicerats har Bolaget rekryterat Katarina Arén som nordisk försäljningschef. Hon påbörjar sin tjänst i januari 2018. Detta är en av flera planerade rekryteringar framöver för att stärka BiBBInstruments utvecklings- och försäljningsorganisation.

– Det är med stor glädje vi tagit emot vår första ”repeat order” för vårt första biopsi-instrument, EndoDrill® GI Upper. Det visar att vi har kunder som upplever att vårt instrument fyller ett behov som inte täcks av konkurrerande biopsi-instrument, säger Fredrik Lindblad VD på BiBBInstruments.

Professor Bruno Walther, som ansvarar för utbildningen av BiBBInstruments biopsi-instrument på sjukhus, berättar att gensvaret är mycket positivt:
 – Vid klinisk användning av EndoDrill® GI Upper på ett sjukhus i Mälardalen uttryckte ansvarig kirurg att ”det här instrumentet har jag väntat på i 15 år”, vilket är precis det mottagande vi hoppats på, säger professor Walther.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017.

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

BiBBInstruments delårsrapport Q3 2017

Sammanfattning av delårsrapport

NIO MÅNADER 2017-01-01 – 2017-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 745 (433) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 (0,09) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 2 331 (985) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 80 (55) %

TREDJE KVARTALET 2017-07-01 – 2017-09-30

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 (0) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 509 (854) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (0,17) SEK.

Ladda ner hela rapporten som PDF här

BiBBInstruments anlitar Dr Charles Walther som Chief Medical Officer

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar härmed att bolagets grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther på konsultbasis, via det helägda bolaget CHWA Konsult AB, anlitas som Chief Medical Officer (”CMO”) i BiBBInstruments.

BiBBInstruments grundare och styrelseledamot Dr Charles Walther anlitas som CMO två dagar i veckan (40 %). Rollen som CMO innebär att Charles Walther kommer att tillföra sin erfarenhet av forskning och klinisk verksamhet i all utveckling av BiBBInstruments produktportfölj. I utvecklingsarbetet representerar Charles Walther kundens perspektiv vilket möjliggör utveckling av produkter som är anpassade för en klinisk miljö som Walther känner till väl. Charles Walther kommer vid sidan av rollen som CMO att fortsätta med sin kliniska tjänstgöring och forskning som överläkare inom klinisk cytologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. I rollen som CMO på BiBBInstruments kommer Charles Walther erhålla marknadsmässig ersättning.  

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017.

 

 

 

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

Ledning, styrelse och strategiska parter har förvärvat delar av LU Holdings aktieinnehav i BiBBInstruments

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att LU Holding AB (”LU Holding”) har sålt delar av sitt aktieinnehav (totalt 200 000 aktier) i BiBBInstruments till BiBBInstruments ledning, styrelse och övriga strategiska parter. Försäljningen av aktier har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

BiBBInstruments storägare LU Holding, holdingbolag för Lunds universitet, har sålt
200 000 aktier till ledning och styrelse i BiBBInstruments samt till ytterligare strategiska parter. Försäljningen har skett till en kurs om 8,75 SEK per aktie. VD Fredrik Lindblad har köpt 22 500 aktier, styrelseledamot Stephan Dymling har via Allinug AB (som ägs till 50 procent av Dymling) köpt 22 500 aktier, grundare och styrelseledamot Charles Walther har via sitt helägda bolag CHWA Konsult köpt 8 500 aktier och tillträdande försäljningschef Katarina Arén har köpt 5 700 aktier. Härutöver har anställda samt parter som av styrelsen i BiBBInstruments betraktas som strategiska med anledning av deras erfarenhet inom det medicinska fältet tillsammans förvärvat 140 800 aktier. Totalt har 14 transaktioner registrerats, varav elva transaktioner hittills exekverats. Resterande tre transaktioner är beräknade att ha genomförts inom kort.

LU Holding har varit aktieägare i BiBBInstruments sedan bolaget grundades år 2013 och avser på sikt att, i enlighet med LU Holdings affärsmodell, avyttra hela innehavet i BiBBInstruments för att möjliggöra satsning på andra nya innovativa affärsidéer kopplade till Lunds universitet. Efter genomförd försäljning innehar LU Holding cirka 14,8 procent av röster och kapital i BiBBInstruments.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
– Mot bakgrund av ett stort intresse samt förtroende för BiBBInstruments teknologi EndoDrill® och affärsmodell har ledning och styrelse valt att utöka sina respektive aktieinnehav i bolaget ytterligare, samtidigt som strategiska parter förvärvat delar av LU Holdings innehav i BiBBInstruments.

Lunds universitets innovationsdirektör Linus Wiebe kommenterar
– Vi har med spänning följt och bidragit aktivt under BiBBInstruments resa från idé till kommersialisering av den första produkten. Det är ett lovande bolag vars EndoDrill-instrument kan komma att förbättra oddsen för många cancerpatienter. Vi har för att frigöra kapital till andra investeringar valt att sälja av en del av vårt innehav till ledning, styrelse och personer kopplade till bolaget. Vi ser det givetvis som mycket positivt att nyckelpersoner vill satsa eget kapital på att öka sitt ägande i BiBBInstruments.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.

 

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB: Erhåller patentgodkännande från europeiska patentverket

BiBBInstruments AB (”BiBBInstruments”) meddelar att det europeiska patentverket (”EPO”) utfärdat ett så kallat ”Decision to Grant”. Beskedet innebär att BiBBInstruments patentansökan för patentfamilj EndoDrill® är godkänd i Europa. Patentet är giltigt till augusti 2033.

Godkänt europeiskt patent – Decision to Grant till BiBBInstruments
BiBBInstruments har mottagit formellt godkännande från EPO avseende patent med titeln Endoscopic Biopsy Instrument, Endoscope and method for taking biopsy sample, vilken innefattar en generell ansökan för biopsi-instrument med borrspets, flexibel ledare (wire) och handtag inom patentfamilj EndoDrill. Sedan tidigare är denna patentfamilj godkänd i Kina och Australien och under behandling i andra större regioner.

VD Fredrik Lindblad kommenterar
– Det är glädjande att vi nu fått ett formellt godkännande från det europeiska patentverket som visserligen var väntat eftersom vi sedan tidigare har fått ”intention to grant”. Patentgodkännandet kommer förstärka skyddet och det kommersiella värdet för vår teknologi EndoDrill®.

Denna information är sådan som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com.